Pest Megyi Hírlap, 1977. május (21. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

XXL ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Ára 1 forint 1917. MÁJUS 1, VASÁRNAP VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Május 1-e, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünne­pe tiszteletére szombat délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás kö­zepette felvonták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a miunikás- mozgaldm vörös zászlaját a gellérthegyi felszabadulási em­lékműnél. Ma Pest megye valameny- nyi településén megünneplik az alkotó, teremtő munka, s a nemzetközi munkásszolidari­tás napját. Pest megye köz­Május elsejét köszöntjük Kiváló Pest megyei szövetkezetek ponti ünnepségét Dabason ren­dezik délelőtt 9 órakor. A sportpályán fölállított tribü­nön foglalnak helyet az üze­mek, termelőszövetkezetek és intézmények élenjáró dolgo­zói és a felvonulókkal együtt hallgatják meg Gölöncsér Dánielnénak, a Szakszervezetek megyei Tanácsa titkárának ünnepi beszédét. Az ünnepsé­gen a kakucsi Röpülj-páva kör, az inárcsi népitánc­együttes, a Tápiómente Szövet­kezeti Együttes, a dabasi Gyer- mekzenekár és egy szovjet ka­tonai alakulat zenekara ad mű­sort; délután 2-től este 6-ig, sportrendezvényekre kerül sor. Mint az elmúlt napokban, tegnap is újabb kollektívák­nak adták át a tavalyi ki­emelkedő teljesítményekért az elismeréseket. Pest megyé­ben a Szobi ÁFÉSZ, Valamint a Budaörsi Vegyesipari Szö­vetkezet dolgozói vehették birtokukba a Kiváló Szövet­kezet kitüntetést. Nein egy esztendő eredménye Szobi ÁFÉSZ: színvonalas ellátás tizenhét településen — Tizenhét település áruel­látásét teremtette meg igen magas színvonalon a Szobi ÁFÉSZ a váci járásban. Az utóbbi évben csaknem egyne­gyedével növelte áruforgal­mát, azzal együtt, hogy be­szerzési gondjai is akadtak, hiszen sok kis község igényeit kell kielégítenie — hangsú­lyozta Tuza Sándorné ár., a Pest megyei MÉSZÖV elnöke tegnap, a szövetkezet ünnepi tanácsülésén, Szobon, a műve­lődési házban rendezett ün­nepségen, amelyen megjelent Balogh László, az MSZMP Pest megyei Bizottságának titkára és Barát Endre, a vá­ci járási pártbizottság első titkára is. Elmondta azt is, hogy a szobiak külön érdeme: ahol a technikai feltételek adottak, árusítanak mirelit­készítményeket is. Élelmiszer­ből az átlagos megyei árufor­galom kétszeresét adták el, a tagság és a községek lakóinak érdekében úgy dolgoztak, hogy az árbevételi tervet is teljesítették, ugyanakkor éltek a szezonvégi árleszállítás le­hetőségével. A környék jelen­tős idegenforgalmi centrum. A szövetkezet emelte a kulturált vendéglátás szinvonalát, de növelte 16 százalékkal az éte­lek, 50 százalékkal pedig az alkoholmentes üdítő italok el­adását. Tuza Sándorné dr. egyebek közt elemezte még a szobi ÁFÉSZ szociálpolitikai, köz- művelődési, vagyonvédelmi tevékenységét Nagy tapsok mami Kádár János Angyalföldön Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára — Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizott­ság titkárának társaságában szombaton, május 1 előestéjén ellátogatott Angyalföldre. A vendégeket a XIII. kerületi pártbizottság székházában Ka­tona Imre, a KB tagja, a buda­pesti pártbizottság első titkára és a kerületi pártbizottság tit­kárai fogadták. Kovács Károly, a KB tagja, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára tájé­koztatót adott Angyalföld dol­gozóinak május 1-i ünnepi fel­készüléséről, az ötéves tervben- eddig elért eredményekről, a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulója tiszte­letére meghirdetett munkaver­seny sikereiről. Kádár János ellátogatott a Világpiacon is jó hírű Elzett Művekhez, ahol Dutka Antal, a pártbizottság titkára és Molnár Ernő vezérigazgató köszöntöt­te. A vendégek találkoztak a Vállalati párt-, gazdasági és társadalmi szervek vezetőivel, a dolgozók képviselőivel. A gyár vezetői tájékoztatást ad­taik az elmúlt esztendőben el­ért eredményekről, amelyek elismeréseként megkapták a vasasszakszervezet elnökségé­nek, valamint a KGM-nek az oklevelét. A Központi Bizottság első titkára ezután felkereste a munkásünnep alkalmából zászlódíszbe öltözött Kender­és Jutagyárat. Itt Németh Lászlóné, a pártbizottság titká­ra és Huszák Vilmos vezér- igazgató köszöntötte és tájé­koztatta a vendégeket a válla­lat helyzetéről, majd végig­kalauzolta őket a munka ün­nepe alkalmából most fölava­tott új üzemrészen. A vendé­gek ezt követően a kiszerelő és a szálgyártó részleget, vala­mint a gyár régi szövödéjét is megtekintették. Kádár János mindkét gyár­ban átadta a Központi Bizott­ság üdvözletét. Elismerését fe­jezte ki a termelőmunkában elért eredményeikért és továb­bi sok sikert kívánt az építő­munka feladatainak megoldá­sához, a gyári kollektívák előtt álló tervek teljesítéséhez. Lázár György Norvégiába utazik Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke Odvar Nordli norvég miniszterelnök meghí­vására május 2-án hivatalos látogatásra Norvégiába utazik. (Miniszterelnökünk hétfőn kezdődő látogatásával kapcso­latban a 2. oldalon kommen­tárt közlünk, amely áttekinti a magyar—norvég baráti, a kölcsönös érdekeket figye­lembe vevő politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fej­lődését.) Lenin-békedíj Kádár Jánosnak Nemzetközi Lenin-bákedíj- jal tüntették ki Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkárát. A Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa által alapított, a világbéke megszi­lárdításáért folytatott küzdelem legkiemelkedőbb képviselőinek adományozott kitüntetés oda­ítéléséről szóló hírt szombaton este jelentették be Moszkvá­ban. (Tudósításunk a 2. oldalgn.) közepette adta át a Kiváló Szövetkezet címet tanúsító ok­levelet Rasman István elnök­nek, aki a kollektíva nevében köszönetét mondott az elisme­résért. Személyes munkáját külön is elismeri a Belkeres­kedelem Kiváló Dolgozója ki­tüntetés, amelyet ezután Lá­nyi Pál, a Pest megyei Tanács kereskedelmi osztályának ve­zetője nyújtott át. A SZÖVOSZ adományozta Ki­váló Szövetkezeti Munkáért kitüntetést kapta ugyanitt Höllerbach József, a bernece- baráti 1-es számú bistró ve­zetője, Kristófok Istvánná, a szövetkezet titkárságának ve­zetője, a pártalapszervezet tit­kára, valamint Puha Károly- né elnökhelyettes, főkönyvelő. Kiváló dolgozó címet kaptak tizenegyen, a szobi ÁFÉSZ élenjárói közül. Az MSZMP Pest megyei, valamint váci járási bizottsá­ga, illetve a megyei tanács és a járási hivatal nevében Balogh László üdvözölte első­ként a kiváló szövetkezetét. Elmondotta, hogy a szobiak nehéz körülmények között gazdálkodva nyerték el ezt a magas kitüntetést. Nem csu­pán egy esztendő eredménye­ként, hanem csaknem tízévi fokozatos fejlesztéssel. A me­gye három legkiválóbb szö­vetkezete közé kerültek ezzel. Példaként követendő, hogy a tavalyi nagymértékű korsze­rűsítésekkel, beruházásokkal párhuzamosan fejlesztették az ellátás színvonalát, bebizo­nyítva, hogy a kettős felada­tot meg lehet oldani, igaz, áldozatvállalással és rendkí­vül sok energiával. A megyei pártbizottság titkára a váci járási pártbizottság, a járási hivatal és a KISZ járási bi­zottsága emlékplakettjét adta át a szövetkezetnek a közsé­gekben végzett társadalmi munkáért, majd a Pest me­gyei pártbizottság üdvözlő le­velét adta át a szövetkezet kollektívájának. Társadalmi tevékenységük elismeréseként a Hazafias Népfront Szob nagyközségi bizottsága, a nagyközségi pártbizottság és tanács adományozta emlék­tárgyat — Dániel Kornél fes­tőművésznek a Dunakanyart ábrázoló alkotását — adta át Himmer Lőrinc tanácselnök többek között a szövetkezet ifjúságpolitikai bizottságának. Eniléklapot nyújtott át a szál­lítok Gagarin szocialista bri­gádjának, a szövetkezet köz­pontja Barátság, valamint Olimpia, a tmk Május 1. bri­gádjának, majd megajándé­kozták a szövetkezet jelenlevő alapító tagjait, meleg elisme­réssel szólva áldozatos, mara­dandó értéket jelentő tevé­kenységükről. (Folytatás az 5. oldalon) Értékmérő a munka I Herczeg Károly, a SZOT főtitkárhelyettese május el­sejét köszöntő ünnepi beszédet mondott tegnap a rádió­ban és a televízióban. A köszöntőt a továbbiakban is­mertetjük. — Nemzetközi munkásünnepünk előestéjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa nevében tisztelettel köszöntőm dolgozó né­pünket — mondotta a SZOT főtitkárhelyettese, majd így folytatta: — Május elseje 1889 óta a munkásosztály nemzetközi összefogásának jelképe. Az öntudatos, szervezett dolgo­zók mindenütt a világon megünneplik ezt a napot. Az ünnep mostani tartalmát korunk valósága, a májusi esz­me egyre teljesebb kibontakozása adja. Ezt tanúsítja a proletár internacionalizmus gondolatának virágzása, anyagi erővé válása, növekvő szerepe a nemzetközi mun­kásosztály, a világ haladó erőinek történelmi harcában. — Legyőzhetetlen erővé vált és erőteljesen fejlődik a szocialista világrendszer, amelynek országaiban a hata­lom birtokosa a munkásosztály, ahol az internacionaliz­mus vörös zászlaja és a nemzeti lobogó együtt köszönti az ünnepet. A közös célok és érdekek, az egyenjogúság, az egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a baráti segít­ség és a sokoldalú, gyümölcsöző együttműködés jellem­zi a szocialista országok kapcsolatát. Népünk számára immár több mint három évtizedes tapasztalat, kézzel­fogható igazság, hogy felemelkedésünk, erőnk, bizton­ságunk legfőbb záloga saját munkánk, valamint barát­ságunk, együttműködésünk a szocialista világrendszer népeivel. — Üdvözletünket küldjük a szocialista országok dol­gozóinak, külön tiszta szívvel köszöntjük a szovjet mun­kásosztályt, a Szovjetunió népét. Őszintén kívánjuk, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évforduló­jára kimagasló munkasikereket érjenek el a kommuniz­mus építésében. Üdvözöljük az imperializmus, a kizsák­mányolás ellen küzdő osztálytestvéreinket, a világ ösz- szes haladó erőit. — Hazánkban erős, szilárd a munkáshatalom. Né­pünk sajátjának tudja, érzi azokat a sikereket, eredmé­nyeket, amelyeket szorgalmas, fegyelmezett munkával elértünk. Annak tudatában élünk és dolgozunk, hogy ja­vainkat önmagunk számára gyarapítjuk. A szocializmus szabad teret biztosít minden becsületes dolgozó, alkotni vágyó állampolgár érvényesüléséhez, gyarapodásához egyéni boldogulásához. — A szocialista életmód gazdagodása természetesen nem kizárólag anyagi javakra korlátozódik. A művelő­dés széles körű lehetőségei, a növekvő szocialista de­mokrácia, a közösség ügyeinek intézésében járatos és a közéleti felelősséget tudatosan vállaló emberek számá­nak növekedése szintén a szocializmus legsajátosabb vo­násai közé tartozik. — A műszóid, technikai, tudományos forradalom ko­rát éljük, amelyben összezsugorodnak a földi távolságok, s ami a szomszédban történik, az minket is érint. Nem függetleníthetjük magunkat a világgazdaságban végbe­menő folyamatoktól. A természet erőit sem győztük le. önmagunkban sem lettünk még teljesen úrrá a korábbi társadalmi rendből adódó emberi gyengéinken. A közös­ségi ér s és cselekedet nem minden esetben kerekedik felül az egyéni érdekeken. Ez károkat okoz a társada­lomnak és természetesen az egyénnek is. Ezután kiemelte: A mi társadalmunkban a munka az értékmérő. Ahhoz, hogy elképzeléseink, vágyaink, cél­jaink — társadalmi és családi méretekben — valóra váljanak, még szorgalmasabban, tudatosabban, fegye­lemmel, képességeinket jobban latba vetve kell dolgoz­nunk. Világos és reális célunk, programunk van,' ame­lyet a párt XI. kongresszusa határozott meg: célul tűz­tük ki a fejlett szocialista társadalom felépítését. Az idei népgazdasági terv megvalósítása különösen nagy jelentőségű. A magyar munkásosztály és dolgozó né­pünk tettrekészségére, szorgalmas munkájára építve képesek vagyunk idei gazdasági feladatainkat jól elvé­gezni. Rámutatott a továbbiakban: Nagyszerű, nemes cél­jainkat csak akkor tudjuk megvalósítani, ha béke van a világon. Elemezte az elmúlt esztendőkben a szocializ­mus, az internacionalizmus erőinek térnyerésével kiala­kult kedvező változásokat a nemzetközi életben. Hang­súlyozta, hogy mind nagyobb a szocializmus vonzereje, erősödik a társadalmi változások igénye a kapitalista or­szágok lakosságában. Ezt a körülményt a tőkés rendszer szószólói, propagandistái semmiféle rigyelemelterelő ma­nőverrel, mesterkedéssel megváltoztatni nem tudják. Végezetül a következőket mondotta: — Őszinte tisztelettel köszöntőm dolgozó népünket május elsejének előestéjén. Erőt és jó egészséget kívá­nok, sikereket a munkában, boldogságot a családi élet­ben és egyéni sorsukban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom