Pest Megyei Hírlap, 1992. május (36. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

egy hónapig gyermeknap (13. OLDAL) XXXV L ÉVFOLYAM, 103. SZÄM Ára: 11.50 formt 1002. MÁJUS 2., SZOMBAT ÜNNEP A FŐVÁROSBAN ÉS A MEGYÉBEN Felelősségteljes, vidám demonstrációk i 8É$r ' - \ '>äIva'1 A westernvonat az idén a városligetiek helyett a szigetszentmiklósi gyerekeket szállí­totta a majális helyszínére Hogyan bővíti a rádió a műsoridejét? Környezetvédők tüntetése Á Szigetköz, a Csallóköz tönkretétele, nemcsak Ma­gyarország, Csehszlovákia é$ Ausztria, de az egész vi­lág felelőssége — hangoz­tatják a május másodikára Budapestre meghirdetett tüntetés szervezői. A de­monstráció 19 órakor kez­dődik Ausztria budapesti nagykövetségénél, majd részvevői — fáklyás me­netben — Csehszlovákia nagykövetségéhez vonul­nak. A szervezők szerint a nyugat-európai, amerikai tv-társaságok is beszámol­nak az eseményről. . Mint ismeretes, a rende­zők áruvásárlási és idegen- forgalmi bojkottot hirdet­nek Ausztria ellen. Remé­lik továbbá, hogy az ország lakói megértik az akció lé­nyegét, nyomást gyakorol­nak kormányukra, s Han­nes Androschra. Az oszt­rák állampolgárok már többször léptek fel sikere­sen saját hazájukban a környezetrombolás ellen. Az akciót a Magyar Kör­nyezetvédelmi Alap, a Le­vegő Munkacsoport, a Ma­gyarországi Zöld Párt,* a Duna Kör rendezi, de támo­gatja azt több más magyar, szlovák, osztrák és nem­zetközi környezetvédelmi mozgalom is. Lipták Béla, a Magyar Környezetvédel­mi Alap igazgatója, aiz ak­cióval kapcsolatban felhív­ta a figyelmet: a tüntetés azt is kifejezheti, hogy a magyarok nemcsak a fo­gyasztási javak megszer­zésére törekednek, hanem a környezet, a természet védelméért is képesek cse­lekedni. Nyugodt tüntetések, a munkavállalókat sújtó gon­dok kendőzés nélküli szám­bavétele. a jövőnek meg­előlegezett vidám percek jellemezték az idén Buda­pesten és vidéken a mun­ka ünnepét. A munkanélküliség a ma­gyar társadalom legfőbb problémája. Szomorú ak­tualitását jelzi az is, hogy a május elsejét megelőző hetekben a munkanélkü­liek száma már meghalad­ta az 500 ezret — hangoz­tatta Nagy Sándor, a Ma­gyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetségének el­nöke pénteken a Városli­(Foly tatás a 3. oldalon.) Nem járul hozzá a Magyar Rádió reggeli, félórás mű­sorbővítési terveihez a Ma­gyar Műsorszóró Vállalat (MMV), mivel a rádió ed­dig meg nem írta alá az 1992. évi műsorsugárzásra vonatkozó szolgáltatási szer­ződést — tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Andics Gábor, az MMV gazdasági • vezérigazgató­helyettese elmondta: a mű­sorszórás tarifái hatósági­lag rögzítettek, így nem ké­pezhetik alku tárgyát. Már csak azért sem, mert még ez az ár sem fedezi a vál­lalat működéséhez szüksé­ges műszaki eszközök pót­lását. A közszolgálati rádió ta­valyi sugárzása a műsor­szórónak 93 millió forint veszteséget eredményezett, miután a rádió még az ön­költségi árat sem tudta ki­fizetni. A múlt évi teljesít­ményt alapul véve és az idei hatósági díjtételekkel számolva, a műsorszóró igénye 100 millió forinttal haladja meg a rádió aján­latát. Viszont a rádiónak erre a célra nincs ennyi pénze. TÖBB HÓNAPOS RENDEZVÉNYSOROZAT Faluházzal indítanak Mostanában sokat emle­getik Pest megye legősibb települését, Biatorbágyot. Nemhiába. A tegnapi nap­pal egy hat hónapig tartó rendezvénysorozat vette kezdetét a településen. Biatorbágy idén ünnepli 800. évfordulóját. Ennyi idő telt el azóta, hogy első alkalommal említették írás­ban, magyar nj’elven együtt Bia és a hozzá tartozó Tor- bágy erdő nevét. Ennek a neves jubileumnak az em­lékére indították útnak ezt a nagyszabású ünnepséget, amely átfogó képet nyújt a település történelmi, gaz­dasági és kulturális fejlő­déséről. A monstre ünne­pély megnyitóeseményét' tegnap, május elsején tar­tották mag. Pénteken délelőtt 10 óra­kor avatták a faluházat, ennek alkalmából dr. And- rásfalvy Bertalan művelő­dési és közoktatási minisz-. tér megbízásából Jávor Károly országgyűlési kép­viselő tartott megnyitóbe­szédet. Megemlékezett a település történelmi múlt­járól, és az eddig elért gaz­dasági. kulturális eredmé­nyekről. A faluház meg­nyitása után szót kapott dr. Kórodi Mária ország- gyűlési képviselő, és Bia­torbágy polgármestere, dr. Palovics Lajos, Tekintettel a település nemzetiségi összetételére, a rendezvény védnökségi el­nökségének tagjai között ta­lálunk olyan személyisége­ket is, mint Hambuch Gé­za, a Magyarországi Né­metek Szövetségének el­nöke, vágj' Biatorbágy dísz­polgára, Peter Kiefner, Hrebrechtingen polgármes­tere. A hosszú lefutású ren­dezvény alkalmából lehe­tőség nyílik arra, hogy az érdeklődők kibővítsék h ely t ör t éne t i ismer etéiket. Ennek első lépéseként meg­tekinthették a tegnap meg­nyitott faluház emeletén Horváth Imre rendezésé­ben kialakított helytörténe­ti fotókiállítást. Papp Antonella A Műsorszóró Vállalat rádióadó-berendezéseinek 70 százaléka 15 évnél idő­sebb, s ha a szolgáltatási (Folytatás a. 2. oldalon.) BELPOLITIKAI KRÓNIKA A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK MEG­HÍVÁSÁRA pénteken Budapestre érkezett Athana- sziosz Tsaldaris, a görög parlament elnöke és kísérete, aki háromnapos magyarországi tartózkodása alatt meg­beszélést folytat Szabad Györggyel, az Országgyűlés el­nökével, a parlamenti pártok képviselőivel és az IPU magyar csoportja magyar—görög baráti tagozatának képviselőivel. > FÜR LAJOS honvédelmi miniszter meghívására két­napos hivatalos' látogatásra szombaton Magj'arországra érkezik a japán védelmi miniszter: Mijasita Szohej személyében első ízben látogat a közép-kelet-európai térségbe japán katonai vezető. PETÍCIÓVAL fordultak Antall József miniszterelnök­höz a fuvarozók, magánfuvarozók és taxisok képvise­lői, amelyben kormányzati intézkedéseket javasolnak helyzetük javítására. DR. HOLLÓ ANDRÁS, az Alkotmánybíróság főtitkára közleményben szólította fel a szakszervezeteket, hogy tegyenek eleget a törvény által előirt elszámolási kö­telezettségüknek, és az elszámolást május 10-ig juttas­sák el a VIKSZ részére. Bár lennék őrült s hullnék szakadékba hogy Pietralba havából kiássam s lepucoljam a kis madonna-szobrot szeretném az anyám kit életében nem volt időm szeretni és szolgálnám is őt kit elvesztettem egy új év éjszakáján. FRANCO CAJANI (Baranyi Ferenc fordítása) A magyar nyelv legmelegebben sugárzó hang­sora. Egyszavas virágének, tovább nem fokozható óda. Nagybetűs regény folyam, ómagyar tragédia. Anya. Tessék csak rápillantani a cseperedő gyerek számára is legkönnyebben kirakható, vagy össze­rakható (lám, ezek a fogalmak mennyire elhide- gülnek!), de mindenképp felépíthető szóra: önma­gát tükröző remekmű. ANYA. Kezdődik, mint a legnyitottabb ölelés, mint a világ majd’ mindenik ábécéje. Hogy aztán, doigavégeztével ugyanúgy végződjön — az utána következő újdonságot sej­tetve, az új fogalmat, a következő- nyitást, amely ugyancsak ANYA. Ekként válik önmaga megsok- szorozójává: az anyanyelv ágyává. Tessék csak egy pillantást vetni erre a legmele­gebben sugárzó szavunkra — A N Y A ... A két vég maga a kezdet, a folytonosság biztosítéka: nyitás, amely ölelkezés is legnyíltabb magánhangzónk ré­vén. Hogy aztán e végek, illetve végletek között sorsok tömkelegét sejtesse az NY — megannyi emelkedéssel és zuhanással (mintha kis kezek raj­zolnák az első N-eket...), majd a földet is meg­nyitó fájdalmak Y-jával... ANYA. Az el-nem-múlás biztosítéka, egyetlen bizonyos­ság, örökös ígéret. Van úgy, hogy nem nyílik lépésre a láb — ott Anya rakosgatja egjunás nyomdokába a botorkázó végtagokat. Van úgy, hogy nem nyílik szóra a szánk — ámde az Anya megteszi helyettünk. És emlékezni tanít, és újra emlékezni, hogy a meg­születtek — akár egy-egy népcsoportról is szó le­het, ha anyanyelv köti őket együvé — újra és új­ra képesek legyenek a megújhodásra. Ahol nagy a szabadosság, ott Anya a rend. Ami­kor és ahol nincs szabadság: ott Ö a szabadság is­tennője. Békétlenségben maga a békesség. A gyöngének maga az erő. ÉDESANYÁNK. Ha utánanézek vonulatában, a hétköznapoknak, úgy látom, a mindenkori anyák ott haladnak va­lahol az időben, akár megíratlan történelem. Áldja Isten minden moccanatukat! Bágyonl Szabó István Silvana Pierangelini Recchioi rajza és Hancsovszki János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom