Pest Megyi Hírlap, 1976. április (20. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-09 / 85. szám

Új út Kocséron Kocséron a napokban adták át a Kossuth Lajos út mint­egy 780 méteres, újonnan aszfaltozott szakaszát. A munkála­tokat a Pest megyei Üt- és Hídépítő Vállalat végezte. Ifj. Fekete József felvétele rf Úttörők kulturális seregszemléje A legjobbak közönség elé kerülnek Több mint kétszáz résztvevő A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLÉDI JÁPÁS ÉS XX. ÉVFOLYAM, 85. SZÁM 1976. ÁPRILIS 9., PÉNTEK Borospalackok és KRESZ-táblák Kirakatverseny — közlekedési' Tanulságos, hasznos bemutató Az úttörőik idei, tavasai kul­turális seregszemléjén szinte valamennyi ceglédi általá­nos iskolás résizt vett. Az őrsi Ki mit tud?-ők, a raj be­mutatók után, a legjobbak a több napon át tartó városi szemlén, szakáganként mu­tatták be műsorukat. A hoz­záértő, megyei szakemberek­ből álló zsűri véleménye az volt, hogy az úttörőcsapatok valóban tanúbizonyságát ad­ták igyekezetüknek, dicsé­retben ezért nem volt hiány. Az értékelést követően, in­doklást is kaptak, amely a továbbiakhoz nyújt segítsé­get Az emlékezetes zenei ese­ményekről már hírt adott az újság. Azt — 200 résztvevő­vel — versmondások, irodal­mi műsorok, népi és báb­játék-bemutatók követték. A zsűri döntése alapján, a későbbi, megyei bemutatóra javasolták a Földvári iskola Kőketánc népi játékot be­mutató kisdobosait, az éneklő rajok közül a 15. számú Dobó Katica,, a 4457. számú Dózsa György úttörőcsapat hetedi­kesei és a 924. számú Zrínyi Ilona úttörőcsapat hetedike­sei kerültek élre. Az irodal­mi színpadok köizül a Földvári iskola harmadikos kisdobosai jeleskedtek, Weöres Sándor verseiből összeállított, vidám műsorukkal. A legjobbaknak a városi úttörőelnökség lehetőséget ad majd, hogy nagyközönség előtt mutathassák be műso­rukat. Több héten át nagy érdek­lődést keltettek az ország szá­mos településén, így Cegléden is a szokatlan kirakatok. A cukrászdában hatalmas, Már­ka üdítőitalt reklámozó deko­ráció mellett, a járművezetők figyelmét a gyalogátkelőhe­lyeknél a gyalogos elsőbbségé­re hívták fel az ügyes kiegé­szítő rajzok. A Szabadság téri, élelmiszerbolt kirakatában a KRESZ-táblák seregét ismer­tette a tabló, az áruházban pe­dig a szeszesitalokkal meg­rakott kirakat látványának kiegészítője a szeszesital-fo­gyasztás miatt történt balese­tek statisztikai adatsora volt. Ismét másutt balesetek képe fogta körbe a borospalackokat. A közlekedési kirakatverseny­re a ceglédi járásban a Ceg­léd és Környéke Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, az abonyi, az albertirsai, a jász- karajenői és a ceglédi ÁFÉSZ, valamint a Vendéglátóipari Vállalat ceglédi területigazga­tósága nevezett be. A helyi kirakatversenyt a ceglédi városi-járási köz­lekedésbiztonsági tanács kezdeményezte és szorgal­mazta, A figyelemkeltő, hasznos ismertető kirakatokról egyön­tetűen az volt a vélemény, hogy készítőik jól terveztek, sikerült nagyközönség elé vin­ni és így a járókelőkkel is lát­ványosan ismertetni az új KRESZ-szabályok egy részét. Ez is segíti a biztonságosabb közlekedést. A ceglédi Szabad­ság filmszínház az akcióra jól hangolt azzal, hogy szintén azokban a napokban vetítette a KRESZ.t ismertető filmeket. Úgy tervezte a vetítések idő­pontját, hogy gondolt a dél- utános műszakban dolgozókra és a szabad szombatosokra is. A szakértőkből álló zsűri döntése megszületett. A köz­lekedési cél’kirakat-verseny legjobbja a Cegléd és Környé­ke Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat Kossuth téri csemege­Cegléd és környéke kereske­delmi életében jelentős szere­pet tölt be a Dél-Pest megyei termelőszövetkezetek áruérté­kesítő és -beszerző közös vál­lalkozása, a ceglédi MEZÖ- KÖV, amelynek tevékenységé­be már 35 mezőgazdasági ter­melőszövetkezet kapcsolódott be. A szövetkezeti s vállalat , mun­kájáról és eredményeiről frésikdl Barná'T|jázéaíóíól''ér- deklődtünk. — Mi a MEZÖKÖV célja? — Arra törekszünk, hogy kedvezően értékesítsük tagszö­vetkezeteink és a tsz-tagság termelvényeit. Takarmány- tápot árusító boltjainkkal elő­segítjük a háztáji jószágneve­lést és hizlalást. — Jelenleg Cegléden négy elárusítóhelyünk van, s emellett Nagykőrösön, Csemő- ben, Nyársapáton, Szolnokon, Tápiógyörgyén, Törökszent- miklóson és Budapesten tar­tunk fenn jól ellátott ter­ményboltokat. — Mennyi volt a múlt éri forgalmuk? — 1975-ben 88 millió 464 ezer forint volt a bruttó áru­forgalmunk, melyből a tagszö­vetkezeti visszatérítések hoz­4 zászámításával, 877 ezer forint nyereséget értünk eh — Miből bonyolították le a legnagyobb forgalmat? — A szemes, az őrölt és a táptakarmányokból, mustból, borból, gyümölcsből, zöldség­ből nagy forgalmat értünk el. Emellett sok hasábfát, nádat boltjának kirakata lett: két héten át jobbnál jobb ismeretter­jesztő, összehasonlító anyagot mutattak be, és az alkohol elleni küzdelem is szó szerint látványos volt náluk. A második helyre a jászkarajenői ÁFÉSZ, a har­madikra az albertirsai ÁFÉSZ célkirakata került. A Közleke­désbiztonsági Tanács a napok­ban adta át a nyerteseknek a díjakat, a pénzjutalmat és az oklevelet. A verseny legjobb­ja a megyei jellegű közlekedé­si célkirakato'k vetélkedőjére jutott tovább. Eszes Katalin értékesítettünk, s termelőszö­vetkezeteinknek gépkocsikat és mezőgazdasági gépeket szerez­tünk be. — Melyek az idei terveik? — Főleg a háztáji termelést segítjük, ahol kívánják, új bol­tokat nyitunk. Káposztasava­nyító üzemet állítunk fel. To­vábbi tervünk, hogy tárgya­lásókat kezdünk a Hermes Ve- tőmag&lldtó Vállalattal,..., vető­mag termeltetéséről és csoma­golásáról. SZOMBATON Színházi est Április 10-én, holnap, este fél nyolc órai kezdettel, Ceg­léden, a Kossuth Művelődési Központban vendégszerepel a kecskeméti Katona József Színház társulata: Beaumar­chais Figaró házassága című kétrészes vígjátékát mutatja be, Illyés Gyula fordításában, Bozóky István rendezésében, Hídvégi Miklós és Szakács Eszter Jászai-díjas színművész főszereplésével. HÉTFŐN Ékes-erdes anyanyelvűnk Hétfőn, április 12-én, dél­után hat óraikor, Törteién, a Déryné Művelődési Ház klub­jában irodalmá est kezdődik: Bánffy György színművész mutatja be Ékes-érdes anya­nyelvűnk című műsorát. Az előadásokon szívesen, látják a környező települések iroda­lombarát lakóit is. MOZIMŰSOR Szabadság Filmszínház, Ceg­léd, szombaton és vasárnap: Emlékezz a nevedre! (színes szovjet—lengyel filmalkotás). Szombaton éjszaka: Nászéj­szaka a börtönben. Vasárnap délelőtt: Vitya iskolába megy. A kamaramoziban, szombaton és vasárnap: Kamilla, te vagy a sorsom! (színes csehszlovák krimi). A mesemoziban, vasár­nap délelőtt: Három cimbora. A bony, szombaton és vasár­nap: Zongora a levegőben (szí­nes magyar film). Szombatom éjszaka: Jó megjelenésű ausztráliai feleséget keres. Va­sárnap délelőtt: Kockázatos akció. Albertirsa, vasárnap és hétfőn: Az utolsó töltény. Ceg- lédbercel, vasárnap: Szalad, szalad a külváros (francia filmvígjátéik). Vasárnap dél­előtt: A beszélő köntös (ma­gyar film). Jászkarajenő, szombaton és vasárnap: Ost­romállapot (magyarul beszélő francia .film). Törtei, szomba­ton és vasárnap: Volt egyszer egy vadnyugat, I—II. (ameri­kai-olasz kalandfilm). («. k.) Ajánlatunk húsvétin: NAGY- ÉS KIS-MOTORKERÉKPÁROK, KERÉKPÁROK, HŰTŐGÉPEK, TV- ÉS RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK, GYERMEKFÉNYKÉPEZÖGÉPEK, HANGLEMEZEK, KÖNYVEK. Albertirsai Áruház CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Beköltözhető kisebb ház eladó, fizetési ked­vezménnyel. Cegléd. Mikes utca« 41. ________ Me nyasszonyi ruha­kölcsönzés, Cegléd, Magyar utca 23._____ A DÉMASZ Ceglédi Kirendeltsége hálózati villanyszerelő szak­munkásokat. segéd­munkásokat és gép­kocsivezetőt felvesz. Jelentkezési hely: Cegléd. Kossuth Fe­renc utca 63. Félműszakra fő állás­ban vállalati engedély- xyel mellékfoglalkozás­ban plakátragasztáshoz férfi- vagy nődolgozót (lehet nyugdíjas is) állandó munkára, ked­vező munkaidő-beosz­tással felvesz a Ma­gyar Hirdető kiren­deltsége. Teleki utca 30. A Gabonafoigalmi Vállalat felvesz cép- kocsiszerelőket, seséd- munkásokat és takarí­tónőt. Cegléd, Kölcsey tér 1. sz. (Vasútállo­más mellett^ Eladó félház. Érdek­lődni : délután 3 órá­tól. Cegléd IV.. Thö­köly utca 26. sz. Eladó ház. 4 szooa, 2 konyha, kamra, volt istálló, 1 fásszín, ólak. nagy udvar. Cegléd, Szép utca 26. Ház eladó. Cegléd, Bimbó utca 5. sz. Eladó 4 személyes ülő­garnitúra. 2 nagymé­retű fotel. Cegléd, Rá­kóczi út 15. I. 8. Azonnal beköltözhető házrész eladó. Érdek­lődni : Cegléd, Deák tér 5. Porta eladó. Cegléd V.. Molnár köz 5. sz. Felhívás. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Széchenyi Zsigmond Vadásztár­saság dúvadmérgezést hajt végre április 5- től május 15-ig. Fel­hívjuk az érintett la­kosok figvelmét. hogy a kirakott mérgekhez hozzányúlni tilos és életveszélyes. Kutyakiképzés. Az Eb­tenyésztők Ceglédi Szervezetének Kutya- kiképző Iskolája 1976 április 11-én de. 9 órai kezdettel a kiképző területen (Szeszgyár mögötti kiserdő) 3 hó­napos tanfolyamét in­dít. Részvételi díj ta­goknak 250 Ft. nem tagoknak 350 Ft. Je­lentkezés a helvsztnen Pataki Benő kikéozés- vezetőnél. Vezetőség. A Ceglédi Tétrlagvár felvesz férfi, női dol­gozókat téglagyári munkára 16 évtől, to­vábbá 1 fő éjjeliőrt, 1 fő kocsist. — Jelentke­zés a Téglagyár iro­dájában. Cegléd. Bu­dai út 15. Eladó 2 db használt ruhásszekrény. Ceg­léd, Kozma Sándor ut­ca 5. IV. emelet 5. Beköltözhető ház el­adó. Cegléd. Bede 6. sz. XII. kér. Eladó Cegléd Könyök u. 10, sz. alatti náz. 2. Albertirsa, 3. Kőcser. FIÜ, EGYÉNI: I. Bendő Já­nos (Nyársapát), 2. Pál László (Kőcser), 3. Dobos István (Nyársapát). LEÁNY, CSAPAT: I. Kő­cser, 2. Nyársapát, 3. Albert­irsa. LEÁNY, EGYÉNI: l.Rusvai Erzsébet (Kocsér), 2. Bálint Éva (Nyársapát), 3. Mihály Borbála (Kocsér). Az. elsők a megyei verse­nyen is részt vesznek. N. A. Hálás köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, jó szom­szédoknak, ismerősöknek. akik drága jó férjem, édesapánk, nagy­apánk, Varjasi Antal temetésén megjelentek, fájdalmunkban osz­toztak. sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetét mon­dunk a ceglédi KIOSZ-nak a kül­dött koszorúért, özv. Varjasi An- talné és családja. Fájó szívvel köszönöm meg test­véreinek. sógornőinek és mind­azoknak. akik felejthetetlen 1ó fér­jem. Lugosi Gábor temetésén meg­jelentek. gyászomban részvétüket fejezték ki és megemlékezésül sír­jára a szeretet koszorúit és csok­rait küldték, özv. Lugosi Gáborné és a gyászoló család. KERESETT A TAKARMÁNYTÁP Támogatják a háztájit VETŐMAGOK A HERMESNEK K. L. A KÖZGÉP AZ ÉLEN Javultak az eredmények Cegléden, a KÖZGÉP SB négyes tekepályáján rendez­ték meg az idei felnőtt megyei egyéni tekebajnokságot, me­lyen a 22 férfi játékosnak két­százat kellett gurítania. Az eredmények a tavalyiak­hoz képest javultak, most 910 fát ütött az első, míg 1975- ben csak 090-et. A teljesítmé­nyek javulása nemcsak az el­ső, hanem a többi helyezett esetében is érezhető. A bajnoki címet a KÖZ­GÉP versenyzője, Tornyost Lajos nyerte el. Legjobban a hazai pályát élvező KÖZGÉP SE tett ki magáért. Végeredményben: 1. Tomyosi Lajos 910 fa, 2, Molnár Károly 899, 3. Nyíri Ferenc 878, 4. Király János 863, 5, Raffay Gyula 853, 6. Sárik Sándor 840 (valamennyi KÖZGÉP SE). (nngureán) Járási lövészverseny Nyársapáti sikerek A nyársapáti művelődési otthon alatti pincelőtéren rendezték meg a járási úttö­rő-olimpia légpuskás lövész­versenyt, 6 csapat részvéte­lével. Fegyelmezetten, biztos kéz­zel és szemmel lőttek a lég­puskás úttörők, a verseny eredménye pedig a következő­képpen alakult: FIÚ, CSAPAT: 1. Nyársapát, i

Next

/
Oldalképek
Tartalom