Pest Megyei Hírlap, 1993. szeptember (37. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

MEGYEI TJÍDJ D niKLiAr XXXVII. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM s Ara Telemagazinnal: 19,50 forint 1993. SZE1 ^VsZ'erda Ä, Jeles elődök nyomdokán Korszerű oktatás a kisiparososztályokban „Az ipartól virul a haza” — idézték a reformkor híres jel­szavát tegnap délelőtt az Iposz — Magyar Kézműves Ka­mara székhazában. A gazdasági érdekképviselet életében rendhagyó módon tanévnyitó ünnepségnek szánt összejöve­telen, a szakmunkástanuló intézetek oktatási évének meg­kezdése alkalmából egyúttal másodszor köszöntötték a Ma­gyar Kézművesség Napját. Szűcs György, az IPOSZ el­nöke bevezetőjében többször hivatkozott a nagy elődökre: Kossuth Lajosra, Trefort Ágostonra, Eötvös Józsefre, akik sokat tettek azért, hogy 150 évvel ezelőtt Magyaror­szágon létrejött az első mes­terinas iskola, majd az Orszá­gos Iparegylet. Történel­münk jeles gondolkodói egyik első feladatuknak tekin­tették a szakképzés beindítá­sát. Ugyanez napjainkban még mindig nem kapott fon­tosságának megfelelő figyel­met. Nem épültek ki a szak­képzés lépcsőfokai, a minő­ség rovására túlfeszített tem­póban szaporodnak a felké­születlen kényszervállalkozá­sok, nem az igazi és hazai ér­tékeket teremtő termékeket becsüljük meg, hanem a pusz­tán divatból, a külföldi már­káknak adunk elsőbbséget. Példaként hozta fel: hajcsa­tot, fésűt importálunk Hon­gkongból, mintha itthon nem lennének képesek jó minőség­ben, olcsóbban gyártani. Az Iposz 1990-es megala­kulása óta következetesen fel­lép a kisipari orientációjú szakképzés megvalósításáért, azért, hogy a képzésben a kis­ipar kapja meg az őt megille­tő helyet. A szövetség 1991-ben a középfokú szak­képzésben a kisipari gyakor­lóhelyekre építve korszerű gyakorlati és vállalkozói telje­sítmény-orientált képzési for­mák létrejöttét kezdeményez­te, úgynevezett Iposz-osztá- lyok formájában. A három év­folyam kilenc szakmában je­lenleg 83 osztály működik, közel 23 ezer tanulóval. Mint megtudtuk, ennek mintegy 15 százaléka Pest megyei illeté­kességű. Juhász József alelnök az osztályok lényegéről beszélt: gyakorlatcentrikusság, vállal­kozói ismeretek és a német nyelv tantárgyak bevezetése az újdonság. Áz IPOSZ java­solta, hogy azok a kisiparo­sok, akik tanulókat foglalkoz­tatnak, tanulóként 10 ezer fo­rint adókedvezményt kapja­nak. Javaslatot tettek le a pá­lyakezdő fiatalok munkanél­külivé válásának megakadá­lyozására is, azonban ezek a kedeményezések nem talál­tak kedvező visszhangra a döntéshozók körében. (tóth) Pilisi erdőtüzek Megtalálták a tetteseket A Pest Megyei Rendó'r- főkapitányság gazdaság­védelmi osztálya a Pilisi Állami Parkerdőgazda­ság területén augusztus 10-én keletkezett erdő­tüzek — melyekről la­punkban részletesen be­számoltunk — tetteseit felderítette. A különösen nagy kárt okozó rongálás bűn­tettének alapos gyanúja miatt indított nyomozás részleteiről ma sajtótájé­koztatót tartanak a Pest Megyei Tűzoltó Parancs­noksággal és a Pilisi Álla­mi Parkerdőgazdaság­gal együtt. Pályakezdőkön segítenek Jegyzeteltek az igazgatók k.J/ Rendhagyó tanévnyi- ■ tó igazgatói értekez­letet tartottak Gödöl­lőn. A megye gimná­ziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző intézeti ve­zetői arról tárgyaltak a Pest Megyei Munkaügyi Központ vezetőivel, hogy miként tud­nának közösen segíteni a „pá­lyakezdő” munkanélküliek helyzetén. A tanácskozás azonban több volt, mint egy­szerű megbeszélés. Egy hosz- szú távú együttműködés alap­jait rakta le. Azt az utat igye­kezett kijelölni, amely egy­szerre növeli az iskolából ki­kerülő fiatalok szakmai kép­zettségét és ezáltal elhelyez­kedési esélyeit is. (Folytatás a 4. oldalon) Veszélyben a börzsönyi falvak ellátása Bezárt boltok a hegyvidéken Az egykor központi beavatko­zással létrehozott ÁFÉSZ-ek sok helyen a szétbomlás álla­potába kerültek. Pest megye északi szegletében, a Bör­zsöny-hegység településein a szobi ÁFÉSZ volt az első szá­mú felelős a lakosság keres­kedelmi ellátásért. A szövetkezet mára min­den boltját bérbe adta. Egyet­len kivételként maradt a nagy­marosi Skála áruház impo­záns épülete, az átlagosnál jobb élelmiszer, ruhanemű és iparcikk kínálatával. Fél évti­zede is alig múlt, hogy meg­nyitották a környék legna­gyobb áruházát. Csakhogy a ház kölcsönből épült, a hitelt törleszteni kell. Kültelki stí­lusban fogalmazva: ettől a be­ruházástól került végleg pad­lóra a szövetkezet. A központ, amelyről a fal­vakban még sokan azt gon­dolják, hogy irodáiban több embert alkalmaz, mint ahá- nyan boltjaiban dolgozhatná­nak, mindössze hat embert foglalkoztat. Köztük a fő­könyvelőt, Rasmann István elnököt, az elnökhelyettes Gulis Györgynél, aki egyben a Skála igazgatója is Nagyma­roson. Lényegében ez a hat főállású ember teszi a dolgát azért, hogy az adósságot „ki- gazdálkodják, ” a mostani csődhelyzet végkövetkezmé­nyével fenyegető felszámo­lást elkerüljék. A régi beideg­ződés alapján náluk cseng a telefon akkor is, ha valame­lyik faluban a bérlő mond csődöt, lehúzza a rolót. A telefon pedig mind több­ször szólal meg a mai idők­ben. Mint annak idején megír­tuk: Nagybörzsönyben a Szent István-napi ünnepségek előtti héten egyszerre zárt be a nagybolt és a kisvállalkozó. A polgármesteri hivatal maga kényszerült arra, hogy kenye­ret és tejet árusítson, s végül átvegye az üzletet. Irtuk azt is, hogy a bérlő százezer fo­rint adósságot hagyott maga után, de mint azóta hallottuk az ÁFESZ-nél, az csak a múlt évi tartozása. Azonkívül fenn­maradt még 1 millió 200 ezer forint hátraléka. (Folytatás a 4. oldalon) Tanévnyitók Vácon az immáron hagyomá­nyos központi tanévnyitó ün­nepséget tegnap tartották meg a Konstantin téren. Az eseményen Surján László népjóléti miniszter köszöntöt­te az új elsősöket, valamint a nagyobb általános- és közép- iskolás diákokat. . Ugyancsak tegnap került sor arra a bensőséges ünnep­ségre, amelynek keretében Szob községben felavatták a visszatérő lazarista rend isko­láját. Az ünnepségen több külföldi és hazai egyházi és világi személyiség mellett részt vett Keszthelyi Ferenc megyéspüspök és Hasznos Miklós országgyűlési képvi­selő, a KDNP alelnöke. Az ünnepségekről — ame­lyek lapzártánk után értek vé­get — holnapi lapszámunk­ban tudósítunk. Kivont irónl Kezdődik az iskola, s ez végérvényesen és visszavonhatat­lanul azJ jelenti: vége a nyárnak. A nyárnak, amely, ugye nem is volt az igazi, csupán egy kis pihenő, lazításra, mély lélegzetvételre alkalmat adó megálló a nagy kapta­tón, amelyen a mesék csodálatos világában hinni tudó le­ánykák és legénykék daccal és elszántsággal, kivont iron- nal és élesre köszörült elmével indulnak legyőzni, hatal­mukba keríteni az ezerarcú, félelmetesen hatalmas isme­retlent, a Tudást. A Tudást, amely beláthatatlan magassá­gokba ásta be magát, olyannyira távoli ködökbe, hogy a legmerészebb alpinisták, a hitelt érdemlő tudósok szerint, teljes valóságában senki nem látta még. Reménytelen lenne hát ez a vállalkozás? Csöppet sem az, hiszen tudni annyit jelent, mint tisztán látni azt, amit nem tudunk, de ez az ismeretlen, alaptermészetünkkel a legteljesebb egyetértésben, egyre magasabb csúcsok felé vonz. Akik ma húzzák lábukra első alkalommal a hegymá­szó bakancsot, akik ma mennek első ízben iskolába, hol­nap már a betűk dombjáról, a számok apró halmairól te­kinthetik be kis szeletnyi világukat, s minél magasabbra jutnak, annál nagyobb részt szakít ki magának s kebelez be az értelem abból a megismételhetetlen csodából, amit Életnek nevezünk. Az életre készülünk hát, amikor irkánk és plajbászunk mellé batyunkba kerül az örök szülői intelem: fogadj szót fiam, viseld jól magad, tanulj és légy becsületes. Aki ezt a szerény, de tartalmas elemózsiái 'szi magával az útra, azt biztos nem éri baj az életben. De elég a szóból, mert in­dul a raj, már hallani vélem a csengőt is... Paizs Tibor Megyénkből is jelentkezhetnek Óvoda cukorbetegeknek A gyermekek már birtokukba vették a szobát Vimola Károly felvétele Hivatalosan tegnap adták át Rákospalotán az ország első olyan óvodáját, ahol lisztérzé­keny és cukorbeteg gyermeke­ket is tudnak fogadni. Az intéz­mény a Magyar Államvasutak és a XV. kerületi önkormány­zat összefogásának eredménye. Eddig a betegségekben szen­vedő gyermekek kimaradtak az óvodai oktatásból, nevelés­ből, mert nem tudták számuk­ra a szükséges diétát biztosíta­ni. A rákospalotai, Szentkoro­na utca 3. alatti óvodában dol­gozó óvónőket a II. Számú Gyermekklinikán készítették fel. A diétás ételeket a MÁV- kórházból szállítják majd, az óvoda mellett működő orvosi szolgálat is segíti a gyermekek biztonságos intézményi elhe­lyezését. (Folytatás a 4. oldalon) HIRDESSEN A HÍRLAPBAN KÉNYELMESEN ES GYORSAN! Mától valamennyi postahivatalban kapható a hirdetési levelezőlapunk. Töltse ki és adja fel! PEST ’megyei! HÍRLAP A beérkezéstől számított két napon belül az Ön hirdetése megjelenik. morc,HÍRLAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom