Pest Megyei Hírlap, 1993. december (37. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

XXXVII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM Ára Telemagazinnal: 19,50 forint 1993. DECEMBER 1., SZERDA Antall állapota változatlan Antall József miniszterelnök kezelését végző orvoscsoport tájékoztatást adott arról, hogy a miniszterelnök kezelé­se folytatódik, állapota szá­mottevően nem változott. A miniszterelnök a SOTE Okta­tó Kórházában tartózkodik, de a kezelés részét képező su­gárterápiát az Onkológiai In­tézet sugárterápiás osztályán végzik. Békávés „ösztönzés” A BKV tervei szerint egyes járatokon este nyolc óra után csak negyven forintért lehet majd jegyet venni a buszveze­tőktől. Az áremelésről — amelyet egyelőre csak kísérle­ti jelleggel vezetnének be — a fővárosi képviselők hamaro­san döntenek. Végleges hatá­rozatot két hónap múlva — a járművezetői jegyárusítás ta­pasztalatainak értékelése után — várható. A Fővárosi Közgyűlés vá­rosgazdálkodási bizottsága ál­tal kidolgozott előterjesztés szerint az áremelés arra ösz­tönzi majd az utazókat, hogy ne a járműveken, hanem még utazás előtt vásárolják meg je­gyeiket. A testület javaslata kitér arra is, hogy a hasonló vidéki kísérletek sikeresnek bizonyultak, és az adott tele­püléseken javult a, jegyvásár­lási morál”. A buszokon törté­nő jegyárusítással egyébként meghosszabbodik a menetidő. Clevelandi tapasztalatok Emigránsok a nemzeti összefogásért A megérkezés utáni sajtótájékoztatón Szilassy György számol be útjukról, mellette balról jobbra Rácz Sándor, Szalai Róbert, Nagy László, Zétényi Zsolt és Dénes János Hancsovszki János felvétele Az előadáskörúton lévő Csurka István és Király B. Izabella kivételével tegnap délután hazaérkeztek az Amerikai Egyesült Államok­ból a Szabadvilági Magya­rok VI. Kongresszusán részt vett magyarországi po­litikusok. A repülőtéren megtartott rögtönzött sajtó- tájékoztatójukon többek kö­zött a kongresszuson elért eredményekről, illetve a Magyar Egyeztető Testület előtt álló feladatokról is szó esett. — A tanácskozás kereté­ben a nyugati magyarokat képviselő küldöttek kifejtet­ték azon véleményüket, mely szerint elérhető, hogy az emigránsszervezetekbe tömörült honfitársaink egyöntetűen a keresztény­nemzeti szemléletű politi­kai pártokat támogassák majd a közelgő magyaror­szági választásokon. Ez azért lényeges, mert eddig rendkívül megosztottak vol­tak a nyugati magyarok e nagyon fontos kérdésben — mondta elöljáróban Szilassy György, a MET európai társ­elnöke. (Folytatás a 3. oldalon) Fölfényesült a múlt Római küldöttség NATO-iskolások Budapesten Tegnap a Galamb utca 4.-ben a Demokrata Néppárt egykori székházának falán emléktáb­lát avattak, ahol Varga László ügyvéd helyezett el koszorút. Az ő irodájában alakult meg 49 évvel ezelőtt a KDNP elődje Vimola Károly felvétele Tegnap a Zrínyi Miklós Ka­tonai Akadémián megkezd­te programját a római NATO Defence College, a szervezet legmagasabb szin­tű vezetőtovábbképző isko­lájának küldöttsége — tájé­koztatta az MTI-t a HM Saj­tóosztálya. A volt Varsói Szerződés­tagországokból elsőként Ma­gyarországra látogató kül­döttséggel, melyet az intéz­mény vezetője, Evraire altá­bornagy vezet, találkozik Pecze Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium helyettes ál­lamtitkára. A delegáció programja során tájékozta­tást kap Magyarország kato­napolitikai környezetéről, a Magyar Honvédség átszerve­zéséről, továbbá a magyar védelempolitikai koncepció­ról. A küldöttséget fogadja Deák Sándor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke. Földbirtokosok 1897-ból Mától folytatásokban közöljük az 1897-ben kiadott, nagyalakú, csaknem 700 oldalas statisztikai műnek megyénkre vonatkozó adatait. A Magyar Korona országainak gazdacímtára a törté­nelmi Magyarország valamennyi vármegyéjére kiterje­dő, 1895-ös mezőgazdasági statisztikai összeírás alap­ján készült. A kötet szerkesztői a művelés alatt álló, leg­alább 100 katasztrális hold összterületű birtokok fonto­sabb adatait vették figyelembe. A mű elsorolja a gazda­ságok területén belül a szántóföldekre, a kertekre, a ré­tekre, a legelőkre, a szőlőkre, az erdőkre, a nádasokra, a földadó alá nem eső területekre, a gazdaságban hasz­nált fontosabb gépekre és eszközökre, illetve a háziálla­tokra vonatkozó részadatokat is. Terjedelmi okok mi­att mi csupán a földbirtok tulajdonosának — tulajdo­nosainak — nevét, a birtokok összterületét, továbbá az ekék, az igásszekerek és a háziállatok — szarvasmar­ha, ló, sertés, juh — számát adjuk közre. Mivel az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye jó­val nagyobb kiterjedésű volt, mint a jelenlegi Pest me­gye, ezért a mai közigazgatási határon túl eső települé­sek adatait nem vettük figyelembe. A földbirtokosok névsora, a nehezen hozzáférhető adatok nemcsak a gazdaság- és a helytörténet iránt ér­deklődőknek, hanem az egykori tulajdonosok leszár­mazóinak is hasznos, tanulságos, izgalmas olvasmány lehet. Bánó Attila (Sorozatunk első része a 13. oldalon olvasható) A tizenkettek kisebbségbe kerültek A gyomról falugyűlés polgármesterbarát Elszabadultak az indulatok Gyömrőn a művelődési ház­ban hétfőn este tartott falugyűlésen. A zsúfolásig megtelt teremben főként a volt polgármester hívei jelentek meg és vonták felelősségre azokat a képviselőket, akik Garádi Ist­ván ellen fegyelmi eljárást indítványoztak. Bár Sas Zoltán képviselő arra kérte a lakosokat, hogy indu­latok nélkül tegyék fel kérdé­seiket és hallgassák meg a Matáv vezetőjének a helyi te­lefonberuházásról szóló be­számolóját, a közönség — miután felszólította a képvise­lőket, hogy mutatkozzanak be — zúgolódva, fújjolva és fütyülve fogadta a „tizenket- teket”, és tapssal köszöntötte a polgármester mellett kiálló­kat. A zavartság, illetve a fel­háborodás csak fokozódott, amikor a beruházásért felelős ügyvezető a megjelentekben „Maglód” lakosságát üdvö­zölte. A teremben többen kia­bálni kezdtek: Gyömrőn va­gyunk, gyömrőiek vagyunk. Többen hangos megjegyzés­sel illették az előadót, és ki­nyilvánították: nem kíváncsi­ak a magyarázkodásra. A köz­meghallgatást mederbe terel­ni akaró Sas Zoltán képviselő mégis további kérdéseket igyekezett feltenni a Matáv il­letékesének, aki ismételten megígérte, hogy a gyömrői te­lefonvonalakat legkésőbb de­cember 20-ig bekapcsolják a távhívó hálózatba. (Folytatás a 4. oldalon) Parlamenti napló Szavazás a támogatásokról Általában csökken az intéz­mények anyagi ellátottsága, azonban az Alkotmánybíró­ság, az Állami Számvevő- szék és a bíróságok a terve­zettnél valamivel több pénzt kapnak. Szintén a tervezett­nél magasabbra emelték a képviselők a Magyar' Olim­piai Bizottság támogatását (96 millió forinttal), vala­mint az Országos Tudomá­nyos Kutatási Alap előirány­zatát, amit 120 millió forint­tal^ emeltek meg. Néhány ala­pítvány is elnyerte a képvise­lők támogatását, mint példá­ul a Nemzeti Panteon Álapít- vány, amely 25 millió forin­tot kaphat jövőre a költségve­tésből, a Házat Hazát Alapít­vány, amely 50 millió forint­tal részesedik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat költ­ségvetési támogatását 60-ról 120 millió forintra tartották szükségesnek emelni a képvi­selők. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom