Pest Megyei Hírlap, 1990. november (34. évfolyam, 256-281. szám)

1990-11-01 / 256. szám

PEST MEG VEI XXXIV. ÉVFOLYAM, 25G. SZÄM Ara: 5,00 forint 1990. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Emelkedik a munkanélküliek száma Mcarcxdi még a kétszázmillióból • Ha hihetünk a prognózi­soknak, jövőre a munka- nélküliek száma akár a két­százezret is elérheti. Ma még nem ifyen sanyarú a helyzet, de a válságjelek már mutatkoznak. Az Or­szágos Munkaerő-piaci Köz­pont munkatársai nem fog­lalkoznak jóslásokkal, csu­pán a mostani állapotot rög­zítik. Az adatközlésekkel különösen csínján bánnak, hangsúlyozzák, hogy a szá­mok szinte naponta változ­hatnak. Különösen az ország északkeleti részén súlyosak a gondok. Pest megyében ehhez képest még kedvezőbb a kép, de az illetékesek el­mondták, itt is rohamosan romlik a helyzet. Nemcsak a szakma nél­küliek, segédmunkások, de a diplomások egy része is állásra vár. A mezőgazdá­ságban uralkodó bizonyta­lan állapotok miatt nehéz helyzetbe került az agrár­értelmiség, a szövetkezetek igencsak óvatosak a felvér tellel. A tapasztalat az, hogy egyes helyeken a gépész- mérnökök, üzemtechniku­sok, tanárok, s a kisebb te­lepüléseken a könyvelők is nehezen találnak képzettsé­güknek megfelelő munkát A foglalkoztatási gondo­kat jelzi, hogy az iskolapad­ból kikerülő fiatalok egy része sem talál magának munkát. Az általános isko­la után tovább nem tanulók helyzete szinte reménytelen, hiszen fizikai erő híján még segédmunkát sem vállalhat­AZ ÁR ELLEN ÚSZVA nem síellenek Mintha túlságosan is jól sikerült volna ez a ma- gyarosch huszárroham! A kitessékelés, a kinézés, a ti-mit-kerestek-itt. Vége a szezonnak, panaszkodnak a megyében az idegenforgalmi szakemberek, a ven­déglátás, állami-szövetkezet-magán szektorainak még a tnénői is, nemhogy a szerényei. Alaposan megcsappant a megyében ,— hogyan is fogalmaz­zak? — a volt európai KGST-országokból érkezett turistáknak a száma.- Lengyelek, csehek, szlovákok, bolgárok, főként a (kelet)németek egyaránt keveseb­ben jöttek, román és szovjet polgárok többen, de ez a több sem ellensúlyozta az előbb említettek tábo­rának a csökkenését. Halálra sértődnének, ha azt felelném az érintett szakmabelieknek, lám. milyen érzékenyen érinti őket az. aminek részben ök is a létrehozói. A valuta, a valutás vendég előtti már-már hajbókoló igyeke­zet egyrészt, másrészt viszont az összes többi ven­dég már-már megtűrtként kezelése igy (így is) hat. A forgalom tetemes megcsappanásának legfőbb té­nyezője a hazai vendégek csapatának a kisebbedé- sé (körülbelül húsz százalék volt itt az előző évhez mért csökkenés), a másik pedig a már említett kül­földiek folyamának patakká apadása. Büntetlenül semmit sem lehet rosszul csinálni egyetlen szakmában sem, a vendéglátásban (amibe mindent beleértek, a szállástól a programkínálatig) végképp nem. A ti-nem-kelletek magatartás — ami egyaránt sérti a hazai és a külföldi turistát — azért veszedelmes, mert nemcsak kultúrahiányról tanús­kodik. hanem a hosszú távú gazdasági érdekeltség­nek is ellentmond. Hosszú távon ugyanis a kiegyen­súlyozott idegenforgalom kínál bevételt. Figyelmez­tető jel. hogy az idén nemcsak a (volt) nyugatnéme­tek jöttek kisebb számban a megyébe, hanem az osztrákok is, a franciák is ... Minden országból szí­vesen kel! látni; az érkezőt, ez lenne a követendő irânÿ. Ügy látszik, kínos árat kell fizetni azért, hogy akiket illet, ezt megtanulják. Átmeneti jelenségek­re, pillanatnyi érdeklődésre nem lehet idegenforgal­mat alapozni. . , (M) nak. A szakmával rendelke­zők helyzete valamivel könnyebb, a tapasztalat az, hogy ezek a fiatalok az alacsony fizetésű állásokat is elfogadják. A fiatalok problémáival a kormányzat is foglalkozott. A Munkaügyi Minisztérium javaslatára még a nyáron ügy döntöttek, hogy a fog­lalkoztatási alapból 200 milliót különítenek el a pá­lyakezdők megsegítésére. A megyéknek a saját munka­erőpiacuk ismeretében kel­lett kidolgozniuk pályázatu­kat, s ennek alapján része­sedhetnek a milliókból. A gondok orvoslására a szak­emberek az átképzés, a köz­hasznú munka és a gyakor­noki foglalkoztatás megszer­vezését ajánlják. A beérkezett pályázatokat már értékelték. A 200 millió­ból 165 millió talált gazdára. S ez az összeg több mint hat­ezer fiatalon segíthet. Az át­képzések 4200, a közhasznú munka 1500, míg a gyakor­noki foglalkoztatás 700 pá­lyakezdőt érint. Pest me­gyében a foglalkoztatási központ nyáron még csak 190 munkát nem találó fia­tallal számolt. Közülük 165- en átképző tanfolyamon vesznek részt, huszonötén pedig közhasznú munkán. Pest megye így 8,7 millió támogatást kapott. Rolek Ferenc helyettes államtit­kár elmondta, tudják, hogy a munkanélküli fiatalok szá­ma a megyében már négy­száz fölé emelkedett. A pá­lyázat azonban nem zárult le. A Munkaügyi Miniszté­riumban várják a megyék­ből érkező ötleteket, javas­latokat, melyekkel újabb milliók nyerhetők el. H. Ê. POSTÁSPETÍCIŐ AZ ERŐSEBB JOGÁN Utóhat: 24 órás sztrájk Nem ijedtek be a postások, sőt az október köze­pén fölvetődött sztrájkgondolat talán még erősítést is kapott á taxisok eredményes megmozdulása után Hétfőn ugyanis a gondolat már egészen határozott formát öltött, s november 16-ára 21 órás teljes és or­szágos sztrájkot hirdettek. A hátralévő két hót a kor­mány sansza, hogy kiegyezzen velük, illetve idő a postásoknak arra, hogy a törvénynek megfelelően bejelentsék és megtervezzék megmozdulásukat. Pest megyében a postások 90-95 százaléka jelezte a sztrájkban való részvételi szándékát, tudtuk meg tegnap a területi szakszervezeti bizottság titkárától, Bor Sándornétól. Ő tájékoztatta lapunkat arról is, hogy a postások sztrájk esetére megbeszélik, mik azok az alapvető szolgáltatások, amelyeket ekkor is biztosítani kell. Abban például már megállapodtak, hogy a halálesetről szóló táviratokat kézbesítik, a se­gélykérő telefonokat kapcsolják, de még bizonytalan, hogy az olyan romlandó áruk, mint például a napi­lapok, hogyan jutnak el az olvasókhoz. Ha egyáltalán eljutnak, ugyanis a kézbesítés és a hírlapárusítás is szünetelni fog. (Folytatás a 3. oldalon) A MINISZTERELNÖK NEM VETTE FEL Volt rá pénz Egy levél került ma ke­zünkbe, amelyben Pálfy István mond köszönetét munkatársainak. Tekintve, hogy az írott sajtó különbö­ző orgánumai többször és többféle módon minősítették a tv-híradó adásait, minden bizonnyal olvasóink számá­ra sem érdektelen, hogyan értékel a főszerkesztő. A le­velet teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük. Kedves Híradósok! Csak ezt a gyors, levélbeli formáját tudom találni egy­előre, hogy köszönetét mond­jak mindazoknak, akik meg­értve az ország súlyos válsá-r gát, azonnal munkára jelent­keztek. Ügy érzem, történel­mi szerepű volt, amit csele­kedtünk. Néha már az volt a benyomásom, hogy túl zökke­nőmentesek voltak közvetíté­seink, s ezáltal azt a képzetet kelthettük a nézőkben, hogy tökéletes műszaki háttér áll mögöttünk. Holott valameny- nyien tudjuk, hogy szegény­házi körülmények között dol­goztuk végig az elmúlt 72 órát. De éppen ez erősíthet meg bennünket abban a jogos hit­ben, hogy munkatársaink ki­emelkedő szakmai képességé­hez és erkölcsi tisztaságához nem férhet kétség. Nagyon kérek mindenkit, hogy ne hagyja befolyásoltatni magát acsargó újságcikkektől. Amit mi tettünk, milliók előtt tet­tük. Önbecsülésünk mértéke sem lehet más, mint a mil­liók véleménye. Most újra megérezhettük a televízió mindeneknél na­gyobb hatalmát. Ha akartuk volna, anarchiába züllesztjük az országot, ártatlanokat és bűnösöket jelölhetünk ki. A tárgyalások végeredménye a bizonyíték rá, hogy tisztessé­gesek voltunk, és semmilyen nyomást nem gyakoroltunk a tárgyaló felekre. Ha hibáz­tunk, nem szándékkal tettük. Remélem, hogy jómagam és vezetőtársaim senkit nem bántották meg a rendkívüli állapotok közepet te. Ha ez mégis megtörtént, most nyil­vánosan elnézést kérek az esetleges sértettektől, s arra kérem őket, gyakorolják a belátás gesztusát. Szeretném, ha ez az emberfeletti együt­tes vállalás új fejezetet nyit­na a Híradó történetében. Mindent megteszek, hogy ez így legyen. Nagyon köszönöm ezt a há­rom napot, mely véglegesen visszaadhatja megtépázott ön­bizalmunkat. Budapest, 1990. október 29. Pálfy Pista BELPOLITIKA! KRÓNIKA No comment Űjságírói körökben elter­jedt a hír, miszerint Aczél Endre, a Kurír társfőszer­kesztője megválik lapjától. Telefonon kerestük meg őt, hogy igaz-c a szóbeszéd, s azt szerettük volna tudni, hogy ő mondott le, avagy neki mondtak fel, és — bár­melyikről is lenne szó — miért. — No comment — hang­zott a kategorikus válasz. — Egyáltalán igaz a hír? — Nem nyilatkozom. Kö­szönöm a hívást. Kattanás, és a vonal meg­szakadt. No comment. — fe — m ü Szabad György, az Országgyűlés elnöke szerdán a Parla­mentben fogadta Tbage Peterssont, a svéd parlament, a Riksdag elnökét, aki küldöttség élén látogatott hazánkba. ® Tegnap nyolc parlamenti bizottság ülésezett. • And- rásfálvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter no­vember 1-jei hatállyal Biszterszky Elemér gépészmérnök­tanárt, a BME tanszékvezető egyetemi docensét a felső- oktatási, a közgyűjteményi és az egyházügyi területek fel­ügyelő államtitkár-helyettesévé nevezte ki. 9 Hatvanötezer forint fizetésért Demszky Gábor lett Budapest főpolgár­mestere. 9 Király Béla független országgyűlési képviselő, a Nemzetőrség volt parancsnoka hétfőn kérte a Szabad De­mokraták Szövetségét, hogy tagként hozzájuk csatlakoz­hasson, s a kérést a legnagyobb ellenzéki párt elfogadta. 9 Az elmúlt hét végi országos tiltakozó akció kiváltó okát a kormány tájékoztatási rendszerének, hiányában jelölte meg Lezsák ^Sándor, az MDF alelnöke, szerdai sajtótájékoztató­jukon, ahol az alelnök ismételten utalt arra a több MDF-es politikus által kifogásolt tényre, miszerint a kormánynak nincsen saját lapja vagy tömegtájékoztatási orgánuma, ahol az áremelési hír hátterét megmagyarázhatták volna. 0 Az érdekképviseletek szerepe meghatározó, ám még mindig hiányzik egy olyan jogszabály, amely tételesen rendezné a kormány és az érdekképviselet közötti viszonyt _ — mondta Köveskuti Lajos, az OKISZ elnöke, a szervezet 'székházában szerdán tartott sajtótájékoztatón. A Budapesti és Pest Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat felhívja a magángazdálkodók, háztáji és egyéni állattartók figyelmét, hogy november 1-jétől ~ kedvezményes .'\\ áXP^‘' WR0^ akciót indít meghatározott mennyiségű njs éí£ A Parasztszövetség kezdeményezésére, saját vállalati kockázatára a vállalat összes takarmányboltjában 710 Ft/lOO kg áron árusítja a takarmányárpát. A vállalat a kisgazdaságok olcsó takarmánnyal történő ellátása érdekében továbbra is keresi a kedvező lehetőségeket a takarmányár-emelés kivédése érdekében, hogy ezzel is hozzájáruljon az állatlétszám­csökkenés mérsékléséhez. Keressék továbbra is a Budapesti és Pest Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat árusítóhelyeit. A vezető kormánytisztvi­selőknek kifizetett jutalmak finanszírozása nem igényelt költségvetési átcsoportosítást — adott tájékoztatást szer­dán Szilvásy György, a Mi­niszterelnöki Hivatal helyet­tes államtitkára. Mint ismeretes, október 23. alkalmából a helyettes ál­lamtitkárok, ' az államtitká­rok, valamint a miniszterek kéthavi bruttó" fizetésüknek megfelelő összeget kaptak ju­talomként. A fizetésekről a miniszterelnök döntött, ő maga azonban nem vett fel pénzt. Szilvásy György emlé­keztetett: a miniszterek bére két éve nem emelkedett, s így az ahhoz kötődő vezetői illetmények sem változtak. Ez a tisztviselői kör — mint­egy 200 vezető — nem kapta meg az államigazgatásban szokásos 13. havi fizetést sem. A jutalmak bruttó összege 21 millió forintot tett ki, ám ennek csak negyedrészét fi­zették ki. A többi nyugdíjjá­rulék, társadalombiztosítási járulék, adóelőleg formájá­ban azonnal visszaáramlott a költségvetésbe. A helyettes államtitkárok például 52 ezer forintos bruttó fizetésük alap­ján 104 ezer forint bruttó ju­talmat kaptak, ám a boríték­jukban csak mintegy 40 ezer forint volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom