Pest Megyi Hírlap, 1980. május (24. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

PEST MEGYEI vuAg proiet Arjai, egyes üueteki AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM, 101. SZÄM Ára 1.60 forint 1980. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK M ennyi arca lehet — s van Is — annak, akit ünnepi szónoklat és vers köszönt, festmény, szo­bor örökít meg, akiért és aki által mozdul minden. Mennyi arca lehet? Arcok, hamvasan fiatalok és időtől barázdáltak, mosolygósak és komorak, vonások kiismerhetetlen er­dejét hordozóik s olyanok, amelyekről leolvasható a tegnap és a holnap. Ezek az arcok olvadnak össze döntő erővé a politikában, ezek indokolnak határoza­tokat hosszú távra és gyors intézkedé­seket, ezek az arcok válnak külön egy-egy munkahelyen, amikor ott azt mondják — ha mondják —, ki tett többet,- s ki kevesebbet. Elkoptatott lenne a kifejezés, dolgo­zó ember, ám újra meg újra megtölti tartatommal az élet, a munka, azosz- tályok és rétegek szüntelen mozgása — belső és egymás közötti mobilitása, ahogyan ezt a tudós szociológia nyil­vántartja —, az a folyamatos társa­dalmi-gazdasági változás, amelynek eredményeként a ma dolgozó embere nem azonosítható a tegnapival, s még kevésbé a tegnapelőttivel. S valóban nem azonosítható! A megye termelő- ágazataiban a fizikai foglalkozásúak között a legutóbbi egy évtizedben meg­kétszereződött a szakképzettek aránya, egyre több olyan munkás, közvetlen termelésirányító van, aki középfokú végzettséggel rendelkezik. S ez csak egyetlen elem abból a bonyolult, a tu­dati változások útjait jelképező háló­zatból, aminek építőköve a szakisme­ret bővülése épp úgy, mint a közéleti aktivitás fokozódása, a politikai ér­deklődés növekedése, az életmód át­alakulása. Immár három és fél évtizede ott­hon van közéletünkben, politikai szó­tárunkban, társadalmi gyakorlatunk­ban az addig kommunista agitációnak minősített tény, érv, megjelölés, a dol­gozó ember megszabadítása a kizsák­mányolástól, a saját hazájának megte-l rémtése, á maga 'holnapjának fölraj­zolása, mindaz, amit — s ez így igaz — valóban a kommunisták hirdettek, követeltelt, tettek politikai céllá, forra­dalmi feladattá. Ha ma visszatekintünk — s akkora utat tettünk meg, hogy van hová visz- szatekintenünk! —, szinte hihetetlen, érthetetlen, hogy csak három és fél évtized lenne? Ennyi idő alatt jutot­tunk volna oda, ahol ma állunk? Eny- nyi esztendő elég volt ahhoz, hogy életünk seregnyi jellemzőjében a kép­letes, de terheiben valóságos közép­korból. a fejlett szocialista társadalom építéséig rugaszkodjunk?! Nem tudjuk jól becsülni, értékelni jelenünket, hol­napi céljainkat, ha feledni hagyjuk, ha feledni altarjuk, ha fölösnek véljük azt, ami tegnap volt jelenünk, s tegnap­előtt a holnap...! Nem politikai házi feladat, nem a mindenkori kezdőkre kirótt lecke a múlt megtartása emlé­kezetünkben, hanem mérce a megtett úthoz; az alap, ahonnét mozdultunk, maga la föld e múlt, amiről soha nem szabad elfeledkeznünk, amikor topor- zékoló türelmetlenséggel nyújtózunk a csillagok felé. Csak így, ennek tudatában érthetjük meg önmagunkat, azaz a dolgozó em­bert, azt a több mint félmilliót, aki a megyében aktív kereső, akinek napról napra dolga, feladata van; gépek mel­lett és tanteremben, a földe!; baráz­dáiban és az üzlet pultja mögött. Igen, tudomásul kell vennünk: ez a félmillió abban azonos, hogy dolgozó, de nem azonos abban, ahogyan dolgo­zó. S még nem az elszánásról, a törek­vésről, az igyekezetről, az áldozatkész­ségről szólunk, még nem, hanem csu­pán arról, arrii meghatározó adottsá­gunk, képességeinkről. Egyenlőtlen, személyhez kötött képességeinkről, ami az egyikeit nagy tehetségű kutatóvá formálja, a másikat derék iparossá, a harmadikat példaképpé váló munkás­sá, a negyediket olyanná, aki mindig a mezőnyben marad, nem kerül az első sorba. Mintha elfeledkeznénk gyakran erről, mintha egyenlőségünk minden­fajta egyenlőség, azonosság lehetne, lenne. Máig, s a távoli jövőig érvé­nyesen fogalmazta meg Marx — A gothai program kritikájában — a szem elől nem. téveszthető igazságot, így; „Az egyenlő jog — egyenlőtlen jog egyenlőtlen munkáért. Nem ismer el osztálykülönbségeket, mert mindenki csakúgy munkás, mint a másik; de hallgatólagosan elismeri természetes ki­váltságként a munkások egyenlőtlen egyéni tehetségét, és ennek folytán egyenlőtlen egyéni teljesítőképességét.” Rendkívül fontos, nem mellőzhető elv, iránytű a gyakorlati munkában, a min­dennapi magatartásban, az ismétlődő cselekvésben! Ehhez kell. hozzáadnunk azt, amire az előbb utaltunk, az elszánást, az egyéni törekvést, a személyes igyeke­zetei, a hajlandóságot az áldozatkész­ségre, azt tehát, ami sokféle szállal kötődik a képességekhez, tulajdonsá­gokhoz, s úgy kötődik, hogy egyben gazdagíthatja, vagy éppen szegényíthetd azokat. Nagyon igaz: nem vagyunk egyfor­mák, s ha akarnék, sem lehetünk azok. Csakhogy: abban egyformáknak kell — kellene — lennünk, amit képessé­gek , és teljesítmények összhangjának nevezünk. Azaz mindannyiunknak any- nyit kellene nyújtania a társadalom­nak, amennyit képességeink lehetőség­ként magukba foglalnak. Természetes, ezek a képességek végesek, már ami föltételezhető, de ki nem próbált fizi­kai, szellemi határaikat illeti, ám ki állíthatná tiszta lelkiismerettel:. képes­ségei teljességét nyújtja? A társadalomnak elengedhetetlen szüksége van a képességek teljességé­re. A társadalomnak tehát meg kell szerveznie a képességek teljes haszno­sításának bonyolult mechanizmusát. Egyszerű gondolatpár az előbbi, ám tapasztalatok intenek rá: ezt a legne­hezebb elérni, megtenni, megteremteni. A dolgozó, ember — sikereivel és ku­darcaival, társadalmi összességében — mindenkor tükre a társadalmi-gazda­sági viszonyoknak. Magatartása — bár egyénileg eltérő, a szubjektív és ob­jektív tényezők okán — annak kifeje­zője, hogy ezek a viszonyok milyen előrevivő és hátrahúzó erőket foglal­nak magúikba, milyen feszültségeket rejtenek s oldanak fel folyamatosan, hogy azután újabb feszültségek kelet­kezésének legyenek terepei. Félreértés tehát, ha úgy hisszük, úgy véljük, csakis az egyént kell odahe­lyeznünk a társadalmi vizsgálódások fókuszába, s az egyén képességeire hi­vatkozva lehetséges, szükséges igényel­nünk a többet, a többletet, a mást, a holnapba építhetőt. Erre i s sorakoz­nak társadalmi méretű indokok, ám először, elsősorban azt kell szemügyre vennünk, miként, hogyan harmonizál­nak társadalmi-gazdasági céljainkkal intézményrends zerein k, hatásmecha- nizmusiaink, azt és úgy közvetítik-e, amit és ahogyan elhatároztunk, fel­adattá tettünk. G azdag tapasztalataink vannak ar- r<jl, hogy a megyében a dolgozó ember fizetett munkájában és azon túl is, mi mindenre képes, hajlandó, alkalmas. Hivatkozha­tunk itt két-három rövid esztendő alatt teljesen megújult ipari üzemekre, a kockázatot vállaló, kezdeményezésre mindig hajlandó termelőszövetkezetek­re jelentős eredményeket fölmutató kutatóhelyekre, s arra is, hogy a meg­bízatásukról rövidesen leköszönő taná­csok egyetlen évben — 1979-ben — 405 millió forint értékű társadalmi munkát könyvelhettek el. S ezeket a milliókat bizony úgy adták össze a járások, vá- > rosok, községek, benne van Gödöllő 21 milliója épp úgy, mint a ráckevei já­rás településeinek 35,4 millió forintja. Gazdag- tapasztalataink vannak ugyan­akkor arról is, hogy a dolgozó embert mi minden fogta vissza, kötötte meg, mi minden szegte kedvét, nyeste meg szárnyalásának ívét, tudatta vele, ne buz- gólkodjon, mert minek, ne akarjon ki- tűnni a sorból, érje be a. középszer­rel. Hatalmas ellentmondás ez, de: bizo­nyos értelemben elkerülhetetlen ellent­mondás. Haladásunk hozza magával, hogy nem vagyunk képesek mindenkor és mindenben összhangot tartani, te­remteni gazdasági alapjaink és tudati fejlettségünk színvonala között, azaz: tudati, szemléleti okok miatt nem hasz­náljuk ki a szocializmus anyagi-tech­nikai alapjainak egy részét. Erről te­het egyénileg a dolgozó ember, s te­het róla mint közösség, mint irányító hatósággá szerveződött formáció, mint politikai testület, mint döntést hozó vezetők, mint terveket készítő kollek­tívák. Aligha kell bizonygatni, hol lel­hető fel a nagyobb felelősség, ment hol nagyobb a cselekvés sugara, hol tá- gabb a haladás terepe, hol dőlnek el az összefüggésekkel teli kapcsolatrend­szerek alakulásának jellemzői. Ezért, hogy a dolgozó ember egyszerre sze­mély és kollektíva, mert szerepe foly­tonosan cserélődő, egyik a másiktól csak mesterségesen különíthető el, s ha elkülönülne, az lenne a hiba. S zép bölcsesség az, amit a XVIII. században élt közgazdász, Adam Smith így fogalmazott meg: „A világ gazdagságát nem ezüsttel vagy arannyal szerezték meg, hanem munkával.” Ez a szép bölcses­ség a dolgozó ember történelmi jelen­létének állandóságát, jelenlétének sú­lyát summázza. S másra nem hivat­kozhat a szocializmus sem, ám hivat­kozása egészen másként cseng a fü­lekben, mert — a történelemben elő­ször ! — ez az a társadalom, ahol min­den feladat címzettje és címzője egy, ahol a feladat eredménye nem kévé­seké, hanem mindenkié. Ennek a társadalomnak a mostani feladataira — a tegnaphoz és a mához szorosan illeszkedő holnapi feladataira — világos útmutatást adott a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresz- szusa, s úgy, hogy a tanácskozás min­den mozzanata, a határozat valameny- nyi része azt állította a fő helyre, aminek az adott viszonyok között va­lóban ott a helye, s ez a dolgozó tö­megekben rejlő alkotóerők kibontakoz­tatása, a képességek eddiginél hatható­sabb kamatoztatása. Ami természetsze­rűen föltételezi, megköveteli az egyén és a kollektívává szerveződött egyének hajlandóságát erre, ám aligha téve­dünk, ha úgy véljük: _ népszerű ez a követelmény! Azért népszerű, mert az erhbert — a jövőjével törődő embert — a mi vannál sokkal jobban foglal­koztatja a mi legyen, s az ami legyen, az hogyan legyen. Ügy érkeztünk el a mai ünnephez, hogy eredmények — gondoljunk csak azokra a közösségekre, amelyek éppen ezekben a napokban nyerték el a ki- ■ váló címet — és tervek, sikerek és ku­darcok, feladatok és gondok egyaránt ott zsúfolódnak tarsolyunkban. Nagy, közös, társadalomra méretezett tarso­lyunkban, de: az egyéni, a csak a ma­gunk vállára akasztható tarsolyban is! A kettőt együtt kell látnunk. A kettőt együtt látva tervezhetünk csak, átfogó és egyéni értelemben, mert bármelyi­ket is tévesztjük szem elől, hamis le­het a terv, téves a program, ered­ménytelen vagy szerény sikerű a cse­lekedet. Félmillió ember arca áll előttünk, ha azt írjuk, mondjuk, a dolgozó ember, s ha csupán a megye méreteiben gon­dolkozunk, ám persze, egyszerre kell gondolkoznunk megyei és országos mé­retekben, s akkor a félmillió arc mel­lé további millióké sorakozik. Olyano­ké, akik tenni akarnak és tudnak, akik kívánják, szeretik az • értelmes felada­tokat, a képességek próbáját, akik hisz­nek abban, hogy a rész, ami az övé­ké, nélkülözhetetlen része az egésznek, anélkül az egész nem lenne, lehetne teljes, kerek, az enyém és a miénk, nem lehetne emberien -szép és embert próbálóan nehéz. A dolgozó ember ÉLJEN MÁJUS ELSEJE!

Next

/
Oldalképek
Tartalom