Pest Megyi Hírlap, 1972. december (16. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

Látogatás Csepelen Magyar-szovjet barátsági nagygyűlés Kádár János és Leonyid Brezsnyev mondott beszédet Az SZKP Központi Bizottsága főtitkárá- vezetésével hazánkban tartózkodó szjov- párt- és kormányküldöttség tegnap déü- őtt a Csepel Vas- és Fémművekbe látoga­tott. Leonyid B rezsnyevet, Vlagyimir Scser- "bickijt, az SZKP Politikai Bizottságának tag­ját, az Ukrán Kommunista Párt KB első tit­kárát, Konsztanlyin Katusevet, az SZKP Központi Bizottságának tagját, a KB titká­rát, Nyikolaj Tyihonovot, az SZKP KB tag­ját, a Szovjetunió Minisztertanácsának el­nökhelyettesét, Andrej Gromikót, az SZKP Végig az üzemcsarnokokon ! Az érkező vendégeket a gyáróriás feldíszített bejára­tánál dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, Borbély Sándor, a vasmű pártbizott­ságának első titkára, Csató László, a vasmű vezérigazga­tója, Ribánszki Róbert, a ke­rületi pártbizottság első titká­ra és Kardos Vilmos, a kerü­leti tanács elnöke fogadta, A látogatók első útja a pártmunkáskönyvtárba veze­tett, ahol Borbély Sándor be­szélt az üzem munkájáról, egyik legjelentősebb ipari centrumunk életérőL Tájékoz­tatója végén ajándékokat nyújtott át Leonyid Brezs- myevnek, majd még egy meg­bízatást teljesített: tolmácsol­ta a gyáróriás sok-sok munká­sának javaslatát, hogy Leo­nyid Brezsnyevet és Kádár Já­nost fogadják a Csepel Vas­es Fémművek tiszteletbeli törzsgárdatagjává. A szimbo­lizáló jelvényt, a gyűrűt és az oklevelet Csató László, a gyár vezérigazgatója nyújtotta át. Az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkára mosolyogva jegyezte meg, hogy bár má­sodállást nem vállalhat, de a törzsigárdatagságot elfogadja, s a szovjet és a magyar nép barátságáért ebben a minő­ségben is tevékenykedni fog. A házigazdák invitálására az üzemlátogatásra induló ven­dégeket nagy tapssal és éljen­zéssel fogadták a különböző műhelycsarnokok munkáskol­lektívái. A delegáció tagjai és a kíséretükben levő magyar személyiségek mindenütt elbe­szélgettek az őket körülvevő munkásokkal, majd a gyárlá­togatás végén Leonyid Brezs­nyev a vasmű emlékkönyvébe írt be emLéksorokat. Találkozás a kerület munkásaival A gyárlátogatást követően a Szovjet párt- és kormánykül­döttség nagygyűlésen találko­zott a fővárosi dolgozók képvi­selőivel, Budapest munkáskol­lektíváinak küldötteivel, a cse­peli sportcsarnokban. A ter­met zsúfolásig megtöltötték a kerületi vállalatok, üzemek és intézmények dolgozói, a buda­pesti gyárak szocialista brigád­jainak, kiváló dolgozó munká­sainak képviselői. A falakat magyar, szovjet és vörös zász­lók díszítették, a teremben magyar és orosz nyelvű fel­iratok köszöntötték a vendége­ket. A nagygyűlés részvevői hosz- szan tartó tapssal köszöntötték az elnökséget, amelynek tagjai között helyet foglalt Kádár Já­nos és Leonyid Brezsnyev. Az elnökség tagjai voltak Fock Jenő, a kormány elnöke, Né­meth Károly, a budapesti párt- bizottság első titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai, Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, Péter János, kül­ügyminiszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese és ’ Rapói Gyula, hazánk moszkvai nagykövete. Ugyan­csak az elnökségben foglaltak helyet a szovjet párt- és kor­KB tagját, a Szovjetunió külügyminiszterét, Ivan Kebint, az SZKP KB tagját, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkárát, és Vlagyimir Pavlovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió magyarországi nagy­követét a gyár látogatására elkísérte Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Németh Károly, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a budapesti párt- bizottság első titkára, Marjai József külügy­miniszter-helyettes és Rapai Gyula, hazánk moszkvai nagykövete. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM 'ÁRA 80 FILLER 1972. DECEMBER 1., PÉNTEK JO HÍREK az ensz-ból Elítélték az erőszak alkalmazását A közgyűlés jóváhagyta a leszerelési világkonferencia összehívására irányuló javaslatot Újra bebizonyosodott: a Szovjetunió, a szocialista or­szágok által elindított folya­mat, amely a leglátványosabb eredményeket európai viszony­latban érte el, korántsem kor­látozódik kontinensünkre. So­kasodnak a jelei annak, hogy pontosan * az történik, amit re­méltünk: az európai enyhülés áthatja a nemzetközi légkört, és világviszonylatban érezteti jótékony hatását. Ezt a meg­állapodást igazolják a New York-i East River mellől, az ENSZ üvegpalotájából érke­zett legfrissebb jelentések. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének legfontosabb fóru­ma, a közgyűlés ünnepélyes határozatot fogadott el, és eb­ben a tagállamok nevében el­ítéli az erőszak alkalmazásá­nak valamennyi formáját a nemzetközi kapcsolatokban. A határozat állást foglal a nuk­leáris fegyverek alkalmazá­sának eltiltása mellett és ki­jelenti : megengedhetetlen minden erőszakos területszer­zés, vagyis az államok elidege­níthetetlen joga, hogy meg­védjék területüket. Az erőszak elítélését mind­össze négy ENSZ-tagállam el­lenezte: Portugália, a Dél-af­rikai Köztársaság, Albánia és Kína. Malik szovjet fődelegá­tus rámutatott: Peking a gyar­matosítás leg j ellegzetesebb képviselőivel került egy tá­borba a szavazás során, és eb­ből nyilván az afrikai orszá­gok is levonják a következte­téseket Hozzátehetjük: nemcsak az afrikai országok... Ugyanezen a napon egy má­sik rendkívüli horderejű dön­tés is megszületett: a közgyű= lés jóváhagyta a leszerelési vi­lágkonferencia összehívására irányuló szovjet javaslatot. Mi­vel a másik, az erőszakot el­ítélő határozat is szovjet kez­deményezésre született, ' el­mondhatjuk, hogy ©z újabb je­lentős napja volt a szovjet bé­kekezdeményezések immár so­rozatos sikerének. Allende Limában A chilei elnök elindult 14 napos kőrútjára Salvador Allende chilei el­nök, aki csütörtökön indult két kontinenst átfogó, tizen­négy napos kőrútjára — úton, Mexikó felé —, közép-európai idő szerint a kora esti órák­ban Peru fővárosába, Limába érkezett. Allende elnököt, aki rövid időt tölt Limában, a re­pülőtéren Juan Velasco Alva­rado, Peru elnöke fogadta. Javasolták — felépült IlkuPál megtekintette ez új sülysápi iskolát Tegnap Sülysápra látogatott és megtekintette a szeptember elején átadott korszerű, új is­kolát Ilku Pál művelődésügyi miniszter. Elkísérte Cservenka Ferencné, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első tit­kára, dr., Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke, Guba Pál, az MSZMP monori járási bizottságának első titkára és dr. Bencsik Mihály, a monori- járási hivatal elnöke. A vendégeknek Molnár Ist­vánná iskolaigazgató mutatta be az iskolaépületet. Mint isme­retes, a tavalyi országgyűlési mányküldöttség tagjai, vala­mint a társadalmi, politikai és gazdasági élet több ismert sze­mélyisége és a termelő mimiká­ban élenjáró dolgozók. A szovjet és magyar him­nusz hangjai után Németh Károly nyitotta meg a nagy­gyűlést, majd első felszólaló­ként Dómján László esztergá­lyos, a csepeli munkások for­ró, szívből jövő üdvözletét tol­mácsolta a vendégeknek. Mis­kei Mihály kutatómérnök és Sípos Anna textilmunkásnő, a Goldberger gyáriak küldötte kövekezett ezután szólásra. Viharos taps köszöntötte Kádár Jánost, mikor a szóno­ki emelvényre lépett. Ugyan­csak dörgő taps üdvözölte Leo­nyid Brezsnyevet, aki az MSZMP Központi Bizottsága első titkára után emelkedett szólásra. Mindkettőjük beszé­dét sűrűn szakította félbe a nagygyűlés részvevőinek tapsa. Németh Károly zárszava után a nagygyűlés részvevői zúgó tapssal ünnepelték, éltet­ték a szovjet és magyar ve­zetőket, éljenezték a két test­véri nép örök barátságát. A nagygyűlés az Internaclonálé hangjaival ért véget. Díszelőadás az Operában A szovjet párt- és kormány- küldöttség tiszteletére csütör­tökön este díszelőadást tartot­tak az Állami Operaházban. Bartók; Fából faragott királyfi című balettjét és Hacsaturján: Spartacus balettjének első fel­vonását mutatta be az Opera- ház együttese. (Kádár János és Leonyid Brezsnyev beszédét lapuyk második, illetve harmadik oldalán ismertetjük.) Szovjet berendezéssel Vasútirányítás gombnyomással Ez az első Magyarországon — PíUscsobún megújult az állomás Tóth János, a MÁV Buda­pesti igazgatóságának vezető­je csütörtökön ünnepélyesen átadta az Óbuda—Dorog kö­zött kiépített, szovjet gyárt­mányú automatikus váltó- és vágányfoglaltság-jelző beren­dezést, amelynek továbbépíté­se Almásfüzitőig a jövő év vé­gén fejeződik be. A tíz állomásra és 80 kilo­méternyi vasúti vonalszakasz­ra kiépülő szovjet berendezés az első Magyarországon, amely fényjelzőkkel szabályozza a forgalmat, s növeli a bizton­ságot azzal, hogy a váltóállí­tás távvezérelt. A vonalon vé­gighaladva a Pest megyei ál­lomásokon megkérdeztünk né­hány vasutast, hogyan módo­sítja az új biztosítóberende­zés munkájukat? — Mostantól én döntöm el — a bejárati' jelző segítségé­vel —, hogy melyik vágányra, milyen sebességgel érkezhet a szerelvény mondja a soly­mári Kovács János forgalmi szolgálattevő. — A bejárati jelző segítségével: vagyis ha már vesztegel egy mozdony, vagy kocsisor valamelyik vá­gányon, az automata ugyan­oda nem enged több vonatot befutni. így megszűnik az ilyen jellegű baleseti lehető­ség. Pilisvörösváron, az állomás­főnök katonás jelentéstétele közben Oláh Sándor forgalmi szolgálattevő a vezérlőasztal­nál két gombot benyom, egy kapcsolót elfordít, és máris szabad utat nyit egy Budapest felől érkező vonatnak. — Korábban nem volt ilyen egyszerű a munkánk —mond­ja —, ugyanis előszói: telefo­non kiszóltunk a váltóőrök­nek, akik a súlykönbével, va­gyis az ellensúllyal átállítot­ták a váltót, majd a szomszéd állomástól is vágányállítást kértünk. Ma már mindez automatikusan történik. Piliscsabán Cs. Nagy Sán­dor állomásfőnökkel beszél­gettünk : — Nálunk, az új berende­zéssel hat vasutas munkája ta- kaiítható meg. — A biztosítóberendezések üzembe helyezésével korsze­rűsödött az egész állomás •— fűzi hozzá Szigetvári József forgalmi szolgálattevő. A 60— 70 éves vágányokat és váltó­kat kicseréltük, peronokat építettünk, az állomásépületet tataroztuk. Távközlő-, biztosítóberende­zésekre és egyéb automatákra az idén a MÁV 620 millió fo­rintot fordít. Ennek az összeg­nek a kétharmadából az uta­zást teszik biztonságosabbá. Cz. V. Üléseztek a Parlamentben a képviselőcsoportok vezetői Csütörtökön, az Országház­ban értekezletet tartottak az országgyűlés tisztségviselői, a Parlament állandó bizottsá­gainak elnökei és a megyei képviselőcsoportok vezetői. A tanácskozáson Apró Antal, az országgyűlés elnöke tájékoz­tatta a képviselőket az ország- gyűlés legközelebbi üléssza­kának előkészületeiről, ismer­tette az állandó bizottságok és a képviselőcsoportok soron kö­vetkező feladatait. Ezt követően Faluvégi La­jos pénzügyminiszter, a Ma­gyar Népköztársaság 1973. évi költségvetéséről adott tájékoz­tatót. Utána Párái Imre, az Országos Tervhivatal elnöke a népgazdasági tervezésről szóló törvényjavaslatot ismer­tette. Részt vett az ülésen és fel­szólalt dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese. A vitában felszólalt dr. Bé­lák Sándor, Dovodics Ferenc, Gácsi Miklós, dr. Gonda György, Homor Imréné, Sán­dor József, Varga Zsigmond és dr. Vida Miklós országgyűlési képviselő. A felszólalásokra Faluvégi Lajos és Párdi Imre válaszo’t. képviselői és tanácstagi jelö­lőgyűléseken a felszólalók szinte kivétel nélkül szóvá tet­ték: tarthatatlan körülmények között kénytelenek tanulni a gyerekek, öt, egymástól 5—600 méter távolságban levő épületben. A felszólalók új iskola építé­séhez mindjárt fel is ajánlot­ták segítségüket. A kéréseket a megye és a járás vezetői rend­kívül indokoltnak tekintették és tanácskozások kezdődtek arról, miként lehetne mielőbb segíteni Sülysáp nagy gondján. Az iskola rekordidő alatt, az idén szepteráberre felépült — mint arról írtunk annak ide­jén. A Művelődésügyi Minisz­térium vállalta a költségek zö­mét, nyolcmillió forintot adott, mintegy másfél millió forint értékkel járult hozzá — anyag­ban és társadalmi munkában — a helyi Virágzó Termelő- szövetkezet, és sok százezer forint értékű társadalmi mun­kát végzett a község lakossá­ga. A berendezést a megyei ta­nács vásárolta. Az iskola avatására Ilku Pál levelet küldött, abban kí­vánt eredményes tanulást a gyerekeknek és eredmé­nyes munkát a pedagógu­soknak. A jókívánságokat tegnap személyesen is megismételte és ugyanígy személyesen is kö­szönetét mondtak a segítségért a sülysápiak. Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára vezette azt a magyar szakszervezeti küldött­séget, amely a . Csehszlovák Szakszervezetek Központi Ta­nácsának meghívására tett lá­togatást Prágában. A szakszer­vezeti vezetők kölcsönösen tá­jékoztatták egymást szakszer­vezeteik feladatairól Dr. Timár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese teg­nap látogatást tett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Buda István, mun­kaügyi miniszterhelyettes és dr. Szabó Kálmán rektor tár­saságában megtekintett a köz- gazdasági továbbképző intézet­ben egy komputerizált válla­latvezetési gyakorlatot. Párdi Imrének, az Országos Tervhivatal elnökének meghí­vására Budapestre érkezett a Lengyel Állami Tervbizottság küldöttsége. A delegációt Mie- czyslaw Jagielski, a tervbizott- ság elnöke vezeti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom