Pest Megyei Hirlap, 1962. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

t VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA F- S’' Av MEGYEI1 TANÁCS LAPJA vi. évfolyam, i. szám AHA 50 FILLÉR 1962. JANUAR 3 SZERDA Évi átlag: 220 tojás Eredményes évet zár az üllői Március 15 Tsz A békekölcsönsorsolás nyeremény listája A XXII. kongresszus anyaga a pártoktatás tématervében Fegyveres támadás Portugáliában egy laktanya ellen Salazar kormánya országszerte biztonsági intézkedéseket foganatosított Nyugati hírügynökségek is­mertetik a portugál kormány hivatalos közleményét, amely szerint a Lisszabontól mintegy 170 kilométerre délkeletre le­vő Beja városaiban az újév hajnalán fegyveres polgári személyek megtá­madták és elfoglalták a gyalogsági laktanyát. A közlemény szerint a hely­színre siető kormánycsapatok néhány órán belül visszafoglal­ták az épületet. A tűzharcban mindkét félnek veszteségei voltak. Közölték továbbá, hogy elesett a harcban Da Fonseca alezredes, hadsereg- úeyi min t itorheiye te«. A támadó fegyveres cso­portot Varela Gomes ka­pitány vezette, aki ellen­zéki képviselőjelöltként in­dult a novemberi válasz­tásokon. Gomes kapitány hírügynökségi jelentések szerint súlyos sebe­süléssel a bejai kórházban fek­szik. A laktanya elleni támadás hírére a Salazar-kormány or­szágszerte biztonsági intézke­déseket foganatosított. A UPI amerikai hírügynök­ség meg nem erősített híreket idézve jelentette, hogy két másik portugál város — Couco és Santo Tirso — laktanyája ..örül is zavargások vonal,. A portugál tájékoztatásügyi Minoru Oda. a Csubu Nip­pon című japán napilap fő- szerkesztője kérdéseket tett fel Nyikita Hruscsov szovjet mi­niszterelnöknek. Hruscsov vá­laszait az alábbiakban össze­foglalva ismertetjük: A Szovjetunió és Japán kö­zött nincsen semmiféle vitás területi kérdés. A japán kor­mány által felvetett úgyneve­zett területi kérdés nemcsak bizonyos japán köröknek a va­lósággal tökéletesen ellenkező álláspontjára mutat rá, hanem arra is, hogy Japánt kívülről igyekeznek befolyásolni, mi­közben megpróbálják a Szov­jetunió ellen kijátszani a ja­pán nép érzelmeit. A fennáló nehézségek elle­nére is jelentősen megjavít­ható a szovjet—japán viszony — hangoztatta meggyőződését Hruscsov. Minden lehetőség megvan a kölcsönösen előnyös ke­reskedelmi, kulturális és tudományos kapcsolatok további bővítésére. Sajnos — állapította meg Hruscsov — az Egyesült Álla­mokhoz katonai egyezménnyel kötődő japán kormány még mindig nem akarja a Szovjet­unióval fenntartott kapcsolatok' teljes rendezését. Ezért eleve­níti fel újra az úgynevezett területi kérdést, jóllehet ezt már régen megoldották, s a japán kormány is kötelezte magát arra, hogy semmiféle igényt nem támaszt a Szovjet­unióhoz tartozó területekre. Most, tulajdonképpen arra szólítanak fel minket — mon­dotta Hruscsov —, hogy te­gyünk meghatározott területi engedményeket Japánnak. A jelenlegi helyzetben a Szovjet­unió részéről tett bármiféle engedmény kárára és nem ja­vára válna a szovjet—japán viszonynak. Megsértené a tá­vol-keleti biztonságot, azoknak az idegen agresszív erőknek válna hasznára, amelyek ka­tonai ellenőrzést gyakorolnak Japán fölött, kardjukat a Szovjetunió ellen köszörülik és ugródeszkául Japánt használ­ják fel. Japán és a japán nép már nagyon sokat szenvedett a szovjet—japán viszony jelenle­gi állása miatt éppúgy, mint a Japán és a Kínai Népköztár­saság között fennálló kapcsola­tok pillanatnyi helyzete miatt. Eljön az idő, amikor a japán föld megszabadul a külföldi csapatoktól és katonai támasz­pontoktól s ez megtisztítja majd a szovjet—japán jószom­szédi kapcsolatok fejlődésének az útját. Akkor — remélhető­leg — akadálytalanul lehet rendezni azokat a gyakorlati kérdéseket, melyek a mostani körülmények között nem nyer­nek megoldást. Korunk fő kérdésének Hruscsov a békét jelölte meg. Kijelentette, hogy a tartós béke biztosításához a következőkre van szük­ség: A különböző társadalmi rendszerű államok közötti kapcsolat alapja a bikes egüttélés elve. A kölcsönös le­mondás a háború alkamazásá- ról, mint az államközi viták megoldásának esaközéről. Az általános és teljes lesze­relés kérdésének megoldása, hatékony nemzetközi ellenőr­zés mellett. Le kell számolni a rendkívül veszélyes nyugat-európai hely­zettel oly módon, hogy aláír­ják a német békeszerződést, s ezen az alapon rendezik — demilitarizált szabad várossá nyilvánítva — Nyugat-Berlin helyzetét. A béke megerősítését nagy­mértékben fogja elősegíteni a gyarmati rendszer végleges megszüntetése: a béke megőr­zésében döntő jelentőséggel bír, hogy a népek tevékeny harcot folytatnak érte. miniszter újságíróknak adott nyilatkozatában tagadta, hogy riadókészültségbe helyezték a hadsereget és a . rendőrséget annak nyomón, hogy újév haj­nalán fegyveres pogári szemé­lyek megtámadták és rövid időre elfoglalták Beja város gyalogsági laktanyáját. A háromórás tűzharcban kö­rülbelül 40 támadó vett részt, akik gépkocsikon menekültek el a sikertelen akció után. Rö­vid idő múlva valamennyiükct kézrekerítették — közölte a kormány szóvivője. A katonai rendőrség még újév napjának délutánján megszállta a utjai lakta­nyát. A kormánykörök szeri ntj egy-két ember vesztette életét, a UPI hat ember halálát je­lentette. A portugál kormány cáfolta azokat a híreket, hogy más portugál városokban is zavargások voltak újév napján. A lisszaboni esti lapok hétfői különkiadása közli, hogy az ország különböző ré­szein 13 polgári személyt tartoztattak le. A portugál hatóságok szerint a hétfő hajnali elszigetelt tá-! madás egyik vezetője, Manuel i Serra, a katolikus ifjúsági ve­zető volt, aki a legutóbbi idő­kig politikai menedékjogot él­vezett Brazília lisszaboni nagy- követségén. Sorsáról nem ér­kezett hír. Gromiko fogadta az amerikai nagykövetet Mint nyugati hírügynöksé­gek jelentik. Gromiko szov­jet külügyminiszter kedden fogadta Thompsont, az Egye­sült Államok moszkvai nagy­követét. A két- és félórás megbe­szélés után az amerikai nagy­követ újságíróknak adott nyi­latkozatában közölte. hogy a szovjet külügyminiszterrel a nyugat-berlini kérdésről tárgyalt. A keddi megbeszélés tárgy­körét nem ismertette részle­tesen. Kijelentette, hogy to­vábbi tanácskozások követ­keznek. A keddi megbeszé­lésről tájékoztatják az an­gol és a francia kormányt is. A megyei párt-végrehajtóbizottság ülése Az MSZMP Pest megyei végrehajtó bizottsága UÍ62. ja­nuár 2-án, kedden ülést tartott. Megtárgyalta a nagykőrösi városi párt-végrehajtóbizottság jelentését, a termelőszövet­kezeti pártszervezetek megerősítésével kapcsolatos irányel­vek végrehajtásáról. A végrehajtó bizottság ezt követően in­formatív anyagokat tárgyalt, s valamennyi kérdésben meg­felelő határozatokat hozott. A megyei pártbizottság köszöneté Az új esztendő alkalmából számos üzem, termelőszövet­kezet, állami gazdaság, hivatal dolgozói fejezték ki jókwán- ságaikat a megyei pártbizottságnak, a pártbizottság első tit­kárának, valamint titkárainak. Horváth András elv-társ első titkár. Király László, Sza­kait József titkárok, valamint a megyei pártbizottság egész apparátusa a Pest megyei Hírlap útján köszöni meg e jókí­vánságokat és a megye minden dolgozóijának eredményekben gazdag munkás esztendőt kíván 1962-re. Az (i| év el§o munkanapján A DCM-nél van — Százhalombattán nincs ünnepi hangulat A SZEFI-ben megbeszélték a terveket — Táborfalván, Vecsésen és Sziget- szentmiklóson megjelentek a villanyszerelők és nem is dolgoztunk Az óesztendő utolsó napjait rendszerint a számvetés, a vég­zett munka felmérése jelzi. Az új esztendőben, új elhatározá­sokkal, friss lendülettel kell a tervek :w'’'valósításához az alapos számvetés után, az. ala­pos munkához látni. Vajon milyen volt az év el­ső munkanapja? Erre a kér­désre kértünk választ, ezért hívtuk fel telefonon megyénk nagyobb építkezéseit és néhány üzemét. A Dunai Cement- és Mész- mű igazgatója, Mikó Balázs, az első napról szólván nem említ különösebb eredményeket: — Esik az eső, szomorú nap ez — fűzi lassan a szavakat az igazgató —, szállingóznak az emberek, bizony még ünne­pi hangulat uralkodik. Nem olyan nap ez, amelyről azt ír- I hatnák, hogy az új esztendő- | ben lendületesen hozzákezd- ! tünk a munkához. Persze biz- | tosak lehetünk abban, hogy ! holnap már minden a meg­szokott rendben megy. Ez az egynapos lassúbb mun­ka, amelyet részben az időjá­rás, részben pedig az ünnep utáni hangulat befolyásol, nem okoz különösebb gondot. Mun­kánkat eddig is tervszerűen, a megadott határidőkre elvégez­tük. Részben előbbre is va­gyunk. mint azt a tervek megkívánnák. Legfontosabb munkánk jelen­leg a szerelési így a cement- malom, a nyersmalöm, a i transzformátor épület és más üzemek szerelési munkáit vé­gezzük. Az elektromos szerelé­sek területén kisebb lemaradás mutatkozik, szállítási nehézsé­gek miatt. Ennek ellenére mindent megtettünk, hogy a tervezettnél rövidebb idő ala.t végezzék el majd az elektro­mos szerelési munkákat, hogy az elmaradás ellenére a ha ar: időt betartsuk. Az a remény­ségünk, hogy jövő ilyenkorra arról számolhatunk be. hogy minden mozog, a Dunai Ce­ment- és Mészmű termei. Százhalombattán hivásunkn Demendy Zoltán, a Dmament: Hőerőmű főépítés vezető je je­lentkezik. — Magam is csodálkozom — kezdi — de rjyoma sincs az ünnep utáni hangulatnak. Pe­dig, hogy őszinte legyek, ná­lunk sem szilveszter, ssm újév nem kell ahhoz, hogy egyeseknek rózsásabb legyen a kedvük. De ma nem pa­naszkodhatunk. Bár sokak szabadsága miatt a létszám nem teljes. a vízkivételi mű betono­zása és egyéb előkészítő munkák, így a hideg-me­leg vízcsatorna előkészíté­se teljes lendülettel folyik. Be kell arról is számolnom, hogy tavalyi éves tervünket teljesítettük, a határidőket betartottuk. Aki emlékszik még arra. hogy nem is olyan régen. 1961. márciusában épít­kezésünk területén még kuko­ricatáblák voltak, elismeri, hogy nem végeztünk rossz munkát keveset. A Szerszámgépfejlesztési In­tézetben Zádor Ede igazgató jelentkezik. — Az új év első munkanap­ja? — ismétli a kérdést, majd folytatja. — Van miről be­szélnünk. Talán kezdjük a fontosabbal. Ma megbeszé­lést tartottunk, amelyen szó esett az 1962. év legfontosabb feladatairól és azok végre­hajtásáról. Az egyes fontosabb fel­adatoknál megállapod­tunk részlettervek kidol­gozásában és elhatároztuk, hogy koordi­nált ütemtervet készítünk a különféle területek munkájá­nak jobb megvalósítása érde­kében. Azt hiszem, az új év i első napjának legfontosabb eseménye ez volt a mi szá­munkra. Üzemünk a mai napon áll, a leltározás miatt. Ez az olvasókat nyilván ke­vésbé érdekli, de a mi mun­kánk szempontjából rendkívül jelentős. A leltározást egyéb­ként még ma 1 lefejezzük, de a tervezőiroda és a kutatók za­vartalanul dolgoznak ma is. Peter Gvorgy, r. Pest me­gyei Villanyszerelő Vallalat igazgatója is a leltározást em­líti elsőnek. — Igen, központunkban lel­tározunk. De a rriai nappal több helyen is megkezd­tük a felvonulást a villa­mosítási munkák elvégzé­séhez. Ma jelentek meg vállala­tunk dolgozói Táborfalván, a Május 1 Termelőszövetkezet­ben, ahol a tsz villamosítását végzik. Ugyancsak m.a kezd­ték meg Vecsés és Sziget- szentmiklós villanyhálózatá­nak bővítését, örömmel szá­molhatok be arról, hogy a kétnapos ünnep ellenére min­denki bejött dolgozni és a vi­dékiek is időben jelentkeztek munkahelyükön. Lehet, hogy jobb a hangulat, mint máskor, d? tapasztalatunk szerint az úi év első napján ez a munka előnyére vált. (t) A diplomáciai testület újévi tisztelgése a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke január 1-én délben fo­gadta a Budapesten akkredi­tált diplomáciai képviseletek vezetőit, akik az új év alkal­mából jókívánságaikat fejez­ték ki. Részt vett a fogadáson Ma­rosán György és Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyet­tesei, Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára és Radványi János, a Külügyminisztérium protokoll-osztályának vezetője. A diplomáciai testület ré­széről a következők jelentek meg: Henryk Grochulski, a Lengyel Népköztársaság, — Toivo Heikkilá, a Finn Köz­társaság, — Zsambalin Ban- zar, a Mongol Népköztársa­ság, — V. I. Usztyinov, a Szovjetunió, — Frantisek Pi- sek, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság — Csei Ce-min, a Kínai Népköztársaság. — Mi­hail Roseanu, a Román Népköz- társaság, — Jancso Georgiev, a Bolgár Népköztársaság, — Quintin Pino Machado, a Ku­bai Köztársaság nagykövete, — dr. Walther Peinsipp, az Osztrák Köztársaság, — Jean Paul-Boncour, a Francia Köz­társaság, — dr. Carlos Echag- de, az Argentin Köztársaság, — Seishiro Ogawa Japán, — J. J. L. Pierre Vanheerewyn- ghels, a Belga Királyság, — Burhan Isin, a Török Köztár­saság, — Theodore A. Griva Gardikloti, a Görög Királyság, — dr. Johan Huibert Zeeman, a Holland Királyság, — Ivor Thomas Pink, Nagy-Britannia és Észak-írország Egyesült Ki­rályság. — dr. Paoio Vita- Finzi, az Olasz Köztársaság követe, — Poul Poulsen, a Dán Királyság, — B. K. Mas- sand, az Indiai Köztársaság, — Nguyen Van-Hong, a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság, — Meir Scjrachar, Izrael ál­lam, — Moustapha Aly Kha- laf, az Egyesült Arab Köztár­saság, — Jean-Jacqués de Dardel, a Svéd Királyság, — Pék Ten Von, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, — Lutfi Mehmeti, az Albán Nép- köztársaság, Slodoban Borislav Je vie, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság, — Nicholas Feld, az Amerikai Egyesült Ál­lamok ideiglenes ügyvivője és dr. Martin Rusu, a' Duna Bi­zottság igazgatója. A fogadás szívélyes légkör­ben zajlott le. (MTI) Ghana, Venezuela, Románia és Írország elfoglalta helyét a Biztonsági Tanácsban A Reuter-iroda jelentése szerint Ghana, Venezuela, Ro­mánia és Írország képviselője hétfőn elfoglalta helyét a Biztonsági Tanácsban Ceylon, Ecuador. Törökország és Libé­ria utódjaként. A Biztonsági Tanács ez utóbbi, nem állan­dó tagjainak mandátuma tud­valevőleg január elsején le­járt. A tanács január havi el­nöke, Sir Patrick Dean angol küldött szintén átvette hiva­talát Omar Lutfi EAK-dele- gátustól. A tartós béke biztosításának feltételei Hruscsov válaszai egy japán újságíró kérdéseire

Next

/
Oldalképek
Tartalom