Pest Megyei Hírlap, 1983. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

''•«dr* XXVII. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM Ám 1,40 forint 1983. NOVEMBER 1., KEDD Oefejezodatt a kukcma tevése ijjel-nappal szántanak a traktorok Szépzra kel a búza, a rozs, zcldeü a repxe A Pest megyei Tanács mezőgazdasági osztályának tájé­koztatása szerint befejeződött a kukorica betakarítása. A kapott információ szerint több mint 76 ezer hektárról törték le a tengerit szűkebb pátriánkban. Felgyorsult a cukorrépa szedése is: ez ideig e fontos ipari növénynek 50—60 százalékát szedték fel. Az elvetett ősziek szépen kelnek: a búza, a rozs, s zöldell a repce is. Kulturáltabb Keket a közlekedés Ingavonat bejáróknak Szerelvénnyé rendeződnek a teherkocsik Ma: t oldalt Kimondatott: és lesz kotrás 1 oldal: Solymáron szeretik a muzsikát 7. oldalt Fekete volt a Fehér Akác A szakszervezetben Ä propagandáról Kétnapos tanácskozás kez­dődött hétfőn a Közalkalma- Jottak Szakszervezetének ren­dezésében a szakszervezeti propaganda munkáról. Az or­szág minden megyéjéből, mintegy száz vezető propa­gandista hallgatta meg Jakab Sándornak, a SZOT főtitkár- helyettesének előadását a szakszervezetek társadalmi szerepéről, a párt szakszerve­zeti politikájáról. A tanácsko­záson számos előadás hang­zik el, majd a konzultációk­ra kerül sor. A herceghalmi kísérleti gazdaságban Gőg Mátyás, az állami gazdaság igazgatója elmondta, az idén 900 hektá­ron termesztenek őszibúzát, 50 hektárral többet, mint ta­valy. Vetőgépeik az utolsó kö­röket rótták, amikor a nagy­üzem szántóin néztünk körül. Megtudtuk, hogy háromféle vetőmaggal kísérleteznek az őszön; a különböző tenyész­idejű búzaféjéket próbálják ki a budai dombok között. Landsman Márton, a toki Egyetértés Tsz traktorosa a perbáli határban dolgozott, Rába-Steiger erőgéppel. Ami* kor javítás közben megza­vartuk, elmondta, hogy a szá­raz talaj, a keményre szik­y A Pest megyei Villany­ai szerelő Vállalat most, az év ^ vége előtt érzi igazán a £ beruházások csökkenésének { hatását. Készülékgyártó C üzemüknek még a hátralé- ? vő hónapokra is van sza- ^ bad kapacitása, összességé- ben ennek ellenére is ar- ^ ra számítanak, hogy telje- í síteni tudják terveiket. Az ^ építési-szerelési megrende- ^ lések ugyanis a vártnál i nagyobb számban érkeztek í cs még érkeznek ma is. Természetesen nem új háló­zatok építéséről van szó első­sorban, hanem rekonstrukció­ról, fenntartásról. Ez ugyan nehezíti a vállalat helyzetét, mert viszonylag kisebb mun­kákra kell felvonulniuk szer­te a megyében. Szinte döm­pingszerűen igénylik a tele­pülések a gyalogátkelőhelyek világításának szerelését, A vállalat igyekszik is eleget tenni ennek a közlekedésbiz­tonsági szempontból rendkí­vül fontos feladatnak. Még idén befejezik ezeket a mun­kákat Dunabogdányban, Fo­ton, Dunaharasztiban, Ócsán. Budaörsön és Szentendrén. A feladat gyorsabb és rugalma­sabb végrehajtása érdekében külön, csak ezzel foglalkozó csoportot is alakítottak. kadt föld a korábbinál jobban igénybe veszi a talajművelő­gépeket. Feladata a kukorica vetésének előkészítése. Szombaton és vasárnap Is dolgoztak a kiskunlacházi Pe­reg Tsz-ben a cukorrépabeta­karítás gépei. A közös gazda­ság masinái a szomszédos dömsödi Dózsa Tsz-ben is te­vékenykednek, visszaadva a kölcsönt, a dömsödiek napra­forgókombájnjainak korábbi segítségét. A fontos ipari nö­vényből a termésátlag eléri a hektáronkénti 310 mázsát, a cukortartalom pedig két szá­zalékkal magasabb a tavalyi­nál. Mint megtudtuk, vasár­nap estére befejeződött az őszi búza vetése. Két nagytel­jesítményű Rába-Steiger erő­gépük éjjel, nappal két mű­szakban szántott mostanáig. Egyik traktoruk azonban al­katrészhiány miatt vesztegelni kénytelen. V, D. Gondolnak természetesen a vállalat vezetői a készülék- gyártó üzem kapacitásának lekötésére is, újabb és újabb lehetőségek után néznek. Új­fajta védőburkolattal ellátott szerelőtáblákat fejlesztettek ki a kandeláberekhez, hogy megelőzzék az ajtók kinyílá­sakor, elveszésekor lehetsé­ges baleseteket. Erre a ter­mékre már 40 ezer darabos megrendelésük van, aminek mintegy harmadát már le is szállították, Korszerűbb csat­lakozó szekrényeket és lakás­elosztókat is kínálnak a há­zak építéséhez, Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke táviratban fe­jezte ki részvétét Bülend Ulusunak, a Török Köztársa­ság miniszterelnökének, a tö­rökországi településeket súj­tott földrengés miatt. Elza Grecskina észt minisz­terasszony vezetésével a szov­jet delegáció, amely a magyai kulturális közoktatás téma­körében folytatott tárgyaláso­A vasúti és autóbusztarifák emelése óta mindennapi téma az utazás kulturáltságának növelése; az utasok igénylik, hogy a MÁV és a Volán ja­vítsa az utazás színvonalát, kényelmét, gyorsaságát, s tisztábbak legyenek jármű­veik. A közlekedési vállalatok erejüktől függően igyekeznek szolgáltatásaikat színvonala­sabbá tenni. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek és al­kalmaznak, amelyek nem igé­nyelnek nagy anyagi befek­tetést — erre most amúgy sincs lehetőségük —, hanem inkább több törődést, figyel­met és jobb szervezést kí­vánnak. A MÁV-nál az uta­sok jobb tájékoztatására fel­újították a vonatok iránytáb­láit, s négyszázezer szórófü­zetet adtak ki. Több pálya­udvaron idegen nyelven is közlik a tudnivalókat. Há­romszáz új kofferkulit he­lyeztek el az állomásokon, 47 millió forintért személkocsi- tisztító berendezéseket állítot­tak munkába, s a kocsitisztí- tók bérét átlagosan 40 száza­lékkal emelték. A megyei Volán vállalatok nagy figyelmet fordítanak a járatok pontosságára, az utastájékoztatásra, a jármű­vek esztétikus megjelenésére, dolgozóik udvarias magatar­tására. Egyre több helyen ter­jed a számítógépes járatszer- vezés, így a helyi igényeknek megfelelően tudják indítani az autóbuszokat, s a tartalékál­lomány is megnőtt, ezért nem okoz ma már gondot a kieső járatok pótlása. Pest megyében a MÁV-vo- nalakon javítják a munkáha- járók utazási feltételeit. Több vonalon ma már zárt ingavo­natok közlekednek, melyek Szintén a hatékonyságot, a munkák átfutási idejének csökkentését szolgálja az idén létrehozott saját tervezőrész­leg is. így a tervek sokkal inkább a valósághoz igazod­nak, kevesebb módosításra van szükség, illetve ezek gyor­sabban elvégezhetők. Jól vizsgázott a vállalat Irakban, az első külföldi mun­káján. Jövőre már Egyip­tomban is kivitelezői lesznek egy halszaporító gazdaság elektromos munkáinak, mint­egy tízmillió forint értékben. M. N. P. kát, hétfőn elutazott hazánk­ból. Timár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vezeté­sével küldöttség utazott a Kínai Népköztársaságba. Hang Chuon kambodzsai oktatási miniszterhelyettes, aki a Művelődési Miniszté­rium meghívására tartózko­dott Magyarországon, hétfőn elutazott hazánkból. szigorú rend szerint állnak -le külső és belső tisztításra. Sok helyen kicserélik az állo­mások feliratait, fényvissza­verő betűket helyeznek el az utasok tájékoztatásának köny- nyítésére. A 20-as számú Volán vál­lalatnál érdekeltségi rendszer ösztönzi a dolgozókat arra, hogy munkaterületükön ne legyen fennakadás. A busz­vezetők felelnek például jár­művük tisztaságáért, fűtött­ségéért, pontosságáért, s az eredmények, illetve a hibák hatással vannak keresetükre, mozgóbérükre. Expóigépek Algériai exportra készülnek a baromfifeldolgozó gépek a Me­zőgép Vállalat érdi gyáregysé­gében. Jelenleg 30 töltőgépet gyártanak az arab ország ré­szére. A képen: Németh Ist­ván lakatos, a rozsdamentes acélból készült berendezés egyik darabját sorjázza. Hancsovszki János felvétele Ha a posta zárva Táviratfeladás telefonfülkéből A posta a hétvégi távközlési szolgáltatások bővítése érdeké­ben a főváros és 8 Pest kör­nyéki település lakossága ré­szére november 1-től új szol­gáltatást vezet be, egyelőre kí­sérleti jelleggel. Néhány kije­lölt utcai nyilvános távbeszélő állomásról a postahivatalok zárva tartása idején — a díj utólagos megfizetésével (tájé­koztató a postákon! — belföldi távolsági beszélgetést lehet folytatni, és táviratot feladni. Belföldi távolsági beszélge­tések kapcsolására és a távira­tok feladására kijelölt utcai nyilvános távbeszélő állomá­sok Pest megyében: Budakeszi a posta előtt, Budaörs Béke tér 17., Solymár tanácsház. Üröm Fő utca 54., Diósd István tér 1. (tanácsház). Csömör HÉV-ál- lomás, Törökbálint Baross ut­ca, a pályaudvar előtt, Pilisbo- rosjenö a postahivatal előtt. NÉPFRONTJELZÉS 1 H étköznapi gyakoriságú­nak ugyan nem mond­ható, de nem is kü­lönlegesség: a Hazafias Népfront Pest megyei Bi­zottsága elnöksége úgy dön­tött, hogy jelzéssel fordul az Országos Tanácshoz. A testület legutóbbi ülésén — amelyről lapunk október 26-i számában tudósítot­tunk —, arról tárgyalva, milyen eredményei és fel­adatai vannak a népfront­mozgalomnak Gödöllő vá­rosában az idős korú la­kosság helyzetének javításá­ban, néhány olyan követ­keztetésre jutott, amelyek érdemesek a hangsúlyos fi­gyelemre, nem csak a me­gyében, hanem országosan is. Az elnökség — tagjai egyikének javaslatára, azzal egyhangúlag egyetértve —, azért döntött a jelzés testü­leti álláspontot rögzítő for­mája mellett, mert úgy íté­li meg: az adott körülmé­nyek, lehetőségek mellett is módot kell találni arra, hogy az idősek gondozásá­ban nagyobb szerepe, súlya legyen a családnak, a mai­nál jobban mérlegre kerül­jön az idősek ellátásában, gondozásában a család, il­letve a társadalom szerepe, kötelezettsége. Tisztelettel szólt az el­nökség mindazokról, akik idős hozzátartozóik — szü­leik, testvéreik, rokonaik — számára igyekeznek megadni mindazt erköl­csiekben, anyagiakban, ami tőlük telik, s túlzás nélkül állítható, ide tartozik a tár­sadalom többsége, a csa­ládok java része. Pontosan ez a helyzet teszi egyre in­kább szembeszökővé, hogy vannak, akik az átlagosnál sokkal jobb anyagi körül­ményeik ellenére sem tö­rődnek idős szüleikkel, köz­vetlen hozzátartozóikkal, hanem — olykor közfelhá­borodást keltve — nyíltan hangoztatják és gyakorol­ják is: gondoskodjék azok­ról az állam. Szó sincs ar­ról, mintha kizárólagos példa lenne a gödöllői szo­ciális otthon, amely a fő­város kezelésében van, s ahol a város lakói értetlen­kedve, méltatlankodva ve­hetik szemügyre egy-egy nagyobb ünnep előtt a láto­gatók gépkocsijainak — kö­zöttük vagyont érő nyugati márkáknak — a seregét. Látható ez másutt is, amint sehol sem ritkaság: olyano­kat kell a tanácsoknak szo­ciális otthonba utalniuk, akiknek jó módban élő gyermekeik, közvetlen hoz­zátartozóik vannak, ám nem akarnak tudni az idős emberről, mindaddig nem, amíg az örökségért nem lehet jelentkezni... A ta­nácsoknak a társadalom humanitása d’ktálta, dik­tálja: segíteni kell az idő­seket. Kérdés azonban — fogalmazta meg a megyei elnökség —, a humanitás­sal összefér-e, hogy azt is a társadalom vállalja ma­gára közkiadásként, amit igenis fedezni tudna a csa­lád, de mivel a jogszabá­lyok a szülőtartás megíté­lését a szülő kezdeményez­te eljáráshoz kötik, a tár­sadalmi és a hivatalos szer­vek tehetetlenek. Tehetet­lenek, mert a legritkább eset, hogy a szülő követel­jen... Szágyelli ezt, az ő. arcán ég a bőr, hogy akiket útnak indított, akiket ő se­gített, azok most hallani sem akarnak róla. a kevés­nél is kevesebbre telik tő­lük; elutasításra. Gödöllőn megközelítik a négyezret a hatvan esztendő feletti idő­sek száma, a megyében 160 ezer főt tesz ki ez a tá­bor...! A szociális ottho­nok zsúfoltak, az elhelye­zésre várók száma nem csökken, kórházi ágyak so­kaságát foglalják el olyan idős emberek, akik nem be­tegek, akik csuoán gondo­zást igényelnének, de csa­ládjuk erre nem hajlandó. Ugyanakkor megtörténhet, hogy teljesen magukra ma­radt. minden segítséget csakis a társadalomtól vár­ható időseknek nem jut elegendő figyelem, támoga­tás. éppen mert olyanok kötik le az erőket, a forrá­sokat. akiknek gyermekei — és erről a szociális ott­honok dolgozói bőséges pél­datárral szolgálnak — tá­gas. több emeletes családi házban élnek, drága kül­földi utazásokon vesznek részt, nem is egy gépkocsit használnak, egész életmód­juk, életvitelük az átlagos­nál sokkal jobb anyagi helvzetről tanúskodik. K eresni kell a módját annak — állapította meg az Országos Ta­nácshoz eljuttatandó jel­zésében a megyei népfront- elnökség —. hogy a társa­dalmi igazságosság jegyé­ben, indokolt esetben, kellő törvényes biztosítékok mel­lett, a társadalmi szerveze­tek észrevételei nyomán a hatóságok — elsősorban a tanácsok — kezdeményez­hessék a szülők helyett a szülőtartás megfizettetését a gyermekekkel, a szociális otthoni elhelyezés költsé­geihez való arányos hozzá­járulást stb. A társadalom döntő többsége tett és tesz az idősekért, hozzátartozó­kért és idegenekért, illő tehát — hangzik az elnök­ség álláspontja —, hogy akik elfeledkeznek elemi kötelességükről, akik előtt ismeretlen a szív szava, azoknak idézze emlékezeté-' be a kötelességet a jog, intse emberségre őket a társadalom. M. O. Befejezték a búza vetését a gödi Dunamentl Termelőszövetkezet szobi üzemében. A kép az utolsó fordulókat örökítette meg. Az Idén ötszáz hektáron vetették el a szemeket a Lajta munkagépolt Barcza Zsolt felvétele Lerövidítik a határidőket Esténként világosabb fények Közélet

Next

/
Oldalképek
Tartalom