Pest Megyi Hírlap, 1974. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

Ülésezett a Minisztertanács Tervezet a családj törvény módosítására Újabb ágazatok kaptak béremelést Jelentés az ifjúságpolitikai feladatokról A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke tájékoztatást adott Abduszalem Dzsallud- nak, a Líbiai Arab Köztársa­ság miniszterelnökének ha­zánkban tett látogatásáról. A tárgyalásokon megvizsgálták a magyar—líbiai kapcsolatok helyzetét, továbbfejlesztésének lehetőségeit. Eszmecserét foly­tattak az időszerű nemzetközi kérdésekről, különös figyelmet szentelve a közel-keleti ese­ményeknek. Megelégedéssel állapították meg, hogy a két ország kapcsolatai mindkét fél előnyére fejlődnek, és to­vábbi lehetőségek állnak fenn az együttműködés sokoldalú szélesítésére. Egyetértettek ab­ban, hogy a látogatás nagy­ban hozzájárult a két ország I kapcsolatainak erősítéséhez. A kormány a jelentést jóváha­gyólag tudomásul vette. A külügyminiszter beszá­molt Ausztriában tett látoga­tásáról, amelynek során meg­beszéléseket folytatott dr. Ru­dolf Kirchschläger külügymi­niszterrel a nemzetközi hely­zet és a kétoldalú kapcsola­tok időszerű kérdéseiről. Fo­gadta őt Franz Jonas államel­nök és dr. Bruno Kreisky szö­vetségi kancellár is. A tárgya­lások szívélyes légkörben, a jószomszédság jegyében foly­tak le. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. A munkaügyi miniszter elő­terjesztése alapján a kormány megtárgyalta és elfogadta az állami szektor iparon és épí­tőiparon kívüli ágazataiban az ipari és kivitelező építőipari tevékenységet végző munká­sok és közvetlen termelésirá­nyítók, továbbá az ipar és a kivitelező építőipar állami szektorában dolgozó kisegítő alkalmazottak bérrendezésére vonatkozó javaslatokat. A Minisztertanács úgy határo­zott, hogy a béremelésekre április 1-i hatállyal kerüljön sor. A munkaügyi és a műve­lődésügyi miniszter előterjesz­tése alapján a Minisztertanács határozatot hozott a színházak és a színház jellegű zenei in­tézmények dolgozóinak bér­rendezésére is. A kormány felkérte a SZOT főtitkárságát, hogy a szakszervezeti szervek nyújtsanak hatékony segítsé­get az intézkedések végrehaj­tásához. Az igazságügy-miniszter előterjesztése alapján a kor­mány megtárgyalta a család­jogi törvény módosításáról szóló tervezetet, és úgy hatá­rozott, hogy azt törvényjavas­latként az országgyűlés elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter javaslatot tett a család- és nő­védelmi tanácsadóhálózat or- száaos kialakítására. A nők és a születendő gyermekek egész­MEK-mérleg Több lesz a tisztított zöldség Raktár Monoron, Dunaharasztin AZ M$ZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 50. SZÄM ÁRA 80 FILLÉR 1974. MÁRCIUS 1., PÉNTEK Kádár János és Losonczi Pál fogadta Ion Gheorghe Maarert Kádár János csütörtök délelőtt fogadta Ion Gheorghe Maurert. Csütörtökön tartotta közgyű­lését a Pest megyei Mezőgaz­dasági Termékértékesítő Szö­vetkezet Közös Vállalat — közismertebb nevén a MEK —, amelyen megjelent Lakatos Tibor, a megyei tanács elnök- helyettese is. A megnyitó be­szédet Rakusz József, az igaz­gató tanács elnöke mondta, majd Horváth Mihály, a közös vállalat igazgatója fűzött szó­beli kiegészítést az írásbeli előterjesztésekhez. Az igazgató tanács beszámolt a taggazda­ságok jelenlevő vezetőinek az elmúlt esztendő munkájáról, eredményeiről. A vállalat teljesítette 1973. évi tervét, jóllehet a rendkí­vüli szárazság és a korai fa­gyok miatt bekövetkezett ter­méskiesés gondokat akozott a fölvásárlásban és a lakosság ellátásában. Különösen az őszi burgo­nya hiánya miatt került nehéz helyzetbe a vállalat, ugyanis a gazdaságok a lakos­ság ellátásához szükséges mennyiséget nem termelték meg és így nagy tételt kellett importálni. A tervek szerint 1657 vagon krumplit, 3985 vagon zöldséget és 1393 vagon gyümölcsöt vá­sárolt volna föil a vállalat — erre kötöttek szerződést —, valójában 240 vagonnal keve­sebb burgonyát, 108 vagonnal kevesebb fejes káposztát, 150 vagonnal kevesebb gyökérfélét és 277 vagonnal kevesebb kar­fiolt szereztek be. Gyümölcs­ből viszont 384 vagonnal töb­bet vásároltál!. A kiskereske­delmi ágazat forgalma az elő­ző évhez képest csaknem 17 millió forinttal nőtt a kedve­zőtlen felvásárlási helyzet el­lenére is. Az 1972. évi 689 va­gonnal szemben tavaly 748 vagon burgonyát, . zöldséget, gyümölcsöt értékesítettek. A Pest megyei MÉK tar­tósítóüzemeinek termelé­sében is érződött az áru­hiány, uborkából 59 vagonnal keve­sebbet konzerváltak, mint ter­vezték. A kiesést új cikkek gyártásával igyekeztek pótol­ni, így gyümölcsvelőt, káposz­tával töltött paradicsompapri­kát, gyökérkockát hoztak for­galomba. A Pest megyei Tanács és a Budapesti Fővárosi Tanács megrendelése alapján a lakos­ság áruellátása érdekében 679 vagon burgonyát, 71 vagon vöröshagymát, 320 vagon zöld­séget és 244 vagon gyümölcsöt tárolt a vállalat Az igazgató tanácsi ülésen szó esett a beruházásokról is. 1973-ban adta át a MÉK a po- mázi üzletházat és a ceglédi új telepét. A vállalat összes bevétele 583 millió forint, nyeresége pe­dig 9 és fél millió forint volt, több, mint az előző évben. A vállalat tagjai között — ered­mény-visszatérítésiként — 600 ezer forintot osztott föl. Az igazgatóság a közös vál­lalat munkájáról és mérleg- eredményéről szóló jelentést elfogadta, majd megtárgyalta az idei áruforgalmi tervet. Horváth Mihály igazgató el­mondta, az idén 2000 vagon burgonyára, 3 és fél ezer va­gon zöldségre és 1200 vagon gyümölcsre kötnek szerződést. Javítani kívánják a megye lakossága ellátásának szín­vonalát, több csomagolt és tisztított zöldséget hoznak forgalomba. (Az ehhez szükséges új válo­gató-, tisztító- és csomagoló­gépeket már meg is vették.) Az 1974-es fejlesztési terv sze­rint korszerű szellőzőberende­zéssel felszerelt burgonyatáro­lókat építenek — Monoron egy 280 vagon befogadóképességű, Dunaharasztin pedig egy 210 vagon befogadóképességű rak­tárát — állami támogatással. Az áruszállítás meggyorsítása érdekében bővítik a tehergép­kocsiparkot is. Felújítják a gyóni tartósí­tóüzem s a halásztelki MÉK-telep több berende­zését, épületét. A Pest megyei Mezőgazda- sági Termékértékesítő Szövet­kezeti Közös Vállalat igazga­tósága az írásbeli előterjeszté­seket és az igazgató, illetve az ellenőrző bizottság beszámoló­ját megvitatta, majd személyi kérdésekben döntött. Rakusz Józsefet saját kérésére föl­mentette tisztségéből, s az igazgató tanács elnökéül dr. Tresser Pált, a dunavarsányi Petőfi Tsz elnökét nevezte ki. A. Z. ségónek hatékonyabb megóvá­sa érdekében szükséges, hogy — a házasulóknak a család- és nővédelmi tanácsadáson való kötelező részvétele mellett — a tanácsadás az egész érintett lakosságra kiterjedjen. Ennek érdekében a tanácsadói, a gyó­gyító-megelőző tevékenységet az anya- és gyermekvédelmi hálózaton belül a jelenlegi öt­éves tervidőszak végéig kibő­vítik, a már működő szerveze­teket megerősítik, ahol pedig ilyen szolgálat még nem mű­ködik, ott annak feltételeit megteremtik. A kormány az előterjesztést elfogadta. A kormány megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi, va­lamint a művelődésügyi mi­niszternek a népesedéspolitikai határozatokból következő ok­tatási és nevelési feladatokról szóló előterjesztését. A kor­mány úgy határozott, hogy az oktatást a kidolgozott irány­elvek alapján — kísérletkép­pen az iskolák egy részében — már az ősztől meg kell kez­deni és az 1975—76-os tanév­ben a felsőoktatási intézmé­nyekben is meg kell szervezni. Emellett az érintett állami és társadalmi szervek bevonásá­val a családi életre nevelést az oktatási intézmények keretein túl is kiterjesztik. A Minisztertanács megtár­gyalta a munkaügyi miniszter jelentését á családpolitika és családvédelem, valamint a többgyermekes családok szo­ciális helyzetéről. A jelentés megállapítja, hogy az utóbbi években, elsősorban a népese­déspolitikai határozat nyo­mán, jelentős intézkedések történtek, amelyek kedvezően befolyásolják a családok éle­tét. összehangolt, a családok sajátosságait mérlegelő család­politikai tevékenységre, a csa­ládok, különösen a sokgyerme­kes családok helyzetének to­vábbi javítására van szükség. A kormány a jelentést jóváha­gyólag tudomásul vette és az abban foglalt következteté­seket a további tevékenység alapjául elfogadta. Utasította a munkaügyi minisztert, hogy 1975 elejére a feladatok meg­oldására programot dolgozzon ki és nyújtson be a Miniszter- tanácshoz. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Ifjúságpo- (Folytatáii a 3. oldalon) A főváros határában felépí­tett Kvassay erőmű legfonto­sabb feladata, hogy a Ráckevei - Duna-ágban állandóan mint­egy másfél méteres vízszintet biztosítson. Ez ipari és mező- gazdasági szempontból egy­aránt fontos. Ha a Duna víz­állása emelkedik, a gépház két turbináját úgy állítják át, Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön délelőtt a Köz­ponti Bizottság székházában fogadta Ion Gheorghe Maurert, a Román Szocialista Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nökét. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács elnök- helyettese, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Mar­tin Ferenc, a Magyar Nép- köztársaság bukaresti nagy­követe, illetve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztár­saság Minisztertanácsának el­nökhelyettese, Cornel Pacoste külügyminiszter-helyettes és loan Cotot, a Román Szocia­lista Köztársaság budapesti nagykövete. Ion Gheorghe Maurer és kí­sérete délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a magyar hő­sök emlékművét, majd Buda­pest nevezetességeivel ismer­kedett. A városnézés metróutazás­sal kezdődött. A Baross térről a Deák térig utaztak. Itt meg­tekintették a földalatti gyors­vasút forgalmi és energia- központját. Ezt követően a vendégek tovább utaztak a Batthyány térig, ahol megte­kintették a szentendrei HÉV csatlakozó szintjét. A vendé­gek a továbbiak során megte­kintették a budapesti Mátyás­templomot, ezt követően a Ha­lászbástyáról a főváros pano­rámájában gyönyörködtek. A városnézés a Budapesti Tör­téneti Múzeumban fejeződött be: megtekintették a közép­kori királyi palota kiállítást. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke ebédet adott a Román Szocialista Köztársa­ság Minisztertanácsa elnöké­hogy a velük hajtott generá­torok elektromos áramot ter­meljenek, ilyenkor a mini erőmű bekapcsolódik az or­szágos elektromos hálózatba. A vízi erőmű kedvező esetben 14 ezer darab 100 wattos vil­lanyégő felgyújtásához ele­gendő áramot ad. nek tiszteletére az Országház vadásztermében. A szívélyes, baráti hangulatú ebéden Fock Jenő és Ion Gheorghe Mau­rer pohárköszöntőt mondott. Losonczi Pál, a Népköztár­Csütörtökön Moszkvában be­fejeződött a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsa Végre­hajtó Bizottságának ülésszaka, amelynek munkájában Bulgá­ria, Csehszlovákia, Kuba, Len­gyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió, valamint Jugo­szlávia képviselői vettek részt. Az ülésről kiadott közlemény megállapítja: — A végrehajtó bizottság felmérte a KGST tagállamok együttműködésének eredmé­nyeit az 1971-ben elfogadott komplex szocialista gazdasági integrációs program teljesíté­sében. .... — A-, résztvevők terybé vet­ték az integráció elmélyítését a yjllamosenergia-termelésbén. Az érdekelt európai' KGST- országok megállapodtak ab­ban, hogy közösen vesznek Február 25—27 között há­romnapos tanácskozást ren­dezett a Pest megyei KISZÖV elnöksége a megyei ipari szö­vetkezetek elnökei, főkönyve­lői és műszaki vezetői részé­re. A dobogókői Nimród Szál­lóban megrendezett tanács­kozáson a jelen voltak Rév La­jostól, az. OKISZ elnökétől, valamint dr. Bíró Ferenctől, az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának titkárától tájékoz­tatást kaptak az ipari szövet­kezetek helyzetéről, közvetlen és perspektivikus gazdasági és szövetkezetpolitikai felada­taikról. A már hagyományosnak számító tanácskozáson szó esett a többi között arról is, hogy a megye ipari szövet­kezetei jól zárták az 1973-as gazdasági • évet, a termelésük több mint 6 százalékkal nö­vekedett. Termékeik iránt a kereslet pedig évről évre nő, mind a hazai, mind a külföldi piacokon. A dobogókői értekezleten saság Elnöki Tanácsának el­nöke délután az Országház­ban fogadta Ion Gheorghei Maurert, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertanácsá­nak elnökét. részt a Vinnyica (Ukrajna) és Albertirsa (Magyarország) kö­zött létesítendő 750 kilovoltos távvezeték felépítésében. A nemzetközi távvezeték a Szov­jetunió európai részének egy­séges energiarendszerét kap­csolja össze az európai KGST- országok egyesített energia- rendszereivel. — A végrehajtó bizottság a KGST titkárságának javasla­tára tervbe vette, hogy a kö­vetkező években új hűtőháza­kat és hűtőkonténereket gyár­tanak. — A végrehajtó bizottság megvizsgálta a szintetikus fes­ték- és szerve? féltermékgyár- tósi kapacitások fejlesztésével és bővítésével összefüggő ja­vaslatokat, valamint azt az in­dítványt, amely nemzetközi vegyiszál gazdasági egyesülés létrehozását (iriterhimvolokno) célozza. megtárgyalták a lakásépítés és a lakossági szolgáltatás fejlesztésének problémáit, le­hetőségeit Szó esett a káder- és személyzeti munkáról, a szövetkezeti választások elő­készítéséről, a belső ellenőr­zésről, az árképzés kérdései­ről. Különösen nagy érdek­lődést váltott ki a több mint másfél száz részvevő körében a munka- és üzemszervezés­sel, és a beruházáspolitikával foglalkozó előadások és viták. A. É. Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese csütörtö­kön fogadta Orestes Ibanezt, az Élelmezés-, Dohány- és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének főtitkárát és Alekszander Ivanovot, a szö­vetség titkárát ÁRAMOT IS TERMEL Szinten tartja a Rkkevei-Dum-ájjat MOSZKVA Befejeződött a KGST VB ülésszaka Megállapodás a Vinnyica—Albertirsa között létesítendő távvezeték felépítésében Szövetkezeti vezetők tanácskozása Dobogókőn Külföldön is nő az érdelődés

Next

/
Oldalképek
Tartalom