Pest Megyei Hírlap, 1988. augusztus (32. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-01 / 182. szám

PEST* MEGYEI VltflG PH ÖLET JETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES 1 MEGYEI TINACS LAP» XXXII. ÉVFOLYAM, 182. SZÁM Áru: 1,110 forint 1988. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ MA iXoAxŰb l o Az elnöknek 'f TsS'S u ""ÍS­megvan az utódia mon, miközben Mizser Józseffel, az Örkényi Béke Termelőszövetkezet év végén nyugállományba vonuló elnökével beszélgettem. Hogy­ne lenne az, hiszen annyi szenvedés után 1945-ben, majd újra nekirugaszkodva 1956-tól egy megálmodott szebb jövőért feszültek meg az izmok.” (3. OLDAL) letess dolesotlfól ,,Három eltérő elképzelés, ^ - *». 9 mindegyik erényekkel. Eset­a pomumon leg az volna jó, ha egy-egy csoport forgószínpad-szerűen minden foglalkozásvezető- vel megismerkedne. Csakhogy erre kevés a tíz nap.” Grósz Károly hazaérkezett és nyilatkozott a sajtónak Éljünk jól lehetőségeinkkel Bevásárló körúton a Dunakanyarban Újdonság a gebines kínálójárat Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a Minisztertanács el­nöke szombaton hazaérkezett tizenegy napos hivatalos ame­rikai, illetve kanadai útjáról. Kíséretében volt Tatai Ilona, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Magyar Gazda­sági Kamara alelnökc, a Taurus vezérigazgatója, Kapolyi László, a Minisztertanács kormánybiztosa, Bartha Ferenc ál­lamtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Kovács László külügyminiszter-helyettes, valamint Házi Vencel, hazánk wa­shingtoni nagykövete, aki állomáshelyén maradt. A kormány elnökét és a kíséretében lévő személyiségeket a Ferihegyi repülőtéren Pál Lénárd, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Mcdgyessy Péter miniszterelnök-helyettes, Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, Várkonyi Péter külügyminiszter és Kiss Elemér, a Miniszter- tanács Hivatalának elnökhelyettese fogadta. Jelen volt Mark Palmer, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Robert L. Elliott, Kanada budapesti nagykövete. Grósz Károly a megérkezést követően röviden összegezte útjának főbb tapasztalatait a jelen levő újságíróknak. Elöl­járóban utalt arra, hogy fá­rasztó -napok állnak mögötte, hiszen több mint 50 szervezett programról gondoskodtak a vendéglátók. Az idegen közeg, az itthonitól eltérő körülmé­nyek nagy szellemi koncentrá­ciót igényeltek tőle s a kül­döttség tagjaitól is. ■iA látogatás eredményéről szólva a miniszterelnök meg­állapította: — számos szemé­lyes élménnyel gazdagodva tértem haza. Az Egyesült Ál­lamokban és Kanadában is nagy figyelemmel fogadtak. Megbeszéléseinket is az őszin­teség, a nyíltság jellemezte. Bevallom, meglepett, hogy mennyi lehetőség kínálkozik a gazdasági kapcsolatok szövö­getésére. Megítélésem szerint egy kormányfőnek nem az a dolga, hogy üzleteket kössön — remélem, hogy a jövőben még kevésbé lesz ez a kon­cepció része —, inkább, hogy megteremtse a politikai felté­teleit az ilyen jellegű kon­taktusok létrejöttének. Ebben szép eredményeket értünk el. Ha a meglévő lehetőségeknek csak tíz százalékát ki tudjuk használni, meggyőződésem, hogy gondjaink jelentős része megoldódik. Tárgyalásaink nyomán már a napokban több üzletember érkezik hazánkba, hogy konkrét üzletkötések szülessenek. így idelátogat többek között a világhírű Laudre kozmetikai cég képvi­selője, s az elképzelések sze­rint félkész termékek magyar- országi előállításáról folytat tárgyalásokat. Természetesen több más jelentős amerikai, illetve kanadai cég is jelezte, hogy kész magyar vállalatok­kal együttműködni. Véleményem szerint a ha­zánk iránti érdeklődés oka, hogy sokan tájékozódtak már a készülő társasági törvény­ről, mely részvényvásárlási lehetőségét biztosít más or­szágokban működő cégek ré­szére. Jelentős volumenű vál­lalkozásra számíthatunk az energiatermelés . területén is: komplett berendezéseket szál­lítanánk, illetve egy-egy beru­házás jelentős hányadát ma­gyar iparvállalatok termékei alkotnák. 1 Ugyancsak érdeklő­dés mutatkozik a műszeripari, elsősorban a csúcstechnológiai együttműködés iránt is. A Reagan elnökkel folytatott megbeszélésen megemlítettem: a Cocom-lista szűkítésében ér­dekeltek vagyunk, s amennyi­ben segíteni akarnak, bírálják felül ezt a szigorú, s bizonyos szempontból túlhaladott listát. Az amerikai elnökkel tör­tént találkozót méltatva a miniszterelnök elmondta: — a nyílt légkörű megbeszélések­nek keretet adott az a gesztus — amelyet nagyra értékelek —, hogy főtitkárrá választá­som után Amerikában megerő­sítették a miniszterelnöknek szóló meghívást. Meglepődve tapasztaltam, hogy Reagan el­nök rendkívül tájékozott ha­zánkról, életünkről. Sok igaz­ság van abban, hogv az ame­rikaiak nem tudják, hol van Magyarország, de a vezető politikusok, különösen az el­nök, jól ismeri azokat a kér­déseket, amelyek itthon napi­renden szerepelnek, amelyek foglalkoztatnak bennünket. A négyszemközti és a hivatalos tárgyalásokon egyaránt na­gyon konstruktív volt. — Ismeretes itthon is, hogy az Egyesült Államok választás előtti heteket, hónapokat él át. Véleményem szerint ez nem jelentett hátrányt a látogatás­nak, bizonyos szempontból szélesebb körűvé tette ismer­kedésünket. A két elnökjelölt­tel történt találkozók is meleg hangúak voltak. Dukakisz úr ugyan nem rendelkezik annyi ismerettel ' Magyarországról, mint George Bush, bár — mint erre külön is utalt — feleségét rokoni szálak fűzik hazánkhoz. Grósz Károly a program során több alkalommal talál­kozott a sajtó képviselőivel, valamint a magyar emigráció tagjaival. Az e találkozókon szerzett tapasztalatairól kifej­tette: — itthon „borítékoltam” nyolc olyan kérdést, amiről Országos békerendezvények Az atomfegyverek ellen Az Országos Béketanács kezdeményezésére augusztus 5. és 9. között — a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtamadás évfordulóján ' országszerte megemlékezések, békemozgal­mi akciók hívják fel a figyel­met az atomfegyverkezés ve­szélyeire, a tömegpusztító fegyverek felszámolásának fontosságára, áz emberi jogok tiszteletben tartására. Augusztus 5-ém Komárom­ban magyar—csehszlovák bé- kemozgálmi határtalálkozót szerveznek. Itt megemlékez­nek a Hirosimát ért atomtá­madásról, s élőadás hangzik el a két ország hozzájárulásá­ról az európai biztonsági ■ és együttműködési folyamatok­hoz, és békeimát is tartanak. Az Országos Béketanács if­júsági bizottsága augusztus 6-án Budapestén, a Vörös­marty téren rendez megemlé­kezést, amelyhez a Deák téri evangélikus templomban bé­keima kapcsolódik. Este a két helyszínen megjelentek — emlékezésül — égő gyertyákat vivő papírhajókat eresztenek a Duna vizére. Augusztus 9-re az MTESZ budapesti székházában az OBT tudományos és kulturális bi­zottsága. A magyar orvosmoz­galom a nukleáris háború, megelőzéséért, valamint A mérnökök a békéért mozgalom tudományos konferenciát hív össze az atomfegyverkísérle­tekről. biztosan tudtam — mint ahogy így is történt —, hogy felteszik. Ezek között szere­pelt az erdélyi magyarság problémája, 1956, a Nagy Im- re-óvfordulóhoz kapcsolódó tüntetés kezelése, a szovjet csapatok kivonása, a Mihail Gorbacsovval folytatott tár­gyalás eredménye. Volt, ahol a válaszomat elfogadták, volt, ahol megfagyott a levegő. Ez együtt jár a politikával. Nem azért mentem, hogy mindenki egyetértsen velem. Az amerikai, illetve kana­dai fogadtatásról érdeklődő kérdésre a főtitkár úgy nyi­latkozott: — Nagyon jó han­gulatú fogadtatásban részesül­tem a kint élő magyarok kö­rében is. Néhány helyen szer­veztek ugyan kisebb tünteté­seket, amelyeken feliratokat lobogtattak. Amikor alkalmam kínálkozott rá, meg is mond­tam: tudom, hogy nem szeret­nek bennünket, vezetőket va­lamennyien, de az országot szeressék, ne minket. Rokon- szenyvel, örömmel fogadtak To­rontóban is, ahol ellátogattunk a Hungarológiai Intézetbe, ta­lálkoztunk a magyar nyelvű lapok szekesztőivel. Az volt a benyomásom, hogy ezt jó né­ven vették, beletartozónak ab­ba a politikai nyíltságba, amit meghirdettünk — mon­dotta Grósz Károly. Sok hazai cs külföldi táborozóval találkoztunk hétvégi bevásár­ló kőrútunk során , Szeretünk enni télen, szere­tünk enni nyáron, de kivált­képp, ha szabadságon va­gyunk és vakációzunk. Ezért különösen nagy a kereslet az üdülőtelepeken lévő ABC- 'áruházakban és közértekben. A hét végén Szentendrére és Vi- segrádra látogattunk el, hogy szemrevételezzük az élelmi­szerüzletek ellátottságát és forgalmát. Szombat reggel 9 óra 30 perc. Hosszú sor kígyózik a Szentendrei Áfész 104. számú boltja előtt. A vásárlók az ut­cán várakoznak, hogy kősár­hoz jussanak. — Nem szokott ez mindig így, lenni — veti közbe egy ősz hajú, időskorú férfi. Ebben a véleményben a többiek is megerősítik, bent az üzletben már egyenletesen ha­lad a kiszolgálás, finom me­leg kenyér illata száll a leve­gőben. — Ma már harmadszor Őrjáraton az akciócsoporttal Életünk, biztonságunk a tét Kánikulai hétvége volt, és aki csak tehette, a vízpartra igyekezett pihenni, felfrissülni. A füstös, poros, zajos munka­helyeken, a sokemeletes bér­házakban, bosszús nappalokon és álmatlan éjszakákon hul­lámzó víztükörről és napsütöt­te homokos partról ábrándo­zunk. S csak kevesen gondol­nak arra, hogy sajnos, az ilyen kikapcsolódásnak vannak áldo­zatai is. Ä gondatlan fürdőzők, a könnyelmű autósok és moto­rosok közül nem mindenki tér vissza épségben az otthonába. A Pest Megyei Rendőr-fő­kapitányság akciócsoportja ezen a hétvégen is azért in­dult ellenőrzésre, hogy figyel­meztesse a szabálytalankodó­kat —_ ha kell, bírságolással is — árra, hogy ne sodorják magukat bajba óvatlanságuk- kal. J Szombat reggel nyolc óra­kor gépkocsiktól zsúfolt a Rác- kevei-Duna-ágba vezető autó­út. Fekete Mihály rendőr szá­zados, az akciócsoport parancs­noka arról beszél, hogy gom­ba módra szaporodnak a bá­nyatavak mellett, a munkate­rületeken az illegális kempin­gek. Ezeken a helyeken nincs úszómester, nincs orvosi fel­ügyelet — és könnyen történ­het baleset. Utunk első állomása Délegy­házán a naturistastrand, me­lyet tömör, áthatolhatatlan ke­rítés véd a kíváncsiskodóktól. A telepen rend van és kultu­rált állapotok uralkodnak. Sok a külföldi, főleg holland és nyugatnémet lakókocsi, a nagy többség azonban sátrakban vert tanyát. Több, jól felszerelt büfé nyílt a telepen, árusítanak gyü­mölcsöt és üdítőitalt, sört is. Damm György, a telep ve­zetője arról beszél, hogy 4-6 ezer ember fordul itt meg egy- egy nyári hétvégén, és a láto­gatók nyolcvan százaléka csa­ládos. Rendbontás nincs, ügyelnek arra, hogy ne legyen a gátlásokat feloldó nagyobb italozás. Vízi baleset fennál­lásuk óta nem fordult itt elő. Orvosi ügyeletük állandó, gyermekorvos is van, és az el­sősegély a szokásos apró sérü­lésekre korlátozódik. A foly­tonosan növekvő forgalom in­dokolja, hogy itt épül —gmk- kivitelézésben — egy hullám­vasúihoz hasonlítható impo­záns vízi csúszda, és múlt hó­napban a szomszédságúkban megnyílt egy nyölcszobás pen­zió is. A néhány évvel ezelőtt még (Folytatás a 3. oldalon.) Dunavarsányban, a vasútállomástól nem messze van egy sóderbánya. A feliratot, mely szerint a bányaterületre Idegeneknek belepni tilos, a strandolni vágyók nem veszik figyelembe. Ve­szélyes környezetben, közvetlenül a kotrógép mellett parkolnak az autók, míg tulajdonosaik úsznak cs napoznak érkezett kenyér szállítmány — közli Gaszt Andrea elárusító. — Bármikor jövünk, min­dig friss házi kenyeret ka­punk — mondja Báli György és felesége —, budapestiek vagyunk, de nyáron kiköltö­zik a család a szentendrei1 nyaralóba. Rendszeresen itt vásárolunk, mindent megka­punk, amire szükségünk van, meg udvariasak az elárusítók is, az sem utolsó szempont. A hosszú várakozás okáról az üzletvezetőnél érdeklőd­tünk. — Elegendő a bolt kiszolgá- ló személyzete — mondja NebI Lászlóné —, de sajnos jelenleig hárman vannak betegszabad­ságon, egy dolgozónk pedig rendes évi szabadságát tölti. Ez különösen a nagy bevásár­lásoknál érezteti hatását. Ki­csi az üzlet áteresztőképessé­ge, ez is oka a sorban állásnak. Az ellátásra azonban nem le­het panaszuk a vevőknek, mert az áruválaszték bőséges. Egyedül a hűs minőségével van problémánk. A Győri Húsipari Vállalattal vagyunk' szerződésben, elég gyakran előfordul, hogy fülledt, nyál­kás, sőt romlott áru érkezik,' ilyenkor visszáruztatom, és amíg nem érkezik meg az újabb szállítmány, . addig hiányzik a hús a pultokról. Másik nagy gondunk az üveg­visszaváltás, szinte a nap minden órájában tetemes sor ácsorog a visszaváltó pultnál. Van olyan nap, hogy 8-10 ezer forint értékben hoznak vissza üvegeket. Ez raktározási ne­hézségeket is okoz. ' Utunk ezután a HÉV-meg- állónál található Nyugat-Pestt Megyei Élelmiszer-kereskedel­mi Vállalat üzletközpontjához vezet. Itt a parkírozóban még egy fél Trabantot sem lehetne beszorítani. Meglepetésünkre az üzletben nincs torlódás, igaz ebben az is közrejátszik, hogy külön egységben nyert elhelyezést a zöldség és a hús­ellátás. — Szentendrén és térségé­ben ez a legnagyobb bevásár­lóközpont — ad felvilágpsí* (Folytatás a 3. oldalon.) Mesterséges eső Öntözik a vetést Az öntözésre, tarlóhántásrá,' másodvetésre összpontosít­hatták az erőket a mezőgaz-» dasági nagyüzemekben vasár­nap, hiszen az ország nagy részében befejezték a búza aratását. Teljes kapacitással üzemeli tek az öntözőberendezések több megyében. A kunszent­mártoni Körösmenti Tsz-ben nappal és éjszaka hét beren­dezés adagolta a Vizet a 350 hektárnyi kukoricára, a 110 hektár hibrid kukoricára, a hatvan hektár szójára. Hu­szonnégy óránként 43 és fél ezer köbméter vízzel enyhítet­ték a növények szomjúságát.1 Üzembe helyezték a 140 hek­táros új öntöző telepet is, ahol* úgynevezett szuperintenzíy módszerrel öntözik a kukori­cát. A kisújszállási tsz hatá-, rában 35 különböző típusú ön­tözőberendezés dolgozott, a le­gelők , és a rizsültetvények vízszükségletét pedig árasztás- sal fedezték. A kukoricatáblá­kon éjjel-nappal szünet nél­kül működnek az öntözőbe­rendezések. A mesterséges csapadékpótlás megtérülő be­fektetésnek ígérkezik: a tartós szárazság ellenére jól fejlőd-' nek a kukoricacsövek. A jász­kíséri Lenin Tsz-ben 800 hek­tárnyi kapás növényre napon­ta 40 ezer köbméternyi mes­terséges csapadékot juttatnak 8 öntözőberendezéssel, illetve árasztással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom