Pest Megyi Hírlap, 1970. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-08 / 6. szám

Hazánkba látogat Mirko Tepavac Mirko Tepavac, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság külügyminisztere, Péter János külügyminiszter meghí­vására, a közeljövőben hiva­talos, baráti látogatásra ha­zánkba érkezik. „El nem kötelezett" hír Belgrádban közölték, Tan­zánia kormánya tudatta az Egyesült Arab Köztársasággal és más, el nem kötelezett or­szágokkal, hogy az el nem kö- i telezettek csúcsértekezletét l előkészítő bizottság április 113-án ül össze Dar es Salaam- I ban. A határozatot az el nem 'kötelezettek külügyminiszte­reinek őszi New York-i ta­nácskozása alapján hozták. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XIV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM AHA 80 FILLER 1970. JANUAR 8., CSÜTÖRTÖK Érdekes diplomáciai manőverezés Párizs korül A közelmúltban sorra került amerikai—francia diplomáciai Társadalmi , magasabb fokon Több mint egymillió ipari és mezőgazdasági munkás tö­mörült a szocialista brigádok­ba és közülük 23 ezer kollek­tíva 250 ezer tagja részesült már e nagyszerű mozgalom valamilyen kitüntetésében vagy elismerő fokozatában. Arany-, ezüst-, bronzplakettes brigádok százai dolgoznak az üzemekben, és köztük találha­tó a vállalatok „kiváló” címet nyert egyéni dolgozóinak több­sége is. Szocialista brigádtag­nak lenni ma már társadalmi rangot jelent. Az üzemek párt-, szakszervezeti és gazda­sági vezetői egyaránt őket te­kintik a termelékenyebb, ered­ményesebb munka legszilár­dabb bázisának. Az egy évtized alatt viharos gyorsasággal kiterjedt mozga­lom nagyszerű emberi tulaj­donságokat fejlesztett ki a dol­gozók legjobbjaiban. E közös­ségekben tapasztalható első­sorban a munka iránti magas- fokú felelősségtudat, egymás kölcsönös megbecsülése. Ök a munkásművelődés bázisai. Az iskolai felnőtt oktatásban résztvevők többsége szocialista brigádtag. Nekik és az általuk végzett munkának is köszön­hető, hogy viszonylag zökke­nőmentesen térhettünk át a gazdaságirányítás új rendsze­rére és két év alatt mind vál­lalati, mind pedig társadalmi vonatkozásban megszilárdít­hattuk azt. A múlt év áprilisában tar­tott harmadik országos érte­kezlet megerősítette e nagy­szerű mozgalom eredményei­nek értékelését, de napvilágra hozta az akadályokat is, ame­lyek a szocialista brigádok to­vábbfejlődésének útjában áll­nak. „A gazdaságirányítás mai rendszere magasabb követel­ményeket támaszt a brigádok­kal szemben. — A gazdasági vezetőknek minden vonatko­zásban jobban támaszkodni kell a szocialista közösségekre és jobban meg is keli becsül­niük őket. — Az erkölcsi és anyagi ösztönzés régi módsze­reinek egy része már elavult, és szükségessé vált ezek mó­dosítása, illetve továbbfejlesz­tése.” — A többi közt ezek is elhangzottak a háromnegyed évvel ezelőtti tanácskozáson és a Minisztertanács SZOT el­nökségének most közzétett ha­tározata ezeket a jogos igé­nyeket kívánja kielégíteni a szocialista brigádok elismerési és kitüntetési rendjének mó­dosításával. A gazdaságirányítási rend­szer gyakorlatával összhang­ban a brigádok és brigádta­gok elismerésének, kitünteté­sének többsége vállalati hatás­körbe kerül. Az arany, ezüst, vagy bronz fokozatú elismeré­sek és a velük járó anyagi ju­talmazás szabályait a vállalati kollektív szerződésben kell rögzíteni. Magasabb fokú ki­tüntetés esetén a brigádtago­kat már — 1500—2000—3000 forint — személyenkénti kü- lönjutalom is megilleti. Meg­szűnik az elismerések automa­tikus adományozása és a tény­leges értékmérő a végzett munka és annak eredménye lesz. Az új elismerési és kitünte­tési rendszer lehetővé teszi, hogy az eredmények értéke­lésére illetékes párt-, szak- szervezeti és gazdasági szer­vek azt is mérlegeljék, hogy az egyes brigádok miként tesz­nek eleget az önművelés, a szocialista együttélés, egymás megbecsülése és segítése vo­natkozásában tett vállalásaik­nak és milyen hatással van munkájuk, magatartásuk a közvetlen környezetre. Sokol­dalú elemzés alapján része­sülhetnek a brigádok az elis­merés különböző fokozataiban. Többször is adományozható lesz egy-egy fokozat, és nem automatikusan, hanem csak eredményesebb munkájuk után léphetnek magasabb szintre. Ugyanakkor a maga­sabb fokozat elnyerésének nem lesz feltétele az alacso­nyabb szintű elismerés koráb­bi megszerzése. A határozat megfelelő elis­merési lehetőséget biztosít a szocialista brigádmozgalom­ban eltöltött időnek is. Uj fo­kozatok: a „Vállalat”, „Szak­ma”, „Népköztársaság kiváló brigádja’ — kitüntetések, és ezeket olyan kollektívák nyer­hetik cl, amelyek előzőleg öt- tíz-tizenüt alkalommal meg­szerezték és megtartották a szocialista címet. Az elismerések és kitünte­tések adományozásában az ed­diginél jobban érvényre jut a vállalati demokratizmus is. A szocialista címek különböző fokozatait csak a termelési ta­nácskozás döntése alapján le­het odaadományozni, a maga- sabbfokú brigádkitüntetések előterjesztésére pedig egyedül a vállalati szakszervezeti ta­nácsok, illetve a szakszerve­zeti bizottságok illetékesek. Bővülnek a brigádok demok­ratikus jogai is. A kollektíva dönthet például abban, hogy ki jogosult közülük egyéni el­ismerésre vagy kitüntetésre és ők határoznak a pénzjutalmak érdem szerinti felosztásában. Ebből a szempontból nagy a felelősségük, hogy olyan fel­osztást végezzenek, amely megfelel a valóságos ered- ményértékclésnek. Az új elismerési és kitünte­tési rendszer összhangot te­remt az anyagi és erkölcsi ösztönzésben és tovább erősíti a szocialista brigádok társa­dalmi megbecsülését. A válla­latok vezetőinek feladata lesz a jövőben, hogy úgy segítsék a mozgalom fejlődését, hogy a brigádoknak az eddiginél is nagyobb szerepük legyen a termelés színvonalának növe­lésében, a szocialista ember formálásában. K. A. I találkozón az USA felvilágosí- I tást kért Párizstól: mit ért a Líbiával való katonai együtt­működésen. Ugyanez a kérdés nyugtalanítja most Jeruzsále­met is. Charles Lucet, Francia- ország washingtoni nagyköve­te magával Rogers amerikai külügyminiszterrel közölte: Párizs jobbnak tartja, ha Lí­bia egy nyugati országtól vá­sárol fegyvereket, mintha más­hova fordulna. Persze. Washington azért kérdezősködik annyit, mert amíg egyfelől kétségtelenül nem lenne ínyére, ha Líbia szorosabbá fűzné kapcsolatait a Szovjetunióval, másfelől az sem tetszik neki, hogy Fran­ciaország is oly sietve „beszáll” az ügybe, azaz: szeretné elfog­lalni az amerikaiak és az an­golok helyét (ismeretes, hogy mind az USÁ-nak. mind Nagy- Britanniának ki kell ürítenie líbiai támaszpontjait) a nem­rég köztársasággá vált, olaj­ban gazdag arab országban. Izrael külügyminisztere, Ab­ba Eban, is nyilatkozott a kér­désről, mégpedig a francia rá­diónak. Aggodalmát nyilvání­totta. Ha Franciaország, úgy­mond, Mirage-gépeket szándé­kozik szállítania Líbiának, sze­rinte ezek a gépek továbbke­rülnének az EAK-ba, s így Egyiptom megismerkednék az izraeli légierők által használt gépekkel. Mint hírlik, a francia kor­mányt meglehetősen aggasztja, hogy Nyugat-Európában az utóbbi időben, a nemzetközi tárgyalásokat illetően, Bonn látszott magához ragadni a kezdeményezést, s legutóbb Hágában is sokkal inkább fi­gyeltek oda Willy Brandtra, mint Pompidoura. Párizs al­kalmasint azzal kívánja kár­pótolni magát, hogy ismét je­lentős szerepet játsszék a fciíd- közi-tengeri térségben, tehát a Közel-Keleten is. Cegléden februárban- Vácott márciusban kezdődik a gyógyítás az új kórházban Pest megye egészségügyi helyzete Az elmúlt és a kezdődő esz­tendőről beszélgettünk dr. Bé­kés Zoltán megyei főorvossal. Természetesen, Pest megye egészségügyi helyzetének fej­lődéséről 1969-ben, és arról, mit várhat ezen a téren 1970- ben a megye lakossága? — Az elmúlt év legnagyobb eseménye a megye egészség- ügyi fejlődésében, hogy a két 476 ágyas új kórházunk úgy­szólván teljesen elkészült. A ceglédi az év utolsó napjára kész volt, a váci pedig e hó végére meg­lesz. Most már csaknem százszáza­lékos biztonsággal mondha­tom, február elsején, de legké­sőbb néhány nappal utóbb, a ceglédiben megkezdődik a gyógyító munka, egy hónappal később pedig a váciban szin­tén. Ez lesz az új év legna­gyobb eseménye. A felszaba­dulás huszonötödik évforduló­jára kitűzött ünnepélyes kór­házavatáson tehát a betegek is ott lesznek mind a két új kór­házban. — A két kórház régi épüle­teit, úgy tudjuk, továbbra is felhasználják. Természetesen, kellő felújítás és átalakítás után. Mikor kerül erre sor? — Amilyen gyorsan csak le­het, de hogy a harmadik öt­éves terv utolsó, vagy a ne­gyedik első évében, azt még Sárban, hóban a Naszály tetején... Akadozik a DCM kőszálÍífmánya Áprilisinak mondhatnánk ezt a januárt, csak éppen mínu­szokban elbeszélve. Térdig érő hó borított be mindent, napo­kon 4t esett, aztán jött a mí­nusz 10 fők, majd rá a hirtc- I len olvadás, eső. Mindez nem | csak forgalmi akadályt okoz, s | kellemetlen napokat a járóké- j lő, munkába futó embereknek, j de küzdelmet, nehéz napokat ' 400 millió boríték története Új gépcsodák Angéla, Budapest Megmozdulnak a gépmonst­rumok, hosszú vonalban te- keredik egymásra a papír a Szentendrei Papírgyárban. Ta­valy 11 ezer tonna gördült vé­gig a gépeken, és került piacra a Duna menti városból. Cso­magolópapírok, zacskók mil­lióit szállítják el innen napon­ta a teherautók. Neonfényes teremben asz- szonyok dolgoznak. Áramvona­las, olasz „Simplex Rapid” gé­pek (a képen) nyelik a négy­zet alakú szabványpapirokat, s a másik oldalon már ott so­rakoznak a borítékok összehaj­togatva, szélén az enyvcsíkkal. — Két milánói borítékkészí­tő gépünk van, mindkettő már a szabványosított borítékokat gyártja, hiszen jövőre a posta átáll a meghatározott méretű levéltasakokra, aki pedig „lu­xusborítékot” küld, az többet fizet bélyegre. — Hányfajta szabványosított boríték kerül forgalomba? — Két alapfajta lesz, ol­csóbb és drágább kivitelben. — Mennyi boríték készül évente Szentendrén? — Négyszázmillió. Ezek kö­zül sok luxuscsomagban (bo­ríték és levélpapírkészlet) hagyja el gyárunkat. Hogy hol készülnek a levél­csomagok? Varga Ferenc, a papírgyár főmérnöke — útika­lauzunk — elvezet az új állo­máshoz: — Két hónapja adtuk át az üzemrészt, öt és fél millió fo­rintba került. Kényelmesebben dolgozhatnak itt az asszonyok, több a hely. — Milyen újdonságok kerül­nek a papír-írószer boltokba idén? — Egyik legszebb csoma­gunk lesz az „Angéla”, nem sokára kapható lesz a népsze­rű régi kocsisorozatunkból a Royce-Rolls. Természetesén majd minden hónapban do­bunk új terméket a piacra, ter­vezik már a Budapest levél csomagot, melynek borítólapja a Lánchidat ábrázolja. — Más hír? — Űj olajkazán füt már a gyárban; 11 és fél milliós be­rendezés ! T. E. ! a szabad ég alatt mumikálko- d óiénak. Vácott, a Naszály-hegy tete­jén és oldalában a bányászo­kat teszi próbára az idő. Rob­bantás, rakodás, kőzúzások, surran tás, s végül a kötélpá­lya lenne a megszokott, me­netrendszerű út. Ám az óriás méretű DCM csak akadozva kapja a szállítmányokat. A kő­(Folytatái a 2. oldalon.) nem tudhatom. Annyi azonban bizonyos, hogy a régi épületekben mind­két városban bőrgyógyá­szati osztály is nyílik. Ilyen betegségeket a megyében jelenleg egyetlen kórház sem kezel. Vácott koraszülött-, Cegléden koraszülött-utókeze­lő osztályt, mindkét városban 50—50 ágyas, krónikus beteg­ségekben szenvedők részére, szintén utókezelő osztályt szervezünk. Mindez hiányzik megyénkben. A ceglédi bal­eseti sebészet szintén méltó és korszerű otthonra talál az új­jáépített régi kórházban. Min­dent összevéve, a két városban az új kórházak mellett továb­bi 300 betegágyat nyerünk a régi épületek rekonstrukciójá­val. — Sok és állandó a panasz a rendelőintézetek zsúfoltsága, miatt. — A lehetőség határain be­lül ezen is igyekszünk segíteni, Nagykátán — ott merültek fel a legjogosabb panaszok —, ha­táridő előtt megépült az új rendelőintézet és a felszaba­dulás jubileumának tiszteleté­re az is megnyílik. Dunake­szin és Ráckevén már műkö­dik az új orvosi szakrendelő. Ez utóbbi, mint a szigetszent- miklósi rendelő fiókja, anya­intézetével együtt, az egész ráckevei járás járóbetegeit el­látja. A szigetszentmiklósi in­tézet bővítésének építkezése az év utolsó napján fejeződött be. Sajnos, elmaradásról is beszámolhatok. Kapacitás­hiány miatt a szentendrei és a terven felül épülő gödöllői szakrendelő építkezése áthúzó­dik 1971-re. — örvendetes viszont, hogy 1969 végére a megyében már 310 orvosi körzet volt, és így egy orvosra körzetenként 2900 lakos jut. ami az or­szágos átlagot megközelí­ti. Ez évben újabb 12 körzetet szervezünk és ezzel már elér­jük az országos átlagot. — Egy éve kezdődött a kör­zeti szűrés és beteggondozás. — Erről pedig elmondhatom, (Folytatás a 2. oldalon.) MA ÉR VÉGET A NÉGYNAPOS TALÁLKOZÓ üsisgy érdeklődés kíséri es 2sz-®Sas«$lkök tanácskozását Harmadik napja tanácskoz­nak már Budapesten az Ifjú­sági Hotelben Pest megye tsz- elr.ökei. A konferenciát — amelyen az élelmiszer-gazda­ság fejlesztésének időszerű kérdéseiről cserélik ki véle­ményüket a szakemberek — nagy érdeklődés kíséri. Kedd délelőtt a hitelpolitika és a jö­vedelemfelosztás elveiről tar­Foto: Urbán tott részletes tájékoztatót Vil­lányi Miklós, a Pénzügymi­nisztérium főosztályvezetője. Délután a Pest megyei termel­tető, felvásárló és feldolgozó vállalatok képviselői válaszol­tak az elnökök kérdéseire. Részt vett a találkozón dr. Pénzes János, a megyei tanács elnökhelyettese és dr. Biró Fe­renc, a megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályvezetője is. Mindketten a különböző pa­naszügyekhez nyújtottak or­voslást ajánló eligazítást. Dr. Kulcsár János, a megyei föld­hivatal vezetője a vitás föld- jogi kérdések megoldásához adott tanácsot. Tegnap reggel dr. Lőrincz József, a MÉM termelésfejlesz­tési főosztályvezetője tartott nagy érdeklődéssel kísért elő­adást a mezőgazdaság helyze­téről és a termelésfejlesztés feladatairól. E tárgykörben is élénk vita bontakozott ki a tá­jékoztatót követő konzultáción. Délután dr. Bozóky István me­gyei főügyész szólalt fel, majd dr. Gergely István mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes és dr. Lada Lajos, a Külkereskedelmi Miniszté­rium főosztályvezetője számolt be a múlt év őszén Ameriká­ban járt magyar mezőgazdasá­gi küldöttség tanulmányútjá- nak tapasztalatairól. Ma délelőtt Szabó István, a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának elnöke tart előadást a termelőszövetkezeti mozgalom helyzetéről. s. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom