Pest Megyi Hírlap, 1972. augusztus (16. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ARA 80 FILLER 1972. AUGUSZTUS 1., KEDD Egy négyszögöl a testvéri népért Magyar-vietnami barátsági nap Pomázon Üzemlátogatáson az írószer Ktsz-nél (A kép Hoang Cuong, a VDK budapesti nagykövete.) jobboldalán Magyar—vietnami barátsági napot rendeztek tegnap Pomá­zon, a Hazafias Népfront szentendrei járási bizottsága, valamint a pomázi Porpáczy Aladár kertbarátok klubja kö­zös szervezésében. Az egész napos programon részt vett Hoang Cuong, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövete, Nguyen Thanh, a Dél-vietnami Köztár­saság budapesti nagykövet­ségének másodtitkára, va­lamint a két nagy- követség több munkatár­sa. A vendégeket a községi pártbizottságon Galántai De­zső, a pártbizottság titkára kö­szöntötte, majd Boross István, a nagyközségi tanács elnöke is­mertette Pomáz történetét, mutatta be lakóinak életét. El­mondotta a többi között, hogy a pomázi emberek már eddig is kivették a részüket azokból az akciókból, amelyek a test­véri vietnami nép harcát segí­tették elő. így például a Gyap- júmosó- és Szövőgyár által adott ötszáz kiló fonalból a pomázi lányok és asszonyok kétezer takarót készítettek tár­sadalmi munkában. Két esz­tendővel ezelőtt pedig har­minc vietnami frontharcos üdültetéséről gondoskodtak. Háztűznézóben — klubtagoknál A rövid, baráti eszmecserét követően a vendégek a Por­páczy Aladár kertbarátok klubja vezetőinek meghívására a klub több tagját látogatták meg otthonában. Bobán Sándorok portáján csali a ház asszonya fogadta a kedves vendégeket. A férje dolgozik, oktatási vezető az egyik budapesti szakmunkás- képző intézetben. A kétszáz négyszögöles kert sok-sok ér­dekes látnivalót kínált a ven­dégeknek. Például hétfajta pa­radicsommal ismerkedhettek, a cseresznye alakú és nagysá­gú csemegeparadicsomtól kezdve a paprika alakú para­dicsomig. Benn a házban egy pohár saját termésű málna­szörp és saját készítésű süte­mény várta a vendégeket. Németh István nyugdíjas szíjjártó portáján ugyancsak bőven akadt látnivaló. Németh István éppen négy évtizede te­lepedett meg a községben, az­óta mindene a háromszáz négyszögöles kert. Amikor Hoang Cuong nagykövet meg­kérdezte a ház gazdáját, hogy számára mi o legnehezebb munka itt, ebben a gyönyörű­en ápolt kertben, a házigazda szűkszavúan csak annyit vála­szolt: Amikor rossz az idő és egy fél napig nem lehet csi­nálni semmit sem, Lőrincz János, a HÉV osz­tályvezető-helyettese hét esz­tendővel ezelőtt építette fel háromszobás házát a község­ben. Azóta a ház már hét szo­bából áll. Igaz, ebben a ház­ban lakik az egész család: a három fiú, asszonyaik, és ami tán a legnagyobb öröm, min­den családban már egy-egy unoka. A jóízű beszélgetéssel fűsze­rezett látogatás után a VDK nagykövete elmondotta: — Azért is jöttünk el szíve­sen az Önök házaiba, mert amint nálunk béke lesz, ugyanilyen barátságos portá­kat szeretnénk majd építeni a romok helyén, kerttel, gyü­mölcsfákkal és nagyon sok vi­rággal. Emléksorok — a brigádnaplóban Ezután az Írószer Ktsz-be látogattak el a vietnami ven­dégek. Itt Ördög Emánuel fő­mérnök ismertette a ktsz tevé­kenységét, termékeit, majd rö­vid üzemlátogatás következett, amelynek keretében a vendé­gek elbeszélgettek az üzem munkásaival, majd bensőséges hangú köszöntőt írtak a Rad­nóti Miklós szocialista brigád naplójába. Délután a község vezetői ad­tak fogadást a vietnami ven­dégek tiszteletére, akik ezt kö­vetően részt vettek a Porpáczy Aladár kertbarátok klubjának barátsági estjén, amelynek ke­retében Egy négyszögöl Viet­namért mozgalomra szólító szolidaritási felhívást tettek közzé. Felhívás a kertbarátokhoz A pomázi Hazafias Nép­frontbizottság Porpáczy Aladár kertbarátok klubja szolidaritá­si felhívást intézett valameny- nyi magyar kertbaráthoz. „A háború, hisszük, hamar véget ér, s a hősök népe győz­ni fog!” — szól a felhívás s ar­ra a nagy összefogásra utal, amelynek keretében már eddig is kerékpárokat, rádiókat, gyógyszereket és takarókat küldtek elsősorban a gyárak és üzemek munkásai a harco­ló vietnami nép megsegítésére. „Földet, gyümölcsöt, virágot nem küldhetünk — fogalma­zódik a továbbiakban a felhí­vás —, legyen hát kertünk egyetlen négyszögöle, a rajta termett érték a vietnami né­pé. Négyszögöleinken termett forintjaink segítsék begyógyí­tani a bombaszaggatta vietna­mi kertek sebeit!’’ Akik támogatni kívánják a Porpáczy Aladár kertbarátok klubjának szolidaritási felhí­vását, a Magyar Szolidaritási Bizottság 235—96 852 egyszám­lájára Kertbarátok Vietnamért jeligével küldhetik be egy négyszögöl termésül: forintjait. Prukner Pál Kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója a Krimben A Krimben 1972. július 31­én találkozót tartottak a szo­cialista országok kommunista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid ülésre érkeztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: Tó­dor Zsivkov, a Bolgár Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, a Bolgár Népköztársaság államtanácsá­nak elnöke, Gusztáv Husák, Cehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Ce- denbal, a Mongol Népi Forra­dalmi Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, a Mongol Népköztársaság minisztertaná­csának elnöke, Erich Honecker, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának első titkára, Nicolae Ceauses- cu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztársaság államtanácsának elnöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának fő­titkára, Nyikolaj Podgomij, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Közpqnti Bizottsága Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke. A találkozó során gyümöl­csöző véleménycserét folytat­tak a szocialista és a kommu­nista építés menetéről és a szo­cialista államok sokoldalú együttműködésének további fejlesztéséről. Megvitatták to­vábbá az időszerű nemzetközi kérdéseket. A kommunista és munkás­pártok vezetőinek találkozóján megmutatkozott a teljes köl­csönös megértés, és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. A találkozó szívé­lyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára, A. A. Gromiko és K. V. Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságán nak tagjai, A. I. Blatov, a? SZKP Központi Bizottságának felelős munkatársa, R. Frelek, a Lengyel Egyesült Munkás-i­part Központi Bizottsága tiL kárságának tagja, M. Balev, a Bolgár Kommunista Párt Köz- posti1 Bizottságának tagja, C, Mitea, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, W. Eberlein, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Revíziós Bizottságának tagja. ★ Az SZKP Központi Bizott­sága ebédet adott a találkozó részvevőinek tiszteletére. HELSINKI NDK—finn tárgyalások Kurt Nier nagykövet — aki egyúttal az NDK Külügymi­nisztériuma észak-európai osz­tályánál: vezetője — vezetésé­vel vasárnap este Helsinkibe érkezett az NDK küldöttsége, és hétfőn, a kormányépület tárgyalótermében nagyköveti szinten megkezdődtek a finn— NDK tárgyalások a két ország közötti diplomáciai kapcsola­tok felvételéről. A tárgyaláso­kat Finnország képviseletében Gustafsson nagykövet vezeti. (Kommentárunk a 2. oldalon.) Brezsnyev fogadta Petersont Leonyid Brezsnyev, a? SZKP Központi Bizottságának főtitkára vasárnap a Krímben fogadta Peter Peterson ame­rikai kereskedelemügyi minisz­tert, a kereskedelmi kérdések­kel foglalkozó szovjet—ameri­kai bizottság első ülésszakán részt vevő amerikai kormány- küldöttség vezetőjét. A megbe­szélés során megvitatták a két ország kereskedelmi és gazda­sági kapcsolatainak számo* kérdését. Tárgyszerű, konst­ruktív légkörben ment végbe a megbeszélés. Indiai-pakisztáni csapatvisszavoiiások India és Pakisztán au» gusztus 9-től kezdi meg csapa­tainak visszavonását azokról,* határmenti .területekről, ame­lyeket a decemberi háború so­rán megszálltak. Mindenütt helyreállítják a régi határvo­nalat, kivéve Jammu és Kas­mír térségében, ahol a szim- lai megállapodás értelmében további intézkedésig a helyü­kön maradnak a csapatok. Ülést tartott a SZOT elnöksége A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége hétfőn ülést tartott. Többek között Nyári újdonság: az Olympia 23 mi 'liós termelési érték Vecsésen A vecsési Fehérnemű Ktsz- ben tavaly 14 millió forintért készítettek divatos árucikke­ket, idén a termelési érték Gabonatároló már 23 millió. Az 1973-as terv szerint pedig csaknem 30 mil­lió forint értékű árut gyárta­nak már a vecsésiek. Tavaly női fehérneműket exportáltak a Szovjetunióba, idén mono­pol alapanyagból damasztin- geket készítenek, szintén a Szovjetuniónak, mivel a part­nerek elégedettek voltak a szövetkezetek munkájával. Évente 120 ezer inget adnak el a Hungarotexen keresztül. A Fehérnemű Ktsz idén nyárra is tartogatott meglepe­tést — kitűnő anyagú, kelle­mes színösszetételű, modern fazonú ingjeik, melyek a népszerű Olympia anyagból készültek, bizonyára kelendők lesznek. A Német Szövetségi Köztársaságnak bérmunkában évente 60 ezer blúzt állítanak össze. A szövetkezet jelszava: divatosat, jót, olcsón, s így nem csoda, hogy idén negyed­szer nyerték el a szocialista munka szövetkezete címet. foglalkozott a vállalati és üzemi szakszervezetek jog- és hatáskörének érvényesülésé­ről előterjesztett jelentéssel. Megtárgyalta a kivitelező épí­tőiparban meghonosított szak- szervezeti és üzemi demok­ratikus módszerek kedvező és kedvezőtlen tendenciáit, Megállapították többek kö­zött, hogy az építőiparban a szakszervezeti vezető testü­letek a lehetőségekhez képest éltek a részükre biztosított jogokkal, s a demokratikus vezetési módszerek erősíté­sével fejlődött az üzemi de­mokrácia. Gyakoribb és köz­érthetőbb a dolgozók tájé­koztatása, s elsősorban a vál­lalatok vezetői fontos poli­tikai kérdésnek tekintik a munkások véleményének meg­hallgatását, s a közös tanács­kozásokat. Az építőipari vál­lalatok gazdasági és szer­vezeti felépítésében azonban a jogok és hatáskörök még nincsenek kellően decentrali­zálva, s ez a körülmény ne­hezíti a munkahelyi demok­rácia erőteljesebb kibonta­kozását. Cegléden, a vasútállomás mellett épül az új 2000 vagonos gabonatároló. Már a belső szereléseknél tartanak, még az idén átadják rendeltetésének. Urban Tamás felvétele Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fejez­te ki jókívánságait Svájc nem­zeti ünnepe alkalmából Nello Celiónak, a Svájci Államszö­vetség elnökének. Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, aki a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága képviseletében részt vett az európai kommunista és mun­káspártok párizsi értekezletén, vasárnap a francia fővárosból hazaérkezett Budapestre. Dr. Dimény Imre mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszter vezetésével tegnap me­zőgazdasági küldöttség utazott Bukarestbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom