Pest Megyei Hirlap, 1965. április (9. évfolyam, 77-88. szám)

1965-04-01 / 77. szám

----------------------------------------------------------------------------------------------------------V, M ennyit ér ötven fillér? AZ.MSZMP PEST MEGYEI B I Z O T YSÁ G A . É S. A MEGyVC. IX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ARA 50 FILLÉR I* Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Az OTP megyei igazgatóságának munkája NAPIRFNRFN1Az általános iskolai új tanterv in mu’UL1‘ alkalmazásának tapasztalatai Az alkoholellenes küzdelem VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! , ACCRA AFRIKA ÓH A „Csillaghajós”-órát szerel­nek fel Accrában szeptember­re. Jelenleg húsz londoni óra­műves dolgozik éjt nappallá téve ezen az időmérő szerke­zeten, amely mutatja az órát, a napot, a hónapot és a hóid állását, bonyolult harangszer- kezeie negyedóránként egy- egy afrikai ország nemzeti himnuszát játssza, számlapján pedig az afrikai kontinens domborműve, a független af­rikai országok nemzeti zászló­ja és ősi ghanai szimbólu­mok láthatók. A szerkezetet rugóáttétellel villamosenergi* hajtja. 1965. április i, csütörtök * Millió és milliárd — az ifi állami költségvetés természetesen csakis ilyen magas számokkal dolgoz­hat. Az országgyűlés feb­ruári ülésszakán azonban a hétköznapok szerény pénzügyi „gyalogosa”; a fillér is szerepelt, méghoz­zá rangos helyen, nagy erő­feszítést sűrítő, országos feladat kifejezőjeként. Az idei népgazdasági terv egyik korántsem köny- nyen teljesíthető előirány­zatát igy jellemezte a pénzügyminiszteri expo­zé: „Azzal számolunk, hogy az iparban átlag több több mint 50 fillérrel fogják csökkenteni a 100 forint ér­tékű termék előállítási költségeit.” Mit jelent ez? S miért feltételez sok munkát, erő­feszítést ez a látszatra mér­sékelt költségcsökken­tés? A ét bizonyíték jelzi, hogy nem könnyű tel­jesíteni ezt! Az egyik: ta­valy pontosan ennyi volt a tényleges költségcsökke­nés. A másik: az idei és a tavalyi 0.6 százalék ko­rántsem fed azonos tartal­mat, az 1965. évi népgazda­sági terv ugyanis szerkeze­tében, a követelmények mi­nőségében eltér az 1964. évitől. Számottevően csök­ken (hozzávetőleg a felére) a termelés növekedésének évi üteme, pedig nyil­vánvaló, hogy a kisebb ter­jedelmű termelésből nehe­zebb a költségeket azonos arányban csökkenteni, mint a nagyabból. További vál­tozás: idén sokkal követ­kezetesebben ragaszkodunk ahhoz, hogy az üzemek va­lóban csak szükséges — tehát belföldi vagy export rendelésekkel alátámasz­tott —, korszerű, keresett árukat gyártsanak, s ne olyanokat, amelyek a „sa­ját” érdek, a vállalati előny, tehát a költségcsök­kentés nézőpontjából is kedvezőbbek. a feladatok megoldása A korántsem korlátozó­dik csak a vezető szakem­berekre — mégha ez első­sorban az ő kötelességük is! — ebben minden mun­kás, minden munkabrigád segíthet, hiszen ha vala­hol, itt igazán érvényes a „sok kicsi sokra megy” el­ve. Tegyük hozzá azt is: a pénzügyminiszternek és az Országos Tervhivatal el­nökének a közelmúltban megjelent, nagy horderejű rendelkezése, amely erre az esztendőre engedélyez­te, hogy a szükségtelenül felhalmozódott készleteket, köztük az anyagokat, ár­engedménnyel, rugalmas piaci módszerek érvényesí­tésével veszteség nélkül értékesíthessék a vállala­tok. Ezzel kapcsolatban gyakorlatilag megszüntet­tek minden adminisztratív akadályt, s jellemző, hogy még az úgynevezett kötött gazdálkodású anyagok is forgalombahozhatók. Fon­tos népgazdasági érdek, hogy minden vállalatnál éljenek e lehetőségekkel! Mindemellett a költsége­ket sok egyéb tényező is befolyásolja. A szükségte­lenül, tehát a termelés ok­vetlen igénye nélkül kifi­zetett bérek éppúgy, mint a „nagy lábon élés” még korántsem leküzdött gya­korlata, a reprezentációs összeg pazarlása, a feles­leges adminisztráció, a né­hol a nyomtatvány-áradat és így tovább. a fillér „szót kapott” hát A a parlamentben — de fontos, hogy éppen ilyen súllyal szerepeljen a vállala­ti gazdálkodásban is. Mert fillérekből halmozódnak a milliók és a milliárdok! T. A. fordulójára tett vállalását, amely szerint újabb 14 ezer takarékoskodó megnyerésé­vel, az országban elsőkánt, el kívánja érni a „takarékos me­gye” címet. A megyei tanács vb intézkedésében felhívja a városi, járási tanácsokat, hogy a pénzügyi állandó bizottsá­gok és takarékossági albizott­ságok részvételével, a takaré­kosság egyéni és népgazdasá­gi jelentőségének tudatosításá­val nyújtsanak segítséget a cél eléréséhez. Ezt követően a művelő­dési osztály tájékoztatta az ülést az általános iskolai új tanterv bevezetéséről s az új tankönyvek alkalmazásá­(Folytatás a 2. oldalon) MOSZKVA A harminckilencedik ország A napokban nyílt meg ft közvetlen Moszkva—Róma kö­zötti légi járat. A két főváros közötti út valamivel több mint öt óráig tart. Olaszország a 39. ország, amelyet ezentúl közvetlen légi járat köt össze a Szovjetunióval. Kétnyelvű oktatás Szabadkán A két nyelvű oktatás erősí­tését tűzték napirendre Sza­badkán és a környező falvak­ban. A két nyelvű oktatás ke­retében a szerb iskoláiban is tanítják a magyar nyelvet és így a szerb anyanyelvű gyer­mekek is megtanulnak ma­gyarul. A Pest megyei Tanács vég­rehajtó bizottsága tegnap tar­totta ülését Varga Péter el­nökletével, Napirendként tár­gyalta meg az ülés az Orszá­gos Takarékpénztár Pest me­gyei Igazgatóságának beszá­molóját. Ez jelentős fejlődés­ről ad számot; sírról a kiter­jedt munkáról, amelyet a ta­karékpénztári hálózat végez a lakosság érdekében. Talán a legjobban jellemzi ezt, hogy a múlt éy végén a megye lakosságának különböző hitelfajtákban, az állam által nyújtott kölcsönök összege 811 millió 812 ezer forintot tett ki. Ennek nagy többségét a csa­ládi házak, kislakások építé­sére folyósított kölcsönök ké­pezik: a családi ház építési akció beindítása óta eltelt 10 év alatt Pest megyében álla­mi kölcsön-támogatással ös­szesen 18 280 ház épült, s az OTP erre a célra 878 millió forint hitelt nyújtott. Nagy jelentőségű az a munka, ame­lyet a családi házak építése Felszabadulási versenyben: 1 BOJLER HOLNAP 6 NAP Április 4-re gépesített hőtároló üzem a Mechanikai Müvekben rád. Egyszóval minden ne­hezebben és lassabban ment, mint ahogy ezt a kor, s az igé­nyek megkövetelték. — Ma minden kerekeken gördül. Szállítópálya fuva­roz ember magasságban, s for­ró infraalagúton sűrítjük a szárítás idejét napokról — órákra. Az igazgató, Sátor János elégedetten mondja: — Külön öröm számunkra,^ hogy éppen a huszadik év- ^ forduló idejére készültünk el. ^ Jól megfontolva dolgainkat, í legalább négy hónappal előbb-^ re hoztuk az elkészítés határ- ? idejét, s két-hárommillióval J olcsóbban értünk célt. Aid ebben az üzemben | munkás, vagy vezető ember,? most igazán jó kedvvel, sg tartalmasán ünnepelhet. Az évfordulóra a legkorszerűbb, £ legegészségesebb munkakö-% rülményeket teremtik meg, £ s még ehhez a szerdai napon^ osztották az öt és fél napi j fizetést kitevő részesedést. ^ — Milyen készülék fut a £ szalagon? \ — A sorozatgyártás jövő hó- í nap közepén indul. Az újabb J----------------------------------1 t ípusú könnyített százliteres bojlereket ontja a műhely. Kilencvenöt helyett nyolc­vanöt kilós lesz egy-egy tá­roló. A hónap közepi eseményre külön meghívó szól. Szíve­sen számolunk be róla, jó pél­dául, örömhírként. T. Gy. mellett, elsősorban a városok­ban, ipai'i települések közelé­ben, a korszerű társasházak számának növelése érdekében végez a takarékpénztár. Az érdekelt tanácsok segítségével a múlt évben a több szintes, illetve társasházak építésében Pest megye országosan az első helyre került. Ily módon szinte átalakult Cegléd, Vác, Nagykőrös arcu­lata és új negyedekkel növek­szik Gödöllő, Szentendre és Isaszeg is. Jelenleg 458 ilyen építkezés van folyamatban és már előkészítették 400 új la­kás megvalósítását. A megye lakói a takarékos­ság terén is elsők között van­nak az országban. Az elmúlt négy év alatt a betétállomány 474,6 millió forinttal emelke­dett, négyszerese a második ötéves , vervidőszak indulási összegé V Tavaly az előző évhez képest a betétek össze­ge több mint 194 millió fo­rinttal, 43,5 százalékkal növe­kedett. A legnagyobb emelke­dés a ceglédi, váci. gödöllői és nagykátai járásokban tapasz­talható, A végrehajtó bizottság élénk vita keretében tárgyalta meg az előterjesztést: különösen a lakásépítkezések, valamint a telekvásárlások keltettek ér­deklődést. Végezetül az ülés elismerését fejezte ki az OTP megyei igazgatóságának és hálózatának munkája iránt. Megállapította: a takarékosság, az épülő családi házak növekvő szá­ma visszatükrözik a lakos­ság életkörülményeinek változását, életszínvonalá­nak emelkedését. A végrehajtó bizottság hatá­rozatában magáévá tette az OTP Pest megyei igazgatósá­gának a felszabadulás 20. év­Szeisdebb volt az A/2 Kétszázezer influenzás Pest megyében - Megszűnt a járvány A Pest megyei Koz^gpsz- ségj Járványügyi Bizottság szerdai ülésén dr. Petrilla Aladár, a megyei KÖJÁL epidemilógus főorvosa ismer­tette az év most bezárult el­ső negyedéve járvány-egész­ségügyi helyzetét. Tulajdon­képpen nagyon kedvező ké­pet adott a helyzetről, ki­mutatta, hogy csak az influ­enza lépett fel járványsze- rűein. Megyénkben a járvány feb­ruár elején jelentkezett és március első hetében kulmi­nált. Ennek a hétnek három napja alatt 19 000 influenza megbetegedést jelentettek be. Attól kezdve azonban az új betegek száma fokozatosan csökkent. A járvány egész tartama alatt a megye területéről 101 000 influenza megbetege­désről szerzett tudomást a KÖJÁL, ennyi volt a fekvő­beteg. De hozzávetőlegesen legalább kétszer annyian vi­selték el lábon a betegséget, vagyis a megye lakosságának negyedrésze esett át rajta. Mégpedig szerencsésen, szö­vődmények ugyanis csak egé­szen elvétve léptek fel. Az idei influenza okozója az A/2 virus volt, ugyanaz, amelyik 1957-ben rendkívül sok súlyos lefolyású megbe­tegedést okozott. Most azon­ban sokkal szelidebben tért vissza és minden valószínű­ség szerint már el is távozott. Az utóbbi napokban újabb influenza megbetegedések már csak nagyon szórványosan fordulnak elő. A járvány meg­szűntnek tekinthető. Négyszáz halott - harmincezer hajléktalan Eduardo Frei chilei köztár­sasági elnök drámai hangú nyilatkozatban jelentette be, hogy a vasárnapi földrengés által okozott pusztításokat az ország népének magának kell helyreállítania, nem támasz­kodhat kizárólag külső segít­ségre. Öt éven belül a vasárnapi volt a második súlyos földrengés Chilében, s 12 városban rendkívül sú­lyos anyagi károkat okozott. Becslések szerint harmincez­ren váltak hajléktalanná. A halálos áldozatok száma való­színűleg eléri a négyszázat. Chilében nagyarányú újjá­építési és segélyakcióra ké­szülnek. A legtöbbet szenvedő vi­dékekre élelmiszert, ruhát, gyógyszert és más után­pótlást küldtek, tábori kórházakat és konyhá­kat állítottak fel. Az össze­omlott hidak, járhatatlanná vált utak kijavítására is meg­indultak a munkák. A távköz­lés legtöbb helyen már zavar­talan. GALAMBOK LAKOMÁJA (Foto: Wormser) Ez is ritka látvány: mérnö­kök, technikusok a szalagnál. Beosztásuk néhány napra megváltozik. A technológia addig nem adja át a vado­natújjá alakított, modem üzemet, míg kétkezi mun­kájával meg nem győződik róla, hogy minden rendben. — Tehát ma üljük az ün­nepi eseményt? — Hivatalosan műszaki át­adásnak nevezzük. Egyúttal új korszakot jelent az any- nyira keresett forróvíztárolók gyártásában. — Mi történt itt néhány hónap alatt? — Ha nagyon röviden fo­galmazok, ennyit mondhatok: egy bojler, tegnap tizenkét napig készült, holnap hat napba sem telik, míg felépül, s tovább indulhat. A Mechanikai Művek üzem­vezetője, Zárai Gyula néhány mondatban összefoglalja, ho­gyan jutottak célhoz, s mi­lyen állomáshoz érkeztek ma. Lényege: verejtékes, ci- pskedő munkával építették a tartályokat, hosszú ideig fes- tegették, várták, míg megszá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom