1051 találat (0,105 másodperc)

Találatok

1. 1993-07-20 / 167. szám
[...] 44 000 Prospero Bábegyüttes Nánási Istvánná Biatorbágv Nyári bentlakásos intenzív bábos művészeti tábor megrendezéséhez támogatás kérése 44 000 Budakeszi Balassi Bálint [...] Kossuth Művelődési Központ Cegléd Nagy István Csoport 25 éves jubileumi kiállításának [...] Irodalmi zenei szaktábor 35000 Koren István Általános Iskola Domonv A Dunántúli [...]
2. 1967-12-03 / 286. szám
[...] például Lőrincz Károlyné albertirsai lakos kérése Arra kért se­gítsek neki mert [...] szolgálhatok Itt van például Lánczos István dán szentmiklósi nyugdíjas pana­sza Hónapokig [...] András nyársapáti tanító javaslata és kérése segítsek a villany bevezetésében vagy [...] és lehetsé­gesnek látszik a mikebudaiak kérése is a régi malom átala­kításával [...]
3. 1992-12-07 / 288. szám
[...] 1992 DECEMBER 7 HÉTFŐ SlliKiSlTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] és a TUDO­MÁNY Bágyoni Szabó Ist­ván rovatvezető a KULTÚ­RA és a [...] Tibor és Bágyo ni Szabó István rovatveze­tők az IRODALOM rovat gondozását [...] mint mai számunkban is Benedek István leveleit ol­vashatják Japán minitévé A [...]
4. 1978-04-16 / 89. szám
[...] akié Vecsésen Teljesült a lakótelepiek kérése A Hazafias Népfront vecsé­si bizottsága [...] és napfényt mondotta Csom bordi István a tanács mező­gazdásza a fásítási [...] Az OTP lakótelepiek több éves kérése is teljesült Végre sike­rült létrehozni [...]
5. 1974-03-03 / 52. szám
Néprajzi gyűjtőút A múzeum kérése A váci Vak Bottyán Mú­zeum [...] a községi művelődési Láz­ban Terbe István tudományos munkatárs Zöldségfélék a há­zikertben [...] is közlekedik ugyancsak az uta­zóközönség kérése és javasla­ta alapjárl E változtatásokat [...] különb legyen á Miért Kovács István C B Muthamma az Indiai [...]
6. 1971-11-21 / 275. szám
[...] Luxustelkekről van szó mondta Fitter István a közsé­gi tanács elnöke aki [...] oldalon a lakásépítő szövetke­zet jogos kérése hogy ne luxus áron kelljen [...] van kiút s a fiatalok kérése nem vész el a hivatalok [...] Pallagi Sándor és Drenlco vics István váchartyáni lako­sok a helybeli TÜZÉP [...]
7. 1975-11-02 / 258. szám
[...] György dr Pápes Tibor Sima István Raukó János Gajdos Józsefnc és [...] hiva­talban tartott ünnepségen o Sima István a járási hivatal osztályvezetője 1950 [...] tevékenység további korszerűsítése várha­tó Illés Istvánt is jubileumi em­lékéremmel tüntették ki [...] a Keleti pályaudvarról A be­járók kérése e két vonat között indítson [...]
8. 1994-04-23 / 94. szám
[...] nem adja fel könnyen bár kérése eddig több he­lyen is süket [...] emberi és politi­kai kultúrából Csurka Ist­ván beszéde alatt teljesen ki­vetkőzve magából [...] Keletkezéséről nem sokat tudunk Bogdán Ist­vánnak csupán annyit sikerült kiderítenie hogy [...] módon pénzhez jutni Mint Bogdán István írja Nem is kapott támogatást [...]
9. 1992-12-04 / 286. szám
[...] Nándor grafikai ki­állítása látható SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Lajos és Nagy Erika Horváth István és Tach scherer Éva Vácott [...] Cse ry Mária Vác Frick Ist­ván Vác Víg Ferencné sz Nagy Julianna Vác Orgo ványi Istvánná sz Eszenyi Margit Gyál Felföldi [...]
10. 1965-03-25 / 71. szám
[...] 25 CSÜTÖRTÖK A Hazafias Népfront kérése megértésre talált de az akdóbizottság [...] Teleki utcában A megbeszélésen Simon Ist­ván a járási felügyelőség ve­zetője ismerteti [...] feldolgozó mun­ka A Hazafias Népfront kéré­se megértésre talált Kérő sza­vára idősek [...]
11. 1973-08-29 / 201. szám
[...] Verőcén Gumikereket keresnek A szülők kérése Kedves levél érkezett szer­kesztőségünkbe Kozma [...] ki míg Lőrinc József Sági István és Farkas Ferenc a homokozó [...] A fáradtságot nem ismerő építők kérése az egyre in­kább összefogó körzet [...]
12. 1972-02-15 / 38. szám
[...] 1972 FEBRUAR 15 KEDD SOKAK KÉRÉSE Hogyan lehetne fellendíteni a klubéletet [...] Ez a klub kérdezem Kis Istvánt a művelődési köz­pont igazgatóját Jelenleg [...] mondotta az egykori klubtitkár Kis István igazgató A nyolc évvel ezelőtt [...] és Kendró Julianna Gyula Szűcs István és Kovács Margit Margit Botocska [...]
13. 1959-12-01 / 282. szám
[...] niás szerv vagy a szülők kérése alap­ján rendeljük el Minden esetben [...] a boltra s mindez Francia István bolt­vezető és munkatársainak ér­deme Reméljük [...] Nagy Testamentum j Magvető Békési István Petőfi nyomában Balázs Az agy [...] A fel­sővárosiak és az alsóvárosiak kérése is teljesül mert ott is [...]
14. 1971-11-16 / 270. szám
[...] KEDD Levélszekrények kellenének 4 posta kérése a lakókhoz Ki ne bosszankodna [...] minden esztendőben elhangzik a postahivatal kérése a lakók­hoz szereljenek fel a [...] és Kovács Ilona Éva Dé­nes István és Vladár Irén Zsolt Bujdosó [...]
15. 1967-06-14 / 138. szám
[...] idén sikerül Tovább megyek Bartha Ist­ván műhelyébe A műhely zsúfolt Nevetve [...] jó férjem és édes­apánk Halasi István temetésén jelen voltaik sírjára a [...] velünk együtt éreztek özv Halasi Ist­vánná és gyermekei kedő el tudja [...] hagyja el a gépet Pozsgai Istvánná az üzem je­Innen ismét egy [...]
16. 1966-02-18 / 41. szám
[...] és ez szinte minden háztartás kérése hogy a tüzelőanyag hazaszállításánál ne [...] A ceglédi lányok asszo­nyok régi kérése vasárnap a városban legalább egy [...] szőlő és gyümölcs telepítéshez Csala István a ceglédi Petőfi Tsz elnöke [...]
17. 1970-02-04 / 29. szám
[...] is Dajka Ambrus rendezvényfelelős Kecskeméti István lesz A külső pályák felelőse [...] számszerű­leg is megnövelni A bázis­üzem kérése az hogy sport­szerűen játszanak verse­nyezzenek [...] a sport­körnek Az egyesület Bakonyi Ist­ván és M Kiss József labda­rúgó Tóth Szalkay István birkózó Nagy István aszta­litenisz és Kucher József kézilabdaedző [...]
18. 1985-04-13 / 86. szám
[...] pályaválasztásának történetét mesélte el Madarász Istvánná szülő pedig arra próbált vá­laszt [...] V S m Színház Mindenki kérése teljesül Nyári tervek lehetőségek Április [...] végül is min­den üdülni jelentkező kérése teljesül Bár ez a kijelentés [...]
19. 1966-02-19 / 42. szám
[...] Keszthelyi Agrártu­dományi Főiskolán dr Sárvári István irányítá­sával nagyszabású kísérleteket folytatnak hogy [...] a rendezvényeké a jövő Ju­rányi István magyar szakos tanárral aki a [...] és ez szinte minden háztar­tás kérése hogy a tüzelőanyagot ne csak [...] A ceglédi lányok asszonyok régi kérése a városban leg alább egy [...]
20. 1982-01-14 / 11. szám
[...] az 5 ös és Both Istvánná a é os választóke­rület tanácstagja [...] Szakmunkásképző Inté­zetben tart beszámolót Grónai István a 32 es és Monostori [...] a 37 es és Szűcs István a 38 as választó kerület [...] önkéntes or­voshoz fordulás a gyógykeze­lés kérése Mikor kell ezt megtenni A [...]
21. 1969-04-01 / 75. szám
[...] ez­rével Csontos Gábor La­tinka Száva István Az is­tennő kegyeltje Móra Fe­renc [...] környékbeli olvasók­hoz papp A KERESKEDELEM KERESE Időben vásároljunk az ünnepek előtt [...] óráig nyitva tart A kereskedelem kérése hogy a tejen és kenyéren [...]
22. 1963-03-30 / 75. szám
[...] tevékenységüket A vita során Arany István a városi tanács vb titkára [...] At­tila Színházzal állandó ven­dégszereplésre Búzás Istvánná a városi pártbizottság titkára szintén [...] adhatnak támogatást és kinek a kéré­se indokolatlan öttagú bi­zottság foglalkozik a [...] milyen anyagi helyzetben él és kérése jo­gos e Segélyt egyébként na­gyon [...]
23. 1977-02-13 / 37. szám
[...] mű­veit Vác városának adomá­nyozta Egy kérése volt csu­pán hogy a váci [...] film megalkotásában nyújtott tel­jesítményéért Csurka István és DömöLky János kapta A [...] lakására baráti ala­pon befogadta Szabó Istvánt A falu hamar szájára vette [...] Klasszikus operettrészletek 21 35 Dénes István műsora 21 45 Nép­dalok néptáncok [...]
24. 1994-05-21 / 118. szám
[...] LEITNER GÁBORRAL 9 oldal BENEDEK ISTVÁN Beszélgetés egy nyugati honfi­társsal 10 [...] napján 16 oldal BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN Balázs Ferenc avagy az Opus [...] véleménye szerint jo­gos a helyreigazítás kérése s remélik a későbbiekben a [...]
25. 1992-12-05 / 287. szám
[...] Bírósági ügy jelzője 31 Fekete István könyve egy gó­lyáról 33 Vizitel [...] Hollós u 2 B Barna István Abony Béke út 8 A [...] Ft áh A Váci Rendőrkapitányság kérése Jelentkezzenek n tanúk A Váci [...] befizetés áruforgalmi osztály Győr Türr István u 5 tel 96 11 [...]
26. 1992-04-18 / 93. szám
[...] j mUm u egycnlcgcrlcsíto másolat kérése 10 Ft számla fedezetlensége esetén [...] 159 a telep kezelői Détári István Szob telefon 27 11 698 [...]
27. 1994-09-13 / 214. szám
[...] Timmel Róbert Bp XVII Pajor István Bp XVI Gulyás Bálint Gödöllő [...] Börcsök Béláné Kerekes Béláné Zágoni István­ná Zágoni István Zágoni Istvánná Tóth Lászlóné Tóth László Sipos Attila Börcsök Endre Bódis István Várfi Ist­ván Kovács Sándor Várfi Istvánná Bp XL Börcsök Ádám Börcsök [...]
28. 1988-07-16 / 169. szám
[...] 13 15 ezer fo­ltos bruttó kerese lehet őséggel kubikos munkakörbe havi [...] eladó Érdeklődni lehet Bár sonyi István Leány­vár Kálvária u 23 Polski [...]
29. 1995-01-18 / 15. szám
[...] József Magánvállalkozók Baráti Köre Podmaniczky Istvánná független Lázár András Isaszegi Nyugdíjasok [...] Dr Baranyi Zoltán független Boréki István FKGP Budai András független Debreczeni [...] Verkes Sándor független Telki Polgármester Kerese János független Képviselő testület Bakos [...] testület Baka János SZDSZ Dombi István független Fidel István független Gyenes László független Horváthné [...]
30. 1983-03-01 / 50. szám
[...] 547 Kertészet létrehozásé sához társat kérésé pince kert fólia van 272 [...] és szőnyegpadló fektetés lomtalanítás Fucskár István Budapest XX Előd u 43 [...] kendermagos és Rhode Izlandi Du­dás Istvánná Jászka­ra jenő Akácfa út 32 [...]
31. 1994-02-12 / 36. szám
[...] kampánya jelen­tette be tegnap Eszes István a KDNP kampányfőnöke A vidéki [...] és a hivatal működését Asztalos István a közmű­velődési és oktatási bizott­ság [...] és bejelentette hogy e szervezetek ké­rése alapján az A V Rt [...]
32. 1964-08-09 / 186. szám
[...] az államtanács el­nökhelyettesének vezetésével Dobi István és Kádár János részvéttávirata Aleksander [...] Aleksander Zawadzki elvtárs emlékét Dobi István a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának [...] nyomán feszültté vált bírósághoz intézhetnek kerese tet B elgrad Kennedyné Jugoszláviában [...]
33. 1993-03-22 / 67. szám
[...] felmos stílusa 9 o Márta István és Kocsis Zoltán vallomása a [...] o Tőrőcslk Móri és Miké István 50 51 o TÖRZSASZTALNÁL ÉS [...] Mivel azonban az önök kérdése kérése fontos a mi számunkra is [...]
34. 1992-12-02 / 284. szám
[...] augusztus 18 án átadott Szent István hídhoz csatla­kozó új útszakasz 7 [...] magán személyeknek és viszont­eladóknak SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és [...] Verebély János Vecsés V Német István Pest ni Veres János Cegléd Veres István Aborty Vellon József Ócsá Véber [...]
35. 1993-07-21 / 168. szám
[...] megrendezésének támogatására 300 000 Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre Zebegény Nyári [...] Zsámbok Nyári játszóház költségeihez hozzájárulás kérése 20 000 Művelődési Ház Gazdálkodók [...]
36. 1993-09-21 / 220. szám
[...] által telepített számítógépes mintarendszert Komáromi István ezredes a Pest Megyei Rendőr [...] Szívünknek le­het sok sok vágya kérése de arra kell törekedni hogy [...] a napon született gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar Ifjúkori Napló­jának [...]
37. 1993-09-11 / 212. szám
[...] Anya XVIII sz közepe benjárásuk kérése A mario lógia szerint Mária [...] imádkoztak a katolicizmus ügyéért Szent István király felajánl­ja koronáját országát a [...] és az Ár­pád házi szentek István Imre László Erzsébet tisztelete köré [...] lett Szűz Mária és Szent Ist­ván középpontba helyezése egyaránt szolgálta a [...]
38. 1992-12-03 / 285. szám
[...] 1992 DECEMBER 3 CSÜTÖRTÖK SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE tierjük tisztelettel a városi és [...] szerezhet meglepetése­ket Biatorbágyon a Szent Ist­ván u 10 szám alatt bárki [...]
39. 1993-06-03 / 127. szám
[...] szóvivői sajtókonferen­cia meghívott vendégeként Gyarmati István főosztályve­zető Egészen 1989 ig jóformán [...] jelen van­nak Lezsák szerint Csurka Istvánnak ezek mögé az igaz­ságok mögé [...] ma is nagyon be­csült Csurka Istvánt A Magyar Demokrata Fó­rum országgyűlési [...] ezzel a politi­kával elsősorban Csurka Ist­ván és Zacsek Gyula fordult szembe [...]
40. 1992-04-24 / 97. szám
[...] postautalvány díjmentes nxXuorrm egyenlegérlesítő másolat kérése 10 Ft T számla fedezetlensége [...] áruforgalmi osztályán cím Győr Türr István u 5 tel 96 11 [...]
41. 1991-08-01 / 179. szám
[...] e heti tárgyalási sorrendje Csutorka István Laczkó István súlyos testi sértés Zsíros András [...] pél­dául az érintett utcák la­kóinak kérése továbbá a községben élők véleménye [...]
42. 1990-06-08 / 133. szám
[...] A magyar fél­nek az osztrákok kérése szerint június 30 ig kell [...] Magyar Tudo­mányos Akadémia javasla­tára Láng Istvánt a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárává [...] elnöke A jövő­ben dr Horváth István bonni nagykövetünk tölti be a [...]
43. 1993-06-15 / 137. szám
[...] kiinduló magatartás illetve a Csurka István igaz­ságérzékéből fakadó felisme­rések olyan kettősséghez [...] kö­vető tanévzáró ünnepélyre meghívták Nemeskürthy Ist­ván egyetemi tanárt a végző­sök köszöntésére [...] vár­hatóan a DOPE Környezetvé­delmi Kft kérése illetve a Pest Megyei Szervezési [...]
44. 1992-12-23 / 302. szám
[...] Hegedűs Ló­ránt püspökök Közöl­jük Benedek István Fe­kete Gyula Szuhay Ba­lázs Balaskó [...] Tö­rök Bálint Fábián Gyu­la Jeleníts István Sán­dor György Stolmár G Ilona [...] a bolt figyelmes dolgozóinak egyetlen kérése csupán az hogy má­sokra is [...]
45. 1992-06-18 / 143. szám
[...] és Némedi Edit Dé­nes Bakró István és Ber­kes Krisztina István Kis prumik János és Danka [...] és Denk Anikó Henrik Csapó István és Radnóti Hajnalka Zsuzsanna nevű [...] figyelembe vettek A kócséri küldöttek kéré­se volt hogy a felügyelő bizottság [...]
46. 1993-04-21 / 92. szám
[...] mondja egy másik tiltakozó Gelencsér István akinek a háza úgy­szintén tűzveszélyben [...] Elnézve a kaotikus álla­potokat Gelencsér István­nak igaza van Egy fekély­től csak [...] A viharos hangulat kialakí­tásáért Kína István szigetcsépi polgármester szerint az ügyve­zető [...] hálózat elvi építési engedélyé­nek a kérése folyamatban van A megvalósíthatósági ta­nulmányterv [...]
47. 1967-01-03 / 2. szám
[...] összeíró biztos is kitöltheti Szirmai István Párizsba utazott A Francia Kommunistei Párt Központi Bizottságának meghívására Szirmai István­nak az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának [...] nyilvánvalóan meg­torlás amiatt hogy Fejszal ké­rése ellenére az 1964 novem­berében lemondott [...] Dr Bánk József hétfőn Dobi István a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke [...]
48. 1971-07-23 / 172. szám
[...] kell leakasztani a szögről Illés István MOTOROS TALÁLKOZO Győr város alapításának [...] óta működik Jelenlegi veze­tője Major Istvánná aki egy éve látja el [...] e a gázlerakat veze­tőjének valamilyen kérése Igen Nagyon kérném hogy a [...]
49. 1993-01-27 / 22. szám
[...] a Deb­receni Ütőhangszeres Együttes Szabó István Sza­kái Petra Toldi Éva Törő [...] Fejesné Teleki Rita védőnő Kis Istvánná volt óvónő a művelődési ház [...] Máltai Szeretetszolgálat A ceglédi szervezet kérése Csoportunk néhány tagja az elmúlt [...] üdvözlettel a csoport nevében Madarász István Péntek Géza mb vezető mb [...]
50. 1973-04-10 / 83. szám
[...] Idegenforgalma amióta megnyílt a Szőnyi Ist­ván Emlékmúzeum évről évre nő És [...] főcsoportfőnökéhez fordultait segítségért A zebegényiek kérése jo­gos volt mondja Kárpáti Ferenc [...] lis kérdései címmel Ma Frits István a szak­szervezetek megyei tanácsa munkavédelmi [...]
51. 1973-04-13 / 86. szám
[...] 78 választó körzet lakóinak határozott ké­rése volt az áruház felépíté­se És [...] mert megéri a fáradtságot Kovács Istvánná Sziget szentmiklósról jár naponta dolgozni [...]
52. 1974-12-08 / 287. szám
[...] félszáz név S a posta kérése jelentkez­zenek az újabb előfizetők Szürkéskék [...] lapokban megjelent dedikált cikkei Arany Ist­ván tanulmánya a tanácsi munkáról Sólyom [...] Fekete szegélyű gyász lapok Csányi István Böhm Lipót Magyar András Si­ma István és mások halál­híréről szóló értesítések [...]
53. 1993-08-03 / 179. szám
[...] Ágoston Bennó Csilla Harmatka HERMINA István Izsák Kamélia Lídia Mirtill Niko [...] Dalmátiosz és Fa usztosz Szt István római püspök vértanú és Szentéletű [...] 23 23 27 A Hungexpo kérése Egy egy dokumentum segítséget jelent [...] közölte a sajtó képviselőivel Kovács Ist­ván a Hungexpo Vásár és Reklám [...]
54. 1994-11-30 / 281. szám
[...] költő emlékezetében címmel dr Jeleníts István piarista tar­tományfőnök tart irodalmi estet [...] es tele­fonszámon A tisztiorvosi szolgálat kérése Rókatetemet találtak November 24 én [...]
55. 1993-07-05 / 154. szám
[...] előadást Dél­előtt 11 órakor Szent István életműve és a magyar állam [...] Mária neurológus főorvos A Vöröskereszt kérése A Magyar Vöröskereszt száz kisgyermeket [...]
56. 1971-04-04 / 80. szám
[...] Hazafias Népfront városi és Ujfalvi Istvántól a HNF járási titká­rától Idén [...] jött el kezdte nyilatkozatát Ujfalvi István Az ünnepélyes hangulatú gyűléseken mindenütt [...] elkö­vetkezendő évek feladatairól A POSTA KÉRÉSE POSTAFIÓK 32 TÁVASZ A FÖLDVÁRI [...] A leglátogatottabb a zebegényi Szőnyi István emlékmúzeum Tavaly közel húszezren láto­gatták [...]
57. 1994-11-14 / 267. szám
[...] ben 45 éves korá­ban családja kérése ellenére Bauer Udvardy Mihály be­vonult [...] Ribáry Zoltán Templomszentelés Gyöngyösön Seregély István egri ér­sek a Magyar Katolikus [...]
58. 1993-06-12 / 135. szám
[...] Egyházi hírek Az Utinform Döme István jelenti az Útin formtól Az [...] a forgalmi dugók a rend­őrség kérése hogy a kétirá­nyú szakaszon lehetőleg [...] Szolno­ki út 5 Tóth Kása István 10 Templom Pintér Gyula keresztel [...] Szolno­ki út 5 Tóth Kása István Június 19 szombat 16 If­júsági [...]
59. 1973-09-22 / 222. szám
[...] Ilyen volt a vállalat igazga­tójának kérése a végrehajtó bizottság a járásból [...] többen kaptak az idén Kür­tös Istvánná Kaposvári Be­lőné Balatonfüreden Angyal Gusztáváé [...] tizenegy tagja között van Fejes István a Váci Kötöttárugyár igazga­tója is [...]
60. 1993-03-16 / 62. szám
[...] Mivel azonban az önök kérdé­se kérése fontos a mi számunkra is [...] egyesület Kiskuntacházán megalakult a Fekete István Országos Állat­védő Egyesület helyi szerveze­te [...]
61. 1991-07-26 / 174. szám
[...] Igazgatóságtól ezzel ügye rendeződött mert ké­rése meghallgatásra talált Minderről lapunk június [...] po­litikusainak sorsa V E Petényi István felvétele kérjék egykori saját tulaj­donú [...]
62. 1993-02-18 / 41. szám
[...] hogy Orlai Márton és társai kérése jo­gos A téesz elnök most [...] Nagykőrös olasz barátai Kovács T István A Állattartók figyelmébe Gyógyítanak és [...]
63. 1974-07-23 / 170. szám
[...] be a babot tájékozta­tott Mózer István főagronó mus Négy szakaszban vetettük [...] nyolc éve dolgoz­nak itt A kerese tűk Éves átlag gggraB i [...]
64. 1993-11-27 / 277. szám
[...] meg függetlenségüket Ez Kossuth Lajos kérése a székely néphez Ügyünk szent [...] csak a személyek változ­tak Csépió István Kismaros tek E teljesítmény példát­lan [...]
65. 1993-04-10 / 83. szám (84. szám)
[...] versikék kíséretében pénz és ajándék kérése céljá­ból valamint a legények előre [...] azok nem énekeltek Kovács T István
66. 1994-12-12 / 291. szám
[...] múlt el nyomtalanul Beszélgetés Mácz Istvánnal Cegléd leköszönő polgármesterével A közeli napokban Mácz István polgármester átadja a város kulcsát [...] akik azt tévesztették amennyiben Giba Istvánt választanák pol­gármesternek akkor én ülnék [...] szóló tu­dósítás mint ahogy azt Ké­résé János polgármester a bevezetőben megfogalmaz­ta [...]
67. 1993-05-03 / 101. szám
[...] Tibor Lukács Lász­ló és Székely István Jelentkezni május 15 ig lehet [...] Mivel azonban az önök kérdése kérése fontos a mi számunkra is [...] lehet problémá­jával jelentkezni Dr Hárdi István kandidátus vezeti főorvos Ha Ön [...]
68. 1993-04-21 / 92. szám
[...] némi érdeklődést mutat az állampolgár kérése panasza bejelentése iránt Sajnos azonban [...] Ma­gyar Királyi Testőrségről A Sabjanics István ezredes ó rezredparancsnok elnökletével megtartott [...]
69. 1992-01-03 / 2. szám
[...] én a Váci Levéltárban Széchenyi Ist­vánra az íróra politikus­ra közéleti emberre [...] Csá­ki Móric Rózsa György Polynek István Vörös Ká­roly és Vilhelm Gizella [...] ikra Ismeretien halott A rendőrség kérése Baleset történt december 29 én [...]
70. 1993-02-24 / 46. szám
[...] sze­meltek ki Több tucat polgár kérése volt hogy a faluhoz közel [...] váci piaristák új otthona Katona István a váci egyházmegye segédpüspöke szerényen [...]
71. 1987-08-19 / 195. szám
[...] avattak Úriban a lakosság régi kérése tel­jesült átadták az új ABC [...] az új kenyér és Szent István napját így például Ráckevén is [...] Katalin által felajánlott Dési Huber István festmények és emléktárgyak láthatók Budaörsön [...]
72. 1993-01-26 / 21. szám
[...] Máltai Szeretetszolgálat A ceglédi szervezet kérése ISSSS Csoportunk néhány tagja az [...] üdvözlettel a csoport nevében Madarász István mb vezető Péntek Géza mb [...]
73. 1993-03-01 / 50. szám
[...] órakor a ceglédi kaszinóban Mácz István polgármester Vödrös Attila a Pest [...] Mivel azonban az önök kérdé­se kérése fontos a mi számunkra is [...]
74. 1994-05-05 / 104. szám
[...] 19 30 kor a Szent István bazilika előtt vegyen részt ha­zánk [...] nép bölcsen történel­mi múltjához Szent István hagyatékához méltóan döntsön az urnák [...] igényelni V L Az önkormányzat kérése Pályázók figyelem A Budaörsi Polgármesteri [...]
75. 1975-04-29 / 99. szám
[...] tanács mű­velődésügyi osztályának az a kérése hogy valamennyi szülő tegye szabaddá [...] megosztott III díjban részesült Újvári István és Zsigmond József váci tanár [...]
76. 1974-10-15 / 241. szám
[...] számára Teljesíthető e a diákok kérése meg lehet e oldaná minden [...] Mihály Pál Aszódi Ambrus Nagy István zűcs József Vágó Sándor Kovács [...] Rátóti József Kovács László Andó István saj bók Tibor Fehér István Edző ifj Fehér László M [...]
77. 1989-07-29 / 177. szám
[...] Clyde Simpson cle­velandi valmiht Kiszely Ist­ván budapesti antropológusok aláírásával ellátott kétoldalas [...] külügyminisz­tériuma a moszkvai magyar nagykövetség kérése alapján ma intézkedett arról hogy [...]
78. 1994-05-17 / 114. szám
[...] meg mivel az óvást benyújtók kérése nem felel meg a kárpótlási [...] Maliár Éva Paptestvérek segédkeztek Katona István­nak és Pásztor Győzőnek Szörényi Levente [...]
79. 1994-08-10 / 186. szám
[...] krt i és egy Szent István téri lakásba amely­ből készpénzt aranyékszere­ket [...] a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság kormányának kérése Elhunyt Wellmann Imre Életének 86 [...]
80. 1976-08-12 / 190. szám
[...] A Dél Pest megyei Nagy István művésztelep otthona az az idén [...] járás­beli Szemők György szobrászt Unyi István festőt és felesé­gét Bodócsí Béla [...] hajdani ruha­viseletéről A művészek közös kérése volt szeretnének meg­ismerkedni a községgel [...]
81. 1974-05-12 / 109. szám
[...] városi tanács szociális juttatásait Másik kérése az volt hogy kí­sérjék figyelemmel [...] ké­szenléti véradóbrigád tagjait is Takács Istvánná titkár be­számolójában elmondotta hogy a [...]
82. 1983-02-27 / 49. szám
[...] a felújítások idejét jelentik Magyar István és Oláh Kálmán szerelők egy [...] jutalomként kapják a gépkocsivezetők Sohár István a Volán 20 számú Vállalat [...] már nem sokáig lán vállalatok kérése ellenére erre a problémára évekig [...] Miniszterta­nács elnökhelyettese és tár­gyalt Hetényi István pénzügy miniszterrel is A Francia [...]
83. 1975-05-01 / 101. szám
[...] azonban ezen túl is Szabó Istvánná brigád­vezető elmondta hogy nem­csak a [...] át a gyárat A vezetők kérése ná­luk mindig meghallgatásra ta­lált és [...] látogatások társadalmi mun­ka eseményeit Zárdái István felvéte­leit gyakran láthatják olva­sóink lapunkban [...]
84. 1968-09-08 / 211. szám
[...] tartózkodás után a pi­lóta Hosszú István zavartala­nul visszaercszkedett a földre Csillagtúrát [...] áldozatát cserben­hagyva továbbhajtott A rendőrség kérése aki a bal­eset körülményeiről az [...]
85. 1971-08-04 / 182. szám
[...] áthaladását tudják biztosítani A MÁVAUT kérése hogy Reisz János forgalomirányító­tól megtudtuk [...] egész országra szóló szabadjegyet Árvái István brigádvezető miközben Szalai Gyulát el­hívják [...] és Hurják Julianna Csilla Száj­éért István és Gergely Má­ria István Horváth Sándor és Herr Valéria [...] el Artner János Göd Nemes Istvánná szül Jankó Mária Göd Cse­ri [...]
86. 1994-12-01 / 282. szám
[...] 5 lalja a megmérette­tést Giba Istvánt MSZP Jakab Jánost független Kárteszi Istvánt MDF FKGP KDNP MIÉP EKGP [...] az alkalomból kerestük fel Giba István MSZP Úgy hírlik hogy ön [...] meggyőzte Igaz ez kér­deztük Giba István ötven­két éves középiskolai igaz­gatót Kategorikusan [...] feladatnak Végül is Béké­si László kérése az utolsó csepp volt a [...]
87. 1992-10-21 / 249. szám
[...] számára Orsolyá­nak az volt a kérése hogy tíz szüzet és mindegyik [...] A rendőrök elkaptak egy Fekete István nevű fiatal­embert aki különböző bűncselekményeket [...]
88. 1962-06-16 / 139. szám
[...] Szemléltetőként egy két pél­dát a kérésé ék alakulásáról Adamcsik József fogatos [...] egészség ügyi osztálya Igen Szende István dok­tor vagyok Szeretnék felvilágosítást kérni [...] MAGYAR SZOVJET BARÁTSÁG HÁZÁBAN Kristóf István az MSZBT főtitkára péntek délután [...]
89. 1992-09-22 / 224. szám
[...] került sor Ennek tár­gya hozzájárulás kérése volt hulladékégető beren­dezés minősítő vizsgálatai­CEGLÉDI [...] és ügynökeinél Is megköthetők Seres István ügyvezető igazgató Tel 53 11 [...]
90. 1980-02-21 / 43. szám
[...] teli palackokat mondja elége­detten Cseri Istvánná az Al só Tápiómenti Áfész [...] Ehhez nagy segítséget kap Jánosa István és Gál Pál tanároktól akik [...] követeltek A vezetőségnek a a kérése a lakossághoz hogy az esetleges [...]
91. 1963-01-17 / 13. szám
[...] Termelőszövetkezet közgyűlésén bejelentette hogy Vas István a szövetkezet el­nöke másirányú elfoglaltsága [...] aránylag kisméretű gazdaság vezetése Szalkay Ist­ván kezében jó kézben lesz gazdag [...] fel mun­kahelyén bármilyen problé­májukkal ÓCSAI ISTVÁN Détári István a Hazafias Népfront városi bizottságán [...] idén megvalósul az alibertirsaiak régi kérése köz ségíejlesztési alapból felüljáró épül [...]
92. 1988-06-10 / 138. szám
[...] kérte A pártbizottság dönt majd kérése elfogadásáról és a jelölés előkészítésére [...] SaSlS bűntettének kísérletével vádolja Bán Istvánt aki a nyomozás során mindvégig [...] hazai gyakorlatban szokatlan módon Bán Istvánt két meghatalmazott védőügyvéd is képvi­seli [...] nem hangzott dalait s az Ist­ván király című operáját amelyet az [...]
93. 1974-08-22 / 195. szám
[...] oldották meg így a szülők kérése alap­ján nyáron is elhelyezhet­ték a [...] elé állított fel­adatokat rangsorolja Kassai István üzemvezető beszámol két sikeres újításról [...] gimnáziumba kerültem test­nevelő tanárom Tóth István javasolta hogy az ötpróbával kísérletezzek [...]
94. 1993-03-31 / 75. szám
[...] 1993 MÁRCIUS 31 SZERDA Szerkesztőségünk kérése Kérjük tisztelettel azokat a városi [...] a tagoknak várhatóan kedvezmé­nyesen Kiss István a Közlekedési Fő felügyelet főosztályvezetője [...]
95. 1993-11-11 / 263. szám
[...] a gázépítési programban nem szereplők kérése szerepelt Mint azt Havasi László [...] kérdésére adott válaszában dr Kakuszi István a Népjóléti Minisztéri­um helyettes államtitkára [...] PHARE Program iroda vezetője Tótmátyás Ist­ván bocsátotta a nyilvánosság rendelkezésére Az [...]
96. 1976-04-29 / 101. szám
[...] élüzem ünnepséget Beszédet mondott Kerényi Ist­ván a vállalat gazdasági igaz­gatója Méltatta [...] számomra megtisztelő levelet A levélírók kérése szerint a Váci Naplóban vá­laszolok [...] Vasárnap 23 án a Szőnyi István Emlékmúzeum zenés délutánján vesznek részt [...]
97. 1991-11-02 / 257. szám
[...] Sajnos egyre többen vannak akik ké­rése megalapozottságához nem merül fel kétség [...] HÍRLAP Vezető munkatárs Kovács T István 9 Munkatárs Vasvári Éva 9 [...] Kultúrát vállalkozási ala­pon Kovács T István A jó csapatnak szerencséje is [...]
98. 1992-01-18 / 15. szám
[...] 18 óra között Vezeti Vértes Istvánná Belépődíj felnőtteknek 60 gyerekek­nek 10 [...] A közölt levelet helyre igazítás kérése tárgymeg­jelöléssel kaptuk meg Még­sem ezért [...]
99. 1964-12-05 / 285. szám
[...] gép­állomás szakszervezetének k A POSTA KÉRÉSE A postahivatalban sajnos éppen a [...] keresztény egyház alapításával járt együtt István király minden tizedik faluban templom [...]
100. 1993-09-11 / 212. szám
[...] Az Erdélyi Világszövetség Magyarországi Szervezete kérése sőt követelése az anyaország minden [...] van időzítve je­lentette ki Jakab István a Ma­gyarországi Gazdakörök Or­szágos Szövetségének [...]