Pest Megyi Hírlap, 1980. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

Fegyelmezettebben, jobban dolgozva Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének újévi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke január elsején a Kossuth rádióban és a televízióban újévi köszöntőt tartott. Beszédét az alábbiak­ban ismertetjük. A z új év napján számvetést készít az ország és az állampolgár egyaránt. Számot vetüpk az elvégzett munkával, és egyben előrenézve, megszabjuk a jövő fel­adatait is. A közösségi és az egyéni számvetés jól meg­fér egymással a mi társadalmunkban, és jól össze lehet hangolni azokat a feladatokat, amelyek a haza sorsának további alkulqsát meghatározzák. Milyen évet hagytunk mögöttünk? Nyugodt lelkiis­merettel elmondhatjuk, hogy olyan esztendőn vagyunk túl, amelyet — gondjaival egyetemben is — alapjában eredményesnek ítélhetünk. Fejlődésünk kézzelfogható eredményei öltenek testet abban, hogy új gyárakkal, la­kóházak tízezreivel, iskolákkal, óvodákkal, kulturális, egészségügyi intézményekkel gyarapodtunk. Népünk bé­kében, nyugodt körülmények között élhetett és dolgoz­hatott Eredményeink értkét csak növeli, hogy nehezebb külső s belső feltételek közepette értük el azokat Sikereinkben népünk egészének tudatos erőfeszítése, akarata és igyekezete ölt testet; a munkások becsületes és fegyelmezett helytállása, a természet erőivel is meg­birkózó parasztok munkája, az értelmiség mind hatéko­nyabb erőfeszítése. Más szavakkal: népünk közös akara­ta és erőkifejtése áll a teljesítmények mögött Népünk a gazda szemével nézi dolgainkat, felelősen mérlegel, józanul ítél. Politikai érettségéről, a szocializ­mus eszméihez való ragaszkodásáról tesz tanúbizonysá­got, amikor fegyelmezetten és megértőén vállalja az olyan intézkedéseket is, amelyek az országos gondok megoldására irányulnak, jóllehet ezek áldozatot is kö­vetelnek tőle. Több évtizedes tapasztalat alapján meg van győződve, hogy a párt és a kormány politikáját né­pünk érdekei vezérlik. A munkában edzett és politikailag tapasztalt népünk jól tudja, hogy a szocializmus építése nem mentes a gon­doktól sem. De erősíti hitét és bizalmát az a tudat, hogy országunk az emberiség élvonalában a szocializmus építé­sének útján halad. Igaz, terveink az idén szerényebb célokat tűznek ki, de valójában nem kisebb jelentőségű feladatokat kell megoldanunk. Mindezek arra irányul­nak, hogy megvédj ük eddigi eredményeinket, amelyeket a gazdaság, a kultúra és az életszínvonal terén oly sok harccal és munkával vívtunk ki. Érdemes értük dolgoz­ni, érdemes értük cselekedni! Teljes joggal mondhatjuk: nem gondtalanul, de re- ményltedve nézhetünk az új év elé. Előrehaladásunk fontos feltétele ma, hogy minden területen fegyelmezet­tebben, jobban dolgozzunk: hogy takarékosabb gazdál­kodással, a hatékonyság és a minőség javításával növel­jük népgazdaságunk eredményeit. Meg vagyok győződve róla, hogy eleget tudunk tenni e követelményeknek, hi­szen történelmünk során nem eigy esetben, a mainál rosszabb körülmények közt is úr; á üdtunk le;’ r. a ; s- hézségeken. Jó alapot adott ehhez a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, amikor kendőzetlenül és őszin­tén tárta fel a valós helyzetet és mutatott rá a köve­tendő tennivalókra. Népünk abban a tudatban végezheti nyugodt, alkotó munkáját, hogy a párt következetesen folytatja azt a fő politikai irányvonalat, amely a múlt évtizedekben történelmi sikereket hozott Olyan eredmé­nyeket és vívmányokat, amelyekért szoros nemzeti egy­ségbe tömörülve, határozott eltökéltséggel, elemi érde­keitől vezéreltetve kell dolgoznia, alkotnia minden ma­gyar állampolgárnak, akinek drága a haza üdve és to­vábbi felvirágoztatása. Bizton építhetünk a nemzetet szocialista egységbe tömörítő összefogásra! A társadalom egésze és a kisebb közösségek azonosan ítélik meg szocialista nemzetünk sorskérdéseit és a rá váró tennivalókat, amelyekről a XII. pártkongresszus irányelvei így szólnak: Az előttünk álló időszak fő feladata az, hogy tá­maszkodva eddigi nagy vívmányainkra, tovább erősítsük társadalmunk szocialista vonásait, megszilárdítsuk a termelés, az életszínvonal és az életkörülmények terüle­tén elért eredményeinket, és biztosítsuk népgazdaságunk fejlődését, szocialista építőmunkánk sikeres folytatását. Bizakodással nézhetünk a jövőbe! Hazai tenni­valóinkkal tisztában vagyunk, de tudatában vagyunk an­nak is, hogy békés alkotó munkánknak fontos nemzet­közi feltételei vannak. A világ eseményei ellentmondá­sosak és bonyolultak. Sőt, feszültséggel, néha fenyegeté­sekkel terhesek. Elegendő emlékeztetni a NATO nemré­giben elfogadott veszélyes európai rakétafegyverkezési döntésére. De mindezek ellenére is az a meggyőződésünk, hogy a békés egymás mellett élésé, az enyhülésé a jö­vő: hogy tovább szélesedik a különböző társadalmi rendszerű országok együttműködése. Változatlanul fon­tosnak tartjuk, hogy az enyhülés maradjon az uralkodó irányzat a nemzetközi küzdőtéren. ' A nemzetközi viszonyok kedvező alakulásában nö­vekvő szerepet játszik a szocialista világrendszer, a nem­zetközi munkásosztály, a nemzeti felszabadító és függet­lenségi mozgalom. Ezért tartjuk külpolitikánk alapjának, hogy erősítsük szövetségünket a Szovjetunióval, a Varsói Szerződés, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa tag­államaival, a szocialista közösség országaival. Szolidári­sak vagyunk a nemzeti felszabadító mozgalmakkal és a gyarmati uralomtól megszabadult népekkel. A békés egymás mellett élés elveitől vezéreltetve, a kölcsönös előnyök alapján, tovább építjük kapcsolatainkat a tőkés országokkal politikai, gazdasági, kulturális és más terü­leteken. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy az előttünk álló út zökkenőmentes. Azonban meggyőződéssel valljuk, hogy ebben az évben is teljesíthető célokat tűztünk ma­gunk elé. Szocialista rendszerünkben az egész magyar nép kezébe van letéve sorsának, jövőjének alakulása. Hisszük, hogy ki-ki jól érti a maga feladatát, köteles­ségét és e szellemben munkálkodik, alkot saját maga és egyben szocialista hazánk javáfa és boldogulására. E zeknek, az egész nemzetünket átfogó, egységes cse­lekvésre ösztönző feladatoknak a sikeres végzésé­hez kívánok a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi . Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya nevében minden hazánkfiának jó erőt, egész­séget; egész magyar népünknek: boldog új évet. XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Ära 1,20 forint 19ß0rSK CSÜTÖRTÖK Közös számvetés a feladatokról Munkásgyűlésekkel kezMHrev Gáspár Sándor a Csepel Autógyárba;# PEST MEGYEI Kormányküldöttség utazott Kambodzsába A Kambodzsai Nemzeti Egységfront és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács meg­hívására — a kambodzsai nép­nek a Pol Pót—Jeng Sary- rendszer felett aratott győ­zelme első évfordulója alkal­mából rendezendő ünnepsé­geire — dr. Markója Imre igazságügy-miniszter vezetésé­vel tegnap magyar kormány­küldöttség utazott Phnom Penhbe. Az enyhülési folyamatról Púja Frigyes e lőadása Sok vállalatnál vált már hagyománnyá, hogy az új esztendő elején munkások és a gyárak párt- és gazda­sági vezetői közösen, értékelik a tavalyi eredményeket, vonják meg a sikerek és gondok mérlegét, s veszik számba az előttük álló feladatokat. Ezeknek a munkásgyűlósebnek — ha lehet — most még nagyobb lett a jelentőségük. A megnehezedett gaz­dasági körülmények között ugyanis csak akkor tu­dunk előrehaladni, ha mindenki megismeri, és megérti saját munikája mellett szüliebb-tágabb környezetének a feladatait is — hogy ezek sízem előtt tartásával tudjon maga is többet adni. Mert az eddigieknél jóval többre lesz szükség; az új évtized első évében. Ez volt az alapgondolata azoknak a munkásgyűléseknek is, melyeket a karácsonyi ünnepek s a szilveszteri vidámságok után, az év első munkanap­ján tartottak a Csepel Autógyárban, a Pestvidéki Gép­gyárban és a Pest megyei Műanyagipari Vállalatnál. András kohó- és gépipari mi­niszterhelyettes, Raffai Béla, a ráckevei járási hivatal elnöke, valamint a környék települé­seinek párt- és állami veze­tői. Dr. Novak Béla, a Gsepei Autógyár vezérigazgatója a munkásgyűlés résztvevőit be­vezetőben arról tájékoztatta, hogy az autógyár az elmúlt esztendő feladatát a korábbi évekhez képest ütemesebben, szervezettebben, hatékonyab­ban végezte el, s így árbevé­teli tervét és termelésá elő­(Folytatás a 3. oldalon) A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak Politikai Akadémiáján, szerdán Púja Frigyes külügy­miniszter tartott előadást Az enyhülési folyamat jellemzői és perspektívái címmel. Az előadáson megjelenteket, a párt vezető propagandistáit, gazdasági, politikai, társadal­mi életünk képviselőit Berecz János, a Központi Bizottság külügyi osztályának vezetője köszöntötte. Az előadás anyagát a Kos­suth Könyvkiadó megjelenteti. Ä kitaposott úton — ds okséhhem és lobban A népszámlálás ©Isi napja Fontos következtetések a további munkához Az MSZMP Központi Bizottságá­nak üdvözletét Gáspár Sándor tol­mácsolta. A hangszórólt'bói áradó, pat­togó ritmusú zene, a sok-sok. egy irányba haladó ember már csaknem május elseje; hangulatot idézett — de a csípős hideg, no meg a sö­tétség figyelmeztetett: a tel közepén járunk, s kora reg­gel van, munkakezdés ideje. Az év első munkanapjának reggelén a Csepel Autógyár dolgozói a járműgyár hatalmas. 22 ezer négyzetméteres szere­lőcsarnoka felé igyekeztek, hogy részt vegyenek a hagyo­mányos nmnfcásgjtójéssn. Az autógyáriak közös mun­kakezdésén. megjelent Gáspár Sándor, aiz MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára, Szigetszentmiklós or. Sizággyűlésd képviselője, dr. Arató András és Balogh László, az MSZMP Pest me­gyei Bizottságának titkárai. dr. Mondok Pál, a Pest me­gyei Tanács elnöke, Gábor Idő: szerda, január 2., az 1980. évi népszámlálás első napja. Helyszín: Érd. Paróczai Csaba, a városi ta­nács igazgatási osztályának ve­zetője: — Bár a szó szoros értelmé­ben vett népességösszeírás ma kezdődik, előkészítése már másfél éve tart. Ez a munka egyebek kö ött olyan feladato­kat adott, ...int például 9 ezer parkvárosi íngötlán egységes házszámozása. Korábban ilyes­féle jelölések akadtak itt: Akácfa utca 289/c/15/a. Ahhoz, hegy 157 körzetünk kérdező­biztosa egyáltalán megtalálja a lakókat, a város pontos feltér­képezése is elkerülhetetlen volt. Kerekesné, dr. Varga Eva, a Központi Statisztikai Hivatal Pest megyei Igazgatóságának vezetője: — Megkülönböztetett figyel­met fordítottunk Érdre, speci­ális helyzete, a lakosság nagy száma, a terület szétszórtsága miatt. A bonyolult előkészítő munkát a helybeliek igen jól végezték el, a számlálóbiztosok kikiépezése sikerült, és bár mint­egy 40-en visszaadták megbí­zásukat, nem okozott gondot helyettesítésük. Ami rajtunk múlott, megtettük, gönuot csak az okozhat, ha a kijelölt idő­pontban nem találjuk meg a családokat, illetve azok képvi­selője nem ismeri a különböző adatokat. Ezúton is kérjük, hogy az otthonmaradók ismer­jék a családban élők személyi j számát, a foglalkozásukra, képzettségükre, a lakásukra vonatkozó adatokat. — Bódy Lászlóné, a városi tanács művelődési osztályának vezétője: — Érd 388 pedagógusából 67-en látnak el számlálóbizto­si, illetve ellenőri feladatot. Valamennyien önként jelent­keztek, szívesen vállalták a munkát. Többségük fiatal, aki tanítványain keresztül elég jól ÚgífómozgctBom a szizwe iíkez e iekkeze Feltáratlan tartalékok nyomában A munkát könnyítő, gyorsí­tó, a termelés hatékonyságát fokozó újítómozgalom a mű­szaki fejlődés egyik forrása a mezőgazdasági üzemekben is. Nem véletlenül olvasható a XII. pártkongresszusnak a gazdaságpolitikai feladatokra vonatkozó irányelvei között, hogy az eddiginél nagyobb mértékben kell támogatni az újítómozgalmat. Mi a helyzet ezen a téren Pest megye közös gazdaságai­ban? — tudakoltuk Petik Ist­vántól, a Pest megyei TE- SZÖV szövetkezetpolitikai osz­tálya főmunkatársától. Meg­tudtuk, hogy figyelemre mél­tó eredmények születtek, hasz­nos, ésszerűsítésre törekvő öt­letekben nincs hiány. Ám ko­rántsem rózsás a kép. Vegyük előbb sorra az adatokat: 1978- ban például 318 újítást és 5 szabadalmat nyújtottak be a termelőszövetkezeti műszaki és agrárszakemberek az ille­tékes fórumokhoz. A 318-ból 177-et elfogadtak és felhasz­nálásra alkalmasnak találtak, 95-öt elutasítottak, 45 újítás­sal pedig egyáltalán nem fog­lalkoztok, mivel különféle okok miatt a benyújtott pá­lyamunkák elkallódtak, pa­pírkosárba kerül tek(!) Az 5 szabadalomból négyet elfogad­tak, egyet elutasítottak. Az arány viszonylag nem rossz, s ha az újítások hozta, forint­ban mérhető termelési értékét nézzük, még inkább dicséretes a teljesítmény. Az összesítések szerint 1978-ban az újítások nyomán a me­gyében összesen 79 millió forint többlethaszon ke­letkezeit a termelőszövet­kezetekben. A praktikus, értékes javasla­tok híre túljutott az ország­határokon is: az idén szep­temberben, Moszkvában ren­dezett, KGST-szintű mezőgaz­dasági kiállításon a hazai újí­tómozgalmat reprezentáló pa­vilonban két Pest megyei me­zőgazdasági üzem is jelen volt. A dunavarsányi Petőfi Tsz szakemberei a háztáji gazda­ságokban alkalmazott, váz nélküli, többemeletes nyúlket- recet, az Óbudai Tsz agrár­mérnökei pedig a fólia alatti, automatikusan működő tápol- datöntöző-berendezést mutat­ták be nagy sikerrel. Miért beszéltünk hát gon­dokról? Azért, mert az újítá­sok kétségtelen haszna ellené­re nincs megfelelő erkölcsi­anyagi megbecsülés, újabb eredményekre sarkalló men­talitás a mezőgazdasági üze­mek vezetői körében. Az idén májusban-júniusban Cegléden, Kerepestarcsán és Dunavar- sányban rendezett újítási an­kétem, tapasztalatcseréken az érdekeltek elnondták: mivel az újításokért járó díjat a ré­szesedési alapból kell kifizetni, sokhelyütt sajnálják a pénzt, avagy méltatlanul csekély összeggel honorál­ják a pályamunkákat. Az elbírálás elhúzódik, s gyak­ran merev, bürokratikus ügy­intézési formulák késleltetik, avagy teljes mértékben gátol­ják az érdemi minősítést. Kormányrendelet írja elő valamennyi mezőgazdasági üzemben az újítási bizottsá­gok életre hívását, illetve a részletesen kidolgozott újítási szabályzatok elkészítését, né­melyik Pest megyei termelő- szövétkezetben azonban mind­ez hiányzik, nem fordítottak rá tehát kellő figyelmet. Má­sik — az újítókedvet mérsék­lő — gond, hogy nem tisztá­zott, meddig munkaköri köte­lesség egy-egy technológia korszerűsítése, egy-egy terme­lési folyamat racionalizálása, a különféle gépek és eszközök tökéletesebbé tétele, s mely határon túl dotálható anyagi­lag újítás, avagy szabadalom? Ahol elhanyagolják a mozgal­mat, nyilvánvalóan azzal ér­velnek: ez kötelesség volt, ezért egy fillér sem jár. Ám, ahol kellőképpen értékelik a javító-jobbító szándékot, s feilsmerik, hogy a kifizetett forintok a termelésben majd busásan kamatoznak, már nem tapasztalható kicsinyesség, gáncsoskodás. A felmérések szerint a me­gye mezőgazdasági üzemeiben még jelentős, föltáratlan, kiaknázásra érdemes tar­talékok vannak az újítómozgalom terén. Szük­séges, hogy a fiatalok és a nők nagyobb arányban kapcsolód­janak be e fontos munkába. Kitűnő kezdeményezés az Al­kotó Ifjúság pályázat is, hi­szen az cda küldött pályamű­vek közül nem egy hasznosí­tásra. alkalmazásra érdemes. K. M. ismeri az adott körzetet. Az idősebb kollégáik a napközik­ben . dolgoznak, változatos programról gondoskodtunk a téli szünidőre a gyerekeknek. Krasznai Károlyné, a tanács pénzügyi osztályának munka­társa, kérdezőbiztos: — Háromnapos oktatáson és háromnapos konzultáción ké­szültünk fel a munkára. A pe­dagógusokon kívül elsősorban egészségügyi dolgozók és a ta­nács munkatársai járják a körzeteket. Én többek közt a2 új lakótelep otthonaiba látoga­tok el, főleg az esti órákban. Itt, a tanácsnál, késő éjszaká­ig tartunk ügyeletet, a külön­féle problémák megoldásához. Bízunk benne, hogy január 10-ig elvégezzük a munkát. Dr, Benussi Sylvio, a városi tanács elnöke: — Igen sokat várunk a nép- számlálástól. A különböző, a lakosok számára, összetételére, körülményeire vonatkozó ada­tokból a város vezetése fontos következtetéseket vonhat le majd további munkájához. Én magam mindenekelőtt az idős, beteg, elhagyatott, magányos, hátrányos helyzetű emberek körülményeinek felderítését várom, hogy gondjaikon házi szociális gondozással, napközi illetve szociális otthonnal eny­híthessünk. Szerda, délelőtt 10 óra. Az 1980. évi népszámlálás első napja. Az érdi tanács vb ter­mében a számlálóbiztosok megkapják megbízólevelüket, a kérdőíveket és útnak indul­nak. A. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom