Pest Megyi Hírlap, 1972. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

KÖZEL-KELET A terroreszkalá visszhangja í Hétfőn a líbiai fővárosban Sajtóértekezletet tartottak a Fekete Szeptember kiszabadult eerillái. Meggyőződésük volt — mondották —, hogy szer­vezetük egy napon kiszabadít­ja őket. A három férfi — Ib­rahim Badran, Számár Ab­dullah és Abdel Kader De- naui — sajnálkozását fejezte ki amiatt, ami szeptemberben Fürstenfeldbru okban történt; a véres drámát azonban, amely­az izraeli túszok és öt gerilla halálával végződött, a nyu­gatnémet hatóságok „árulásá­nak” számlájára írták. Badran és két társa tagadta, hogy terroristák volnának, hogy gyilkolni akartak volna. Csu­pán izraeli börtönökben fogva tartott társaikat szerették vol­na kisizabadítani. „Amikor azonban a nyugatnémetek be­(Eolytatás a 2. oldalon.) ,Losoncai Pál fogadta Abdusz Szamod Azadot MEGKEZDŐDTEK \ HIVATALOS TÁRGYALÁSOK A Külfigyminisztériumban kedden megkezdődtek a tárgya­lások Abdusz Szamad Azad, a Bangla Desh Népi Köztársaság külügyminisztere és Púja Frigyes, a külügyminiszter első he­lyettese között. Abdusz Szamad Azad, a Bangla Desh Népi Köztársa­ság külügyminisztere — aki Péter János külügyminiszter meghívására hivatalos, baráti látogatásra érkezett hazánkba — kedden délelőtt a Hősök te­rén kíséretének tagjaival együtt megkoszorúzta a ma­gyar hősök emlékművét. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke kedden a Parla­mentben fogadta Abdusz Sza­mad Azadot. Rendkívül fontos a jó munkahelyi környezet és közérzet EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KITÜNTETÉSE A megye védőnői, ápolónői, az egészségügyi szakdolgozók tegnap nagygyűlést tartottak az Orvos-Egészságügyi Dolgo­zók Szakszervezetének Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács egészségügyi osztálya szervezésében, a szak- szervezet Semmelweis-termé- ben. A tanácskozáson részt vett Barinkat Oszkárné, az MSZMP Pest megyei bizott­ságának titkára, dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese, Reviczky Lászlóné, a szakszervezet köz­ponti vezetőségének tagja, Kovács István SZMT-titkár és Németh Veronika, a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szer­vezetének titkára. Dr. Stark Janka ország- gyűlési képviselőnek, a szak- szervezet megyei bizottsága elnökének, a megyei tüdőgon­dozó intézet igazgató-főorvo­sának megnyitója után dr. Tengelyi Vilmos megyei főor­vos tartott előadást az egész­ségügyi törvényről. Dr. Korona Árpád, a váci kórház igazga­tóhelyettes főorvosa korunk betegségéről, a neurózisról beszélt. A többi között hang­súlyozta: rendkívül fontos a lelki egészség megőrzése érde­kében a jó munkahelyi környezet, közj.zet, hiszen az ember életének csak­nem felét a munkahelyén töl­ti. A továbbiakban Varga Ág­nes, a megyei középkáder szakcsoport titkára az elmúlt esztendők eredményeit s a jö­vő feladatait ismertette, majd a részvevők — a középkáder szakcsoport működési szabály­zatának értelmében — újjá­választották a tizenhét tagú vezetőséget. A nagygyűlés kitüntetések átadásával ért véget: Berkesi Ferencné, a törökbá­linti megyei tüdőkórház veze­tő ápolónője, Malatinszky Gyu- láné, farmosi körzeti ápolónő és dr. Ostoros Gyuláné buda­keszi védőnő az „Egészségügy kiváló dolgozója” kitüntetés­ben részesültek. Kitüntetéseket nyújtottak át az Orvos-Egészségügyi Dolgo­zók Szakszervezetének köz­pontjában is. A Szakszervezeti munkáért ezüst fokozatát (kap­ta dr. Sorbán Pál, a Pest megyei kórház igazgatóhelyet­tese, a megyei orvosetikai bi­zottság titkára. S. I. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A. MEGYEI XVI. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ARA 80 FILLER 1972. NOVEMBER I„ SZERDA Tegnap - az aláírás elmaradt A múlt hét csü­törtökjén, . azaz október 26-án, hozta nyilvános­ságra a VNA-hír- ügynökség a Viet­nami Demokra­tikus Köztársa­ság és az Egyesült Államok között kötött megegye­zés szövegét a vietnami háború befejezéséről. Hozzáfűzték Ha­noiban, hogy a megállapodás lé­nyegében meg­történt, csupán aláírásra vár a szerződés, az alá­írás időpontjául pedig októ­ber 31-ét jelölték meg. Elmúlt a kedd, október har­mincegyediké, és Washington nem írta alá a szerződést, to­vábbra is a halogatás taktiká­ját választja, azzal az ürügy­gyei, hogy még mindig szük­Thieii, dél-vietnami elnök (jobbra) — akin Washington szerint a vietnami békemegállá pótlás aláírása múlik —, az utóbbi napokban lázasan tanácskozik. Képünkön Huong alelnökivel beszél meg egy olyan tévényilatkozatot — amelyet aztán lemondott. A világ nem is az ő nyilatkozatára, hanem W ashingtonra vár ... ség van néhány megbeszélés­re. Ugyanezen a napon, kedden, jelentette a VNA-hírügynök- ség, hogy a VDK elleni vasár­napi légitámadás során egy lelőtt USA-gép pilótája éle­tét vesztette, egy másik jenki Jól halad a betakarítás az almát két-három napon be­lül mindenhol leszedik, a ho­mokon befejeződött a szőlőszü­ret, és a történelmi borvidé­keken is az utolsó szakaszba érkezett a szedés. (Mezőgazdasági helyzetkép két járásból a 3. oldalon.) pilóta pedig, aki sebesülten kapitulált, fogságba esett. Most nem beszélünk arról, milyen esztelen volt ez az egész háború amerikai rész­ről, mennyire nem volt szük; sége az USÁ-nak 45 ezer ha­lottra. Most csak erről a két emberről beszélünk, mert ezek­nek halálára, illetve fogságba esésére már igazán nem volt szükség. Ha Nixonék nem ha­logatnak, ha komolyan veszik a Le Dúc Tho és Kissinger kö­zött megtárgyalt megállapo­dást, már abba kellett volna hagyniok a hadműveleteket, két amerikai családdal keve­sebb zokogna meghalt, illetve fogságba esett pilóta hozzátar­tozójáért. Washingtonban most talál­gatások folynak arról, hogy felújítják a titkos tárgyaláso­kat Kissinger és Le Dúc Tho között. Ha ezt az október 31-i dátumot elmulasztotta is az USA a békeegyezmény alá­írására, sokáig, úgy tűnik, már nem halogathatja a dolgot. Hi­szen a szerződés napvilágra kerülése új erőt adott a béke­szerető emberiségnek az egész világon, hogy a háború befe­jezését az eddiginél is erőtel­jesebben követelje. Ám min­den nap halogatás újabb piló­ták, újabb katonák, újabb pol­gári személyek, asszonyok, gyermekek, öregek halálát hozza. És ezért most már az egész világ színe előtt is megbeszélt békeegyezmény aláírását halo gató amerikai politika a fele­lős. MA ÉRKEZIK HAZÁNKBA HENRYK JABLONSKI Losonczi Pálnak, a Magyatf Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének és feleségének meghívására ma hivatalos, ba-, ráti látogatásra hazánkba ér­kezik Henryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság áU lamtanácsának elnöke, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja felesége. Államférfit és tudóst, poli­tikust és harcost köszöntünk. A 63 eves államfő 1931-ben lépett be a Lengyel Szocialista Partba és 1934-ben szerezte meg a történelemtudományok dok­tora címet a varsói egyetemen. Szakmai és közéleti munkája azóta is párhuzamos. Tíz évig volt a Lengyel Tudományos Akadémia tudományos titkára, később az aielnöke, törtéueiem- tudományi munkáit széles kör­ben forgatják haszonnal, de a professzor soha nem volt szo­batudós. Hősiesen harcolt a lengyel hadseregben a második világháborúban, s miután Hit­ler lerohanta hazáját, tovább folytatta a küzdelmet, részt vett a narviki csatában, majd a dél-franciaországi lengyel el­lenállási mozgalomban. Olyan ország államfőjét kö­szöntjük, amellyel hazánk és népünk barátsága nem mai ke­letű. Lengyelország és Magyar- ország testvéri barátságának és együttműködésének történelmi gyökerei vannak. Mi soha nem ^felejtjük el Bem apót, Petőfi- ‘vel és Kossuthtal együtt em­legetjük. A felszabadulás óta különö­sen szorossá vált népeink ba­rátsága. Mindkét ország a szo­cializmus útját választotta, együttműködünk a Varsói Szer­ződésben, a KGST-ben, bel- és külpolitikai céljaink egyaránt közösek. Éppúgy együtt harco­lunk a szocialista világrendszer további erősödéséért, mint az európai békéért és biztonságért. Ezen a héten hozott nagy je­lentőségű határozatokat a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Po­litikai Bizottsága. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a ma­gyar kormány, az egész dolgo­zó magyar nép rokonszenwel és együttérzéssel kíséri a LEMP megújhodott politikáját, amely Lengyelország további erősödését és felvirágzását szol­gálja. Henryk Jablonski csupán rö­vid idej-í, ez év márciusa óta áll jelenlegi posztján, azóta el­nöke az államtanácsnak, öröm* és megtiszteltetés szá­munkra, hogy a lengyel ál­lamfő első külföldi útja éppen a Magyar Népköztársaságba ve­zet. Ne év végi hajrával A kohó- és gépipar igazgatóinak értekezlete Nyomda lesz A kiskunlacházi Kiskun Tsz Kreskó kőművesbrigádja építi Du- naharaszti határában a dunavar- sányi Háziipari Szövetkezet új nyomdaépületét. A 27 fős bri­gád a terveknek megfelelően halad a falazással. Ékes János felvétele — Előzetes számítások sze­rint az idén a kohászat terme­lése 4.3, a gépiparé 8.5 száza­lékkal lesz magasabb a tava­lyinál, s így némileg túlhalad­ja a tervezett szintet — jelen­tette be a KGM-vállalatok igazgatóinak keddi értekezle­tén dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter. Figyelmez­tetett azonban arra, hogy kerüljék el a vállalatok a tavaly is tapasztalt év vé­gi hajrát, amikor a IV. negyedév fel­adatainak 52 százaléka de­cemberre maradt. Jelentős feladatokat kell még teljesíte­ni például az exportrendelések kielégítésére. A gépipar ex­portja a szocialista országok­ba várhatóan 18, a tőkés álla­mokba 15—16 százalékkal nő. A hazai értékesítés azonban ennél jóval mérsékeltebben emelkedik. Olaj- és gázkály­hából, mosógépből, rádióból, televízióból, magnetofonból a gépipar jóval többet tudna szállítani, mint amennyit a ke­reskedelem vásárol, ugyanak­kor néhány termékből, mint például kerékpárból, finom­szerelvényekből, csavaráruból, biztonsági zárakból nem tudják teljesen ki­elégíteni az igényeket. A gazdálkodásról szólva rá­mutatott, hogy a vállalatok egy részének pénzügyi helyzete nem kiegyensúlyozott, ami el­sősorban a rossz készletgaz­dálkodás következménye. Ezért egyes vezetőket leváltottak, korlátozták, letiltották nyere­ségprémiumukat, több válla­latvezető beruházási jogkörét is korlátozták. Mint mondotta, a gépipar idei várható nyere­sége egymilliárd forinttal lesz magasabb a tavalyinál, 1 ez lényegesen növeli majd ré­szesedési és fejlesztési alapju­kat, aminek kedvező hatása azonban csak 1973-ban érző­dik. Ma hajnalban Rakéták robbantak Saigonban Szerdán hajnalban (helyi idő) hatalmas robbanás ráz- kódtatta meg a dél-vietnami fővárost: a népi felszabadító erők rakétái csapódtak be Saigon kikötőberendezései kö_ zelében. A robbanást megelő­zően ágyúdörgést lehetett hal­lani Saigon belvárosában. Ceglédről Törökországba Pontosabban mérik az önköltséget Tervük: 34 millió forint Mindenhol sokat foglalkoz­nak ma a munka- és üzem- szervezéssel, hogyan lehet a belső erőtartalékokból növel­ni a termelést, csökkenteni az önköltséget. Nem kivétel a ceglédi Vasipari és Műszerész Ktsz sem, ahol az elmúlt hónapokban lé­nyegesen módosították a belső szervezést. Olyan kisebb szériájú géptípu­sokat gyártanak, amelyek elő­állításának önköltségét ponto­sabban meg tudják mérni. Az így nyert tapasztalatokat hasz­nosíthatják a későbbi gyártás során, hiszen gazdaságosabban tervezhetik meg az új termék gyártásának technológiáját. A jövő évi 36 milliós ter­melési érték 40 százalékát már lekötötték, méghozzá export- szállításokra. A háromszoros kiváló szövetkezet különböző mikrobiológiai fermentációs készülékek egész sorát szállít­ja Törökországba, Jugoszlá­viába, Görögországba. Cipruson rézdúsító üzemet szerelnek a szövetkezet dolgozói. Az idei tervük 34 millió forint. Los&nczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Huari Bumedient, az Al­gériai Demokratikus és Népi Köztársaság forradalmi taná­csának elnökét, az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, valamint Otfried Steger, az NDK elekt­rotechnikai és elektronikai minisztere tegnap este Buda­pesten jegyzőkönyvet írt alá, amelyben tárgyalásaik ered­ményeit összegeztek. — A Magyar Népköztársaság kormánya és a Csád Köztár­saság kormánya az országaik közötti kapcsolatok erősítése érdekében elhatározták, hogy nagyköveti szinten diploma-* ciai kapcsolatot létesítenek. Kedden a MÉM-ben ülést tartott az őszi betakarítási munkák meggyorsítására ala­kult operatív bizottság, amely megállapította: a mezőgazdasági nagyüze­mek jól kihasználják a száraz időjárást. Mindenfelé meggyorsult a be­takarítás. A burgonyát már felszedték és a napraforgó is egy-két napon belül lekerült a földekről. A cukorrépa há­romnegyed részét takarították eddig be. A késői érés miatt kissé elhúzódott a kukorica tö­rése, a termőterületnek csak 55 szá­zalékáról takarították be a fontos növényt. A gyümölcs- kertekből és a zöldségültetvé­nyekről is jó hírek érkeznek:

Next

/
Oldalképek
Tartalom