Pest Megyi Hírlap, 1973. október (17. évfolyam, 230-247. szám)

1973-10-02 / 230. szám

A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gát, a magyar kommunistákat, dolgozó népünket mélysége­sen felháborítja a chilei jobb­oldali katonai junta kegyetlen irtóhad járata a chilei haza­fiak ellet. A chilei demokra­tikus er#k a Népi Egység kor­mányának hároméves fennál­lása alitt következetesen és önfeláldozóan harcoltak az ország nemzeti érdekeiért, az egész chilei nép javát szol­gáló társadalmi és gazdasági átalakulásáért. A chilei haza­fiak küzdelmük során mind­végig tiszteletben tartották az alkotmány előírásait, a de- mckracikus szabadságjogokat, az erőszakkal hatalomra ju­tott katonai junta viszont a kegyetlen leszámolás szelle­mét, a véres terror gyakorla­tát szabadította az ország né­pére. A katonai junta napról nap­ra nagyobb bűnöket követ el. A terror áldozatául esett Sal­vador Allende elnök és a ha­zafiét ezrei. Tömegével vetik börtönbe a chilei nép legjobb­jait üldözik a demokrácia és a kaladás minden hívét. Le­tartóztatták Luis Corvalan elvtársat, a Chilei Kommu­nista Párt főtitkárát, a tör­vénytelenül feloszlatott chi­lei parlament szenátorát, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelke­dő harcosát, a chilei nép hű fiát. A junta kegyetlen leszá_ molásra készül vele szemben. A világ valamennyi kom­munistájával, a szocializmus, a haladás, a demokrácia min­den hívével együtt felháboro­dásunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki a junta egyre fo_ kozódó terrorja miatt, mély­ségesen aggódunk Corvalan elvtárs és minden chilei ha­zafi életéért. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a magyar nép követeli: azon. nal helyezzék szabadlábra Luis Corvalan elvtársat, a kommunista, szocialista, radi­kális párti és más haladó gon­dolkodású chilei hazafiakat, haladéktalanul vessenek vé­Chilében változatlanul napiren- den vannak a haladó erők elleni hajtóvadászatok. Képünkön: raz- ziázó katonai egység a santiagói utcán. get a chilei demokratikus erők elleni embertelen hajtó, vadásza tnak. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának 1517 képviselője erélyesen tiltakozik a chilei katonai junta által a demok­ratákkal szemben elkövetett törvénytelen, erőszakos meg­torlások miatt. Az erről szóló Moszkvában kiadott nyilatko­zat követeli Luis Corvalan és a többi letartóztatott hazafi haladéktalan szabadonbocsá- tását. A chilei katonai junta szombaton felfüggesztette a Népi Egység kormánya által előirányzott béremeléseket. Az intézkedést Lorenzo Gotuzzo tengernagy, a junta pénzügy- minisztere jelentette be és az ország rossz gazdasági helyze­tével indokolta. Közölte to­vábbá, hogy a kormány jegy­rendszert vezet be az alapvető élelmiszerekkel való ellátás­ban. Október 5-én az ENSZ-be utazik Ismael Huerta Diaz el­lentengernagy, a chilei kato­nai junta külügyminisztere — közölték vasárnap Santiago de Chilében, Huerta október 8-án akar felszólalni a közgyűlés általános vitájában. (Kommentárunk a 2. oldalon) Tsvohb erősödött a scfeclddú együttműködés Közlemény Kosziéin jugoszláviai látogatásáról Alekszej Koszi gin, a Szov­jetunió miniszterelnöke jugo­szláviai látogatásának utolsó- előtti napját vendéglátója, Dzsemal Bijedics kormányfő társaságában, az Adriai-ten­gerpart egyik legszebb üdülő­jében, a Dubrovnik közelében lévő Kupariban . töltötte. A szovjet miniszterelnök hét­főn délelőtt a dubrovniki re­pülőtéren vett búcsút jugo­szláv vendéglátóitól és tért vissza a Szovjetunióba. Jugoszláviai látogatásáról hazatérőben Koszigin hazánk felett átrepülve táviratban fejezte ki jókívánságait Ká­Országpark a Népligetben Hangulatos medence a Pest megyei parcellán Tegnap ünnepélyes külső­ségek között avatták fel az Országparkot, amelyet Buda­pesten, a Népligetben, a Köny­ves Kálmán körút és Vajda Péter utca között a budapesti kerületek és a megyék építet­tek. A megyék és a főváros ösz- szefogását jelképező parkot Giltner Andor, a Fővárosi Ta­nács elnökhelyettese adta át. Az avató ünnepségen Pest me­gye képviseletében megjelent Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei párt- bizottság első titkára és dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke. A Pest—Buda—Óbuda egye­sítésének 100. évfordulójára emlékeztető parkban az or­szág valamennyi megyéje kép­viselteti magát a tájegység sa­játos flórájával, parkkultúrá­jával. A területen az ország me­gyéi földrajzi fekvésük sze­rint formáltak virágágyakat, közöttük padokból és díszítő­elemekből pihenőhelyeket. Pest megye a virágágyak és a frissen ültetett fiatal fák közé sokszögletű medencét épített, közepén hangulatos szökőkúttal. Tervezői és építői kitűnően valósították meg céljukat. A centenáriumi park középponti részén működő szökőkút kellemes látvány a medence mellett megpihenők számára. A megyék emlékkövet állí­tottak a főváros centenáriu­mának tiszteletére. dár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának, Losonczi Pál­nak, az Élnöki Tanács elnöké­nek és Fock Jenőnek, a Mi­nisztertanács elnökének. A látogatásról kiadott kö­zös közlemény szerint a Szov­jetunió és a szocialista Jugo­szlávia egyaránt érdekelt a béke szilárdításában, valamint abban, hogy pozitív • lépések történjenek a bonyolult nem­zetközi Kapcsolatosban, és ezeket a lépéseket a szocialis­ta országok következetes és összeegyeztetett politikája ré­vén visszavonhatatlanná te­gyék. A Szovjetunió és Jugo­szlávia az időszerű nemzetkö­zi kérdésekben azonos, vagy egymáshoz közelálló állás­pontra helyezkedett. Koszi­gin látogatása tovább tömö­rítetté a szocialista országo­kat, erősítette sokoldalú együttműködésüket, különö­sen gazdasági területen. XVII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ÁRA 80 FILLER 1973. OKTOBER 2., KEDD • • r Összehangoltan a termelékenység éridiiken KGST-TANÁCSKOZÁS SZÁZHALOMBATTÁN A KGST Kőolaj- és Gázipari Állandó Bizottsága a Szovjet­unió, Lengyelország, az NDK és Csehszlovákia után tegnap hazánkban, a száz­halombattai Dunai Kőolaj­ipari Vállalatnál kezdte meg háromnapos munka- programját, amelyet Péceli Béla, a DKV igazgatója nyitott meg. Rátosi Ernő műszaki igazgatóhelyet­tes ismertette a vállalat mun­káját és beszélt a most folyó beruházásokról. Elmondta, na­gyon hasznosnak tartja a szo­cialista országok kőolaj- és gázipari szakembereinek elmé­leti és gyakorlati tapasztalat-, cseréjét, mivel ezeken nyílik lehetőség az olajfinomítás mű­szaki problémáinak megbeszé­lésére. A szakemberek folya­matos tapasztalatcseréje már csak azért is szükséges, mi­vel a kőolaj-feldolgozó üzemek berendezéseinek gyártásá­ban több szocialista ország is résztvesz, ezek működésének ellenőrzése, az esetleg keletkező hibák fo- Jygmatos kijavítása nem elha­nyagolható a még ezután ké­szülő berendezések korszerűsí­tése érdekében. A műszaki igazgatóhelyettes szavaival teljesen egyetértett dr. Herskovits Nándor, az Olaj­terv főosztályvezetője, s hason­lóan nyilatkozott Vasziljev Ratkó, a Bolgár Népköztársa­ság, dr. Franke Helmann, az NDK, Janchik Eraz, a Lengyel Népköztársaság, Jágos Jan, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság és dr. J. G. Kamba- rov, a Szovjetunió küldöttsé­gének vezetője. J. G. Kambarov, aki egyéb­ként a munkacsoport elnöki tisztét is betöltötte, elmondta, hogy a tanácskozás-sorozatot szeptember 12-én kezdték, s hazánk az ötödik ország, ahol járnak, s a tervek szerint ok­tóber 12-én Burgazban fejező­dik be a gyakorlati tapaszta­latok feldolgozása. A mostani tanácskozás, illetve üzemláto­gatások célja (a delegációk Százhalombattán idejük na­gyobb részét az üzemekben töltik), hogy a szocialista országok kő­olaj- és földgázfogadó és feldolgozó üzemeinek munkáját összehasonlít­hassuk gazdaságosság, termelékenység szempontjából, s egymásnak javaslatot tehessünk a haté­konyság javítására. A munkacsoport ma az aro­más extraháló üzemben foly­tatja munkáját, s a tapaszta­latokat szerdán összegezik. Cz. V. Suhl megyei ifjúsági küldöttség érkezett Pest megyébe Eiiékzasziók, honvédeimi versenyek a fegyveres erek napja tiszteletére A fegyveres erők napja al­kalmából ünnepségeket és sportversenyeket rendeztek megyeszerte az MHSZ-klu- bokban, az iskolákban és az úttörőőrsökben. A dabasi járásban lassan egy évtizede hagyomány, hogy egész napos program ke­retében emlékeznek meg a párt-, állami és társadalmi szervek a fegyveres erők nap­járól. Az idei ünnepséget va­sárnap tartották. Délelőtt az MHSZ járási székházában, a járási KISZ-bizottság selyem emlékzászlókat adományozott a néphadsereg, a rendőrség és a munkásőrség helyi szerveze­tének. Az emlékzászlókat Mé­hész János, a KISZ járási bi­zottságának titkára adta át. A nap folyamán a sport­telepen, illetve a strand mögötti lőtéren lövész­versenyt (a képen) és kis­pályás labdarúgótornát rendeztek. Az előbbire 350 fiatal nevezett be, a labdarúgótornán^ 18 együttes vett részt. Az ünnep­ségen megjelentek és a ver­senyeket megtekintették: Ihá- szi József, az MSZMP járási bizottságának első titkára, Bo­ros András, a járási hivatal elnöke, Szuhár János, az MHSZ Pest megyei titkárhe­lyettese, valamint a járás fegy­veres testületéinek parancsno­kai, a tömegszervezetek veze­tői. Nagyszabású honvédelmi versennyel ünnepelték a fegyveres erők napját Vá­cott is. A honvédelmi napot a városi sportstadionban Gombás Ernő őrnagy nyitotta meg, majd a sok százfőnyi közönség megte­kinthette a honvédelmi kiál­lítást és a honvédség rádiós­egységének bemutatóját. Ez­után a város fiataljai gránát­dobásban, kispuskás lövészet­ben, összetett honvédelmi ver­senyen és rádiós iránymérő versenyen mérték össze tudá­sukat. Az idén májusban a KISZ Pest megyei Bizottságának küldöttsége testvérmegyénk­ben, az NDK-beli Suhl-ban járt, az ifjúsági szervezet, az FDJ, meghívására. A látoga­tást viszonozva tegnap délután érkezett meg a Ferihegyi re­pülőtérre az FDJ Suhl megyei bizottságának delegációja, amelyet Hubert Heiderich, az FDJ Suhl megyei bizottságá­nak másodtitkára vezet. A de­legáció tagjai: Kurt Jürgen Riese, az FDJ Bad Salzungen-i járási bizottságának első tit­kára, Renata Heinze, a schmalkandeni Szerszámgép Kombinát tudományos munka­társa, Ruth Meiss, a suhli Po­litechnikai Technikum úttörő- vezetője, valamint Peter Mul­ler Schomos, a neuhausi Anna Seghers Transzformátorüzem FDJ-titkára. A repülőtéren a delegációt Árpási Zoltán, a KISZ Pest megyei Bizottságának titkára, Lábai László, a KISZ Pest megyei Bizottságának úttörő­titkára, valamint Csapó Lász­ló, a KISZ-bizottság osztály- vezetője fogadta. Az FDJ-delegáció egy hétig tartózkodik megyénkben. Több üzemet és kulturális intéz­ményt megtekintenek. A megyei KISZ-bizottság delegációjának májusi látoga­tásakor a két ifjúsági szerve­zet vezetői megbeszélték a két megye ifjúsági mozgalmának együttműködését. A kapcsola­tok kiszélesítéséről pénteken írják alá a Pest megyei KISZ- bizottság és a Suhl megyei FDJ-bizottság együttműködési szerződését. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke hétfőn fogadta Nguyen Manh Cam rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tet, a Vietnami Demokratikus Köztársaság új magyarországi nagykövetét, aki átadta meg­bízólevelét^ Apró Antal, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke tegnap részt vett az országgyűlési képviselők Csongrád és Békés megyei csoportjának együttes ülésén. Dr. Csanádi György közle­kedés- és postaügyi miniszter Pekka Terjanne finn közleke_ désügyi miniszter meghívásá­ra 3 napos hivatalos látoga­tásra Helsinkibe érkezett. Keserű Jánosné könnyűipa­ri miniszter meghívására Bu_: dapestre érkezett dr. Kari Bettin, az NDK könnyűipari minisztere. Dr. Szénási Géza legfőbb ügyész vezetésével hazaérke­zett egyhetes lengyelországi útjáról a magyar ügyészi de­legáció. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI CGTESOUETEKI embertelen hajtóvadászatnak Az MSZMP KB, a magyar nép követeli Azonnal helyezzék szabadlábra Luis Corvalant Haladéktalanul vessenek véget a chilei demokratikus erők elleni \ k s k

Next

/
Oldalképek
Tartalom