Pest Megyi Hírlap, 1976. augusztus (20. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-04 / 183. szám

a 1916. AUGUSZTUS 4., SZERDA Gazdag program az őszre A közművelődés Kiállítótermekben Hazai és nemzetközi mérleg Vác új büszkesége a Madách Imre munkás és ifjúsági mű­velődési központ. Üj, hiszen még fél esztendeje sincs, hogy szélesre tárultak kapui a nagy- közönség előtt. Ebből követke­zik az is, hogy ma még nem lehet számvetést készíteni ar­ról: beváltotta-e az új intéz­mény a hozzá fűzött váci re­ményeket. Egy azonban bizo­nyos: azon a helyes úton ha­ladnak vezetői, amelyen a ré­gi épületben indultak el, s amely út két esztendővel ez­előtt a kiváló cím elnyerésé­hez vezetett. Ezt az állítást csak megerősíti Weisz György, a városi tanács elnöke, aki | igen elismerő véleményt mon- I dott az új épületben folytatott munka első néhány hónapjáról is. Szocialista szerződések Az új művelődési központ a város üzemeinek, intézményei­nek jelentős anyagi támoga­tásával épült fel. Ez a nagy­szabású összefogás azonban nem csupán erre az egy alka­lomra szólt: az intézmények és üzemek részt kérnek és vál­lalnak a művelődési központ fenntartásából is. Már elké­szült a szocialista szerződések tervezete, aláírásukra a közel­jövőben kerül sor. E szerződé­sek értelmében mintegy há­romnegyed millió forintos tá­mogatást nyújtanak évente a művelődési központnak, cseré­be a különböző speciális köz- művelődési szolgáltatásért. Ilyen például a gyári igények szerint rendezendő szakmun­kás-továbbképzés, amelynek a művelődési központ a szerve­zője és lebonyolítója. A művelődési központ évi költségvetése: 3 millió 200 ezer forint. Az állami támogatás összege: 2 millió 300 ezer. Ezt egészítik ki több, mint 3 mil­lió forintra — a szocialista szerződésekben vállalt össze­gekkel — az üzemek és in­tézmények. Természetesen más jellegű szocialista szerződések aláírá­sára is sor került vagy kerül még ezután. így például jú­niusban kötöttek szocialista szerződést a Szabadfoglalko­zású Képző- és Iparművészek pártalapszervezetével. Ennek keretében kiállításokat, mű­vészetpolitikai és képzőművé­szeti előadásokat rendeznek. A KISZ városi bizottságával e hónapban megkötött szocialis­ta szerződés a fiatalok művelő­désének, tanulásának, szórako­zásának fokozottabb segítését célozza. Augusztusban a Szov­jet Kultúra és Tudomány Há­zával kötnek szerződést, amely a magyar—szovjet barátság to­vábbi elmélyítése mellett első­sorban a műszaki és tudomá­nyos eredmények népszerűsí­tését tűzi ki céljául. Színház, irodalom Korábban a váciak Buda­pestre jártak színházba. A ré­gi, korszerűtlen épületben nem volt lehetőség arra, hogy a ve­zető fővárosi színházak társu­latai rendszeresen tartsanak előadásokat. Most azonban megteremtődött a lehetősége annak, hogy helyben is színhá­zi előadáshoz jussanak az itt élő emberek. A művelődési központ veze­tői a budapesti Nemzeti Szín­házzal, a Madách Színházzal a 25. Színházzal, a Fő­városi Operettszínházzal, az Allmi Déryné Színházzal, a kecskeméti Katona József Színházzal és a szolnoki Szig­ligeti Színházzal kötöttek szer­ződést. Ennek keretében egy gyermek- és egy ifjúsági, va­lamint két felnőtt bérleti so­rozat indul szeptemberben. Egy évad — huszonhat elő­adás, amelynek a programja igen változatos. Németh László: VII. Gergely, Shakes­peare: Athéni Timon, Lorca: Bernarda Alba háza, Fejes Endre: Cserepes Margit há­zassága, Katájev: A kör négy­szögesítése, Seneca: Oedipus Rex, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom, Harold Prince: Kabaré, hogy csak néhányat említsünk a gazdag színházi programból, amelyet még tíz — szintén bérletakció kereté­ben — pódiumelőadás egészít ki. Ez a sorozat Zsolnay Hédy előadói estjével kezdődik, I majd Darvas Iván, Kálmán ' György, Sinkovits Imre, Ha­lász Judit, s mások önálló előadói programjával folytató­dik. S ami szintén dicséretes: az ifjúsági színházi előadások, valamint a Pódium sorozat szorosan kapcsolódik az isko­lák tananyagához. Muzsika, tárlatok Vácott eddig elsősorban a zeneiskola biztosított otthont a hangversenyeknek. Ott ezen­túl a kamarazenekari hang­versenyeket rendezik; a zene­iskola és a művelődési központ közös szervezésében, szintén bérletakció keretében. A prog­ramban a többi között a Liszt Ferenc Kamarazenekar hang­versenye, Lehotka Gábor or­gonaestje és a Musica Humana kamarazenekari hangversenye szerepel. Ezek mellett nagyze­nekari hangversenyek színhe­lye lesz ősztől a művelődési központ. A budapesti MÄV- szimfónikusok, a Magyar Álla­mi Hangversenyzenekar, vala­mint a postás szimfonikus ze­nekar lép majd dobogóra. Az íúj művelődési központ léte ugyanakkor azt is jelenti, hogy újabb kiállitóhelyiséggel gazdagodott Vác városa. A tervek szerint havonta egy tár­lat nyílik majd itt. Augusztus­ban a helyi képzőművészeti szakkör tagjai mutatkoznak be műveikkel, szeptemberben rendezik meg Kalló Viktor szobrászművész tárlatát. Októ­berben a Dunakanyar Fotó­klub képeiből rendeznek ki­állítást, novemberben Zala Ti­bor grafikusművész, decem­berben pedig Mikes István festőművész munkáiból. Újdonságok Eddig harmincnyolc klub, szakkör, illetve tanfolyam mű­ködött a művelődési központ­ban. Szeptembertől újabb hat­tal bővül a választék. A fotósok mellett megkezd­hetik munkájukat az amatőr filmesek. Újdonság lesz a hanglemezgyűjtők baráti köre. Hogy minél gazdagabb legyen a választék, megállapodást kö­töttek a Niszály áruház hang­lemezosztályával s más buda­pesti hanglemezboltokkal is. Az emberek kedvenc időtöl­tése Vácott is, csakúgy, mint másutt, a barkácsolás. Ezért szerveznek most az MHSZ- szel közösen modellező szak­kört. A barkácsszakkör is munkához kezdhet szeptem­berben: jól felszerelt műhely áll a rendelkezésükre. És szin­tén új szolgáltatása lesz a mű­velődési központnak a hobby- kör. Tagjai szombatonként és vasárnap délelőttönként igénybe vehetik a művelő­dési központ barkácsműhe- lyét, annak valamennyi gé­pét, s ott hozott anyagból elkészíthetik mindazt, amire szükségük van otthonuk csi­nosításához, berendezéséhez. És még egy újdonság: szep­tembertől heti egy alkalommal délelőttönként és délutánon­ként — a gyárak műszakjaihoz igazodva — műszaki és tudo­mányos filmeket vetítenek. A cél világos: a legújabb tech­nikai eredmények bemutatá­sával segíteni a váci üzemek dolgozóinak még eredménye­sebb munkáját. Pont a moziügy végén Ismert tény, hogy a művelő­dési központ építéséhez a Pest megyei Moziüzemi Vállalat 4,5 millió forinttal járult hoz­zá annak fejében, hogy elké­szülte után itt lesz a város mozija is. Most viszont új megállapodás született: a vá­rosi tanács a vállalattal közö­sen felújítja a régi művelődé­si ház mozitermét és a vetíté­sekre továbbra is ott kerül sor. Ugyanakkor a művelődési köz­pontban rendezik majd heten­ként három alkalommal a premiervetítéseket, a művész­filmek bemutatóját, s itt mű­ködik majd az iskolamozi is. Mivel Vácott eddig egyetlen mozi működött, most a műve­lődési központ új szolgáltatá­saival bővül a filmvetítések lehetősége. A munka tehát megkezdő­dött, a kapuk szélesre tárva mindenki előtt. Most az a fon­tos, hogy a város lakói közül minél többen és minél gyak­rabban lépjék át a szélesre tárt kapukat. Prukner Pál KONECSNI GYÖRGY HAGYATÉKA A NEMZETI GALÉRIÁBAN Nagy nemzedék távozott s hagyta az utókorra gazdag életművét. A Magyar Nemzeti Galéria alapos , felmérés és előkészítés után rendre bemu­tatja mesterré növekedett képzőművészeink hagyatékát, egy egész népre hagyományo­zott örökségét. D. Fehér Zsu­zsa méltó rendezésével és könyvméretű katalógusával most szeptember végéig Ko­necsni György emlékkiállítá­sát láthatjuk. Mérték ez is fiatal festőink, grafikusaink számára. A mesterség mérté­ke, a rajzi alaposággé és el- mélyültségé, amelyről oly so­kan és oly szívesen megfeled­keznek napjainkban a pálya­kezdők közül. Nem indokolha­tóan, mert megszerzett tudás alkalmazása nélkül nem épül­het életmű, az éppen a mes­terség művészi fokozásainak következménye. Konecsni György valamennyi szobrászi tisztázata, hibátlan szerkesz­tésű rajza, festmény-kísérletei és plakátsorozata ezt az ala­posságot példázza, amely a te­hetség és teljesítmény köz­ponti része. Az már egyénisé­ge, hogy sokoldalú. Ö több műfajban törekedett klasz- szikus értékre hitelesen, siker­rel. Vegyük a plakátot. A Dobolok, továbbá az És mégis lesz kenyér üzenet, remény, bizalom, felszólítás volt 1945­Konecsni György: Szabács viadala (tolira jz) A Kerala KaIdmandalam Magyarországon Szentendrén kezdte vendégjátékát az indiai együttes ben, hogy közös munkánkkal mégis lesz élet és békesség. Társadalmi tett volt, nem a művészi erejére figyeltünk, az csak rejtetten és nem elsődle­gesen hatott bennünk, s csak most vészük észre, hogy a Dobolok lap csonkolt fájával, halott lovával, monumentali- zált emberfejen lépkedő pa­pírfigurájával Salvador Dali égő zsiráfjának továbbterem­tett megoldása. Egyáltalán Konecsni György nyughatatla- nul kísérletezett — műterme laboratórium volt önmaga, nemzedéke, utódai számára, így a szürrealizmus és fasiz­mus eszközeit felhasználó, azok lehetőségein szemlélődő képei előművek, mások részé­ről igénylik a még pontosabb felmérésű folytatást. Kezde­ményezései önmaguk zártsá­gán túl indítást adnak má­soknak, így minden Konecsni- mű szociális hasznú is, eszté­tikai végeredménye mellett. Ezen összetartozó kettősség nemcsak ars poeticája, ha­nem állandósult képzőművé­szeti gyakorlata volt, hatása ma is érződik, hiszen minő­sége általános érvényű mér­ték. Rendszeres, szerves el- mélyültséggel törekedett a műveltségre, ennek köszönhet­jük Ady-, Csokonai-, József Attila-, Katona József-, Arany János-, Vörösmarty-adaptá- cióinak komolyságát, mely a maga esztétikai együtthatóival jelent hozzájárulást értékelé­sükhöz. Kiemelkedő sorozata értelmezi tolirajzokkal A ma­gyar nyelv történetét. lása jelenti értékeit. Vonalve­zetése megfontolt, gondolatai­nak, melyek mindig festői ér­zelmek, megkeresi, megtalálja a műben sajátos szerkezetét. Absztrakciója saját valósága, ezért kellemes színtömbjei kö­vethetők, s harmóniát kelt bennünk sárga csendélete, tár­salgása, optikai zenéje, vörös akkordokkal lejtő örömtánca. Gadányi Jenő eszményei ke­ringenék új elemekkel, szín­vonalas folytatással nagyon lelkiismeretes és ezért rokon­szenves, korszerű műveiben, amelyek őszinték és tökélete­sek a maguk nemében, s fes­tészetünk egyik nemes szige­tét jelentik. Bozóky Mária grafikái A Helikon Galériában kiál­lító Bozóky Mária, akinek grafikáit augusztus 15-ig lát­hatjuk, más alkat. Tus-akva- relljeivel, vegyes technikával siet a kölni, párizsi ívek, Krúdy, Rilke, Vörösmarty, Kafka összetett költői, írói világának értelmezésére. Ezt érzékeny finomsággal, átfű­tött szándékkal végzi, csönde­sen mintegy újraírja — de mindenképpen átkölti a vona­lak értelmes-ösztönös sorako- zójában a költészet, irodalom, építészet számára megnyíló forrásait. Mondhatunk annál nagyobb elismerést, mint azt, hogy e lapok önszépségén túl éppen az ő tapintatos segítsé­gükkel jobban bepillantha­tunk Rilke világába? Sakuni és Judhistira kockajátéka, amelynek során a király elve­szíti birodalmát, Dózsán Péter felvétele Szentendrén, a Pest megyei művelődési központban. szo­katlanul látványos, egzótikus színielőadásnak tapsolhatott hétfőn este a közönség. Ekkor lépett fel első alkalommal ha­zánkban az indiai Kerala vá­ros Állami Művészeti Akadé­miájának 20 tagú művész- együttese. A hétfői bemutatón a Kerala Kalámandalam együttes egy, a hazai közönség előtt kevéssé ismert színpadi műfajban mutatkozott be: a pantomimnak és a táncdrámá­nak azzal az ötvözetével, amelynek európai megfelelője a középkori misztérium játék volt. Az est műsorán szereplő ős­régi indiai eposz a Mahábhá- rata két, egymással a hata­lomért acsarkodó fejedelmi család háborújának története. Az ősi színjátszás hagyomá­nyait híven őrző együttes a kockajátékon elveszített, majd véres háborúval visszaszerzett birodalom történetét állítja színpadra. A kavargó esemé­nyek sora kiváló alkalmat kí­nál a legpazarabb jelmezek és a jellemek rendszerét híven tükröző ősrégi maszkok felvo­nultatására. Az előadás európai néző számára szokatlan érdekessé­ge, hogy a darab elejétől a végéig egyetlen szó sem hang­zik el a formabontó egyszerű­séggel berendezett színpadon. A szereplők csupán mozgásuk­kal és gesztusaikkal utalnak a cselekményre. Játékukat gon­gok, dobok és más ősrégi in­diai ütőhangszerek kísérik. Az indiai együttes augusztus 10-ig tartózkodik hazánkban. Ez idő alatt összesen 8 alka­lommal lépnek a magyar kö­zönség elé, B. P. Tudása, tehetsége, szorgal­ma arra ösztönzi képzőművé­szetünk ifjú alkotóit, hogy rendszeres összpontosítással, szívós munkával érjék el fo­kozatosan á mindig merede- kebb magaslatokat. Konecsni György elérte — életműve ezért jelent példát, utat, ered­ményt a ma mesterjelöltjeinek. Kontraszfy László képei A Műcsarnokban augusztus 22-ig tekinthetik meg az ér­deklődők Kontraszty László festőművész tárlatát, mely fö­lötte érdekes a maga egyne­műségében. A Szegeden szü­letett hetvenéves alkotó a Szo­cialista Képzőművészek Cso­portjának tagjaként alakította ki egyéni stílusát. Művészete hibátlanul tiszta, a színek szinte zenei rendje, a formák e rendből születő csoportosu­A Fiatalok Stúdiójának kiállítása A Kulturális Kapcsolatok Intézetének Dorottya utcai termében mutatták be a Bol­gár Népköztársaság pályázatá­ra készült festményeket, me­lyeket a Fiatal Képzőművé­szek Stúdiójának tagjai készí­tettek. Ki-ki keresi az útját, ezért a felületkezelés meg­annyi változata jelenik meg. Ezúttal Tenk László öröm­ünnepe, Bráda Tibor hídja, Dobrovits Ferenc építőmun­kásai, Szkok Iván réndezőpá- lyaudvara és Duschanek Já­nos 1848-at idéző képe ígéri azt, hogy e művek megállják helyüket a fiatal szocialista képzőművészek nemzetközi tárlatán, melyet bolgár bará­taink kezdeményeztek. Losonci Miklós A kulturált utazáshoz hozzá tartozik az utas-balesetbiztosítAs Térítések: © balesetnél 100 000 Ft-ig » ® balesetből eredő, múlékony munkaképtelenségnél napi 50 Ft-ig © balesetből eredő ruha- és poggyászkárok 8000 Ft-ig A balesetet a vonat, az autóbusz vezetőjével, a kalauzzal, vagy a forgalmi irodával szükséges közölni. Az utas-balesetbiztosítás önkéntes, de nélkülözhetetlen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom