Pest Megyei Hírlap, 1992. március (36. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

MAI SZAMUNKBAN Körbe vagyunk bosszantva (4. OLDAL) Drágább lesz az elbocsátás (5. OLDAL) Két döntősünk van (6. OLDAL) Mohamed és a piac (8. OLDAL) Esküvő a rács mögött (13. OLDAL) XXXVI. ÉVFOLYAM, 5.3. SZÄM Ára: 13,50 forint 1992. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ PEST MEG VET Polgári védelmi világnap A polgári védelem alapvető feladata az elmúlt egy év során módosult. A szervezet ma már elsősorban nem a háborús körülmények közötti tennivalókra készül fel, hanem arra, hogy egy esetleges katasztrófa esetén ho­gyan lehet a polgári lakosságot megmenteni. Ilyen meg­gondolásból szerveztek technikai bemutatót vasárnap a Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság kiképzőbázi­sán. A rendezvényt kara Pál, a Belügyminisztérium ál­lamtitkár-helyettese nyitotta meg. ESZ-TÉRSU&IZSE SZEMZÜBES Csökkenő és megszűnő vámok A Ferihegyi úti kiképző- és raktárbázis négy és fél hektáros zöld füve megfe­lelő helyszínnek bizonyult a látványos és hasznos be­mutatónak. A szép szám­mal megjelentek bizony item unatkoztak. Elfértek itt a kisgyerekek, nagyma­mák és nagypapák, igazi családi kora tavaszi „ma­jálison” vehettek részt. S közben tanulhattak is egynémely dolgot mindar­ról: hogyan dolgoznak a katasztrófaelhárítók, mi a teendő természeti csapások esetén? A katasztrófa tág fogalmába ugyanis oly sok minden érthető: mert lehet egyrészt sok ember életét, egészségét, ellátását, az anyagi javakat vagy a kör­nyezetet súlyosan befolyá­soló természeti csapás, ipa­ri, közlekedési, szállítási baleset. De előfordulhat a természetestől eltérő, káros változásokat eredményező (Folytatás a 3. oldalon.) Az Európai Közösséggel kö­tött társulási szerződés ke­reskedelmi fejezetei már­cius í-jétől lépnek életbe, miután az Európai Közös­ségek csütörtökön jóvá­hagyta. Az interim, vagyis ideig­lenes megállapodás értel­mében annak életbelépé­sekor a magyar ipari ex­porttermékekre (a textilter­mékek kivételével) minden mennyiségi korlátozást azonnal eltörölnek. E ter­mékek több mint 70 száza­léka azonnal vámmentes lesz. A fennmaradó ipari termékek vámját öt év alatt fokozatosan számolják fel a Közösség országai. Az ipari termékek közül az acél-és textiltermékek bevitelét az EK ez ideig különleges rendszerrel, az úgynevezett önkéntes ex­portkorlátozás módszerével akadályozta. Az ideiglenes megállapodás értelmében a magyar acéltermékekre is minden mennyiségi korlá­tozás azonnal megszűnik. A vámok első lépcsőben 20 százalékkal csökkennek, a teljes vámeltörlésre öt év alatt kerül sor. A textilter­mékek esetében a legked­vezőbb változás, hogy a bérmunka keretében ex­portált magyar áruk azon­nal vámmentesek lesznek. A többi textilárura 29 szá­zalékos vámcsökkenést ka- (Folytatás a 3. oldalon.) Tagtoborzás a KDNP-beis Áprilisi, első kongresszu­sával prógrámaikotó mun­kát kezd a Keresztényde­mokrata Néppárt: 1993-ra elkészíti választási prog­ramját, majd ennek alap­ján 1994-re kidolgozza a választások után folytatan­dó koalíciós tárgyalásod alapelveit — mondta Sur­ján László, a KDNP első embere szombat délelőtt Budapesten a megyei és he­(Folytatás a 3. oldalon.) Acélból lesz a palack Zöld utat nyitnak a gázüzemű autóknak A polgári védelem korszerű eszközökkel felszerelt mű- szakiai (Hancsovszki János felvételei) Diszkriminációnak tartják TILTAKOZÓ ÜDÜLÖK - POLGÁRI ENGEDETLENSÉG? Megszabadulni a múlttól Ne Se ff yen bűnös nép! Rendkívüli küldöttgyűlést hívtak össze tegnap Szi­gethalmon az üdülőtulajdo­nosok, hogy megvitassák az ö n k or in á n yzatnak azt az in­tézkedését, amely 15-20-szo- rosára emelte fel az eddigi adót. A nyílt ülésen a kül­dötteken kívül csaknem 250-en voltak jelen, és egy­hangú szavazattal elfogad­tak egy 8 pontos állásfogla­lást az önkormányzat „lel­ketlen, bürokrata intézke­dése” ellen. A jelenlévők öttagú bi­zottságot választottak, amelynek az a feladata, hogy felvegye a kapcsolatot a köztársasági megbízottal és az országgyűlési képvi­selővel. Az önkormányzat döntését diszkriminatív in­tézkedésnek, így törvényte­lennek minősítették. A gyűlés résztvevői elha­tározták, hogy ha tiltakozá­suk nem talál visszhangra, és március végéig nem vizsgálja felül az önkor­mányzat az adó mértékét, összehívják a több mint ezer telektulajdonost, hogy kö­zösen döntsenek a további lépésekről. Kilátásba he­lyezték polgári engedetlen­ség meghirdetését is az ir­reális adó. befizetése ellen. II. Cs. Meg kell szabadulni vég­re a bűnös nép fogalmától. Emlékezzünk, de ne bosz- szúálló szándékkal, hanem azért, hogy soha többé sen­ki ellen ne követhessék el azt, amit a felvidéki lakos­sággal 1945 után tettek — mondta Katona Tamás kül­ügyi államtitkár, a kassai kormányprogram kárval­lottjainak találkozóján. Ki­fejtette: most az a dolgunk, hogy garanciát találjunk Európában a kisebbségek számára. Az út Európába nem egymás legázolásával, hanem egymással együtt­működve vezet — szögezte le az államtitkár. A Rákóczi Szövetség — mely a Felvidékről ide szár­mazott magyarokat tömöríti — által rendezett találko­zón követelték: a csehszlo­vák kormány hivatalosan is tagadja meg a kassai kor­mányprogramot, és felkér­ték a magyar kormányt, hogy kövessen el mindent a csehszlovák, illetve a szlo­vák kormánnyal folytatan­dó tárgyalásokon az eddig megtagadott jóvátétel ér­dekében. A szülőföldjéről elűzött és javaitól megfosz­tott magyar lakosság mind a mai napig nem részesült sem erkölcsi, sem anyagi jóvátételben — hangoztat­ták. Várhatóan még az idén el­terjed a propán-bután gáz­zal üzemelő gépjármüvek használata hazánkban, cs számítani lehet arra, hogy a következő években teret hódít a közlekedésben a pb-gáz — mondotta Bakay Árpád ipari és kereskedel­mi minisztériumi államtit­kár-helyettes az MTI mun­katársának. Egy felmérés szerint je­lenleg mintegy 100 ezer autó üzemel pb-gázzal, fő­ként az ország déli részén, mivel Jugoszláviában meg lehet vásárolni az üzemel­tetéshez szükséges berende­zést. Mind ez ideig hazánk­ban tilos volt pb-gázzal üze­meltetni a gépkocsikat, ami­nek két oka is volt: rész­ben hiányoztak a műszaki feltételek, részben pedig a pb-gázt nem terhelte fo­gyasztási adó. Igaz, éppen emiatt különösen olcsón jutottak hozzá a gépkocsi- túiajdonosok a hajtóanyag­hoz. A helyzet most alap­vetően megváltozott, mert az adóról szóló törvény ez évtől kilogrammonként 24 forintnyi fogyasztási adót szab ki a pb-gázra. Ezzel a jogi akadály elhárult. A gyors elterjedést egy­előre akadályozza, hogy még mindig nem adottak a műszaki feltételek, az alu- (Folytatás a IS. oldalon.) BELPOLITIKAI KRÓNIKA ANTALL JÓZSEF miniszterelnök szombaton délután fo­gadta Erhard Busek osztrák alkancellárt, az Osztrák Néppárt elnökét. KÁDÁR BÉLA külgazdasági miniszter a szombati, Bé­késcsabán rendezett vállalkozói fórumon hangsúlyozta: a kormány alapvető feladata, hogy teret adjon a vállal­kozásoknak., ERHARD BUSEK, Ausztria alkancellárja és Tölgyessy Péter, az SZDSZ elnöke szombati megbeszélésükön át­tekintették a magyar belpolitikai helyzetet. ELUTAZOTT hazánkból Anibal Cavaco Silva portugál miniszterelnök, befejezve kétnapos hivatalos látogatását. A MAGYAR PARLAMENT környezetvédelmi bizottsá­gának küldöttsége hazaérkezett Prágából: mindkét fél szerint szükségesek Bős—Nagymaros ügyében a közös vizsgálatok. MAGASSZINTÜ MNB-KÜLDÖTTSÉG utazott szomba­ton Japánba, Bőd Péter Ákos vezetésével. HÍV, Am BÍVÁIASZT „Határtalan” farsang Híd, ami — egyelőre •— elválaszt Az Ipoly mentén két kis falu húzódik meg csendben, évszázados nyugalomban. Mindkettőt magyarok lak­ják. Ma már nemcsak a fo­lyó választja el őket egy­mástól. 1920 óta a történe­lem is. Helemba és Ipoly- damásd közé, mintha rosz- szat tettek volna, ország­határt húztak. A közvetlen kapcsolattartás lehetősége végleg 1951-ben szűnt meg, amikor a folyón közlekedő kompot is kivonták a forga­lomból. Így aztán az a da- másdi vagy helembai, aki csak a rokonához akar „át­ugrani”, vagy órákat vona­tozhat, vagy kénytelen 160 kilométert autózni. Azért farsang idején ki­vételt tesznek. Szombaton nagy volt a nyüzsgés a két falut ideiglenesen összekötő hídon. Az évszázados ha­gyományokat harmadszor elevenítette fel közösen Helemba és Ipoly damásd népe. Először a helembaiak érkeztek meg a hídon át a szomszédokhoz, hogy ház­ról házra járva, botjaikkal a kapukat megdöngetve hívjanak mindenkit a nem mindennapi mulatságba. A hol ijesztő, hol kacag­(Folytatás a 6. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom