Pest Megyei Hírlap, 1992. június (36. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

PEST MEG VEI XXXVL ÉVFOLYAM, 128. SZÁM Ára: II,30 forint 1992. JŰNIÜS 1., HÉTFŐ MAI SZAMUNKBAN Harsányzöld paprikatenger (5. OLDAL) A matematikától az avantgárdig (6. OLDAL) Partvonalon kívül (9. OLDAL) Vandálcsemegék innen-onnan (11. OLDAL) Surján is vért adott Sikeres volt az a hazánk­ban először megrendezett családi véradó hétvége, amelyet a Margitszigeten szervezett a Bringóhimtó Gmk. Szombat reggeltől va­sárnap estig több mint 600-an jelentkeztek vér­adásra. Az Országos Hae- matológiai és Vértranszfú­ziós Intézet 18 szolgálatot teljesítő alkalmazottja szin­te megállás nélkül dolgo­zott. A családi véradó hétvége fővédnöke, Surján László népjóléti miniszter vasár­nap maga is feliratkozott a véradók listájára. . Az akció sikerén felbuz­dulva a szervezők elhatá­rozták: hagyományt terem­tenek a május végi családi véradásból. Fő az egészség! Út a bio télé A MÁV nemzetközi sze­mélyforgalmában egyelőre nem érezhető az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa által elfo­gadott, Szerbia és Monte­negró elleni átfogó embargó hatása. Mint Beznoszka László, a MÁV főmenetirá- nyítója az MTI ügyeletesé­nek vasárnap elmondta: a Budapest—Kelebia nemzet­közi expressz közlekedésé­ben nincs fennakadás, és a Meridián expressz is me­netrend szerint megérkezett a magyar fővárosba. Egye­Az emberek egyelőre még csak ismerkednek a biotáplál­kozással, de remélhetőleg hamarosan nálunk is hagyo­mánya lesz az egészséges életmódnak A hét végén emberek ez­rei szakadtak ki a hétköz­napok szürke egyhangúsá­gából, hogy valahol kilzap- csolódást találjanak. A fő­város utcáin nyüzsögtek a vidám kisgyerekek, szüleikkel együtt a pest Sportcsarnokba tartot­tak. Nemhiába, hiszen ki­adós szórakozást ígért a há­romnapos rendezvény, amely elsősorban az egész­séges életmóddal kapcsola­tos tudnivalókat népszerű­sítette. A. környezetvédői: műso­rai mellett Üt a bio felé címmel kiállítás és vásár várta az érdeklődőket, ahol természetgyógyászattal, test­kultúrával foglalkozó elő­adásokat tartottak neves és kezdő előadók. Így találkoz­hattak a hazánkban három éve működő Maharishi amint Nemzetközi Meditációs Tár- Buda- saság képviselőivel, akik hindu módszerekkel segítik az embereiket, hogy vissza­nyerjék lelki egyensúlyukat. Természetesen ott voltak a mostanában annyit emlege­tett parafenoménok is, kö­zülük dr. Taracközi István tartott bemutatót A gyógyító jellegű elő­adásokkal párhuzamosan folyt az egészségnevelési (Folytatás a 4. oldalon.) BMIPlOUTriíAlKRÓNIKA GÖNCZ ÁRPÁD, a Magyar Köztársaság elnöke Kisvár- da vendége volt szombaton, s többek között részt vett a település képviselő-testületének ünnepi közgyűlésén, me­lyen aláírták Kisvárda és az erdélyi Kézdivásárhely kö­zötti testvérvárosi szerződést. DEMSZKY GÄBOK, Budapest főpolgármestere szomba­ton délelőtt az amerikai földrészre utazott, tíznapos út­jának első állomásán, Rio de Janeiróban részt vesz a környezetvédelmi világtalálkozón. HAGELMAYER ISTVÁN, az Állami Számvevőszék el­nöke vasárnap a török számvevőszék fennállása 130. év­fordulója alkalmiból rendezett emlékünnepségre Anka­rába utazott. lőre a teherforgalomban sem érezhető változás. A Malévnál Nazimecki László forgalmi felügyelő arról tájékoztatott, hogy a Repülőtéri és Légiforgalmi Főigazgatóságtól, (LRI) egyelőre még nem kaptak semmilyen, a Belgráddal való légi forgalom befa­gyasztására vonatkozó uta­sítást. Információjuk szerint a német légügyi hatóság nem fogad és nem indít Kis-Jugoszlávia területére gépeket. A Malévnak heti egyszeri járata van Belg- rádba, ez legközelebb csü­törtökön lenne aktuális. Zubek János, a határőr­ség szóvivője elmondotta, hogy tudomása szerint az ENSZ által meghirdetett embargó a személyforgalom korlátozását nem kívánja. Amennyiben a magyar kor­mány mégis úgy döntene, a határőrség 30 perc alatt képes lezárni az átkelőhe­lyeket. Ez persze valószínű­leg óriási problémákat okozna, főleg a Magyaror­szágon átutazó vendégmun­kások körében. Arnold Mihály, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka szintén azt hangsúlyozta, hogy várako­zó állásponton vannak. Amint megszületik a kor­mánydöntés, annak megfe­lelően vezetik be az embar- ■gót a határokon. Az előké­születek már megkezdőd­tek. A magyar kormány állás­pontjáról és döntéséről az ENSZ-embangó ügyében Herman János, a Külügy­minisztérium szóvivője va­Villamos energia — több irányból Műszakilag megvalósítha­tó, hogy Magyarország csat­lakozzék a nyugat-európai villamosenergia- rendszer­hez — állapítja meg az a tanulmány, amelynek alap­ján a napokban foglaltak állást az érdekeltek arról, hogy Magyarország tagja le­het a Villamosenergia-ter­melők és -elosztók Szövet­ségének (UCPTE). Hazánk a gazdasági re­cesszió miatt a korábbiak­nál lényegesen kevesebb villamos energiát importál, az összes felhasználás 19 százalékát, mintegy 500 me­gawattnyit A kelet-európai partnerek szállítási hajlan­dóságának bizonytalansága miatt a magyar gazdasági kormányzat elhatározott célja az energia beszerzések diverzifikálása. A feljelentett cselekmény nem bűncselekmény, ezért a Fővárosi Főügyészség meg­tagadta a nyomozást az MDF Monopoly-csoport ne­vében tett. ismeretlen tette­sek által elkövetett sikkasz­tás tárgyában — közölte az MTI érdeklődésére az ügyészség illetékese. Hozzá­Munkanélküliek segélyezése Ha letelik r r ' 0 0 g > r a masiel ev Á munkanélküli-ellátás­ból kikerülők szociális tá­mogatásának finanszírozá­sával jövő héten foglalko­zik a parlament. A javasla­tok szerint — a költségveté­si törvény módosításával — másfél milliárd forintot kí­vánnak felszabadítani szo­ciálpolitikai célokra. Ebből mma vasassnapja' A solymáriak nem felejtenek! ese. aeny- szemtanúi Rossz szokás kezdte fel­ütni a fejét sok helyen. Szobrokat és emlékműve­ket rongálnak és szentség- telenítenek meg. A szomo­rú tapasztalatok után tisz­teletet kelt egy őszinte ko­szorúzás. Ilyen nek lehettek a mindazok, akik tegnap délelőtt nem sajnálták a fáradságot, és megtisztelték ottlétükkel a hősök emlék­művét Solymáron. Az ünnepélyen mondott beszédében Gromon And­rás, a helytörténeti társa­ság tagja megemlékezett a két világháborúban elesett katonákról, felidézte a több évtizeddel ezelőtti hangu­latot, amikor a parancs­nak engedelmeskedve fia­talok tömegei vonultak hadba, hogy akár életük árán is megvédjék a ha­zát. Az elődök emelték ezt a .kegyeleti helyet 1924-ben, akkor még csak egy öldök­Fejct hajtottak az emberek a magyar zászló előtt, amely tiszteletadás volt az értünk elhunyt katonáknak lés áldozátaira emlékezve. Húsz éven keresztül min­den május utolsó vasár­napján tisztelegtek az el­esettek szimbolikus nyug­vóhelye előtt. Később, 1944 után ezt lehetetlen volt tenni. Tavalyelőtt sikerült ismét feleleveníteni a szo­kást, azóta igyekeznek be­pótolni az elveszített időt. Céljuk, hogy hagyományt (Folytatás a 4. oldalon.) 800 millió forint jutna a* említett szociális támogatá­sokra, a fennmaradó rész különféle szociálpolitikai programokat szolgálna — tájékoztatták a Népjóléti Minisztériumban az MTI-t. A kormány nyáron tekinti át ismét, hogy a 800 millió forinton felül mennyi pénz szükséges még az év során a munkanélküli-ellátásból kikerülők szociális támoga­tására. Ezt a pótlólagos ősz- szeget szintén a költségve­tésnek kellene vállalnia. Jelenleg a munkanélkülivé válók 18 hónapig jogosul­tak munkanélküli-járadék­ra. Ezt követően — ha to­vábbra sem találnak mun­kát — havi 4 ezer forintos szociális segélyben része­sülhetnek. A segélyt a rászorulóik úgy vehetik igénybe, hogy a helyi munkaügyi központ­tól kapott — a munkanél­küli-ellátás megszűnését igazoló — tanúsítvánnyal felkeresik az önkormányzat .jegyzőjét, az önkormányzat szakapparátusa mérlegeli a körülményeket, s ennek alapján adja ki az enge­délyt a szociális támogatás­ra. Többek között a segé­lyezéshez feltétel az együtt­működési készség a munka­ügyi központtal, valamint az, hogy az egy főre jutó családi jövedelem ne ha­ladja meg az özvegyi nyug­díjminimumot. A jegyző engedélye alapján a segélyt a helyi munkaügyi központ­tól vehetik igénybe a rászo­rulók. A segélyezést a szo­ciális törvény rendezi maid véglegesen. A SZHBtlYfORCAlffiAT HIM KORLÁTOZZA Még nem érezni az embargé hatását sárnap késő délután nyilat­kozatot juttatott el a Ma­gyar Távirati Irodához, amelyben a magyar kor­mány üdvözli a jelenleg osztrák elnökség alatt álló ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak a Szerbia és Monteneg­ró elleni szankciókat elren­delő határozatát, melynek — egyetlen térségbeli or­szágként, több állam óhajá­ra — maga is társszerzőjé­vé vált. A határozatot Ma­gyarország olyan, nagy horderejű lépésnek tartja, amely a kibontakozást segí­ti elő, sőt annak az adott helyzetben elkerülhetetlen, elengedhetetlen eszköze. A kormány a Biztonsági Ta­nács határozatának megfe­lelően jár el, teljes körben érvényesíti a testület által elfogadott szankciókat. Számít arra, hogy a nem­zetközi közösség minden tagja ennek megfelelően cselekszik. A délszláv válság hosszú hónapok óta veszélyezteti térségünk és egész Európa biztonságát és stabilitását. Egy közjogi és politikai el­lenőrzés nélküli hadsereg, a vele együttműködő irregu­laris katonaság, valamint az azt támogató politikai erők nyílt agressziót követ­nek el szuverén, nemzetközi elismerést élvező államok ellen. Emberek százezrei kényszerültek lakhelyük el­hagyására, váltak mene­kültté. Az agresszió áldoza­tainak száma napról napra nő. Az egész emberiség kulturális örökségét képező városok váltak és válnak romhalmazzá, a nemzetek (Folytatás a 3. oldalon.) Megtagadták a nyomozási Nem bűncselekmény tette: a határozat ellen — a közléstől számított nyolc napon belül — panasszal lő­het élni a Legfőbb Ügyész­ségen. Az ügyészség illetékese, el­mondta: a feljelentés sze­rint öt megnevezett nagy­(Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom