Pest Megyi Hírlap, 1974. április (18. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

Tizenötezres demonstráció Isaszegeu „A mai hazafiság: a szocializmus eszméinek meggyőződéses szolgálata'’ Pullai Árpád mondott beszédet vasárnap, a Pest megyei fiatalok nagygyűlésén PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLI ETEK! f? gy és negyedszázada lesz e napokban, hogy az isaszegi mezőn megütköztek a magyar honvédseregek az osztrák császári ha­dakkal és fényes győzelmet arattak felettük. Am valószínű, hogy ez a hajdani nagy csata- mező azóta sem hordott a hátán akkora tö­meget, mint most vasárnap. A megye fiatal­jai tizenötezernél is többen sereglettek össze — ha nem is harcra, mint egykori elődeik, de éppolyan harcos szellemben, tettrekészen. Mindazoknak a ma időszerű harci feladatok­nak, céloknak a jegyében, amelyeket a for­radalmi ifjúsági napok szellemében vállaltak, tettek magukévá. Ezt hirdették nagy táblákon jelszavaik is, melyek között ilyeneket olvas­hattunk: „A harcban nem lehet megállni! — Vádoljuk az imperializmust! — Egy a jel­szónk, a béke! — A párt és a KISZ győze­lemre visz! — Le a fasizmussal Chilében!' S a nagygyűlés fő jelszavát már a község be­járatainál, az országutak felett kifeszített transzparenseken láthattuk: Béke, barátság, internacionalizmus. Minden járás, minden város A KISZ-esek sorfala között (balról jobbra): Kiss Emil, Pullai Árpád, Cservcnka Ferencné, Arpásl Zoltán. isaszegi párt-, KISZ- és álla­mi vezetők, továbbá a KISZ központi bizottságának Pest megyei tagjai: Krinyác László, Pásztor Gabriella, Újvári Miklós. Az elnökségben fog­lalt helyet J. P. Gudkov, a Pest megyében tartózkodó omszki Komszomol-delegáció vezetője is. Lelkes hangulatban kezdő- (Folytatás ß 3. oldalon) A KISZ Pest megyei bizott­sága rendezett vasárnap nagygyűléssel egybekötött egész napos ifjúsági találkozót lsaszegen, hogy az 1848-as szabadságharc és polgári for­radalom egyik győzelmes csa­tájának színhelyén összegezze a forradalmi ifjúsági napok Pest megyében különösen si­keres eseménysorozatát. A megye minden részét megmoz­gatta ez a nap, mint ahogyan megelőzően is a megye min­den részében valamennyi KISZ-alapszervezetben megvi­tatták, hogy mit jelent a ma forradalmisága. Erre — a fia­talokat továbbra is igen fog­lalkoztató kérdésre — adott feleletet a vasárnapi nagygyű­lésen Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, aki eleget téve a meghí­vásnak, a demonstrációvá szé­lesedett gyűlés ünnepi szóno­ka volt. A beszéd meghallgatására színes, látványos menetekben vonultak fel a fiatalok, vidá­man énekelve, mozgalmi in­dulókkal, . népdalokkal keltet­tek kitűnő hangulatot a meleg tavaszi napfényben fürdő köz­ség utcáin. Minden járás, min­den város képviseltette szép számmal magát, s ki-ki igye­kezett ötleteivel is színesíteni a felvonulást, transzparensek­kel zászlócskákkal, rajzos, fel­iratos táblákkal. A nagygyűlés színhelyén a járások, városok csoportjait Berla Ferenc, a KISZ Pest megyei bizottságá­nak titkára fogadta, s köszön­tötte. Mire benépesült az óriá­si térség, a hajdani csatamező, addigra elfoglalta helyét az elnökség is a honvéd emlékmű dombháta előtt felállított emelvényen, amelynek égszín­kék drapériáján, a nemzeti­színű és vörös zászlók alatt a gyűlés ez alkalomra tervezett emblémája volt látható. (Ezt hordták jelvényként is ruhá­jukon a részvevők.) Az elnökségben Pullai Ár­páddal együtt részt vett Cser- venka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság el­ső titkára, Barinkai Oszkárné és Jámbor Miklós, a megyei pártbizottság titkárai, dr. Dobi Ferenc, a SZOT elnökségének trgia, az S7.MT vezető titkára, Sziláov i János vezérőrnagy, az MSZMP Pest megyei vb tagjai, Barabás János, a KISZ központi bizottságának titkára, dr. Csicsay Iván, a megvei ta­nács elnökhelyettese, Kovács Antalné. a Hazafias Néofront megyei bizottságának titkára, valamint a gödöllői járási és XVIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÄM ARA 80 FILLER 1974. ÁPRILIS 2., KEDD Losonczi Pál fogadta Nguyen Duy Trinht Nguyen Duy Trinh, a Viet­nami Demokratikus Köztársa­ság miniszterelnök-helyettese, külügyminiszter — aki hivata­los, baráti látogatásom tartóz­kodik hazánkban — Púja Fri­gyes külügyminiszter társasá­gában vasárnap Fejér megyé­be látogatott. A VDK külügy­minisztere és a kíséretében le­vő személyiségek megnézték az 1848-as szabadságharcos honvédek pákozdi emlékmű­vét, majd megtekintették a Velencei-tó környékét. Ezután Székesfehérvárra látogattak, s megtekintették a középkori romkertet, a történelmi bel­város műemlékeit, híres épüle­teit. Púja Frigyes külügyminisz­ter hétfőn ebédet adott Ngu­yen Duy Trinh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság mi­Nguyen Duy Trinh és Púja Frigyes. niszterelnök-helyettese és kül­ügyminisztere tiszteletére a Külügyminisztérium Disz téri vendégházában. A szívélyes, baráti hangula­tú ebéden Púja Frigyes és Nguyen Duy Trinh pohárkö­szöntőt mondott. Losonczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke hétfőn az Országházban fogad­ta Nguyen Duy Trinht, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság miniszterelnök-he­lyettesét és külügyminiszter rét. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter, illetve Hoang Van Lói, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság külügymi­niszter-helyettese és Nguyen Manh Cam, a VDK budapesti nagykövete. A felszabadulás évfordulói ára készülve Április 3: Biszku Béla beszéde Felszabadulásunk ünnepének előestéjén hangzik el a rádióban és a televízióban Biszku Bélának, az MSZMP Poli­tikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának ünnepi beszéde. A köszöntőt április 3-án, 18,20 órakor sugá­rozza a Kossuth-adó, a televízió pedig 19,15-kor közvetíti. Zászlóik, transzparensek alatt. Mai harcos fiatalok az egykori isaszegi csatamezőn« Koppány György felvételei Előléptetések, kitüntetések Hazánk felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából ün­nepséget rendeztek a Belügy­minisztériumban. A Belügyminisztériumban végzett eredményes munká­juk elismeréseként a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa kinevezte vezérőrnaggyá dr. Gerendái László rendőr ez­redest, dr. Tihanyi Sándor rendőr ezredest, dr. Vörös Ba­logh István rendőr ezredest. A Népköztársaság Elnöki Taná­csa hét belügyi dolgozónak a Vörös Csillag érdemrend ki- ! tüntetést, 37 főnek pedig a Ki­váló Szolgálatért érdemrend kitüntetést adományozta. A kitüntetéseket és előlép­tetéseket Benkei András bel­ügyminiszter adta át. Pest megyei munkásőrök elismerése Tegnap a Pest megyéi párt- bizottságon a felszabadulás 29. évfordulója alkalmából dr. Fa­ragó Elek, a munkásőrség Pest megyei parancsnoka kitünte­téseket adott át munkásőrök­nek, valamint a munkásőrség tevékenységét segítő üzemek, társfegyveres testületek veze­tőinek. Az ünnepi eseményen jelen volt dr. Bíró Ferenc, az MSZMP Pest megyei bizott­ságának titkára. A Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatát kap­ta: Békési Gyula (KAEV 7. sz. gyáregysége, Vác), Bucher- na Nándor (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő), Horváth Géza (VOLÁN-telep, Cegléd), Major Péter (MEDOS7 Pest megyei Bizottsága), Reményi János (Mechanikai Művek, Törökbálint), Sztanó István (Mezőgép, Monor), Sztanyó István (Lenin Tsz., Kakucs), Temesi Ottó (ISG, Budaörs). A Haza Szolgálatáért Ér­demérem ezüst fokozatát kap­ta: Ács Lajos (Csepel Autó­gyár, Szigethalom), Dóka Lász­ló (Gödöllői Gépgyár, Gödöl­lő), Kármán Sándor (Budapes­ti Pest megyei Gabonafelvá­sárló és -Feldolgozó Vállalat, Budapest), Kecskeméti István (Nagykőrösi Konzervgyár, Nagykőrös), id. Klinyecz Já­nos (nyugdíjas, Szob), Lendvai József (PEVDI, Szentendre), Oláh Gyula (nyugdíjas, Bu­dapest), dr. Schaffer Mátyás (Szakorvosi rendelőintézet, Szigethalom), Utasi László (Ál­lami Gazdaság, Vecsés). A Haza Szolgálatáért Ér­demérem bronz fokozatát kap­ta: Barsi Sándor (Építési Költ­ségvetési Üzem, Dabas), Budai Zoltán (HUMÁN, Gödöllő), Czettner Lajos (Híradástech­nikai Vállalat, Budapest), Fa­ragó Géza (MÁV Járműjaví­tó, Dunakeszi), Kiszelák János (MHD gyáregysége, Vác), Ko­vács Százi Károly (Hazai Fé- sűsfonó, Pomáz), id. Milko- vies Gergely (nyugdíjas, Tö­köl), Móczár Rezső (nyugdíjas Pilisvörösvár), Pintér Lajot (Nagykőrösi Konzervgyár Nagykőrös). A Szolgálati Érdemérem H éves szolgálatért fokozaté: Tóth Albertné (Budapest, XI Soproni úti iskola) vette át. Dr. Faragó Elek munkásőr- emlékjelvényt nyújtott át í továbbiakban Bobály Sándor­nak, az Ikladi Ipari Műszer gyár pártbizottsági titkárá­nak, Sajben Györgynek, < Pest vidéki Gépgyár forgá csoló üzemvezetőjének, Ság Lászlónak, a Kertészeti Kutat« Intézet igazgatójának, Vargt Imre, rendőr őrnagynak, a da basi járási rendőrkapitánysáí és Varga Mátyás rendőr had­nagynak, a szentendrei járás rendőrkapitányság tisztjeinek A Munkásőrség Országos Pa rancsnoksága dicsérő oklevele huszonötén, megyei parancs­noki dicséretet harmincötén megyei parancsnoki jutalma hatan kaptak. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke táviratban üd­vözölte Nicolae Ceausescut, a Román Szocialista Köztársa­ság elnökévé történt megvá­lasztása alkalmából. Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára vezeti azt a szakszervezeti küldöttséget, amely tegnap Moszkvába uta­zott. Dr. Szénás! Gcza, legfőbb ügyész vezetésével — R. A. Rudenkónak, a Szovjetunió legfőbb ügyészének meghívá­sára — delegáció utazott Moszkvába

Next

/
Oldalképek
Tartalom