Pest Megyi Hírlap, 1980. március (24. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

t r tin KÖZLEMÉNY AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FEBRUAR 28-1 ÜLÉSÉRŐL (3. oldal) XXIV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ara 1.20 forint 19*0. MÁRCIUS 1., SZOMBAT Bizalommal teli várakozással i PEST Ma, szombaton reggel 9 órára hívta össze az MSZMP Pest megyei Bizottsága a megye kommunistáinak párt­értekezletét a Gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájába. A pártértekezlet napirendjén szerepel: O A Pest megyei pártbizottság beszámolója az MSZMP XI. kongresszusa óta végzett munkáról. O A Pest megyei pártértekezlet állásfoglalása a Közpon­ti Bizottság kongresszusi irányelveiről. Előadó: Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára. O A megyei pártbizottság tagjainak és az MSZMP XII. kongresszusa küldötteinek megválasztása. E lőször azokat a családokat kel­lene meghallgatni, akik az el­múlt évben költöztek egészséges otthonba, hogy elmondhassák, miként szépült meg életük. A több, mint 40 ezer család, közöttük több ezer munkás-, vagy nagycsaládos szólalhatna meg leghitelesebben, aki önerőből soha nem juthatott volna ki a pince, vagy mosókonyha lakásból. Vagy azok a diákok, akik életveszé­lyes, rozoga falak közül léptek át a korszerű, világos, jól felszerelt isko­lákba. Az óvodáskorúak, akik a tervek túlteljesítése révén kerültek óvodákba. S a kismamák mondjanak véleményt: 1490 bölcsődei helyet épít meg a megye 1980 végéig! Meg kellene kérdezni a társadalmi munkások ezreit, milyen belső kény­szer mozgósítja őket szüntelenül, hogy napi munkájuk mellett, pihenőidejüket áldozva dolgozzanak a közösségért. Ál- taluk is több lett az óvodai hely, több az iskolai tanterem, határidőre épült fel az 580 ágyas kerepestarcsai kór­ház, nagycsaládosoknak lakás, öregek­nek napközi. Rendelőintézetet építenek, járdát, utat javítanak, önszántukból. Az ötéves terv idején másfél milliárd forintot ért a munkájuk. Meg kellene hallgatni a MÁV Du. nakeszi Járműjavító Üzem munkásait: milyen érzés az új C-csarnokban dol­gozni, melyet ez idő alatt vehettek birtokba, s berendezkedését társadalmi munkával segítették, hogy ne vesszen el annyi nap a termelésből. Vallatni kellene az albertirsaiakat: miért oly szép számukra az Albertirsa—Vinnyica fogadóállomás ezernyi vezetéke, por­celán foglalata? Mondják el a Dunai Kőolajfinomító Vállalat munkásai, mit jelent számukra, hogy befejeződött a III. ütem építése? S mit jelent o termelőszövetkezetek tagjainak, hogy országosan is elismert termelési rendszerek alakultak ki Pest megyében? Élőkelő helyet foglalnak el a tgj termelésben, az állattenyésztésben, s hogy új termelői ágazatok gazdái le­hetnek? Hogy évek óta nincs mérleg­hiányos termelőszövetkezet, Pest megye tíz állami gazdasága, 76 termelőszövet­kezete évente tíz százalékkal képes növelni termelését? S szólaljanak meg azok, akik Szent­endre mellett Gödöllő és DéUPest me- g;re közművelődési életét is felpezs­dítették. Akik ezreket neveltek művé­szetszerető, értő közönséggé. Akik lét­rehozták a Szentendrei Teátrumot, a Szőnyi István Múzeum Baráti Körét, akik hangversenyt .rendeznek a Vác- rátóti Botanikus Kertben, megszerve­zik a Ceglédi őszt, a Kiskunsági pász­tor- és lovasnapokat, élesztik a G-liga- mente népművészeti hagyományait. cgálljt kell parancsolni a toli­nak. Nem idézheti ide mind­azokat, akik nemcsak tanúi, hanem cselekvői, alkotói vol­tak fél évtized változásainak. Nem képes sorrendbe szedni a leg­jobb toll sejn a puszta számokat, ered­ményt jelző adatokat. Fékezni kell a képzeletet is. hiszen e napon, amikor a Gödöllői Agrártudo­mányi Egyetem aulájában tanácsko­zik Pest megye pártértekealete, nem vonulhat fel a megye csaknem egy­millió lakosa. de még keresőképes százezrei sem. Nem kérhet szót 46 és és fél ezres párttagsága. Csupán , öt­száz küldötte képviselheti a megye kommunistáit, dolgozóit. Az az ötszáz kommunista, akit az alapszervezetek vezetőségválasztó taggyűlésein, majd a városi, a járási pártértekezleteken vá­lasztottak ki a legjobbak közül, hogy szószólói legyenek lakó- és munkahe­lyeiknek. A kétnapos tanácskozáson aki fel­szólal, ennek tudatában, megsokszoro­zott felelősséggel, elvi szilárdsággal be. szél szűkebb környezete, de a megye' és az ország dolgairól is. Az egyes kül­döttek — nagy politikai és szakmai tu­dásukról téve tanúbizonyságot — vitá­ja, beszámolója alapján azonban még­is összegeződik Pest megye jelenlegi helyzete, kirajzolódik a valóságos kép eredményeinkről és gondjainkról is. Megfogalmazódik, hogyan hajtottuk végre az MSZMP XI. kongresszu­sának határozatait, hogyan oldottuk meg a fél évtizeddel ezelőtti megyei pártértekezleten megjelölt feladatokat, s hogyan* készült, készül Pest megye a póri XII. kongresszusára, milyen állást foglaltak el a kommunisták a párt irányelveivel kapcsolatban. Z áróaktusa a ma összeülő, ta­nácskozó pártérteikezlet a né­hány hónap óta tartó esemény- sorozatnak. Záróaktusa annak az aktív, érvelő, vitatkozó, szigorú véleményt nyilvánító párt-eseménysoro­zatnak, amely, segített megfogalmazni, világossá tenni, összegezni az elmúlt öt év minden lényeges mozzanatát. A megyei pártbizottság írásos je­lentése megállapítja: „A fél évtized — noha számos nem várt nehézséggel kel­lett megküzdeni —, bebizonyította, hogy a megye kommunistái, a lakosság többségének egységes támogatásával, erőfeszítésével, jelentős eredményeket értek el. A nehezebb gazdasági körül­mények, saját belső gondjaink ellené­re' — a szigorúbb követelményeket is figyelembe véve —, terveink megvaló­sulásáról adhatunk szám,ot. Nemcsak meghirdettük feladatainkat, de azokat alapjaiban végre is hajtottuk. Pest megye gazdasági, társadalmi cicié di­namikusan fejlődött.” Jelenleg az ipar termelése meghalad­ja a 78 milliárd forintot. A mezőgazda­sági nagyüzemek termelése megközelíti a 27, a háztáji és kisegítő gazdaságok termelése peiig eléri a 3 milliárd fo­rintot. Erősödött a gazdasági fejlődés intenzív jellege. A termelés növelését döntően a munka magasabb termelé­kenységivel biztosították. Az írásos beszámoló így összegez: „A megyében működő gazdasági egységek többsége a népgazdaság igényei sze­rint szervezi termelését, eleget tesz megnövekedett feladatának, alkalmas a nagyobb teherviselésre. Sok vállalat idejekorán alkalmazkodott a megvál­tozott gazdasági helyzethez, átalakítot­ta termékszerkezetét, olyan terméket gyárt, amely jól értékesíthető a piacon, a népgazdaság hasznára van." Ugyanez mondható el a mezőgaz­daságban dolgozókról. „Pest megye tíz állami gazdasága, 76 termelőszövetke­zete az V. ötéves terv idején további jelentős eredményeket ért el... A me­gye mezőgazdasága növekvő mértékben járul a népgazdaság exportárualapjá­hoz, ellátja alapvető élelmiszerekkel a megye lakosságát és részt vesz Buda pest zöldség-, gyümölcs-, tej-, tojás- ,és húsellátásában. Az állami gazdaságok­ban és termelőszövetkezetekben öt év alatt 30 százalékkal nőtt a nyereség. Megvalósulhattak a tervezett beruhá­zások, fejlesztések, emelkedett a me­zőgazdaságban dolgozók jövedelme ... S az általános elemzések mellett sok üzem, gazdaság neve is szerepel majd. Hol kezdeményeztek, hol vállaltak kockázatot, hol áll a helyzet magas­latán a vezetőgárda. Hol támaszkod­nak a dolgozókra, hallgatnak vélemé­nyükre, élnek a munkahelyi demokrá­cia lehetőségeivel. Nevek sorakoznak majd: a Dunai Kőolaj finomító, .a Du- namenti Hőerőmű Vállalat, a Mechani­kai Művek, a PEVDI, a PÉMÜ, a Tex- elektro, a Lenfonó és Szövőipari Vál­lalat, a dunavarsányi Petőfi, az ócsai Vörös Október, a kocséri Petőfi, a her­nádi Március 15., a dánszentmiklósi Micsurin, a gödi Dunamente, a Benta-r völgye termelőszövetkezetek, a Herceg, halmi Kísérleti Gazdaság, a Ceglédi Állami Tangazdaság, a Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság, a törökbálinti, valamint a monori állami gazdaságok és mások nevei, érdemei. Az agrárcentrum: a Gödöllői Agrár- tudományi Egyetem, a tangazdaság, a kísérleti gazdaságok mind-mind szó- bakerülnek, mert az elemzés során nem hallgatható el a kutatók, az okta­tók, embert és környezetet formáló nagy hatása sem. Mint ahogy o tanácsok tisztségviselői­nek, apparátusainak munkája is nagy figyelmet kap majd. Részben azért, mert a megyei tanács megvalósította és több területen túl is teljesítette ötéves fejlesztési tervét. Az előrelépés érté­ke meghaladja a 9 milliárd forintot. Tömegkapcsolata által megsokszoroz­hatta pénzügyi forrásait. A pártbizott­ságok irányításával, segítségével, lel­kesítő mozgósító, szervező, sokszor operatív munkájával nagy eredmények születtek. Az öt év útját új városok alakulá­sa: Dunakeszi és Érd jelzik. Üj laká­sok, üzemek, óvodák, bölcsődék, üzle­tek, felelős termelés, hasznos munka húzza le öt év mérlegének eredmény­serpenyőjét. A ma tanácskozók azonban elmondják azt is: még mindig na­gyon kevés a lakás, sok az elhúzó­dó beruházás, még mindig sok a ha­táridőmódosítás ' az építkezéseknél. Kifogásolják: ma is sok gyerek reked kívül az óvodákból, a bölcsődékből. Joggal kérik mind az egészségügyi el­látásban, szolgáltatásban, kereskede­lemben: legalább az országos átlagot érje el a megye, ne tartósodjon hátrá­nyos helyzete. Mert kevés az üzlet, a nők érte.metlenül gyakran cipelik a fő­városból a teli bevásárlókosarat. El­mondják, sok községben rossz az ivó­víz, rossz az utak állapota, sár- és por­tengerben járnak. Kényelmetlen, kultú­rálatlan, zsúfolt a közlekedés, nehéz a bejáróknak. És elviselhetetlenül sok még a szükségtanterem, ahol éppen azok szoronganak, akik legdrágábbak nekünk. A megyei pártértekezleten az élet teljes valósága lesz jelen. Ügy ahogy az utóbbi hónapok vala­mennyi pártfórumán. Mostaná­ban sok este, számos szombat és vasárnap telt el nehéz, idegfeszítő munkával.. S ha a megyei pártértekez­let eredménnyel be is fejezi munká­ját, nem lesz megállás: Pest megye kommunista és pártonkívüli dolgozói tovább készülnek a párt XII. kongresz- szusára. Munkaversennyel, kommunista műszakokkal, tervteljesítéssel, község- és városszépítéssel, mindennel, ami hozzájárulhat a dolgozók élet. és mun­kakörülményeinek javításához, az or­szág gyarapodásához. Mert mint eddig is, a megyei érdekek képviselete egy­befonódott az ország ügyével. Nagy tisztelettel, bizalommal és vá­rakozással köszönti a megye lakossága a, közös dolgainkról tanácskozó párt­értekezletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom