Pest Megyi Hírlap, 1971. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-21 / 93. szám

1971. ÁPRILIS M„ SZEMMf Farmtól Szentendréig Czóbel-életmű a Műcsarnokban Tizenöt esztendeje találkoz­tam először Czóbei Béla Kos- suth-díjas festőművésszel szentendrei műteremházában. Joggal hihettem: jól ismerem művészetét, hiszen nem telt el esztendő azóta egy-egy együtt töltött, átvitatkozott és műte­remlátogatással egybekötött délután nélkül. Mégis, tizenöt esztendő után, itt, a Műcsar­nokban rendezett s egész élet­művét bemutató tárlaton is­mertem meg teljességében művészetét. A dolog magyará­zata egyszerű: olyan képiek egész sorával találkozhattam ezen a tárlaton, amelyek eddig ismeretlenek voltak előttem, legfeljebb néhá­nyat reprodukcióról láthat­tam. A kiállítás kétszáznégy képe közül ötvenhat ugyanis külföldi, kilencvenkilenc pe­dig magyar magántulajdonban van, vagyis mindössze negy­venkilenc található magyar múzeumokban vagy a művész műteremházában. Ha sok kül­földre vagy magántulajdonba került Czóbel-művet volt is szerencsém végigkísérni az el­múlt tizenöt esztendőben az alkotómunka különböző stá­diumaiban, viszontlátásuk mégis nagy élményt jelent Ügyszdntén azok a művei, amelyek a közel hét évtizedes gazdag életút első éveiben vagy évtizedeiben születtek, de a most nyolcvanhét esztendős mestertől még ma sem idegen művészt mutattak be. Néhány esztendeje, egyik beszélgetésünk alkalmával, így idézte a pályakezdő éveket: — Keverés nélküli tiszta színeik, melyek élénkek, sőt iz­gatottan tarkák. Ez jellemezte első képeimet, s egyben az utat, amelyen elindultam. Képzetem persze volt már akkor is pályakezdő műveiről, tudtam róla, hogy tagja volt Párizsban a Fauves-ok (Va­dak) társaságának, akikkel együtt állította ki műveit 1906- ban az Indépendents-ban. Még­is, ez a személyes találkozás a korai képekkel itt, a Műcsar­nokban, még kerekebb egész- szé alakította ki bennem Czó­bei Béla életművét. Az Ülő kalapos férfi (1902), önarcké­pek (1903), Munkásember (1903—4), Kubikosok (1904), Ülő paraszt (1904), Festők a szabadban (1906), Fiú labdával (1916), A bergeni lelkész (1918) — nemcsak színesebbek, tar­kábbak a későbbi Czóbel-mű- veknél, kontúrjaikban is hatá­rozottabb, keményebb alkotá­st*. Nem véletlenül. Nem volt könnyű dolga eligazodni a szá­zadelei Párizs képzőművészeti életének tarka, kavargó forga­tagában. És ő nem akart, mint ahogy nem is szegődött egyik kimagasló francia művész nyo­mába sem. őrizte és őrá mindmáig különálló egyénisé­gét. Ahogy Kassák Lajos írta róla: Színvilága, formaalaki- tása más, minit a franciák. Hiányzik belőle a lebegő köny- nyedség, legszélsőségesebb ki­lengéseiben is megmarad vas­kosnak, komornak és anyag- szerűnek.” Valóban, Czóbei a nyers va­lóságon túl fest. A többi em­ber álmozodásának ered­ményéből kiindulva kez­di minden művét — legyen az tájkép, csendélet vagy akár egy akt —, de átalakítja azo­kat: képein különös módon keveredik a valóság a fantá­zia szüleményeivel, így ad művészi polgárjogot nekik. Vásznain ott vannak az áb­rázolt tárgyak, de aki a tár­gyakból felszámyal: az már Czóbei, a festőművész. Művészete harmonikus, az élet szépségeiben gyönyörködő. Minden alkotásán ott érezni a szépség elérésére törekvő em­ber vágyának jelét. Látásmód­ja derűs, gazdag érzelemvi­lága minden művét valami sa­játos fénnyel és bájjal me­legíti át. Művészetében a szín a döntő szerkezeti elem. Képei duz­zadjak a színfölrakás és a tónusok eleven erejétől. Nála a szín fénnyé vált, de ez a fény nem csupán a kép egyik vagy fnásik pontját ragyogja be, hanem eloszlik a kép egész felületére és a kedvelt, tom­pább színek ellenére is valami derűs öröm és nyugalom su­gárzik belőlük. Az intim meglátások mű­vész». Finom arcok, fiatalos formától duzzadó női aktok, szelíd tájak, csöndes utcák, derűs kertek, színpompás vi­rágcsendéletek — elsősorban ez témkvilága. A meztelen női test mint téma, jelentős szerepet játszik művészetében. Forrása őszintén emberi: gyönyörködés a fiatal női élet üde frissességében, vidító, tet­tekre buzdító szépségében. Ez a témakör legszebb remekmű­veiben — a Múzsa (1930), az Akt zöld drapériával (1952) és az Ülő nő (1954) — jut leg­inkább kifejezésre. A művész hitvallását hirdetik: az ember az életre született. Bámulatos könnyedséggel festett virágcsendéletei is nagy színgazdagságot kínál­nak halvány, de halványsá­gában is élénk változatokban. Szívesen elidőz a zöldek és barnák, valamint a különböző szürkék finom átmenetein. Tájképei elsősorban Szent­endrét, Párizst, a Duna ka­nyargós •partjait és a isrerif-' endrei kerteket idézik. Szug- gesztív, eleven hatású képek. Érthető, hiszen bennük él az ember, az alkotó, aki a táj­ban, a fákban, a házakban és az utcákban már nemcsak látja, aimit felfog a szeme, hanem hozzáadja azt is, ami a szemlélődés közben benne megfogant. A formák ezért nem pontosan körül' írtak, a színek áttörik, erő­szakosan elnyomják és hevítik egyimást, akár az egymást kö­vető gondolatok és érzések, amelyek meghatározzák az embert, a művészt és a szem­lélőt egyaránt. Czóbei Béla a mai magyar piktúra egyik legrangosabb nagy öregje. Művészete időt­álló, mert képei izig-vérig fes­tőnek, mélységesen humanista embernek az egymásratalálá- sából születtek. Prukner Pál Holnap adják át a MAFILM nívódíját Patkós Irmának Expressz-ajánlott levelet ho­zott a postás a napokban Pat­kós Irma, Cegléd, Hollós ut­cai lakására. A levél meghí­vást tartalmazott, és egyúttal kellemes meglepetést. A Sá­rika, drágám című új magyar filmben nyújtott kiváló mű­vészi alakításáért neki ítél­ték a MAFILM nívódíját. Pat­kós Irma holnap veszi át a dí­jat a fővárosban. Patkós Irma rövid pihenő után, a napokban ismét a fel­vevőgép elé áll, a Kaffka Margit Hangyatoly című re­gényéből készülő filmben. Orfeo szerelme Az Irodalmi Színpad ma mutatja be Győré Imre: Orfeo szerelme című drámai költeményét. Rendező Szendrő Ferenc, A képen Telessy Györgyi, Verdes Tamás, Bozóky István. Érettségi menetrend A DOLGOZÓK KÖZÉPISKOLÁIBAN Az idén csaknem 20 000 „fel­nőtt diák” készül érettségi, il­Jubileumi előállások Gödöllőn és Pesten Húszéves a Csárdás táncegyüttes Fennállásának huszadik év­fordulójára készül a gödöllői Agrártudományi Egyetem Csárdás táncegyüttese. A hu­szonöt tagú tánckar és a ti­zenöt tagú zenekar május hatodikén, és hetedikén Gö­döllőin, az egyetem dísztermé­ben, május nyolcadikén pe­dig Budapesten, az Egyetemi Színpadon mutatja be jubi­leumi műsorát, amelyben vendégként közreműködik Bodza Klára, Fábián Márta, Jancsó Adrienne, Kovács Ár­pád és Madarász Katalin. Az együttes húsz esztendős múltja igen gazdag. 1951-ben mutatkoztak be első alkalom­mal a nagyközönség előtt, s még abban az esztendőben szép sikerrel szerepeltek az országos kultúrversenyen. Akikor az együttes zenekará­nak karnagya Petrovics Emil, a tánckar vezetője pedig Végvári Rezső volt. Ma az együttes művészeti vezetője és koreográfusa változatlanul Végvári Rezső. A Csárdás táncegyüttes a különböző hazai fesztiválo­kon kívül nyolc alkalommal szerepelt már külföldön. Két­szer jártak Csehszlovákiában és Franciaországban, egyszer­egyszer pedig Angliában, Len­gyelországban, Jugoszláviá­ban és Spanyolországban. A jubileumi program má­jus 9-én, az együttes régi és jelenlegi tagjainak bankettel egybekötött baráti találkozó­jával fejeződik majd be, amit szintén Gödöllőn, az egyetemen rendeznek meg. — P — EX—A Láttam én egy osztrigái KONCZ SZERELME SZUPERSIKER letve képesítő vizsgára a kü­lönböző típusú középiskolák esti, valamint levelező tagoza­tain. A Művelődési Miniszté­rium tájékoztatása szerint az érettségi menetrendje a követ­kezőképpen alakul: a dolgozók gimnáziumaiban a szóbeli osz­tályvizsgákat május 25-ig feje­zik be. Magyar nyelv- és iro­dalomból június 3-án, mate­matikából június 4-én írják meg a végzősök érettségi dol­gozatukat. A szóbeli érettségit június 21 és július 15 között bonyolítják le. A dolgozók szakközépisko­ládban és technikumaiban a negyedikesek osztályvizsgáit ugyancsak májusban tartják. Az új típusú (ipari, posta- és vasútforgalmi, kereskedelmi, vízügyi, stb.) szakközépisko­lákban tanuló dolgozók írásbe­li érettségi dolgozatukat a má­jus 26 és június elseje közötti időszakban készítik el. A dol­gozók közgazdasági szakközép- iskoláiban és közgazdasági technikumaiban az írásbeli érettségi, illetve képesítő vizs­gákra június 1 és 5 között ke­rül sor. A szóbeli vizsgák idő­pontját az igazgató határozza meg, ezek általában június második félében lesznek. Ha az elképzelések valóra válnak, akikor csak örülhe­tünk a beat-káosznak, hiszen valamennyi zenekar „valami újat szeretnénk” jelszóval kezdte meg, illetve folytatja tevékenységét. Az Ómega- együttes programjáról már a múlt héten beszámoltunk. Az új társaság, a Loko­motív GT is megkezdte a munkát: az MHV már elfo­gadta az első fcislemezterve- zetet, s a lemez néhány hé­ten belül kapható lesz az üz­letekben. A Neolton együttes — a csehszlovákiai vendégszerep­lés után — vasárnap ismét törzshelyén, a Közgazdaság- tudományi Egyetem klubjá­ban lépett a pódiumra. Az új dobos új lendületet vitt az együttes zenéjébe, és van más újdonság is a Belgrad rakparton: ismét előkerült a „Szebb a páva mint a puly­ka” című szám óta sarokban heverő hegedű, mégpedig egy nagyon is slá­gerízű dalnál, melynek címe Láttam én egy osztrigát. Az első sikerre jellemző, hogy az egyetemisták — erre nem is tudni mikor is volt utoljára példa — többször visszatap­solták a számot. A Neoton rajongóknak még egy íkellemes hírrel szolgál­hatunk: júliusban megjelenik az első nagylemez, a Bolond város. Nagylemez-hír még akad a tarsolyunkban. Májusban ke­rül a hanglemezpiacra a Hímgória-együttes albuma. A szakemberek véleménye sze­rint Fenyő Miklósék felül­múlták önmagukat, mégis ez a lemez hattyúdalnak számít, mivel, mint már megírtuk, a társaság feloszlott. A másik nagylemez egészen biztos aranylemez váromá­nyos, nemcsak azért, mert Zalatnay Sarolta neve a beat-rajomgók körében na­gyon sokat mond, hanem azért is, mert “különös együt­tes kíséri az énekesnőt. Az együttes tagjai: Frenreisz, Presser, Laux, Tolcsvayék és a Sztevanovity (Zorán, Du­sán) testvérek. Ez a lemez szintén májusban kerül az üzletekbe. (A Zalatnay-al- bum kapcsán tudtuk meg, hogy januárban, a felvételek kezdetekor volt sző először a Lokomotív GT megalakulá­sáról, ugyanis ekkor játszott először együtt Frenreisz, Presser és Laux.) Koncz Zsuzsa nagylemezé­ről, a Szerelemről megtud­tuk, hogy az aranylemezek között eddig ez érte el a legnagyobb sikert. Két hónapig hiánycikk volt, most újabb tizenötezer darab került a boltokba, így már a 70 ezer példánynál tart. Ha ehhez hozzászámol­juk, hogy egy évig sem a rádió, sem a tv nem játszotta a lemezen szereplő számokat, akkor méginkább elismerést érdemel. Érdekes, hogy Hacki Ta­más, a kiváló füttyművész és zenekara az Ex-Antiquis híre külföldön sokkal nagyobb, mint itthon. Természetesen enre vonatkoztak az írók kérdései is a múlt heti saj tó tájékoztatón. — Jártunk Ausztráliába** Űj-Zélandban, az NSZK-ban, az NDK-ban, Olaszországban, Jugoszláviában, Lengyelor­szágban, Svédországban, Franciaországban és Hollan­diában. Összesen az elmúlt 3 évben 150 ezer kilométert utaztunk. Idegenben 300, itt­hon pedig csak 200 koncer­tet adtunk. Külföldön megje­lent már lemezünk, itthon még nem. Valahogy nem si­került a hazai közönség szí­vébe lopnunk magunkat — Mi ennek az oka? A válasz: egy kérdőjellé* Különös, a zenészek a ma­ga nemében egyedülálló mű­fajt honosítottak meg, hiszen a klasszikusakat szólaltatják meg a legmodernebb tálalás­ban, mégsem törődnek velük idehaza. Mindenesetre annyit elárulunk, hogy a hanglemez ügyben ők a ludasak, ugyanis egy olasz cégnek el­adták a jogot. Meghívták őket a párizsi Olympia szín­házba, ahol Paul Ankával, Tom Jones-szal és Engelbert Humperdinck-kel együtt lép­tek a dobogóra, s hogy az el­ismerés teljes legyen, ígére­tet kaptak arra, hogy még egyszer elhívják őket. Egyéb­ként az együttes tervei kö­zött szerepel egy dortmundi, sorrentói, baden-badeni és ausztráliai fellépés. E HETI NYERTESEINK s Pólyák Mária (BernecebaráÜ» Rákóczi út 31.), Zimon Zsuzsa (Ipolydamásd, Lenin út 114.), Mak­rai Katalin (Kismaros, Liliom u* 15.). SLÁGERLISTÁNK: Komolyzenei 1. (3) Kodály: Psal­mus Hungaricus. 2. (l) Bartók: Cantata prof ama. 3. (—) Beethoven: I’ür Elise. 4. (5) Beethoven: V. Szimfónia. 5. (—) Liszt*—Paganinit La Campanella. Könnyűzene: 1. (4) Kócos ördö­gök (Metró). 2. (1) Sötét a város (Omega). 3. (—) A világ legjobb dobosa (Illés—Pásztori). 4. (3) Ment az utcán hazafelé (Neoton). 5. (6) Ülök a hóban (Omega). (, (8) Család (Kex). 7. (10) Drága lá­nyok (Tolcsvayék). 8. (—) Aranyos emberek (Dinnyés József)* 9. (—) Családi vacsora a Kováé so vicsék- nál (Koós). 10. (2) Inkvizíció (Il­lés). Sunyó—Falus—Tamás Vágja ki, töltse ki, tegye borí­tékba, vagy ragassza levelezőlapra és úgy küldje be szerkesztősé­günkbe (Pest megyei Hírlap, Bp. vm„ Somogyi B. u. 6.). A borí­tékra ne feledje felírni: Kedvene lemezem. Szavazóink között min­den héten 3 ajándéklemezt sor­solunk ki: a Magyar Hanglemez gyártó Vállalat ajándékát. N V UDAPESTI NEMZETKÖZI BASAR 7977. május 21-től 31-ig Nyitva: május 22-én, 23-án, 29-én, 30-án és 31-én 10-től 21 óráig, a többi napokon — o szakmai bemutatók megrendezése miatt — 14-től 21 óráig. A pavilonok este 19 órakor zárnak. Vidéki látogatóinknak a vásórlgazolvány 33 százalékos utazási kedvezményt és a vásár egyszeri megtekintését teszi lehetővé. Vásárigazolvány beszerezhető a MÁV jegypénztárainál, az IBUSZ-menetjegyirodáknál, a városi és a községi tanácsoknál. Rendezi és felvilágosítást ad: HUNŰEXPO Magyar Külkereskedelmi Vásár és Propaganda Iroda Budapest XIV., Városliget Telefon: 225-008. t <

Next

/
Oldalképek
Tartalom