Pest Megyei Hírlap, 1993. április (37. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

PEST MEGYEI XXXVII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM 12 ' l Ara: 13,50 forint yo y 2-----------------------------------------------n------------------------------—xT A bíróság alkalmazza a közügyektől való VV • t Üres jegyzői állások a megyében 1993. ÁPRILIS L, CSÜTÖRTÖK A paktum lényege Kérjük, nézze el nekünk a Kedves Olvasó, ha nem tár­Még mindig tart az útlevél-kérelmezők rohama a Köz- társasági Megbízott Hivatalában. Amint azt a tegnap délelőtt megtartott sajtótájékoztatón dr. Skultéty Sán­dor c. államtitkár, köztársasági megbízott elmondot­ta: az év első három hónapjában a két régióban össze­sen 1140 útlevelet adtak ki, ennek kétharmada Pest megyei igény volt. juk fel forrásainkat, és nem adjuk közre, miként jutot­tunk a második rózsadombi paktumról szóló bizalmas információk birtokába. A titkos paktum magyar résztvevői a tárgyalások megkezdése eló'tt rövid elvi nyilatkozatot tettek, amely­nek szövege így hangzik: „Mi, magyar demokraták szellemi utódai vagyunk mindazoknak, akik néhány eró'tlen kísérlet után letettek arról, hogy végrehajtsák a rendszerváltozást, akik a sajtó és a suttogó propagan­da segítségével megtévesztették a kárpótlásra váró föld­műveseket, akik többet adnának vissza az egyházak­nak, akik semmit sem adnának, és akik adnának, de nem annyit. Szellemi utódai vagyunk mindazoknak, akik a magyar úton járnak, akik nem a magyar úton, de széllel szemben, akik beépültek a pártokba, és akik csak azért nem épültek be, mert leépültek, akik el akar­ják adni az országot, és akik csak a felét, végül azok­nak, akik a kritikus pillanatokban eldugták a köztársa­sági elnök tollát. Szeretjük Antall Józsefet és Petó' Ivánt, Torgyán Józsefet és Horn Gyulát, Surján Lász­lót és Orbán Viktort, továbbá gróf Széchenyi Istvánt”. A rózsadombi villában tartott tárgyalásokon megfi­gyelőiként részt vett az amerikai, az orosz, a japán és az izraeli titkosszolgálatok egy-egy magas rangú képvise­lője, ez utóbbi hozzászólási joggal. A tárgyalások so­rán Bili Clinton, Borisz Jelcin, Helmuth Kohl, John Major, Francois Mitterrand és a dalai láma személyes képviselői megállapodtak a magyar parlamenti pártok jelen lévői meghatalmazott tényezőivel. A megállapo­dás lényege az, hogy hazánk, amely mindig szívesen vállalta az úttörőinyakkendó's kísérleti nyúl szerepét, el­sőként változtat a polgári demokrácia eddigi, általáno­san elfogadott szabályain, és felcseréli a választások, il­letve a pártpaktumok sorrendjét. Vagyis előbb lesznek a paktumok, azután a választások. A megállapodás leg­fontosabb elemének tekinthető az, hogy a polgárok ez­után nem pártokra, hanem paktumokra voksolnak, és a győztes paktumok jogot szereznek arra, hogy őrület­be kergessék azokat a választókat, akik nem értik az új politikai demokrácia logikáját. (m3, április 1.) Bánó Attila A TÖOSZ küldötteinek javaslata Tiszta feltételeket Tegnap küldöttgyűlést tartott a Települési Önkor­mányzatok Országos Szövetsége. A TÖOSZ a hazai hét önkormányzati szövetség egyike, az ország há­romezer településének egyharmadát fogja össze. Segíteni a bajban lévőkön Peráth Bélát, a Pest Me­gyei Munkaügyi Központ igazgatóját gyakran hétvé­gén is az irodájában lehet találni. Sok a papírmunka, szokta mondani, ha környe­zete e furcsa túlmunkáról faggatja. Amikor felkeres­tem ötödik emeleti dolgo­zószobájában, magam is ezzel indítottam a beszélge­tést. — Más, hegyeket má­szik a hét végén, hogy meg­mozgassa egész héten író­asztalnál elgémberedett iz­mait. Nem kellene Önnek is inkább ezt az utat jár­nia? Egy darabig komolyan nézett rám, lassan mérle­gelte a hallottakat, aztán csendesen azt mondta: — Igaza van. Mozogni kell. — A jövő héten ezek sze­rint már nem itt tölti a ví- kendet? — De igen. Viszont nem fogom igénybe venni a lif­tet. Majd gyalog jövök fel az ötödikre. Peráth Béla olyan mate­matikus, számítógépes mo­dellező és közgazdász, aki mindig is kapcsolatban állt a munkaügyi problémák­kal. A Munkaügyi Minisz­térium, illetve később az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal keretein belül prog­nosztikával, foglalkoztatás­politikával, törvényelőké­szítéssel foglalkozott. A rendszerváltást sajátos mó­don élte meg. Egy 26 tagú szakdelegáció élén Num­ber gbe utazott az ottani foglalkoztatási gyakorlat tanulmányozására, és mire visszaérkezett, itthon már új kormány várta. Meg új munkahely. Azóta ő irá­nyítja a Pest megyei köz­pontot. (Folytatás az 5. oldalon) HM-ezredes két beosztásban A honvédelmi miniszter Hajdú László ezredest, a tárca nemzetközi kapcsola­tok főosztályvezetőjét bíz­ta meg a helyettes államtit­kári teendők ellátásával, eredeti beosztása megtartá­sa mellett. Mint ismert, a miniszter- elnök javaslatára a köztársa­sági elnök április 1-jétől Joó Rudolf helyettes állam­titkárt közigazgatási állam­titkárrá nevezte ki. Hajdú László a végleges személyi döntésig látja el a helyettes államtitkári funkciót. A köztársasági megbízott figyelmeztető jelként érté­kelte, hogy Jász-Nagykun- Szolnok-, Pest-, Nógrád megyét magába foglaló ré­gió háromszáznyolcvan- négy települése közül har­minchét helyen üres a jegy­zői állás, amiből huszon­négy Pest megyei. A régió­ban tizenhét polgármester mondott le, ebből kettő Pest megyei. — Működési zavarok vannak jelenleg Pest me­A Szent Rókus Kórház csak ezen a helyen lehet Szent Rókus Kórház. Hiába épít az egyelőre névtelen­ségbe burkolózó vállalkozó a megye területen máshol egészségügyi intézményt, az már nem lesz centrális el­helyezkedésű, azt nem le­het ugyanilyen könnyen megközelíteni — nyilatkoz­ta lapunknak Lichtenberger György igazgató-főorvos, aki nem csak a kórház szel­gyében, jelesül Szigethal­mon. A napokban írtam alá a belügyminiszter úr­nak szóló kérelmet, hogy az önkormányzat képvise­lő-testületének feloszlatásá­val kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedé­seket. Mindezek olyan problémák, amelyek igény­lik az önkormányzati tör­vény újragondolását. Nem értek egyet azonban azzal az országgyűlési képvisel­ői indítvánnyal, amely a lemi és tudományos öröksé­gét látja elveszni ezen adás­vétel kapcsán, hanem sze­mélyében is megbántva érzi magát. Hiszen épp ez év ele­jén, tehát alig néhány hó­napja kapott vezetői megbí­zást a felújított, s minden te­kintetben kiemelkedő mű­szaki háttérrel és országo­san is elismert magas szintű szakmai tudással, illetve kollegialitással rendelkező intézmény élére. polgármester visszahívásá­ról szól — hangsúlyozta dr. Skultéty Sándor. — Ám a mai gyakorlatot sem tartom helyesnek. A pol­gármestert ne a képviselő- testület, hanem az egész te­lepülés válassza. A bírósági eljárásoknál bizonyos hiányosságra hív­ta fel a figyelmet az állam­titkár: nem élnek a köz­ügyektől való eltiltás bün­tetésével. Van olyan eset, hogy a polgármestert az ügyészség, a bíróság próbá­ra bocsátotta, folytatólago­san elkövetett okirathamisí­tás miatt. Ám a közügyek­től nem tiltotta el, s így ma­radhat polgármester. Ugyanis a funkció betölté­séhez a törvény nem írja elő — a büntetlen előéletet. — Vitathatatlan, hogy meglepetésként ért a gazda­sági bizottságnak az a dön­tése, amennyiben az egyelő­re ismeretlenségbe burkoló­zó külföldi beruházó társa­ság vállalja, hogy felépít a megye területén két, a 21. század követelményeinek megfelelő kórházat, úgy ők a maguk részéről támogat­ják a Szent Rókus Kórház eladását. A szövetség hangsúlyozza pártsemlegességét, minden politikai erővel megegye­zésre törekszik. A tanácskozás szüneté­ben tartott sajtótájékoztatón Köllner Ferenc, a szövet­A Parlament kedden elfogad­ta Szauter Rudolf országgyű­lési képviselő önálló indítvá­nyát, amely az 1993. évi I. törvény hatálybalépéséről in­tézkedik. Az említett törvény a föl­dek árverésében résztvevők körét szűkítik. Tehát azt je­lenti, hogy a nagyvárosok környéki árveréseken nem li­citálhatnak azok a városla­kók, akik nem az adott terüle­ten vesztették el a földjüket, ség főtitkára és Sáska Géza, a fővárosi önkormányzat ok­tatásügyi bizottságának el­nöke tájékoztatta a sajtó képviselőit. vagy nem alkalmazottai an­nak a szövetkezetnek, amely­nek az adott településen van földje. A törvény a kihirdetése napján lép hatályba; körül­belül két hét múlva. A kép­viselő lapunkon keresztül tolmácsolja kérését: a föld­rendező bizottságok úgy jár­janak el ezeken a területe­ken, hogy a kárpótlási hiva­tallal egyeztetve tolják ki a licit napját. (Folytatás a 6. oldalon) A szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolán tett látogatást tegnap Tadeusz Wiszecki vezér- ezredes, a lengyel hadsereg vezérkari főnöke. Tadeusz Wiszeckit, aki magyar kollégája, Deák János altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnökének meghívására érkezett hazánkba, Szabó János vezérőrnagy, a főiskola igazgató-parancsnoka fogadta. A baráti hangulatú megbe­szélésen szó esett a Magyar Honvédség oktatási rendszeréről és a tiszti és tiszthelyettesi állo­mány szakmai képzéséről. Az eszmecsere után a lengyel küldöttség a főiskola hétköznapjainak életével ismerkedett. Képünkön Tadeusz Wiszecki vezérezredes és Szabó János vezérőrnagy látható Erdősi Ágnes felvétele Csak mai otthonában Rókus a Rókus (Folytatás a 6. oldalon) Városlakók és az árverés

Next

/
Oldalképek
Tartalom