Pest Megyi Hírlap, 1970. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

Új kormány alakul Jordániában? A szombati kairói Al Akh- bar ammani politikai megfi­gyelőkre hivatkozva közli, hogy rövid időn belül átala­kítják 'a Jordániái kormányt, s az új kormányban a palesz­MA: Költözik a ceglédi kórház 4. oldal Végigélt életek 5. oldal t Ki fizetett rá ismét? Bemutatjuk a Mézga családot 6. oldal §Céfsz«xzez©rnél főbb influenzás 12. oldal tínai ellenállási szervezetek képviselői is helyet kapnak. Részvételük feltehetően elhá­rítaná egy újabb válság ki­robbanását a jordániai kor­mány és az ellenállási szerve­zetek között. A várható kor­mányátalakításról a pénteki Al Ahram is hírt adott. Az Al Akhbar úgy értesült, hogy Husszein király, ismét találkozik az ellenállási szer­vezetek képviselőivel. Az újabb megbeszélések céljául az együttműködés javítását, va­lamint Jordánia kül- és bel­politikájának meghatározását tűzték ki. Jaszer Arafat, a palesztíniai felszabadítási szervezet elnö­ke Bejrútba érkezve kijelen­tette, hogy Jordániában a helyzet nyugodt, az ellenállási szervperetek és a kormány együttműködése kielégítő, s ez a nemrég létrejött kétoldalú megállapodás teljesítésének köszönhető. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANAC.S XIV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM All A I FORINT 1970. MÁRCIUS 1., VASÁRNAP Közlemény a KGST végrehajtó bizottságának 45. üléséről Moszkvában február 24—27- I én megtartották a KGST vég­rehajtó bizottságának 45. ülés­szakát. Az ülésszakon részt I PÉTER JÁNOS HAZAÉRKEZETT BELGIUMBÓL Péter János külügyminisz­ter, aki Pierre Har mél belga külügyminiszter meghívására hivatalos látogatást itett Bel­giumban, szombat este vissza­érkezett Budapestre. Vele együtt hazatértek a Külügymi- nisztérumnak, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének és a Külkereskedelmi Miniszté­riumnak azok a vezető beosz­tású munkatársai, akik kül­ügyminiszterünket külföldi út­jára elkísérték. Fogadásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Púja Fri­gyes, a külügyminiszter első helyettem, Szilágyi Béla kül­ügyminiszter-helyettes és a Külügymúnisztérium több ve­zető munkatársa. Jelen volt a Belga Királyspáig budapesti nagykövetségének képviselője. vett: Lcsezar Avramov, a Bol­gár Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnökhelyettese, Frantisek Hamouz, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság kormányának elnökhelyet­tese, Piotr Jaroszewicz, a Len­gyel Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnökhelyette­se, Apró Antal, a Magyar For­radalmi Munkás Paraszt Kor­mány elnökhelyettese, Dám- dingijn Gombozsav, a Mongol Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnökhelyettese, Gerhard Weiss, a Német De­mokratikus Köztársaság Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tese, Gheorge Radulescu, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertanácsának elnökhe­lyettese és Mihail heszecsko, a Szovjet Szocialista Köztársa­(Folytatás a 2. oldalon.) Szerdára összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. pa­ragrafusának második bekez­dése alapján az országgyűlést 1970. március 4-én, szerdán délelőtt 11 órára összehívta. Gromiko ismét Moszkvában Szombaton visszaérkezett Moszkvába Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter, aki hivatalos látogatást tett a Né­met Demokratikus Köztársa­ságban. Hazatérőben Gromiko rövid időre megszakította út­ját Varsóban* KOZMOSZ -324 Kozmosz—324 jelzéssel mes­terséges holdat bocsátottak pá­lyájára a Szovjetunióban. Harmadfokú készültség! 6750 hold víz alatt Tetőzött a dunai árhullám Rengeteg hó hullott az utóbbi egy-két napban. Egy­úttal azonban beállt a hide­gebb idő is, véget vetve a gyors olvadásnak. Ezek isme­Tcjsiagyártás vezérlőpulttól Aki Ismerte, de legalább látta az öreg téglagyárakat, nem vitatja azt a megállapí­tást, hogy ez már nem is a hu­szadik század, egy kis ízelítő a következő évszázadból is. Törökbálinton épült fel az a modern nagyüzem, amelyben már ismeretlenek a téglaporos ki-berakodó emberek, a dur­va felületű építőanyagtól le­vert ujjak, kezek, a még ki nem hűlt, forró égetőben Iz­zadó, levegőt kapkodó, s ugyancsak téglát ki-berakó 'munkások. Itt tiszta, a levegő, vezérlő pulttól irányítják az automatikus apparátust. Gu­miszalagok szállítják az őrlő­be az anyagot, onnan a présbe ömlik, s az végtelen hosszú­ságban ontja a különböző mintájú elemeket. Emelők, gördülő kocsisorok vállalnak át minden terhet. A két alag- útkemence egyik végén a las­san mozgó kocsisorhoz csa­tolnak újabb és újabb nyers­tégla küldeményt, míg a má­sik oldalon már a kiégett, s eléggé lehűlt termék jelenik meg. Embert alig látni. Ez már egy mai gyár, ahol akár fehér köpenyben is dolgoz­hatnak. Foto: Gábor rétében úgy véltük, egyaránt csökkent a bel- és árvízve­szély. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság informá­ciói azonban rácáfolnak erre. Vegyük sorra. A korábbi nagyobb olva­dás következményeként 6750 hold áll víz alatt. Már eddig is kerülő úton, a soroksári Duna-ágon át kel­lett eljuttatni a belvizeket a Nagy-Dunába, s nem az ere­deti, természetes levezetőkön. Mentesíteni kellett ugyanis az erősein veszélyeztetett ba­jai vidéket. Sajnos azóta je­lentősen megnőtt a Duna víz­szintje, s tegnap Budapestnél 578 centimérrel tetőzött. Az árhullám miatt emelni kellett a ráckevei Duna-ág szintjét is, hiszen csak a magasabb nívó­jú víz ömölhet az emelkedett szintű Nagy-Dunába. Az eme­lés következménye viszont az, hogy egy sor helyen nem jut­hat természetes eséssel a Kis­(Folytatás a 2. oldalon.) Mit vár tőlünk az olvasó? • Ismeretes az a vita, amely az információrobbanás kö­rül forog. Világprobléma az információs áradat valami­féle ésszerűsítése, rendezése. Az újságok, folyóiratok, könyvek klasszikus „betű­rendjét” a rádió és televízió napjainkban alapjaiban összekuszálta. A napilapok feladata e tévés, rádiós új világ­ban megtalálni az újság, a hírlap új helyét. Mit vár tőlünk az olvasó, s mit tud nyújtani a szerkesztőség? Erre ma már (helyesebben ma még) nincs pontos re­cept. A kísérletezések korát éljük. Hírét vettük: világszerte szűnőben az országos napi­lapok kora. Feladatukat átveszi a tévé és a rádió. Hírét vettük: a tájjellegű lapoké a jövő. S mindehhez mit szóljunk mi? Pest megyeiek? Az elmúlt pár esztendőben példányszámunk megdup­lázódott: tehát utolért bennünket a „világhír”? Na de tájjellegű lap sem vagyunk, hisz Pest megye nem egy táj, nem földrajzi, hanem államigazgatási (adminisztra­tív) egység csupán. Abony Szolnok városának árnyéká­ban él, Nagykőrös irigyelt ikertestvére Kecskemét, s a Dunakanyar bíz’ Komárom megyéből kanyarodik a mi Szentendrei-szigetünk köré. S hogy leendő városunkról is szót ejtsünk, Százhalombatta elsősorban Dunaújvá­ros szívó hatását érzi. Mégis úgy látszik, sikerült lapunkban eggyé ötvözni ezt a sokféleséget, ezt a szertefutó tájbábelt. Ez csendül ki olvasóink hozzánk küldött leveleiből. S ez csendült ki pár éve tartott közvélemény-kutatásunk kérdőívei­ből is. Épp’ ez utóbbi kérdőívek hatására alaposan át­alakult — a várakozáshoz igazodva — lapunk arculata. Számtalan új rovat született, s közülük a legtöbb élet­képesnek bizonyult. Most szeretnénk ismét szembenézni olvasóinkkal. S meghallani véleményüket: hogyan tovább? Pénteki, március 6-i lapunkhoz újból közvélemény­kutatási kérdőívet mellékelünk. Várjuk véleményüket, melyért köszönet gyanánt életre keltjük majd a játékos szerencsét is, hogy vissza­kacsintson minden századik beérkező kérdőív gazdá­jára. CÍUDAD GUATEMALA Gerillák foglya a külügyminiszter Guatemalái gerillák .péntek I éjjel foglyul ejtették Alberto Fuentes Mohr külügymiinisz-1 tent, és bejelentették, hogy csak egy letartóztatott gerilla- társuk szabadon bocsátása fe­jében adják vissza. A 42 éves politikus este meg­beszélést folytatott az Ameri­kai Államok Szervezete által kiküldött választási megfigyelő bizottság tagjaival. A konfe­rencia után hazafelé tartott, amikor kocsiját körülfogták a gerillák autói. Fuentes Mohit kiszállították, és egy másik ko­csiba tuszkolták, majd elhaj­tottak vele. Az incidenst so­főrje jelentette a külügymi­nisztériumnak. A gerillák, akik a „fórra dal ­(Folytatás a 2. oldalon.) TAVA S Z március 1-én vagy21-én? Már csak három hétig kell — ha nem is sikerül elégedetlenkedés nélkül — elviselni a telet, legalábbis a csillagászok szá­mítása szerint. A meteorológia en­nél jóval „türel­metlenebb”, mert az időjárás tudo­mánya három téli hónapot tart nyil­ván; decembert, januárt és febru­árt, így szerintük március már a ta­vaszhoz tartozik. Az idei esztendő azonban mintha inkább a csillagá­szok álláspontját érvényesítette vol­na. A Nap és a Föld viszonya úgy ala­kul, hogy a követ­kező három hét alatt a nappal pontosan 70 perc­cel hosszabb iáik meg. Most vasár­nap ugyanis a Nap csak reggel 6 óra 26 perc és dél­után 17 óra 28 perc között tartóz­kodik az égbolton, március 21-én vi­szont „mennyei” utazása 5 óra 46 perctől 17 óra bS percig tart. Ebből a három hét múl­va elérkező nap­ból a télnek a csillagászok sze­rint is csupán nem egészen 2 órányi jut, men a tavasz már éjsza­ka 1 óra 57 perc­kor megkezdődd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom