Pest Megyi Hírlap, 1971. május (15. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

PEST MEGYEI VRAfi proutAhjai, kyisüueteki AZ MSZMP PEST.MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 102. SZÄM ára i rom.\t 1971. MÁJUS 1., SZOMBAT kedden kezdődik a szakszervezetek XXIi. kongresszusa Az Építő-, Fa- és Építőanyag- ipari Dolgozók Szakszervezeté­nek kongresszusi termében május 4-én, kedden reggel 9 árakor kezdődik a magyar szakszervezetek XXII. kong­resszusa. A magyar szervezett dolgozók képviseletében mint­egy 700 küldött vitatja meg a szakszervezeti mozgalom hely­zetét és időszerű feladatait. A kongresszuson részt vesznek társadalmi, politikai életünk vezető személyiségei is. A kongresszusra várják több mint 40 ország szakszervezeti mozgalmának küldötteit. A kongresszus első napján hangzik el Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának előadói beszéde, a XXI. kongresszus óta végzett munkáról és a mar gyár szakszervezetek soron kö­vetkező feladatairól. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott, amelyen a választások utáni feladatokkal és egyéb időszerű kérdésekkel foglalko­zott. Az Elnöki Tanács az Alkot­mány 18. paragrafusa (5) be­kezdése alapján az országgyű­lés alakuló ülését 1971. május 12-én (szerdán) délelőtt 11 órára összehívta. Az alkotmányos államren- dünk gyakorlatának megfele­lően Fock Jenő, a kormány el­nöke — mivel a kormány megbízatását a korábbi or­szággyűléstől kapta — kérte az Elnöki Tanácstól a kormány felmentését. Az Elnöki Tanács a kérést elfogadta, a felmen­tést megadta és egyben meg­bízta a kormányt, hogy újjá- választásáig — a jelenlegi ösz- szetételben — intézze a kor­mányzati ügyeket. doktorrá avatások tapaszta­latairól szóló tájékoztató je­lentését, valamint határozatot hozott az 1971. évi kitünteté­ses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásróL Felavatták Marx és Engels emlékművét Budapest közterületi díszei­nek sorában új, monumentális képzőművészeti alkotást avat­tak pénteken: Marx és Engels közös emlékművét — a Jászai Mari téren. Az emlékművet Segesdi György szobrászmű­vész és Schall József építő­művész alkotta. Az avató ün­nepségen megjelent Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Aczél György, Benke Valéria, Nemes Dezső, Néfeth Károly, a Po­litikai Bizottság tagjai; továb­bá az MSZMP Központi Bi­zottsága és a kormány több tagja; részt vett a politikai, a társadalmi és a kulturális élet sok ismert személyisége. Ün­nepi beszédet Övári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára mondott. Ezután koszorúzás következett Az avatóünnepség az Internacio■» nálé hangjaival ért véget Ünnepeltek a kitüntetett vállalatok A kemény munka a sikerek alapja Éljen május 1., a munkásosztály seregszemléje! Köszönet az aktivistáknak Az április 25-én lezajlott választások sikerében kiemelkedő szerepük volt az aktivisták tömegeinek, akik megyénkben is áldozatkészen, odaadóan dolgoztak mind az előkészítésben, mind a választások lebonyolításában. Ezúton köszönjük meg valamennyi aktivistának, a Haza­fias Népfront bizottságainak, a választási bizottságok tagjai­nak azt a széles körű és odaadó tevékenységet, amelyet pár­tunk X. kongresszusa határozatainak propagálásában, a Ha­zafias Népfront programjának, választási felhívásának ismer­tetésében kifejtettek. Nagyra értékeljük felkészült politikai, agitációs munkájukat, amelyet a választások előkészítése, le­bonyolítása idején kifejtettek, és amelynek nagymértékben kö­szönhető a népfrontválasztásck tudatossága, elvi, politikai tar­talmának érvényesülése. Ez egyben biztosítéka további előre­haladásunknak, nagy nemzeti céljaink megvalósításának, a szocializmus további építésének is. MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA A megyei választási elnökség értékelte a választási munka tapasztalatait A Pest megyei választási elnökség április 30-án meg­tárgyalta és megvitatta az országgyűlési képviselők és a helyi tanácstagok választá­sával kapcsolatos munka po­litikai és szervezeti tapaszta­latait. Megállapította, hogy a me­gyében az április 25-i vá­lasztások szervezetten, jól, mindenben a törvényesség­nek megfelelően zajlottak le. A választásban részt vevő szervek — helyi választási elnökségek, országgyűlési vá­lasztókerületi bizottságok, va­lamint a szavazatszedő bi­zottságok tagjai — mind az előkészületi munkálatokban, mind pedig a választás nap­ján jó munkát végeztek, kellő felkészültségről, felelősségér­zetről tettek tanúbizonysá­got. Megállapította a megyei vá­lasztási elnökség, hogy e szervek a törvény előírásait — a választási munkálatok egész szakaszában — minden vitás kérdésben érvényesítet­ték, jól és eredményesen tá­jékoztatták feladataikról a választópolgárokat. E megál­lapítást a választópolgárok­nak a választásban való részvétele, szavazataik ará­nya, módja és a választások tisztasága jól tükrözi. A választási elnökség ez­úton is megköszöni e szer­vek valamennyi tagjának eredményes munkáját, nél­külözhetetlen közreműködé­sét. Feladatának megfelelően tárgyalta a választási elnök­ség, a megyei tanácstagok választásának megszervezé­sével kapcsolatban eddig vég­zett munka tartalmát és üte­mét, és kialakította ezzel kapcsolatos további felada­tait. Tudomásul vette a megyei választási elnökség, hogy a megyében két helyen tartan­dó tanácstagi pótválasztást az érintett községi választá­si elnökségek 1971. május 2- ra tűzték ki. Ez utóbbiak össz- eredményének megállapítása a megyei választási elnökség hatáskörébe tartozik. Cservenka Ferencné átadja a megyei pártbizottság kong­resszusi zászlaját a DKV-nél rendezett ünnepségen. Pénteken országszerte foly­tatódtak azok az ünnepségek, amelyeken a legjobb munkát végzett s a tavalyi felszaba­dulási és kongresszusi ver­senyben legjobb eredménye­ket elért vállalatok és intéz­mények átvették a különböző magasszintű kitüntetéseket. A Bábolnai Állami Gazda­ságban Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára adta át a tegnapi ünnepségen a Központi Bizott­ság nevében a kongresszusi versenyzászlót. A Miniszterta­nács és a SZOT vörös vándor­zászlaját Nemeslaki Tivadar, a SZOT titkára és dr. Soós Gá­bor, a mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter első he­lyettese adta át. A Közép-Tiszavidéki Víz­ügyi Igazgatóság kollektívájá­nak Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Kovács István, a ME- DOSZ főtitkára adta át a Központi Bizottság kongresz- szusi oklevelét, valamint a Minisztertanács és a SZOT vö­rös vándorzászlaját A Munka Vörös Zászló Ér­demrenddel kitüntetett Ózdi Kohászati Üzemek ünnepségén Komócsin Zoltán, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára adta át a kong­resszusi oklevelet és dr. Hor­gos Gyula kohó- és gépipari miniszter a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját Nyers Rezső, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára a Budapesti Középületépítő Vállalat dolgo­zóinak adta át a Központi Bi­zottság kongresszusi zászlaját A vállalat igazgatója Bondor József építésügyi és városfej­lesztési minisztertől és Somos- kői Gábortól, a SZOT titkárá­tól vette át a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászla- ját. A Közép-dunántúli Szénbá­nyák ünnepségén a Központi Bizottság oklevelét Pullai Ár­pád, a Központi Bizottság tit­kára, a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját pedig dr. Szekér Gyula, a ne­hézipari miniszter első he­lyettese és Simon Antal, a Bá­nyaipari Dolgozók Szakszerve­zetének főtitkára adta át a vállalat igazgatójának. Az alábbiakban- a megyei ünnepségekről tudósitunk. Zászlóátadás a DKV-nál Csütörtökön a D unamenti Hőerőmű Vállalatnál, pénte­ken délután a Dunai Kőolaj­ipari Vállalatnál, a hatalmas ipari ikerpár másik tagjánál került sor munkasikereket kö­szöntő ünnepségre. A két ese­mény azt Igazolja, hogy a me­gye ifjú városa, Százhalombat­ta két nagy ipari létesítménye hűen teljesíti kötelezettségeit, becsülettel törleszti a beléfek- tetett milliárdokat. Az ünnepségen megjelent és az elnökségben foglalt helyet Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei Párt- bizottság első titkára, Komáro­(Folytatás a 3. oldalon.) Somoskői Gábor ünnepi köszöntője Tegnap este Somoskői Gá­bor, a SZOT titkára, május 1-i köszöntőt mondott, amelyet egyidejűleg közvetített a rá­dió és a televízió. Az Elnöki Tanács módosí­totta a népi ellenőrzésről szó­ló, 1968. évi V. törvény, vala­mint a bíróságok népi ülnö­keinek választásáról szóló, 1960. évi 6. számú törvényere­jű rendeletet. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette a művelődésügyi miniszternek a kitüntetéses

Next

/
Oldalképek
Tartalom