Pest Megyi Hírlap, 1973. január (17. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

Petőfire emlékeztek KISKŐRÖSÖN, BUDAPESTEN Szilveszter este nagyszabású ünnepség volt Petőfi Sándor szülővárosában: Kiskőrösön, a költő születésének 150. év­fordulója alkalmából, mintegy ötezer fiatal részvételével. Sö­tétedéskor megszólaltak a fan­fárok, s a város hat külön­böző pontjáról fáklyás mene- 'tek indultak a költő szülőhá­zához. A menetek élén Pullai Ár­pád, az MSZMP KB titkára, dr. Orbán László, a művelő­désügyi miniszter első helyet­tese, dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára, Kárpá­ti Ferenc vezérőrnagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, Sza­bó Ferenc, a Magyar Üttörő Szövetség főtitkára, valamint a megye, a járás és a város vezetői haladtak. A Petőfi té­ren Pullai Árpád, dr. Horváth István és a helyi KISZ-esek megkoszorúzták a költő szob­rát, majd megkezdődött az if­júsági nagygyűlés, melyen dr. Horváth István mondott be­szédet. Kiskőrös Petőfi-ünnep- sége látványos tűzijátékkal ért véget. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa és a KISZ Köz­ponti Bizottsága vasárnap dél- I előtt koszorúzási ünnepséget rendezett Budapesten, a Már­cius 15. téri Petőfi-szobomál. Az emlékbeszédet Darvas Jó­zsef, a Magyar Írók Szövetsé­gének elnöke mondotta, majd Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács el­nökhelyettesei, Aczél Görgy és Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kárai, Vályi Péter, a kormány elnökhelyettese, Ilku Pál mű­velődésügyi miniszter helye­zett koszorút a szobor talpa­zatára. Koszorút helyezett el közéletünk több más vezető személyisége is. Megkoszorúz­ták a költő szobrát a Petőfi- emlékünnepségekre hazánkba érkezett külföldi delegációk vezetői is. Kedden az V. kerületi nép­front-bizottság belvárosi Pető- fi-emlékbizottsága a Pilvax étteremben Petőfi-emlékestet rendezett. A megemlékezésen megjelent dr. Trautmann Re­zső, a Hazafias Népfront bu­dapesti bizottságának elnöke. Az emlékestet művészi műsor követte. \ Megkezdődött a választók összeírása Az idén esedékes általános tanácstagi választások előké­szítéseként január 2-án, ked­den országszerte megkezdődött a választók összeírása. A név­jegyzékek elkészítéséhez össze­írják azokat a magyar állam­polgárokat, akik 1956. január 1 . előtt születtek, vagy házas­ságkötésükkel váltak nagyko­rúvá. Az összeírás szabályairól a helyi tanácsok végrehajtó bi­zottságai hirdetményt adnak ki, amelyek kifüggesztése ugyancsak kedden országszerte megkezdődött. Az összeírást végző bizto­sok körzetükben január 2 és 6 között osztják ki az íveket. A kitöltés határideje január 12. Az összeíró lapon a pon­tos névre, a bejelentett állan­dó lakásra, a foglalkozásra, a személyi igazolvány számára, a születési helyre és időre, il­letve az esetleges választójogi korlátozásra vonatkozó kérdé­sek szerepelnek. Ismeretes, hogy nincsen választójoga an­nak, aki a közügyektől, illetőleg a választójogi gyakorlástól el­tiltó ítélet hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy előzetes letartózta­tásban van, rendőrhatósági felügyelet alatt áll, elmebeteg, tekintet nélkül arra, hogy gon­doskodás alatt van-e vagy sem. Az összeírólapot a válasz­adónak kézjegyével kell ellát­nia, de ha valaki távolléte, kórházi ápolás, üdülés, mun­kavégzés stb., vagy testi fogya­tékossága miatt a lapot nem töltheti ki személyesen, azt he­lyette hozzátartozója, szom­szédja, vagy az összeíró biztos is megteheti. Ilyen esetben az akadályozó körülményt az ösz- szeíró lapon meg kell jelölni. . Az összeírásról szóló álta­lános rendelkezések csu­pán a pécsiekre nem vo­natkoznak. A megyei város tanácsának végrehajtó bizottsága ugyanis felhatalmazást kapott arra, hogy az összeírást — az egysé­ges népessé'gnyilvántartáls ki­alakításának előkészítéseként — eltérően végezze. PÁRIZS Folytatódtak a félbeszakadt tárgyalások Párizs elővárosában kedden folytatódtak a VDK és az Egyesült Államok december 23-án félbeszakadt tárgyalásai — egyelőre szakértői szinten. William Sullivan külügyi ál­lamtitkár, az amerikai szalk- értői csoport vezetője az ülés után bejelentette, hogy a két fél szakértői ma ismét talál­koznak. Az újabb ülés helyét és pontos idejét nem közölte. Az amerikaiak saigoni pa­rancsnoksága bejelentette, hogy 36 órás újévi szünet után a légierő gépei kedden foly­tatták a demokratikus Viet­nam bombázását a 20. széles­ségi körtől délre, ★ Az óesztendő végén a wa­shingtoni kormány felfüggesz­tette a VDK északi területéi­nek bombázását — ezután a VDK és a DIFK Párizsban tartózkodó küldöttei lehető­nek tartották a megszakadt bizalmas tárgyalások folytatá­sát az új esztendő elején. A részleges bombastop és a tárgyalások új raf el vétele közt nyilván okozati összefüggés van. De az is nyilvánvaló, hogy csak részleges ered­ménynek lehet tekinteni a lé­gitámadások felfüggesztését, s hogy ez. önmagában nem ele­gendő; hátra van még a béke tényleges kikényszerítése az Egyesült Államoktól, annak a múlt év őszén létrejött meg­állapodásnak aláírása, amely­nek nyomán elhallgathatnak a fegyverek az egész indokínai térségben. A részleges bombázási szü­net mutatja, hogy az ameri­kai imperializmust rá lehet kényszeríteni a VDK északi területei ellen folytatott pusz­tító légitámadások leállításá­ra. Ha elemezzük azokat az okokat, amelyek a Fehér Há­zat erre a döntésre kénvsze- rítették, egyben megvilágít­juk azt is, hogyan lehet fo­kozni a nyomást az amerikai „héjákra”, a következő lépés, a tűzszünet aláírása érdeké­ben. Az első ilven ok nyilván­valóan a Nixonra ^éhezedő poli ti!ka:-morális nyomás: a nemzetközi és a hazai közvé­lemény követelése volt. A skandináv országok — a své­dek nyersen, a dánok és nor­végek árnyaltabban — meg­mondták, mégpedig jó hango­san azt, amit a nyugati part- neirék többsége magában gon­(Folytatás a 2. oldalon) PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA 80 FILLER 1973. JANUÁR 3., SZERDA Budapestre érkezett a VDK gazdasági küldöttsége Kádár János és Fock Jenő fogadta Le Thanh Nghit Kedden Budapestre érkezett a Vietnami Demokratikus Köztársaság gazdasági küldött­sége, amely a magyar—vietna­mi gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bizott­ság III. ülésszakán vesz részt. A delegációt Le Thanh Nghi, a minisztertanács elnökhelyet­tese vezeti. A delegáció tagjai között foglalt helyet Nguyen Van Dao külkereskedelmi miniszterhe­lyettes és Hoang Dien főezre­des, a VDK hadtáp főcsoport­főnökségének törzsfőnöke. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Fehér Lajos, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, dr. Já­vor Ervin, az Országos Terv­hivatal elnökhelyettese, Roska István, külügyminiszter-he­lyettes, Kardos János vezérőr­nagy, a néphadsereg vezérka­ri főnökének helyettese. Jelen volt Hoang Cuong, a VDK bu­dapesti nagykövete, Huynh Van Than, a Dél-vietnami Köztársaság budapesti ideig­lenes ügyvivője. A küldöttsé­get a repülőtéren a Magyaror­szágon tanuló vietnami ösz­töndíjasok is köszöntötték. Kádár János, aZ MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nghit, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagját, a VDK Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tesét, a hazánkban tartózkodó vietnami küldöttség vezetőjét. Vidám szilveszter Sokan otthon búcsúztak az évtől • • f Ünnepi ingázók Eídről és Vácról — Húszezer üveg pezsgő ' Az 1973-as esztendő nyilvá­nos köszöntése mintha csen­desebb lett volna, mint a töb­bi szilveszter. A budapesti ut­cák is kevesebb trombitától visszhangoztak, mint azelőtt. A Dunakanyar Vendéglátó- ipari Vállalat tapasztalata is azt mutatja, hogy sokkal töb­ben ünnepeltek otthon Pest megyében is, miint az előző szilvesztereken. Csaknem 20 megyei vendéglőben és esz­presszóban Volt zenés műsor fővárosi művészek felléptével, továbbá tombolahúzás, ame­lyen pezsgőt és élő malacot le­hetett nyerni. A vendéglátó egysegek összesen 20 ezer üveg pezsgővel és mindenütt sült malaccal várták a vendégeiket. Borból és sörből mindenütt ki tudták elégíteni a vidám sáil­Szilveszteri hagyományként a Magyar Autóklub és a Vo­lán Tröszt december 31-én, 16 fővárosi közlekedési rendőrt ajándékozott meg. 1 n ve1! f­A megye forgalma a tava- ! érdeklődtek, s a Volán lyihoz képest kisebb volt, 174 I vállalata összesen 50 többletjáratot kellett csak be­állítani, ami 8000 utas elszál­lítását jelenti. Az Engels tér­ről induló távolsági járatokhoz is mindössze 98 rásegítő autó­buszt kellett kivezényelni. Pest megyében az érdi és a váci vonalakon volt a legnagyobb a forgalom. A kirándulók közül legtöbben a Mátrába, Pécsre valamint Sopronba induló járalok után 20-as különjá­ratot indítót el, amelyek még január 1-én is úton voltak. Az esztendő végén a tűzol­tóságnak sem akadt sok dolga. December 31-én Főt, Sződ, Pilisesaba és Biatorbágy környékére vonultak ki avartüzet oltani. Január 1-én háromszor riasz­tották őket, ebből kettő csupán vaklármának bizonyult, a har­madik esetben ugyancsak avartüzet , kellett oltaniuk Ke­repes mellett. Az új év első napján halálos baleset történt. Dabas belterü­letén Fehér István, 42 éves művezető motorkerékpárjával egy villanyoszlopnak ütközött és a helyszínen meghalt. Fe­hér motorkerékpárját a meg­engedettnél gyorsabban és fi­gyelmetlenül vezette. Az óév búcsúztatásáról ké­pes összeállítást közlünk a 8. oldalon. Le Thanh Nghi (Jobboldalt), a VDK Minisztertanácsa elnökhely ette vezette delegációt a Ferihegyi repülőtéren Fehér Lajos, a nács elnökhelyettese (baloldalt) fogadta. A baráti eszmecserén részt vett Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Roska István külügyn niszter-helyettes és Hoai Cuong, a VDK budapesti nag követe is. Falugyűlés Szobán Telkek a Giribi dűlőben 1975-ben lanácsi lakások épülnek A Hazafias Népfront és a nagyközségi tanács falugyű­lést hirdetett Szobon. Szép számmal összegyűltek az em­berek, hogy meghallgassák Ruszti Béla tanácselnök tájé­koztatóját a község életéről, fejlődéséről és a fejlesztés to­vábbi folyamán, a közeljövő­ben megvalósuló beruházá­sokról. Kiemelte a tanácselnök, hogy ez év végével fejeződik be a második esztendő a taná­csok nagyobb önállósága je­gyében, és Szob kihasználta az így nyert lehetőséget. A nagyközségi közös tanács, amely Ipolydamásd államigaz­gatási feladatait is ellátja, 1972-re 7359 ezer forintos költségvetési tervet készített. Ebből az összegből az év utolsó napjáig felhasznál­tak kereken 6 és fél milliót, 859 ezer forint értékben azon­ban 1973-ra húzódik át több feladat befejezése. Például az állami házak felújítása, a községi tanácsház központi fű­tésének teljes megépítése. A községfej lesztósi alap 504 ezer forintját egyebek közt a Du- na-part részbeni rendezésére, járdák építésére használták fel. A választás óta eltelt idő alatt elkészült jelentős beru­házások felsorolása során a tanácselnök példaként külön kiemelte az új művelődési központ és orvosi rendelők lé­tesítését. Bejelentette még, hogy napokon belül elhelyezik az útcákon a közlekedési irá­nyító táblákat. Folytatják a sportpálya környékén a talaj- egyengetési munkálatokat. Megszervezik több környező községgel közösen a házi sze­mét elfuvarozását. Annak idején a jelölőgyűlé­seken sokan sürgették családi házak építésére alkalmas tel­É ek kijelölését. A tanács a iribi dűlőben kisajátított te­rületen 60—65 ilyen telket a kit ki és bocsát rövidesen építeni szándékozók rendeli zésére. A lakáshelyzet javí sára ezenkívül 1975—76 folj mán 2 millió 700 ezer for állami hozzájárulással taná lakások építését kezdik meg A tájékoztatót általános 1 lyesléssel vette tudomásul hallgatóság, de többen sürg ték a vízmű fejlesztését, m jelenleg csupán 39 laikóhá: 'kötötték be a vezetéket. A nácselnök közölte, hogy a v müvet kiszolgáló két kút 1 zül egyelőre csak az eg; szolgáltat vizet, mert a má kát éppen a jobb vízellátás dekében most mélyítik. Ez munka közvetlenül befeje előtt áll, a kút több vizet ad, d ezenkívül más vízszerzes lehetőséget is keresnek. Számos felszólaló a Du part rendezésének folytatói és a Kálvária utcai járda é tését kívánta. A tanácséi! válaszában közölte, hogy 1973-as költségvetés összes tásőnál ezt a két kívánsá figyelembe veszik. Sz. 1 KOZELET Losonczi Pál. a Népköz* saság Elnöki Tanácsának nöke táviratban fejezte ki kívánságait Kim ír Szenr a Koreai Népi Demokrat! Köztársaság elnökévé töri megválasztása alkalmá Megválasztása alkalmi Fock Jenő, a Minisztertat elnöke táviratban üdvöz Kim Irt, a KNDK minisz elnökét, Apró Antal H Dzong Jopot, a KNDK 1 felsőbb Népi Gyűlésének el két, és Péter János Ho 1 külügyminisztert. i l

Next

/
Oldalképek
Tartalom