Pest Megyei Hirlap, 1959. december (3. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Legfrissebb sport­eredmények (10. oldalon) AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA HL ÉVFOLYAM, 282. SZÁM ARA 80 FILLER 1959. DECEMBER 1. KEDD Evilly A szocializmus belátható időn belül győzedelmeskedik hazánkban is Megke&elte tawiácsko&ásái MSZ3ÍJP VII. kongresszusa Marosán György, N. Sz. Hruscsov, Kádár János, dr. Münnich Ferenc és Tan Csen-lin az elnökségben TTétfőn reggel 9 órakor a MEMOSZ székhazában megkezdte fl munkáját az MSZMP kongresszusa. Annak a pártnak 137 képviselője tanácskozik most, amelyre, mint hivatott ve­zetőjére tekint a nép, mert tudja, hogy*a kommunisták csele­kedeteinek indítéka: jobb életet teremteni a népnek, felemelni az országot. A kommunista párt azokat egyesíti, akik a közös­ség szolgálatát tették életük vezérlőcsillagává; a társadalom a politika fogalmaiban gondolkodnak; sokat próbált, tapasztalt, áldozatkész emberek, akik higgadtan, józanul, hozzáértően for­málják a magyar életet. Kern a külsőségek teszik ünnepélyessé a kongresszust. Kern öltött zászlódíszt a város, sem az épület, a kongresszus termét is csak egyetlen felirat díszíti: „Világ proletárjai egye­süljetek!" Alatta dombormű-embléma Marx, Engels és Lenin képmásával. Az ünnepélyesség a szívekben van, abban a fele­lősségben, amely a küldötteket áthatja, abban az egyszerű, nyu­godt bizakodó várakozásban, amellyel az ország lakossága a kongresszus felé fordul. A világ csaknem valamennyi kommunista pártja elküldte képviselőit.' Az SZKP küldöttségét Nyikita Szergejevics Hrus­csov vezeti. Nagy megbecsülés jele ez a hatalmas nemzetközi érdeklődés, azt tanúsítja, hogy a világ kommunista pártjai mél­tányolják az MSZMP harcát, eredményeit, azt a szerepet, ame­lyet a szocialista tábor életében visz. Több száz vendég tölti meg a terem erkélyeit. Munkások, parasztok, tudósok, írók, egyetemi tanárok, közéleti személyi­ségek, sok pártonkívüli. A kongresszus nemcsak képletesen szólva zajlik az egész ország színe előtt, nemcsak az újságok, a rádió, a televízió, a filmhíradó közvetítésével, hanem azzal is, hogy a meghívott vendégek keresztmetszetét adják a magyar társadalomnak, azoknak a millióknak, akik bizalommal köve­tik az MSZMP-t a szocialista építés egyre magasabbra vivő útján. Az elnökség megválasztása Pontban kilenc órakor ha­talmas taps közben léptek a te­rembe az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és póttag­jai, N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke, az SZKP küldöttségének vezetője és a többi testvéri kommunista és munkáspártok küldöttségeinek vezetői. Dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke bejelentette, hogy a kongresz- szus első teendője a kongresz- szus elnökségének és bizottsá­gainak megválasztása. Az el­nökség tagjaira Horváth And­rás, a Pest megyei Pártbizott­ság első titkára tett javaslatot. Az elnökség tagjává válasz­tották Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkárát, Apró An­talt, Biszku Bélát, Fehér La­jost, Fock Jenőt. Kállai Gyu­lát, Kiss Károlyt, Marosán Györgyöt, dr. Münnich Fe­rencet, Rónai Sándort, Somo­gyi Miklóst, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagjait, Komócsin Zoltánt és Nemes Dezsőt, a Politikai Bizottság póttagjait. Az elnökség tagja továbbá Barta Elemér, a Ken­der. és Jutagyár pártbizottsá­gának titkára, Benke Valéria, a Központi Bizottság tagja, Blaha Béla, a bányászszakszer­vezet főtitkára, Brutyó János, a Köponti Bizottság tagja, Czi- nege Lajos, a Szolnok megyei Pártbizottság első titkára, Do­bi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Er­dei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Földes Andrásáé, a Baranya megyei Pártbizottság tagja, Gáspár Sándor, a Központi Bizottság tagja, Hevesi Gyula akadémikus, Krizsanyik Já­nosáé, a pásztói Szabadság Termelőszövetkezet elnöke, Lombos Ferenc, a Győr me­gyei Pártbizottság első titkára, Major Tamás, a Központi Bi­zottság tagja, Molnár Ernő, a Csepel Vas. és Fémművek pártbizottságának első titkára, Nemeskéri János, a Lenin Ko­hászat i Művek Pártbizottságá­nak titkára, Nógrádi Sándor, a Központi Bizottság tagja, Paj- zer György, a Székesfehérvári Városi Pártbizottság titkára, Papp Sándor, a Csongrád me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke, Prieszol Jó­zsef, a Központi Bizottság tag­ja. Révész Géza, a Központi Bizottság tagja, dr. Sik Endre külügyminiszter, Szakasits Ár­pád, a Magyar Újságírók Or­szágos Szövetségének elnöke, Tálos László, a Pécsi Járási Pártbizottság titkára, Tóth Ti- borné, a XX. kerületi Pártbi­zottság titkára, Zala József, a Csepel Vasmű dolgozója. A testvérpártok küldöttségeinek vezetői az elnökség ben lin, a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, az államtanács elnökhelyette­se, Jacques Duclos, a Francia Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagja, a központi bizottság titkára, Giancarlo Pajetta, az Olasz Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, Walter Ulbricht, Német­ország Szocialista Egységpárt­ja Központi Bizottságának el­ső titkára, Karel Bacilek, a Csehszlovák Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, Friedl F ürnberg, Ausztria Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, Ignacy Loga Sowinski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, Emil Bod- naras, a Román Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, D. N. Aidit, az Indonéz Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának főtitkára. Encso Sztaj- kov, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, Max Reimann, Német­ország Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, Hysni Kapó, az Albán Munkapárt Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Pak Den Aj, a Koreai Munkapárt Politikai Bizottságának tagja, a párt al- elnöke, John Mahon, Nagy- Britannia Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, 7, Cend, a Mongol Népi For­radalmi Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Mohamed Hú­séin Abu Al-Eis, Irak Kom­munista Pártja Politikai Bizott­ságának tagja, Hoang Van Hoan, a Vietnami Munkapárt Politikai Bizottságának tag­ja, Eladio Ladislao Carbajal, a Kubai Szocialista Párt Központi Bizottságának tagja, Jean Tervfe, a Belga Kommu­nista Párt Politikai Bizottsá­gának tagja, Yrjö Murto, a Finn Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának tagja, a párt alelnöke, Antonio Mije, a Spanyol Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ja, Jorgen Jensen, a Dán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagja, Rachid Dalibey, Algéria Kom­munista Pártja Politikai Bi­zottságának tagja, Petros Rus­sos, a Görög Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, Reidar Larsen, Norvégia Kommunista Pártja Központi Bizottsága titkárságának tag­ja, Fritjof Lager, a Svéd Kom­munista Párt Politikai Bizott­ságának tagja, Abdullah Ma­gen, a Tuniszi Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, Armand Magnin, a Svájci Munkapárt Politikai Bizottságának tagja, Ali Yata, Marokkó Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, Van Turmhaut Lambertus, a Holland Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, Bruce Magnuson, Kanada Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Ha­led Bagdas, Szíria Kommunis­ta Pártja főtitkára, Artine Madeyan, Libanon Kommunis­ta Pártja Politikai Bizottságá­nak tagja,' Paolino Gonzales Alberdi, Argentina Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának tagja, Ahmed Kace- mi, az Iráni Néppárt Politikai Bizottságának tagja, dr. Mohse Sneh, Izraeli Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, Szudán, Törökország Kommunista Pártjának kül­dötte, Jehsus L ara, Bolívia Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, San Sal­vador Kommunista Pártjának küldötte, Philibert Duféal, a Martinique-i Kommunista Párt Titkárságának tagja, S. Gud- mundson, az Izlandi Szocialis­ta Egységpárt Politikai Bizott­ságának tagja, Fuad Nassar, a Jordániái Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ja. továbbá Paraguay Kommu­nista Pártjának küldötte. Az Elnökség tagjai a kong­resszus részvevőinek nagy tapsa közben foglalták el he­lyüket az elnöki emelvényen. Miután az elnökség tagjai elfoglalták helyüket, dr. Mün­nich Ferenc, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke emelkedett szólásra. . Erős, harcedzett pártunkat bizalommal követi a nép Dr. 3Iünnich Ferenc megnyitó besaéde Az elnökség tagjává válasz­tották N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának el­ső titkárát, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökét, az SZKP küldöttségének vezető­jét. valamint a többi testvér­párt küldöttségeinek vezetőit Az elnökség tagja Tan Csen­— Kedves kongresszusi kül­dött elvtársak! — Kedves vendégeink! — Engedjék meg, hogy min­denekelőtt szeretettel üdvözöl­jem pártszervezeteink, az üze­mek, a falvak, a városok és a megyék valamennyi választott küldöttét, a kongresszus összes részvevőit és meghívottait, üd­vözlöm pártunk Politikai Bi­zottságának tagjait, Központi Bizottságunk tagjait és külön meleg szeretettel köszöntőm Dobi István elvtársat, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnökét. — Emlékezzünk meg, elvtár­sak, azokról, akiket az utóbbi időben veszített el a nemzetkö­zi és a hazai munkásmozga­lom. — Elveszítettük Marcel Ca- chin, Boleszláv.Bierut, Anto­nin Zápotocky, Giuseppe Di Vittorio, Georgi Damjanov és Frederic Joliot-Curie elvtár­sat. — Elhunyt pártunk Közpon­ti Bizottságának három tagja. Fogarasi Béla, Horváth Imre és Révei József elvtárs. — Emlékezzünk meg az el­lenforradalom elleni harcban elesett szovjet hősökről, akik életüket adták szocialista ren­dünkért, emlékezzünk a ma­gyar hősökre és mártírokra, Mező Imrére, Kalamár Jó­zsefre, Asztalos Jánoira, Kál­lai Évára, Sziklai Sándorra, Biksza Miklósra és a többiek­re. — Adózzunk egyperces csenddel emléküknek. Álljunk fel. (A kongresszus küldöttei és vendégei felállva emlékez­tek meg a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom ha- lottairól.) — Nagy tisztesség számunk­ra — folytatta ezután dr. Mün­nich Ferenc —, hogy kongresz- szusunkon számos testvéri kommunista és munkáspárt küldöttséggel képviselteti ma­gát. , — Engedjék meg, hogy mind­nyájunk nevében forró, test­véri szeretettel üdvözöljem drága barátainkat, harcostár­sainkat Kedves elvtársak! Kongresszusunk pártunk történetében a hetedik, megkülönböztetett jelentő­ségű a magyar munkás- mozgalomban, és egyúttal nemzetközi jelentősége is van. Három évvel ezelőtt súlyos helyzettel kellett szembenézni pártunknak és népünknek. Az ellenforradalom óriási károkat (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom