Pest Megyei Hirlap, 1959. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-27 / 200. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A jövő heti teljes rádióműsor (5. oldalon) PEST MEGYEI m. ÉVFOLYAM, 200. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1959. AUGUSZTUS 27. CSÜTÖRTÖK Október 12-ig elnapolta ülését • genfi atomértekezlet A kísérleti robbantások megszüntetéséről tanácskozó hárorrJhatalmi genfi értekez­let október 12-ig elhalasz­totta ülésezését. Az eddigi megbeszéléseken a tárgyaló feleknek 17, főleg adminiszt­ratív jellegű cikkelyben sike­rűit megegyezniük. A TIT munkájáról, az őszi áruellátás biztosításáról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága A megyei tanács végrehajtó bizottsága szerdán reggel ösz- szeült, hogy letárgyalja idő­szerű napirendjét, amelynek több fontos pontja volt. Földes István, a TIT titkára jelentésében a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pest | megyei szervezetének munká­járól számolt be. A jelentést, amelynek ismertetésére még visszatérünk, részletesen meg­tárgyalta a végrehajtó bizott­ság. Szabó Sándor vb-elnökhe- lyettes megállapította, hogy a TIT megyei szervezete igen hasznos és eredmé­nyes munkát végzett, de van néhány oly-n járása a megyének, ahol az el­múlt évben feltűnően ke­vés előadást tartott. A tömegszervezetekre hárul a feladat, hogy a TIT elő­adásaihoz mozgósítsák a kö­zönséget. Turgonyi Júlia, a TIT Pest megyei szervezetének alelnöke ismertette azokat a nehézsége­ket, amelyek megnehezítik a tudományos előadások számá­nak növelését. A TIT veze­tősége nem foglalkozik tag­toborzással, a társadalmi szervezetek és a tanácsok feladata, hogy a szakemberek fi­gyelmét fölhívják a TIT működésének fontosságá­ra. A TIT elhatározott szándéka különben, hogy legközelebbi munkatervében nagyobb teret biztosít az agrár- és műszaki témákkal foglalkozó előadá­sok számára. Bozóky István, a megyei ügyészség vezetője felszólalá­sában arra hívta fel a TIT vezetőinek figyelmét, hogy az előadások hatásosságát jelen­tősen fokozhatnák szemlélte­tő filmek vetítésével is. Ko­vács Béla, az MSZMP me­gyei bizottságának másodtitká- ra a tervezett munkásakadé­miák fontosságát hangsúlyoz­ta. Ezeken a létesítendő mun­kásakadémiákon elsőrendű előadásokra van szükség, va­lamint a látogatottság bizto­sítására. Dr. Szemes Gábor, a megyei TIT elnöke elmondot­ta, hogy egyik igen fontos .feladat a régi értelmiségiek .szocialista átnevelése. A TIT ezen a területen is eredmé­nyes munkát végez. Szabó Károly tanácselnök elismeréssel állapította meg, hogy a TIT megyei szervezete igen jelentős eredményeket ért el, úgyszólván minden je­erseMmwsssfsrs/sssssrssssssssssssswsssrsssssssmss/sssMssssswss/sssssmsssss. % Nyitás előtt az Országos Mezőgazdasági Kiállítás Néhány nap múlva, szeptember 4-én nyitja kapuit a 63. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár. A látogató a kiállítás területén ma. még nem sókat láthat. Csaknem más­félezer szakember munkálkodik itt. hogy a megnyitó napjára teljes pompájában ragyogjon a kiállítás. A főbejárat előtt most szerelik a terelőkorlóíokat keramitlapokkal burkolják az úttestet Íme, ez lesz a főpavilon. Most még betonkeverőgép, ce­mentes zsákok, sóder és traktorok „díszítik” a környé­két, de szeptember 4-re eltűnik az építkezés nyoma Is A MEZÖSZÖV ebben a pavilonban állítja ki a magyar mezőgazdasági gépgyártás legújabb termékeit (Csekő felv.) SZ LÓVÁ KI A! KÉPESLAP A remetevasgyári tengerszem (Gábor Viktor felv.) lentősebb anyagi támogatás ^ nélkül, a maga erejéből. A megyei tanács végre- $ hajtó bizottsága gondos- $ kodni kíván arról, hogy a ; városi, járási és községi $ tanácsszervek a jövőben ; hathatósabban legyenek a $ TIT segítségére. 5 A jelentést a végrehajtó bi- 5 zoltság ezek után tudomásul $ vette. Tudomásul vette a jú- $ niusi tanácsülés határozatai- $ nak végrehajtásáról szóló je-' lentést is, majd részlete-1 sen letárgyalta azt a tájékoz- í tató jelentést, amelyet Ko- $ mór Béla. a kereskedelmi ősz- $ tály vezetője állított össze a ^ megyei lakosság őszi áru- $ ellátásának biztosításáról. A $ felszólalók főleg azt 5 $ kifogásolták, hogy a jé- $ lentéshez csatolt javas- $ latok a kereskedelmi ősz- ^ tály problémáinak meg- s oldását más osztályokra t kívánják áthárítani. így például nem kizárólag az $ ipari osztály feladata, hogy a $ tsz-közságek péksütemény- $ ellátását megfelelő módon $ biztosítsa, hanem a kereske- 5 delmi osztálynak is akad ezen J a téren tennivalója. A vég- 5 reíhajtó bizottság Szabó Ká- roly elnök javaslata alapján a jelentést ilyen értelemben fogadta el. Az ülés több kisebb jelen­tőségű előterjesztés és jelen­tés letárgyalása után a déli órákban ért véget. Tervek Hruscsov washingtoni látogatásának programjáról Menysikov washingtoni szovjet nagykövet kedden Az Agrártudományi Egyetem tanárainak és hallgatóinak segítségével készülnek Pest megye termelőszövetkezeteinek tervei Pest megye Tanácsa felhív­ta a termelőszövetkezeteket, hogy idejében, még a mező- gazdasági munkák megkezdé­se előtt készítsék el 1959— 19G0. évi eiöterveiket. A ter­melőszövetkezetek eleget tet­tek a felhívásnak. A me­gyei tanács mezőgazdasági osztálya a gödöllői Agrár- tudományi Egyetem üzem- tani tanszéke tanárainak és hallgatóinak segítségével most Száznegyven kisipari szövetkezet mutatja be termékeit az Országos Mezőgazdasági Kiállításon ^ Az ország legkülönbözőbb ^ részéről 140 kisipari szövetke- ^ zet küldi el készítményeit az ^ Országos Mezőgazdasági Kiál- ^ litásra. Kiállítanak mezőgaz- ^ dasági munkaeszközöket, gé- ^ pékét, növényvédő szereket, $ háztartási felszereléseket, ru- ^ házati cikkeket, csőbútorokat. $ Árusítják majd a magyar népművészet és háziipar remekeit is. § A szövetkezetek közül a ^ legtöbb a vasipart képviseli. § A hengeres bonszíirőgéptöl az § elektromos karámig, a magas- ^ nyomású esőágyútól a hurka- ^ töltőgépig több száz, jórészt ^ új tipusú cikket tárnak a lá- § togatók elé. Bemutatják a ^ legújabb igásszekereket, gu- ^ mikerekű kocsikat és más fa- §lusj közlekedési eszközökéi. 5 A szövetkezetek a kiállitá- | son ♦ ^ naponta több alkalommal $ bemutatják a magyar tá- $ jak legszebb népviseleteit. A leghíresebb népművészek, köztük pingáló asszonyok, ko­sárfonók. korongosok szintén a helyszínen tartanak bemu­tatót. Ezenkívül a textilipari szövetkezetek képviseletében az OKISZ textil-laboratóriu­ma az Országos Mezőgazda- sági Kiállításon első ízben rendez divatbemutatót. Felso­rakoztatja a legkülönbözőbb öltözeteket, a falusi ünnepi ruháktól a munkaruháig. felülvizsgálja az előterveket és tanácsokat adnak az eset­leges hibák kijavítására. A tanszék tanárai egy-egy járás termelőszövetkezetei felett védnökséget vállaltak', a tan­szék vezetője, Vágsellyei Ist­ván pedig hetente egy alka­lommal felkeresi valamelyik szövetkezetét. Nyolc negyed­éves diák öt hónapot tölt el a termelőszövetkezetekben, szövetkezeti községekben és ott állítják össze az üzemszer­vezési. illetve községfejieszté- si terveket. A patronálok eddig 24 ter­melőszövetkezetben készítet­ték el a vetésforgó, a mun­kaerő-felhasználás. a gépe­sítés. a takarmánytermesztés, a szántás és a beruházás ter­vét. Legutóbb a budakeszi Dózsa Tsz-ben jártak, ahol a tehenészet fejlesztésére tet­tek javaslatot. A termelőszövetkezetekben szívesen látott tanácsadók most a segítségnyújtás újabb formáját valósítják meg: no­vembertől márciusig a szak­emberek részére nyolc elő­adást tartanak az üzemi ter­vekről. Hatvankét termelőszövetkezetet villamosított a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat A Délmagvarotszági Áram­szolgáltató Vállalat dolgozó teljesítették ez évi tsz-villa­mosítási tervüket: Bács. Bé­kés. Csongrád és Pest megyé­ben összesen 62' termelőszö­vetkezet fejlesztését, korsze­rű gépesítését telték lehetővé a villany bevezetésével. A külső felszerelésekre, távveze- 'ékekre. transzformátorokra stb. mintegy kilencmillió fo­rmtet költöttek Az éves ter­men felül még további hal termelőszövetkezetet villa­mosítanak ez áramszolgáltató dolgozói; megbeszélést folytatott Mur­phy amerikai külügyi állam­titkárral, majd a sajtó kép­viselőinek kijelentette, hogy Hruscsov amerikai látogatá­sának előkészületei hamaro­san befejeződnek. A washingtoni szovjet nagy- követséghez közelálló körök­ben kedden kijelentették, hogy Hruscsov washingtoni tartózkodásakor nemcsak Eisenhower elnökkel folytat megbeszéléseket, hanem Mül­ler kereskedelemügyi minisz­terrel és Herter külügymi­niszterrel is. Úgy tudják, hogy Eisenhower a szovjet vendég tiszteletére nem vil­lásreggelit, hanem vacsorát ad majd, amelyre meghívják a kormány tagjait és a kong­resszus vezető személyisé­geit is. Valószínű, hogy Nixon is ad vacsorát Hrus­csov tiszteletére. Amennyi­ben a szenátus abban az idő­ben még ülésezik, akkor kül­politikai bizottsága vilásreg- gelire fogja meghívni a szov­jet miniszterelnököt. A terv­bevett sajtóértekezletet, ame­lyet Hruscsov az Országos Sajtóklubban fog megtartani, közvetíti majd a két legna­gyobb amerikai rádiótársaság teljes adóhálózata az egész or­szágban. Nemzetközi tudományos tanácskozás a fehérje-kutatások eredményeiről A Magyar Tudományos Akadémia biológiai csoportja augusztus 27 és szeptember 1 között tudományos tanács­kozást rendez. A tanácskozá­son a Szovjetunió és a népi demokratikus államok fehér­je-kutató tudósai számolnak be eredményeikről, tapaszta­lataikról. Az ötnapos tudo­mányos konferencián össze­sen 16 előadás hangzik majd el magvar, szovjet, csehszlo­vák. bolgár, román tudósok tolmácsolásában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom