Pest Megyei Hírlap, 1969. május (13. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-22 / 115. szám

KOMÓCSIN ZOLTÁN ÍS NEMES DEZSŐ MOSZKVÁBAN A kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácskozá­sát előkészítő bizottság má­jus 23-án kezdődő ülésére szerdán Moszkvába érkezett Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. Az MSZMP küldöttségét a szovjet főváros seremetyevói repülőterén A. P. Kirilenko, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára fogadta. Jelen volt a repülőtéri fogadtatáson Szipka József, a Magyar Nép­köztársaság mpszkvai nagykö­vete. ULÁNBÁTOR ÚJABB PODGORNIJ- CEDENBAL TÁRGYALÁS Nyikolaj Podgornij szovjet államfő, aki hivatalos látoga­táson Mongóliában tartózko­dik, szerdán, ismét tárgyalt J. Cedenballal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkárával, a Mongol Népköztársaság mi­niszterelnökével és Zs. Szam­bával, a Nagy Népi Hurál el­nökségének elnökével. Szívélyes és baráti légkör­ben lezajlott megbeszélésen a két ország közötti kapcsolatok továbbfejlesztéséről, a nemzet­közi kommunista és munkás­mozgalom egységének megszi­lárdításával kapcsolatos kér­désekről és időszerű külpoli­tikai problémákról volt szó. A tárgyaló felek ismét kifejez­ték teljes nézetazonosságukat • megvitatott kérdésekben. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XIII. ÉVFOLYAM, 115. SZÁM Ált A 80 PILLÉK 1969. MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK Hold körüli pólyára tért BERLIN A Varsói Szerződés tagállamai külügyminiszter-helyetteseinek találkozója 1969. május 20-án és 21-én Berlinben, a Német Demokra­tikus Köztársaság fővárosában rendezték meg a Varsói Szer­ződés tagállamai külügymi- niszter-hWyetteseinek talál­kozóját. Á megbeszélésen Ős- kar Fischer, az NDK külügy­miniszter-helyettese elnökölt. A találkozón magyar rész­ről részt vett Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes. A baráti légkörben és a tel­jes egyetértés szellemében megtartott találkozó résztve­vői a Varsói Szerződés tagál­lamainak valamennyi európai országhoz intézett budapesti felhívásával kapcsolatos kér­désekről tájékoztatták egy - mást. az Ápoilo 10 Ma startot a „tetcnőcu — szemleútra Hatvan órával felbocsátása után (magyar idő szerint szer­dán 5.49 órakor) az Apollo 10. űrhajó 347 000 kilométer tá­volságban volt a Földtől, és se­bessége óránkénti 3500 kilo­méterre csökkent. Az űrhajó közeledett ahhoz a határhoz, ahol belép a Hold vonzásköré­be, és ezzel magyarázható se­bességének fokozatos csökke­nése. Valamivel öt óra után a három űrhajós nyugovóra tért. Az űrutazás programjának legfontosabb része magyar idő szerint szerdán a késő esti órákban kezdődött, amikor az Apollo 10. rátér a Hold körüli pályára. Kedd este az Apollo-program főor­vosa rádió-összeköttetés segítségével elvégezte az utolsó orvosi vizsgálatot, és megállapította, hogy Thomas Stafford és társai egészségesen készülnek a nehéz feladatra. Az Apollo 10. legénysége ki­sebb gyomorbántalmakról pa­naszkodott. Charles Berry fő­orvos megállapította, hogy a bántalmak okozója az űrhajó­sok által fogyasztott vízből el nem távolított hidrogéngáz. Az a víz ugyanis, amelyet az űrhajósok fogyasztanak, az űrhajó üzemanyagcelláinak mellékterméke, és nagy meny- nyiségben tartalmaz gázalak­ban levő hidrogént. Berry doktor azt tanácsolta Staff órá­nak és társainak, hogy fo­gyasszanak természetes vizet és gyümölcsleveket még ak­kor is, ha ez problémát okoz­hat a továbbiakban. Ezt leszámítva, az űrhajó berendezései több mint hatvan óra repülés után is hibátlanul működnek. Az ellenőrző központ mun­katársai örömmel nyugtázzák az űrutazás zavartalanságát. Az űrhajó fő hajtóművének hétfő este történt üzemelteté­se során az Apollo 10. a kellő pályán halad, és további pá­lyamódosításra ezért nem is lesz szükség. Szerdán, magyar idő szerint 18.09 órakor, újabb televíziós közvetítéssel jelentkeztek az űrhajósok. Majd a három űrhajós hozzá­kezdett a hajtómű újabb kétszakaszos begyújtásá­hoz, amelynek eredményeként ma­gyar idő szerint 21.45 óra kö­rül az Apollo 10. ellipszis ala­kú Hold-pályára tért. A pá­lya legalacsonyabb pontja 120, legmagasabb pontja pedig 340 kilométerre van a Hold fel­színétől. Az ellipszis alakú pályán tett két fordulat után az Apol­lo 10 hajtóművét magyar idő szerint hajnali 2.11 órakor 13.8 másodpercre gyújtják be, melynek eredményeként az űr­hajó sebessége körülbelül 0,40 kilométer per sec.-re csökken, és az űrhajó olyan kör alakú Hitelpolitika, lakásépítkezés, telekértékesítés pályára tér, amelynek sugara 60 mérföld (körülbelül 97 ki­lométer). Csütörtökön, magyar idő szerint hajnali 2.34 órakor előreláthatólag televíziós köz­vetítés lesz a Hold közeléből, majd 6.34 órakor, mozgal­mas napjuk befejeztével nyu­govóra térnek az űrhajósok. Csütörtökön lesz az űrha­jósok nagy napja. Ezen a na­pon — magyar idő szerint a délutáni órákban — Stafford és Cérnán az. összekötő alag- úton átmászik az űrka­binból a Lunar Module (tek- nőc) belsejébe. Előbb kipró­bálják a berendezések műkö­dését, majd este nyolc óra körfii szét­kapcsolják egymástól az űrállomás két szakaszát és a holdkomp megkezdi önálló keringését. Cérnán és Stafford a hold­komppal többszöri pályamó­dosítással, mintegy 15 kilo­méterre kerül a Hold felszí­nétől és közvetlen közelből (Folytatás a 2. oldalon.) Ügynevezett mozgó benzinkutakkal segíti az autós turis­tákat az AFOR. Hat kocsijuk közül az egyikkel, a Balatoni úton, találkoztunk. A normál- és szuperbenzin mellett az összes olajfajta is kapható a mozgóárusoknál. A lakosságot közvetlenül érintő, a közvéleményt pedig különösen foglalkoztató fontos kérdésekről: a lakásépítkezé­sekről. a telekértékesítés ta­pasztaltairól, valamint a taka­rékpénztár hitelpolitikájáról tárgyalt tegnap a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága. Az ülésen Szirmai Jenő, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, az OTP vezérigaz­gatója is részt vett, a napi­rend írásos anyagát Zsigmon­di István, az OTP megyei igazgatóhelyettese terjesztette a tanácskozás elé. Mint a jelentésből, és a szó­beli kiegészítőből többek kö­zött kitűnt, Pest megyében ta­valy az OTP 133 millió forint kölcsönt nyújtott a 3064 esa- ládiházéDítőnek. Erre az évre már — 1968 hasonló időszaké­MÚLT ÉS JÖVŐ Thor Heyerdahl híres papí- ruszbárkáján pénteken indul el transzatlanti útjára. Most már az, ntolsó simításokat végzik a hajón... Szerdán Moszkvában be­mutatták a sajtónak az új szuperszonikus TU—144-es Utasszállító repülőgép proto­típusát. A próbaút kitűnően sikerült, noha közben vihar is volt... Vb előtt: az OTP hoz képest — 250 hitelenge­déllyel adott ki többet. A tár­sasházépítés keretében tavaly 260 lakásra 26 millió forintot folyósított, az idén ugrásszerű növekedés várható, mert 453 lakás áll befejezés előtt, Cegléden, Gödöllőn, Diós- don. Dunakeszin. Budaka- lászon és Szentendrén to­vábbi társasház-építkezé- seket kezdenek. A pedagóguslakások építésé­hez tavaly több miint 10 mil­lió forint összegű kedvezmé­nyes kamatmentes építési köl­csönt nyújtott az OTP, az ál­lami gazdaságok dolgozóinak hitelakciója keretében 31 la­káshoz folyósított kölcsönt. Bár elég sok gondot okozott a munkaerőhiány, tavaly 189 la­kást épített, illetve értékesí­tett az OTP. A korábbi évek­ben sok időt emésztett fel az előkészítés, utóbb már gyor­sabb tempóban haladt az elő- közművesítés, a tervdokumen­tációk elkészítése és a kivite­lezői kapacitás biztosítása. Részletesen foglalkozott a jelentés a házhelyek, valamint a hétvégi telkek értékesítésé­nek helvzetével is. Tavaly az OTP 1728 belterületi házhe­lyet adott el, míg a hétvégi telkekből — amelvek iránt kü­lönösen nagy az érdeklődés — 630 darabot értékesített a Du­nakanyarban. Diósdon és a ráckevei járásban. A végrehajtó bizottság több órán át tartó vitában tárgyalta a lakásépítkezés megworsításának további tennivalóit, az OTP hitel­politika iának egyes kérdé­seit. valamint a telekérté­kesítés lehetőségeit. Szirmai Jenő felszólalásában elismeréssel nyilatkozott a Pest megyei OTP munkájáról, ugyanakkor felhívta az igaz­gatóság figyelmét: támogassa hatékonyabban a társas- és családiház-építtetöket. Dr. Bozóky István kifogásol­ta a még mindig lassú, bü­rokratikus ügyintézést a la­kásépítkezések előkészítésénél, (Folytatás a 2. oldalon.) Mao-kultusz Kínai „kegyszerek" Milliós szériák Jünanban A Kínából származó hí­rek szerint Mao Ce-tung személyének kultusza való­ságos „kegyszeripart” te­remtett meg Jünan tarto­mányban, ahonnan Mao származik. Jünanban je­lenleg 35 gyár három mű­szakban kizárólag azzal foglalkozik, hogy Mao- portrékat és Maót áb­rázoló jelvényeket gyárt. Ezenkívül a legutób­bi két esztendőben a jüna- ni nyomdákból 155 milliós példányszámban kerültek ki Mao különböző művei. A legnagyobb példányszá­mot a „Mao gondolatai” cí­mű ismeretes piros köny­vecske érte el. Ezenkívül papírra vagy szövetre nyomva 35 millió Mao-pla- kátot és 18 millió Mao- arcképet hoztak forgalom­ba. Mivel az egész Jünan tartománynak körülbelül 35 millió lakosa van, azért az óriási „kegytárgyterme­lésből” más tartományok is kapnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom