Pest Megyi Hírlap, 1971. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Szírek Moszkvában AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TA XV. ÉVFOLYAM, 37. SZÄM ,4i*.-% KO Hl.5.KM 1971. FEBRUAR 3., KEDD Viharos rajt Apollo-go ndok Már az első érákban kudarc fenyegette az Apolló—14 hold­utazását A felhő- jödés okozta 40 perces késéstől el­tekintve normáli­san startolt va­sárnap, magyar :<lő szerint 22 óra 3 perckor az űr­hajó, de alig hagyta el földkö­rüli parkolópá­lyáját, mindjárt a Hold felé vivő út első szakaszán vá­ratlan technikai nehézségekbe üt­között, amelyek tsaknem meghiú­sították az egész vállalkozást. A már viszony­lag egyszerű ru­tinműveletnek számító „átsorolá­si manőver’’ befe­jező mozzanata, a parancsnoki anya­űrhajó és a hold­rrn: mm LAKÁSRENDELETEK Az elmúlt hetek leggyakoribb beszédtémája vitatha­tatlanul a lakáselosztásról és a lakbérek új rendszeré­ről szóló kormányhatározat. Ez teljesen érthető: a la­káskérdés mielőbbi megoldása az egész társadalom ügye. Annak ellenére, hogy a tizenöt éves lakásfejlesz­tési terv 1961 és 1975 között egymillió lakás építését ír­ta elő, s ebből ez ideig hatszázezer felépült, a lakás- helyzet máig sem megnyugtató. Pedig sokat, nagyon so­kat tettünk már eddig is a megoldásért. Számokkal, té­nyekkel (ázonyítható ez. Amíg például a harmincas évek végén, vagyis a második világháború előtti utolsó békeévekben húsz-huszonháromezer lakás épült fel ha­zánkban egy esztendő alatt, addig 1970- ben már nyolc­vanezer. Es még mindig kevés, még mindig nem ele­gendő. Nemcsak Budapesten, a megyében sem. Pedig nekünk sincs okunk a szégyenkezésre. Az elmúlt öt esztendőben huszonhétezer lakás épült Pest megyében, kilenc százalékkal több, mint az ezt megelőző hasonló időszakban. A feladatok változatlanul nagyok. A negyedik ötéves tervben négyszázezer új lakást kell felépíteni. Ebből harminchatezret Pest megyében. Hogyan és miből? Er­re a kérdésre ad megnyugtató választ a lakáselosztásról és a lakbérek új rendszeréről szóló kormányhatározat. Lényege a nagyvárosi lakásgondok enyhítése, a mun- káscsaládok életkörülményeinek javítása. Eddig a családok egy része minden térítés nélkül ju­tott olcsó bérű állami lakáshoz, míg mások csak nagy anyagi áldozatok árán. Ugyanakkor az olcsó bérlakások előnyeit az összes bérből és fizetésből élő dolgozóknak csupán a fele élvezi, terheit viszont az egész lakosság viseli. Reális igényből fakad tehát az új rendelet, amely kimondja, hogy a jövőben bérlakást teljesen ingyen nem kaphat senki, csak meghatározott összegű építési hozzájárulás lefizetése ellenében. Hogy mennyi lesz ez az összeg, az elsősorban a családok jövedelmi helyzeté­től függ majd. Ugyanakkor előnyben részesülnek a ter­melésben közvetlenül részt vevő dolgozók és a fiatal házasok. Az új lakbérek megállapítását elsősorban az tette szükségessé, hogy a több mint két évtizede megállapí­tott lakbérek nem fejezik ki ma már a lakások minő­ségi különbségeit, és nem fedezik a fenntartási költsé­geket sem. Az állam a lakbérbevételek mellett évente kétmilliárd forintot kénytelen a tanácsi bérházak fenn­tartására fordítani. Jogos tehát az az igény, hogy a la­kosság anyagi teherbíró képességének arányában részt vállaljon a fenntartás költségeiből. Hogy a lakosság életszínvonala ennek ellenére se csökkenjen, a bérlők — a szabadfoglalkozásúakat és a magánmunkáltatók­nál foglalkoztatottakat kivéve — a lakbéremelés teljes összegével egyenlő állami lakbér-hozzájárulást kapnak, amely összeg a későbbiek során a családok jövedelmé­nek emelkedésétől függően csökken majd. Ugyanakkor a nyugdíjasok, a csökkent munkaképességűek és a ke­resőképtelenek a lakbéremelés teljes összegét lakbér­hozzájárulásként életük végéig megkapják az államtól. Sokat beszélhetnénk még az új rendelkezések és jog­szabályok részletkérdéseiről, a lakáscserék szabályozá­sáról, a kölcsönök emeléséről, a vállalati lakásépítkezé­sek fokozottabb támogatásáról, de egy rövid írás kere­tében nem lehet választ adni minden kérdésre. Egy azonban bizonyos: a kormányhatározat eredményes végrehajtása jelentős előbbrelépés a lakáskérdés mi­előbbi megnyugtató megoldásában. P. P. komp összekapcsolása csak hatodszori próbálkozásra, úgy­nevezett „kemény dokkolással” sikerült. A földkörüli parkolópályá­ról a Hold felé irányított űr­komplexum még négy egység­ből áll, méghozzá nem abban a sorrendben összekapcsolva, ahogyan a holdraszálláshoz ér­keznie kell. Ekkor még az anyaűrhajóhoz kapcsolódik a rakétahajtómű harmadik fo­kozata, ehhez gyűrű formájú szervizegység, ehhez pedig a holdkompot tartalmazó tartály csatlakozik. Az átrendezési művelet során az anyaűrhajó leválik a harmadik rakétafo­kozatról, majd 180 fokos szög­ben elfordulva dugószerűen kiképzett orr-részével szembe­kerül a holdkomp hengeres bemélyedésével, s végül az (Folytatás a 2. oldalon.) Aleksze) Koszigin, a Szov­jetunió miniszterelnöke állt az élén annak a küldöttségnek, amely a hétfőn Moszkvába ér­kezett szíriai delegációt fogad­ta. A szíriai küldöttség veze­tője Hafez Asszad tábornok, miniszterelnök és hadügymi­niszter, az Arab Szocialista Üjjászületés (Baath) pártja regionális vezetőségének tag­ja. A Szovjetunió Kommunis­ta Pártja és a szovjet kor­mány meghívásának tett ele­get a szír küldöttség, amely párt- és kormánydelegáció is. Mind a meghívás, mind a szíriai delegáció fogadtatása jelzi, hogy a Szovjetunió nagy jelentőséget tulajdonít a láto­gatásnak. Erről tanúskodnak a szovjet lapok is, amelyek első oldalukon közölték Asszad tá­bornok fényképét és életraj­zát és ezen kívül kommentá­rokban is méltatják a szovjet —szír találkozó jelentőségét. Különös fontosságot ad a ta­lálkozónak az időpont: mind­össze néhány nap választ el bennünket a közel-keleti tűz­szünet — egyszer már meg­hosszabbított — lejárás! ter­minusától. Folynak a Jarring- vezette megbeszélések is, és komoly jelentősége van a négy nagyhatalom képviselői ta­nácskozásának a közel-keleti konfliktus rendezésével kap­csolatban. Minthogy a konf­liktusban Szíria is erősen ér­dekelt (Izrael egyebek között szír területeket is megszállás alatt tart), fontos, hogy a bé­kés politikai rendezésért kiál­ló Szovjetunió közelről és alaposan megismerje a szír álláspontot is. Az általános közel-keleti helyzet mellett napirendre ke­rül majd a moszkvai tárgya­lásokon a két ország liberális Aggodalommal vizsgálja a viharfelhők­kel terhes eget Alan B. Shepard, az Apollo —14 parancsnoka vasárnap este, az űrra­kéta kilövése előtt. Losonczi Pál Somogybán Megyei képviselőcsoportok tanácskozásai Hétfőn Kaposvárott ülése­zett az országgyűlési képvise­lők Somogy megyei csoportja. Az ülésen részt vett és felszó­lalt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, valamint Né­meth Ferenc, az MSZMP So­mogy megyei Bizottságának első titkára is. A képviselőcsoport ülése után Losonczi Pál — as megyei pártbizottság első titkárának é: Böhm Józsefnek, a megyei tanács vb-elnökének társasá­gában — Szenna községbe lá­togatott. Ugyancsak hétfőn ülést tar­tott a Csongrád, valamint a Baranya megyei képviselőcso­port is. Hatmillió tartalékban Együtt — több a pénz Zárszámadás a Galgamente Tsz-ben Látod édesanyám, hej a sok pénz láttán nézz fel a gyermekedre, Van itt jövedelmünk, szebb lesz az életünk ebben a nagy tsz-ben... A csasztuskát a Látod édes­anyám kezdetű népdal dalla­mára énekelték a túrái legé­nyek és lányok, a helyi terme­lőszövetkezet KlSZ-szervezeté- nek tagjai, a Galgamente Tsz zárszámadása után. Kis csalás is volt a dologban, hiszen már az elnöki beszámoló előtt meg­nézték az eredményeket. Pla­gizálták, és versbe szedték az elnöki beszámoló lényegét: egyesülés után is jól gaz­dálkodtak a turaiak a kö­zősben, többet fizettek, mint tavaly a két tsz zár­számadásán. Nemcsak a turaiak lehetnek elégedettek pénzükkel, a me­gye is büszke lehet rájuk, hi­szen az egyik legjobban záró gazdaság volt a Galgamente. Árbevételi tervüket — nyolc- milliós állami biztosítói segéd­lettel — 108 százalékra teljesí­tették. Hétszázhúsz dolgozó (Folytatás az 5. oldalon.) kapcsolata is. Megbeszélik, ho­gyan fokozhatják a szovjet és a szír nép közötti együttmű­ködést, milyen módozatait ta­lálják meg barátságuk tovább­fejlesztésének. A szovjet—szír tárgyalások­kal kapcsolatban a Pravda i egyebek között arra is felhív­ja a figyelmet, hogy az Asz- szad vezette új szír kormány programjában progresszív társadalmi és gazdasági át­alakulás tényezői szerepelnek. Miként belpolitikai téren is a haladás, a széles néptömeg jó­létének fokozása képezi az Asszad-kormány programjá­nak gerincét, úgy külpolitikai elképzelései is a progresszió jegyében állnak, határozottan antiimperialista irányt követ­nék, a haladó arab országok­kal, a Szovjetunióval és a töb­bi szocialista országgal vi­szont erősíteni kívánják a ba­rátságot és az együttműkö­dést. Púja Frigyes Damaszkuszban A Púja Frigyes külügymi­niszter első helyettese vezette jószolgálati küldöttség vasár­nap Szíriába érkezett. A kül­döttség tagjait fogadta Abdel Helim Khaddam miniszterel­nök-helyettes, külügyminisz­ter. Helikopter­fohász Szörnyű szélvihar pusztított Mozambique-ban. Felvételünk helikopterről készült. A haj­léktalanná vált, segély tkérő csodavárók minden reménye e lebegő szélmalom ... Felvásárlás — gondokkal’ Százezerrel több sertés Meddig állnak sort a hízók? - Februártól zavartalan átvétel A sertéshús-előállítás érde­kében az elmúlt esztendőben számtalan országos intézke­dés született. Ezeket egyaránt ismerik a termelőszövetkezeti gazdaságok, s azok az egyé­niek, akik a megbízható jöve­delem érdekében sertéstar­tással foglalkoznak. Az utóbbi napokban azon­ban elterjedt az a hír, hogy gondot okoz az át­vétel, a Pest—Nógrád megyei Állat- forgalmi és Húsipari Válla­lat nem megfelelő ütemben fogadja a súlyukat elért álla­tokat. Ha ez igaz, sürgősen tenni kell ellene, hiszen az átvétel akadozása csökkenthe­ti a tenyésztési kedvet, aka­dályozhatja a húsprogram végrehajtását. A sertésfelvá­sárlás helyzetéről Szabó Be- rénytől, az állatforgalmi vál­lalat igazgatójától kértünk tájékoztatást. Megtudtuk, hogy a megyé­ben gyors ütemben szapo­rodott a sertésállomány. Az idei adatok szerint 27 800 anyakocával együtt 489 ezer sertés van a megyében. Fel- szabadulás óta ez a legma­gasabb állomány. Ennek meg­felelően alakult januárban az átvétel is. Míg 1967-ben csu­pán 780 hízót adtak el a tsz- ek és a magánosok az állat­forgalminak, addig 1970 januárjában a fel­vásárlás 7000 darabra nőtt. Idén már 14 500 hí­zót vettek át! Ennek csupán a felére kötöt­tek szerződést a gazdák, a többi a szabadpiacon kelt el. Ilyen kínálatra nem számítot­tak a felvásárlók, ezért azt a megoldást választották, hogy szerződéses tsz-eiket kérték, tartsák egy-két hétig állatai­kat, hogy a háztáji kínálatot (Folytatás a 2. oldalon.) 2600 holdon belvíz Visszatér a tél... Kijön a medve? Csikóhajtás Csipkéskúton Február 2., gyertyaszentelő napja, Vajon mi köze van en­nek az időjáráshoz? Igen, jól sejti az olvasó, a tenyeres­talpas medvéről fogok szólni. A mackó ma kijön barlangjá­ból, és körülnéz. Ha meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, mert még sokáig tart a tél, azonban ha zord időt lát kint, akkor kinn marad — vagyis jó idő lesz. A Meteorológiai Intézet előrejelzése szerint hol­napra már véget ér a téli ta­vasz, sarkvidéki hideg levegő áramlik a Kárpát-medence fe­lé ... Ám egyelőre még jó idő van. ■ Példa erre képünk is, amely Dobogókőn készült: itt, az üdülőparadicsomban, a ragyo­gó napsütésben már nem nagykabátokban, hanem köny- nyebb átmeneti kabátokban járnak az emberek. Kihasználták a jó időt a Balaton szerelmesei — ja­nuár utolsó napján sokan utaztak a magyar tenger partjára. Bár a tó jégpáncélja még da­col az enyhe időjárással, már nem alkalmas sportolásra. A Bükk hegyeiben is nagy volt a forgalom. A szentléleki tu­ristaház vendégeit a kisvasút állomásától lovas szánon szál­lították a még mindig térden (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom