Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)

1965-03-02 / 51. szám

LOTTÓGYORSUSTA ff. oldal) A szakszervezeti választások tapasztalatai (Beszámoló a 3. oldalon) Mit mondanak a számok a iórévi Danamonti Tsz-röl (Képes riport a 3. oldalon) „Húsz év bűnügyei“ (A tv új műsoráról. 5. oldal) PEST MEGYEI VÁSÁROK (Hírünk az 5. oldalon) ÜVEGFÚVÓK (Foto: Kotroezó) PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! wsesgasfe AZ M S ZM P PEST M EGYE I BIZOTTSÁGA 'f S A M f GYEI..TA MACS LAÍ>IA IX. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁH A 50 FILLÉR 1965. MÁRCIUS 8, KEDD „Egyetértünk « ceglédiekkel• Csatlakoztak a versenyfelhíváshoz a Vác kornyéki termelőszövetkezetek Vasárnap! számunkban kö­zöltük a ceglédi termelőszövet­kezetek felhívását, amelyben felszabadulásunk 20. évfordu­Adolf Schärf osztrák elnök vasárnap este 75 esztendős ko­rában meghalt. Az osztrák elnök három hét­tel ez előtt betegedett meg influenzában és 11 napja kór­házba szállították. Néhány napja állapota válságosra fordult, mert régebben szer­zett májgyulladása kiújult. Az elnök vasárnap reggel el­veszítette öntudatát és az or­vosok már nem tudtak rajta segíteni. Adolf Schärf 1890. április 20-án született, Nikolsburgban. A hitlerista megszállás idején Schärf hosszabb időt töl­tött koncentrációs táborban. A háború után részt vett az osztrák parlamenti rendszer helyreállításában és az oszt­rák szocialista párt megszer­vezésében. 1945. októberében képviselővé választották és ugyanebben az esztendőben alkancellárrá nevezték ki. 1957. május 5-én Theodor Körner halála után választot­ták meg az Osztrák Köztársa­ság elnökévé. Az osztrák alkotmány értel­mében az elhuns't Schärf funkcióját az új elnök meg­választásáig Klaus kancellár veszi át. Márciusi híradás „Megrezdült a tavasz szele" Télbúcsúztató avartüzek Kel a palánta, metszik a fákat Mátyás bőven talált jeget — s mint a lapok hírül ad­ták — a mezei pacsirták is megérkeztek. A március mégis kemény faggyal, zimankóval köszöntött be. Érkezését Ve- csés és Cegléd között lestük meg a földeken. 80 ezer palánta már kikelt Mínusz öt fok hideget mu­tat a hőmérő odakint, a ve- csési Zöldmező Termelőszö­vetkezet központi palánta­nevelő tel epének üvegházai­ban palánta-fakasztó meleg van. — Januárban kezdtük itt a munkát — újságolja Moór Nándor tsz-elnök — és 80 ezer palánta már kikelt. Az idén 110 holdon kertészke­dünk öntözéssel. Szeretnénk minél hamarabb kiültetni a palántákat, hogy korán vi­hessünk piacra szabad földi primőr árut, paprikát, para­dicsomot. Hogy ez mikor si­kerül? Most már csak az időn múlik! Üllő határában a fűzesek völgyén, öreg bácsika hajia­dozik a bokrok mellett, idős Nagy János gyűjtögeti a fűz­favesszőt kosárnak. — Most várom a *2. ta­vaszt — mondja az öreg. Ér­zem, hogy nemsokáig késle­kedik. a télutója meg hadd dühöngjön. Mifelénk már megrezdült a tavasz szele. Gondosan ápolt földek mel­lett haladunk tovább az ül­lői Kossuth Termelőszövetke­zet birtokán, ötven-száz hol­das felszántott boronáit táb­lák között. A vetéseken trak­torok zúgnak, szórják a mű­trágyát. Itt a télutóját is ki­használják. Péteri környékén viszont annál gondozatlanabb a határ. Sokhelyütt még tal­pon áll a kukoricaszár, nyo­ma sincs a munkának. Monor határában a szélvédett ré­szeken frissen zöldell a ve­tés. Nem vágják le a sarjút Messziről nézve kcdnek tű­nik, de hamar észrevesszük, avartüzek égnek Pilis irá­nyában. Demeter János, a monori Kossuth Termelő- szövetkezet növénytermesztője égeti az avart. — Nem vágták le a sarjút — mutatja a kifakult, tövön rekedt szénát — most legalább hamarabb sarjad majd az új fű. Errefelé nyoma sincs már a hónak, s ennek bizony nem nagyon örül Demeter Janos. — Bár fordítva lenne — mondja — sajnos, a száraz hi­deg megviseli a gabonát, több gondot kell fordítanunk az ápolásra. Albertirsa felé... Pilis és Albertirsa között trágyával megrakott szeke­rekkel találkozunk. A tsz- tagok szórják, terítik a ta­lajnak nélkülözhetetlen táp­anyagot. Albertirsa és Cég- lédbercel kornyékén mozgal­masabb a határ, a szőlőkben metszik a gyümölcsfákat, ége­tik a földek szélén a gazt. Ha hideg is van, már érez­ni lehet a gazdaember nyug- hatatlanságát: nem lehet to­vább pihenni, munkába szó­lít a tavasztváró télutó ... — sp — lója tiszteletére versenyre hív­ják ki megyénk közös gazda­ságait. A váci járás termelő­szövetkezeti vezetői közül töb­ben vasárnap tanácskozást tar­tottak, s már ott elhatározták, csatlakoznak a ceglédiek fel­hívásához. Tegnap délután az­után összeült a járási verseny- bizottság értekezlete, amelyen a termelőszövetkezetek kép­viselői is részt vettek, és egyet­értésüket fejezték ki a ceglé­diekkel. Ügy határoztak, hogy a pontokba szedett felhívást elfogadják. Az őrszentmiklósi Béke Termelőszövetkezet a versenyfelhívás kapcsán elvál­lalta a vácrátóti Vörös Haraszt Termelőszövetkezeti Csoport patronálását. A püspökszilá­gyi Aranykalász Termelőszö­vetkezet pedig versenyre hív­ta ki a kisnémedi Zöld Mező Tsz-t. Kormányválság Hollandiában Julianna holland királynő hétfőn délelőtt fogadta a par­lament két házának, vala­mint a Holland Államtanács­nak az elnökét, hogy tanács­kozzék velük a péntek este ki­robbant kormányválságról. Délután a koalíciós pártok parlamenti csoportjainak ve­zetőivel folytatta megbeszé­léseit. A szocialista parlamenti csoport vezetőjének kérésére összehívták az alsóház ülését, mert a szocialisták felvilágo­sítást akarnak kérni a lelépő miniszterelnöktől a kormány lemondásának okaira vonat­kozólag. Súlyos vasúti szerencsétlenség Szudánban Csak 3 kisgyermek maradt sértetlen Több mint 100 halott Szudán történelmének leg­súlyosabb vasúti katasztrófá­ja történt szombaton a fővá­rostól körülbelül száz kilomé­ternyire azon a vonalon, amely Khartoumot Port Su­WALTER ULBRICHT KAIRÓBAN A Német Demokratikus Köz­társaság kormányküldöttsége Walter Ulbricht vezetésével, miután befejezte az ország­járást, megtekintette az egyip­tomi főváros és környéke ne­vezetességeit. A vendégek va­sárnap felkeresték a kairói történelmi múzeumot, majd felmentek a 187 méter ma­gas televíziótoronyba, ahon­nan csodálatos kilátás nyílik Kairóra. Vasárnap délután folyta­tódtak a tárgyalások. A Nasszer vezette egyip­tomi és az Ulbricht vezette német küldöttség a két or­szág gazdasági együttműkö­(Folytatás a 2. oldalon) SZÓFIA Árleszállítás Bulgáriában március l-t51 leszállították egyes iparcikkek árát. A bolgár gyártmányú műanyag kötöttáruk átlag 3". az importáltak pedig átlag 15 százalékkal olcsóbbodtak, a műanyag textiláruk ára megfelelően 22, illetve 15 szá­raikkal, a nylon-harisnyáké és gyermekzokniké 37 száza­lékkal csökkent. A részleges érleszállítás mintegy hat és fél millió leva jövedelem­megtakarítást tesz lehetővé a lakosságnak. dánnál köti össze. Az előzetes hírekkel ellentétben, a mind­eddig kiderítetlen okból bekö- vetkezettt szerencsétlenség halálos áldozatainak szá­ma valószínűleg jóval meghaladja majd a szá­zat is. Egy teljes sebességgel hala­dó személyvonat — valószínű­leg hibás váltóállítás követ­keztében — összeütközött a vele szemben haladó tehervas- űti szerelvénnyel. A roncsok egymásra tornyosultak, az ösz- szezúzódott személykocsikat elborítják a tehervagonok ma­radványai. A roncshalmaz alatt legalább száz sebesült, vagy holttest maradt. Az élet- benmaradottak jajveszékelése egész éjjel hallatszott, de hajnalra minden el­csendesült ... y Az előkerült holttestek kö- ^zül eddig csali tizenhatot tud­jak azonosítani. A szerencsét­lenség harminc másik halálos ^ áldozata a felismerhetetlensé- ^ gig összeroncsolódott. A hely- ? színen temetik el őket. í A személyvonat utasai kö- fzül csak három kisgyermek $ maradt sértetlen. í ------­} PHNOM PENH \ Megnyílt \ az indokínai népek Ü értekezlete \ >t Kambodzsa fővárosában, í Phnom Penh-ben hétfőn reg- í gél ünnepélyesen megnyí’t í az „indokínai népek értekez- J lete'’, amelyet Norodom Szi- ! hanuk herceg kezdeményezé- í sére hívtak össze. Vietnam, 5 Laosz és Kambodzsa népeinek 5 küldöttei ez alkalommal tör- ; ténelmükber: először ülnek í közös tárgyalóasztalhoz. Alekszej Koszigin, Jozef Cyrankiewicz és Willi Stoph mata gépe előtt a szovjet pavilon egyik auto­Megnyílt a lipcsei vásár Vasárnap reggel megnyíl­tak a lipcsei jubileumi vásár kapui és megindult a látoga­tók áradata. Alekszej Koszigin, szovjet miniszterelnök a szovjet kol­lektiv kiállítási csarnokot, majd a lengyel, a csehszlovák és az EAK-beli kiállítást, to­vábbá a Német Demokratikus Köztársaság nagyipari gép- kiállítását nézte végig. A vásár látogatottsága egyébként minden képzeletet felülmúl. Már az első órákban százezrek keresték fel a vá­sárcsarnokokat és a műszaki pásár területét. Meghalt Schärf osztrák elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom