Pest Megyei Hírlap, 1969. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

Wilson Nigériából Etiópiába érkezett A Nigériában látogatáson levő Wilson angol miniszter­elnök a lagosi televízió szá­mára vasárnap este adott nyi­latkozatában közölte, hogy Anglia nem kívánja fokozni fegyverszállításait a nigériai központi kormánynak, mivel ez nem használna sem Nigé­riának, sem Nagy-Britanniá- nak, s nem mozdítaná elő a béke helyreállítását. A brit kormányfő kijelentette, lagosi tárgyalásai során az volt a benyomása, hogy a központi kormány a polgárháború be­fejeztével a kiengesztelődésre törekszik majd. A lagosi kikötőben hor­gonyzó Fearless angol cir­PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ AflSZMP^PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEl TANÁCS LAPJA ÁRI» 80 FIM.ÉR 1969. ÁPRILIS 1., KEDD Xm. ÉVFOLYAM 75. SZÄM Főparancsnokból elnök Harc a korrupció ellen DÁ V—MA V kooperáció Feszültség alá helyezték a ceglédi Tegnap feszültség alá he­lyezték Cegléden a Budapest ' —Cegléd—Szolnok—Szajol MÁV-pálya elektromos felső­vezetékének ceglédi alállomá- sát. A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat és a MÁV közös beruházásának a most elkészült üzemegysége a villamos vontatáson kí­vül kielégíti maid a Ceg­léd környéki középfeszült­ségi villamos elosztóháló­zat igényét is. Az átadott alállomás biztonsá­gosabbá teszi a villamos von­alállomást tatást, valamint lehetőséget nyújt arra, hogy a július kö­zepére tervezett Szajolig tör­ténő villamos vontatási üzem energiaellátása is biztosítható legyen. A közös létesítésű aláilo- más mindkét beruházó fél részére jelentős gazda­sági megtakarításokkal jár, mert a közösen használt be­rendezésnek a DÁV és a MÁV | fele-fele értéket fizeti. Az új állomás a vasútnak öt-hat mil- I lió forint megtakarítást jelent Indonéz és görög SZENTENDRE—BUGYI—ZEBEGÉNY Megyei tanácstagjelöltek Pakisztán a változás első napjait éli, s így gondos elem­zést érdemel minden legap­róbb hír is, amely ebből a két részben élő hatalmas ázsiai országból érkezik. A legfonto- sab jelentés arról számol be, hogy Jahja Khan tábornok, aki­nek Ajub Khan ideigle­nesen adta át a hatalmat, hétfőn véglegesen Pakisz­tán elnöke lett. A pontos közlemény szerint: az 52 éves tábornok addig kí­vánja gyakorolni az elnöki hatalmat (az elmúlt hét so­rán ugyanis még nem elnök­ként, csak főparancsnokként uralkodott), amíg az ország új alkotmányt kap. Egy másik pakisztáni hír „motívumok" most az indonéz és a görög változásokhoz hasonló folya­mat játszódik le, csupán bi­zonyos hasonlóságot kívá­nunk regisztrálni. Hozzá kell még tennünk, hogy az egyéb, Pakisztánból érkező hírek vál­tozatlanul bizonyos konszoli­dációs és stabilizációs irány­zatra utalnak. Hétfőn, öthónapos szünet Pakisztánban után országszerte meg­nyíltak ismét az iskolák és az egyetemek, s a rádió bejelentése szerint az ipari termelés nagy léptek­kel halad a helyreállítás út­ján, a létfontosságú cikkek ára pedig csökken. Ugyanakkor letartóztatásokról és hadbíró- sági eljárások megindulásáról is érkeznek hírek. Az időközi választások elő­készítésére tegnap Szentend­rén megyei, Bugyiban, megyei, valamint községi tanácstag je­lölésére, Zebegényben csatla­kozó gyűlésre került sor. Szentendrén, a Kocsigyár­ban a délelőtti műszak befe­jeztével az emberek nagy többsége a kultúrterembe igyekezett. Napok óta plaká­tok adták hírül: megyei ta­nácstagot jelölnek a lemondás folyamán megüresedett 88-as választókerületi körzetbe. Mi­re a gyűlés megkezdődött, több mint százan jöttek el, hogy szívesen vállalt állam- polgári kötelezettségüknek eleget tegyenek. Hegedűs István, a Szentend­rei Papírgyár igazgatója látta el az elnöki tisztet. Beszélt kedves városukról, megoldan­dó feladataikról, amelyhez a most jelölendő megyei tanács­tagtól sok segítséget várnak. A Hazafias Népfront városi bizottsága nevében Wolff La­jos állt fel és Gál Lászlót, a Kocsigyár, hivatalos nevén, az Erdé­szeti Fa- és Vegyesipari Vállalat igazgatóját java­solta jelöltnek. Gál László immár több mint egy évtizede a gyár igaz­gatója, helybeli lakos. Már ed­dig is szívén viselte városa fej­lődését. Erről tanúskodik a Bükköspatak és a papszigeti (Folytatás a 2. oldalon.) arról számol be, hogy az or­szágban korrupcióellenes had­járat indul. Anélkül, hogy messzemenő következtetéseket vonnának le és külön hangsú­lyozva, hogy ugyanaz a do­log más helyen, más körül­mények között természete­sen nem ugyanaz, mégis A budapesti felhívás átadásáról A magyar Külügyminisztérium sajtóosztályának közleménye zák a felhívást, és hatékonyan támogatják az abban foglalt elképzeléseket. A Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a Lengyel Népköz- társaság, a Magyar Népköztár­saság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocia­lista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetsége nevében Búcsú Eisenhower! ©I káló rádiósai állandó készült­ségben várják, hogy megér­kezik-e a szakadár Biafra ve­zetőjének, Ojukwu ezredesnek a válasza Wilson meghívására, aki korábban kijelentette, hogy Biafrán kivül bárhol kész találkozni vele. Ojukwu azonban, aki a legutóbbi je­lentések szerint csapatainak ellentámadását irányítja, ed­dig nem adott választ Harold Wilson brit . mi­niszterelnök hétfőn délután Addisz Abebába érkezett A repülőtéren Hailé Szelasszié etióp császár fogadta, akivel — a Reuter értesülései sze­rint — a hivatalos tárgyaláso­kon elsősorban a nigériai pol­gárháború kérdését vitatja majd meg. emlékezetünkbe kell idéz­nünk mind az 1965-ös in­donéz, mind az 1967-es gö­rög hatalomátvételt. Mindkét alkalommal két ka­tonai puccs zajlott le, jobbol­dali junták vették át a hatal­mat, mind Suharto, mind Papadopulosz ideiglenességé­ről és új alkotmány előkészí­téséről beszélt, s mindkét or­szágban ugyancsak az egyik elsőként kiadott fő jelszó a korrupció elleni harc volt. Tegyük hozzá: mindkét he­lyen jobbára csak tetszetős jelszó maradt, gyakorlati meg­valósítás nélkül. Nem állítjuk, mert nem is állíthatjuk, lévén egyelőre túl kevés tény és adat a birto­kunkban, hogy Pakisztánban külképviseleteink vezetői ezekben a napokban szó­beli jegyzék kíséretében átadták, illetve átadják az európai országok kormá­nyainak és az ENSZ főtitkárá­nak a Varsói Szerződés tagál­lamainak Európa országaihoz intézett' felhívását, amelyet a politikai tanácskozó testület 1969. március 17-én Budapes­ten tartott ülésén ittak alá. Külképviseleteink vezetői az átadás alkalmával tol­mácsolják őszinte remé­nyüket, hogy az európai országok kor­mányai Európa békéjéért és biztonságáért viselt felelőssé­gük tudatában tanulmányoz­Vontatottan halad a munka a határban Télies március után új erőpróba előtt Könnyű szívvel búcsúztunk az idei márciustól, mert szó ami szó, nem nagyon kényez­tetett el bennünket. Az utóbbi két hétben például — amellett, hogy a sok évi átlag alatt ma­radt a hőmérséklet — mind­össze tíz és fél órát sütött a nap. Tegnap reggel fehérbe öl­tözött Nagykovácsi kör­nyéke, sokfelé keményre fagyott a szántóföld. A mostoha hónap után sokat várunk áprilistól. Különösen a mezők munkásai figyelik már türelmetlenül a hetek óta borongós égboltot. A hosszú kényszerpihenő alatt jócskán összetorlódtak a kora tavaszi tennivalók. Bár az el­múlt héten — meg tegnap is — ahol csak dolgozni lehetett, a szikkadt talajokon szórvá­nyosan barázdába álltak a traktorok. A fagyos hideg idő miatt azonban csak néhány órát tudtak dolgozni, hisz reggelenként a fagy, nap­közben a szemerkélő eső hát­ráltatja a munkát. A megyei tanács mezőgazda- sági és élelmezésügyi osztályán ma délelőtt összesítik a járá­sokból beérkezett jelentéseket: mit sikerült eddig elvégezniük a kora tavaszi legfontosabb tennivalókból, a mezőgazdasági üzemeknek? Vértesi István, megyei termelésfelügyeleti szakfelügyelő megítélése sze­rint a márciusban esedékes munkák jó részével — önhibájukon kívül — adó­sak a termelőszövetke­zetek. Igaz, ahol csak lehetett, er­dőkben, szőlőkben, gyümöl­csösökben és a kertészetekben a legzordabb napokban is dol­goztak, tisztogatták az ültet­vényeket, permeteztek, met­szettek, nyitottak, nevelték a palántát. Hátráltatta viszont a tavaszi árpa, a zab, a zöldbor­só és a mák földbe kerülését a hideg időjárás. Az is nyilván­való, hogy a kései kitavaszodás a primőrpiacon érezteti leg­Boldog nap ez a mai Anguil­la számára — mondotta Ro­nald Webster, a miniállam 42 esztendős önjelölt elnöke, mi­kor sajtóértekezletén bejelen­tette, hogy „birodalma” és Nagy-Britannia a mai naptól kezdve „vállt vállhoz vetve dolgozik”. Lord Cárodon, Anglia állan­dó ENSZ-képviselátje, szintén korábban káros hatását. Hiába fűtötték jól be az üvegházakat, készítették elő a melegágya­kat, védték-óvták a legkorábbi zöldségféléket, a napfény hiánya vissza­vetette a primőrök fejlő­dését. Bíztató viszont, a meteorológu­sok prognózisa, amely szerint most már vége szakad a hosz- szúra nyúlt télnek; hamarosan beköszönt az igazi tavasz. Me­zőgazdasági üzemeinkre meg­növekedett feladatok várnak az elkövetkező hetekben. Az összetorlódott munkákat — amihez minden eddiginél na­gyobb géppark áll rendelke­zésre — csak körültekintő szervezéssel, az eszközök maximális kihasználásával tudják elvégezni. — sp — tartott sajtóértekezletet, és kö­zölte : megegyezés született, amelynek értelmében Anthony Lee angol megbízott a helyén marad, és a sziget tavaly vá­lasztott héttagú tanácsával egyetértésben fogja irányítani az ügyeket. A március 19-én partra tett angol csapatokat viszont kivonják a szigetről. ANGUILLA Boldog nap ez a mai... Losonczi Pál részvéttáviraíot küldött De Gaulle a Fehér Házban Vasárnap katonai díszpom­pával szállították át Dwight Eisenhower koporsóját a Washingtoni Nemzeti Kátéd - ralisból az amerikai törvény- hozás épületébe. A volt elnök koporsóját a törvényhozás épü­lete, a Capitol kupolacsarno­kában ravatalozták fel egy napra. A gyászmenetben ott volt Nixon elnök is. Jelen volt számos külföldi személyiség, akiik a volt elnök temetésére érkeztek‘az amerikai főváros­ba. De Gaulle francia elnök külö nr epülögépe csak később szállt le Washingtonban. Nyíkolaj Podgomij és Alek- ’ szej Koszigin részvéttáviratot küldött Richard Nixonnak, Dwight Eisenhowemek, az Egyesült Államok volt elnöké­nek elhunyta alkalmából. „A Szovjetunióban emlékeznek azokra a kiemelkedő szolgála­tokra, amelyeket Dwight Eisenhower tábornok a fasisz­ta Németországgal szemben vívott felszabadító harcban tett, és osztják az amerikai nép fájdalmát Eisenhower tá­bornok elhunyta alkalmából” — hangzik a szovjet vezetők távirata. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke D. Eisenhower- nek, az Egyesült Államok volt elnökének elhunyta alkalmá­ból táviratban fejezte ki rész­vétét R. M. Nixonnak, az Egyesült Államok elnökének. De Gaulle francia köztársa­sági elnök, aki Eisenhower te­metésére érkezett az Egyesült Államok fővárosába, hétfő délután a Fehér Házban öt­venöt perces megbeszélést folytatott Nixon elnökkel. Bonni kormánykörökből származói információ szerint Nixon elnök kedden félórás megbeszélésre fogadja Kiesin­ger kancellárt Washingtonban. I Eisenhower volt amerikai elnök temetésére megérkezett a washingtoni repülőtérre a Szovjetuniót képviselő Csujkov marsall (balra) és Kuznyecov, a Szovjetunió külügyminiszteré­nek első helyettese. Eisenhower volt amerikai elnök hamvait Washingtonban katonai pompával vitték a Ca- pitoliumba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom