Pest Megyei Hírlap, 1969. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

Ma délután EXTÄZIS • A FILMKLUBBAN Gustav Machaty, a tehetsé­ges csehszlovák filmrendező nemzetközi hírnevét az 1932- ben forgatott Ertózis-nak kö­szönhette. Ez volt a világ első sztriptíz filmje, mert Hedy Lamarr, korának szép film­csillaga ruhátlanul fut végig az egyik 'jelenetben. A testi szerelem megjelenítése me­rész, de nem ízléstelen Macha­ty alkotásában: a remek kép­vágással és az ötletes fényké­pezéssel kétségkívül remeket alkotott. Az Extázist ma 17.30- kor vetíti az Építők filmklub­ja. Színházbusz a Csárdáskirálynőhöz Az építők művelődési ottho­na április 5-én, szombaton in­dítja a következő színházi buszt a fővárosba. A Főyárosi Operettszínházba viszi váci nézőit a Csárdáskirálynö elő­adására. Honthy Hanna, Pet- ress Zsuzsa, Zentai Anna, Baksai Árpád, Rátonyi Róbert az elnyűhetetlen Kálmán-ope- rett főszereplői. A jegyeket már árusítja. Petrusán János, szervező titkár. 11 új könyv A Művelt Nép Könyvesbolt újdonságai: T—69/1-es műsza­ki újdonságok kötete, — Bá­nyai: Politikai gazdaságiam alapismeretek, — Bates: Bí­borsivatag, — Forgács Kata­lin: Átalakulásban a nyugat­német mezőgazdaság, — Lics- kó: A marxi munkafelfogás, — Árokay Lajos: Jöjjetek ez­rével, — Csontos Gábor: La­tinka, — Száva István: Az is­tennő kegyeltje, — Móra Fe­renc: A kéményseprő zsirá­fok, — Jókai Mór: Szegény gazdagok, és Egri Péter: Álom, látomás, valóság. VÁC I UAPLO A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIII. ÉVFOLYAM 75. SZÁM 1969. ÁPRILIS 1., KEDD HAT INTÉZET RAJTJA VÁCOTT Versenyeznek a Gyakorlati tudásból a váci Gonda László — harmadik Szikrázva, sisteregve ömlött a folyékony vas. Verejtéktől gyöngyöző arcú fiúk izgatot­tan figyelték a tüzes vas fo­lyását — a váci szakmunkás- képző intézet öntőcsarnoká­ban. A Munkaügyi Miniszté­rium az idén is a váci intéze­tet bízta meg az öntőtanulók versenyének megrendezésével. — A létszám csökkenése miatt nem szerveztek országos versenyt — mondja közben Szintai Márton igazgató. Hat nagy intézet tanulói mérik össze tudásukat Vácott: a budapesti, csepeli, gyöngyö­si, miskolci, salgótarjáni és a váci. A verseny elméleti és gyakorlati részből áll. A múlt héten a gyakorlati versenynek voltunk tanúi. A tanulók türelmetlenül várták, hogy a homokágyból kiemel­hessék az öntvényeket. Ez volt az a pillanat, amikor — letisz­Aprilisi műsorelőzetes Pokolrév, Két Fantomas, filmklub. Csongor és Tünde előadások A hét közepén nyomdába kerültek az áprilisi műsorpla­kátok. Tallózgattunk a két kultúrközpont programjában. Egyik összeállítás sem rosz- szabb a sokévi átlagnál. A Madách Imre Művelődési Központ idegenforgalmi sza­badegyetemi sorozatában Gö­döllő és környékéről beszél ár. Éliás Rozália. Az Ország- Világjárók Baráti Köre Mar­kai Pál vetítettképes előadá­sát hallja Opatija címmel. Ti­zenhetedikén jön a Déryné Színház — rangos előadással VÁCI KISLEXIKON 9. Drágfy Sándor (De j tár, Hont megye, 1820. augusztus 23. — Vác, 1870. június 14.): ügyvéd. A gimnáziumot Vá­cott, a jogot Pesten végezte. Később Vácott ügyvédeske- dett, ahol létrehozta a Taka­rékpénztárat, amelynek egy ideig díjazás nélküli igazgató­ja volt. 1865-ben a váci vá­lasztókerület országgyűlési képviselője. 1870. júniusában egy Vác felé jövő gőzhajón hirtelen meghalt, Sírja az al­sóvárosi temetőben van. Dugonics András (Szeged, 1740. október 18.—Szeged, 1818 július 25.): író, a nemesi ellenállás és patriarkális népi- ség irodalmi képviselője. Mi­után Nyitrán befejezte tanul­mányait, 1765-ben Vácott kezdte meg tanári működését. Előadásait a szokásostól elté­rően legtöbbször magyarul tartotta, emiatt sok támadás érte. Magyar nyelvű tanköny­vével (A tudákosság könyve, 1784) nagy mértékben hozzá­járult a matematika szaknyel­vének magyarrá változtatásá­hoz. Több iskoladrámát írt, amelyek közül a Menechmi címűt (Plautusból dolgozta át) Vácott írta, és tanítványai­val 1766. június 29-én elő­adatta. Iskoladrámái Tárházi címmel jelentek meg, 1882- ben. Vácról, az erdélyi Med­—, Vörösmarty: Csongor és Tünde című mesejátékával. Az akvarisztikai szakkör trópusi halakat mutat be tagjainak. A Dunakanyar Fotoklub négy előadást tervez, változatos té­makörrel. A moziba járók izgalom- adagjáról bőségesen gondos­kodtak. A Madách mozi reprí- ze a Fantomas visszatér és a Fantomas a Scotland Yard el­len című olasz—francia film. A Tíz kicsi néger című Agatha i Christie-könyv félezer példány­ban fogyott el Vácott. Most fil­men láthatjuk. És a többi cím: 'EmberrablŐk lNDK), Mylady bosszúja (francia), Milliárdó­kat érő ember (francia—olasz) mind-mind sok izgalmas órát ígér. Áprilisban jön a Pokol­rév című új magyar film, Vá­cott készült külső felvételek­kel. A négy matinéfilmből is háromban lőnek, ölnek. Az Építők Művelődési Há­zában 12 reprízfilmet vetíte­nek a következő hónapban. Csemegéket ígér a filmklub: Extázis (csehszlovák), Tánc­rend (francia) és Lady Ha­milton (angol). Ötödikén és huszonnyolcadikén színház­buszt indítanak a fővárosba, és minden hét végén zenés műsorral jelentkeznek a deák­vári étteremben. (P. r.) gyesre, később Nyitrára he­lyezték. 1774-től Nagyszom­batban az egyetem matemati­ka tanára. Leghíresebb regé­nye az Etelka, áltörténelmi, politikai kulcsregény. Törté­nelmi munkái közül főbbek: A magyarok uradalmaik (Po­zsony, Pest 1806—08.) c. kö­tetek, Nevezetes Hadi Vezé­rek (1817.). Életműve, amelyen negyven évig dolgozott a Ma­gyar példabeszédek és jeles mondások. (Halála után jelent meg.). Móritz Valéria (Folytatjuk) Jft OK OÚMUÍO& W&kÄ Alsóvárosi aggodalom A teljesen tönkrement 2-es számú főútvonal újjáépítését megkezdték. A hírek szerint legalább két évig eltart ez a munka. Nekünk komoly aggá­lyaink vannak az Alsóváros­ban múlt nyáron megkezdett és decemberben félbemaradt Haraszti Ernő utca környéki Felvételre keres a gépipari technikum kollégiuma (Vác, Konstantin tér 4.) egy konyha­lányt, egy takarítót és egy nyugdíjas nőt. Jelentkezés: a kollégium gondnokságán. csatornaépítési munkálatok és az azzal egyidejűleg felbontott útburkolatok további sorsa miatt. Semmiféle jelét nem látjuk ugyanis, hogy ezt a munkát folytatnák. A jelenlegi állapot mindenképpen botrá­nyos. Helyes és kívánatos len­ne, ha a tanács vagy a népi el­lenőrzés erről a helyszínen meggyőződne és mielőbb in­tézkedne. Borbély Sándor Haraszti Ernő utca títás után — láthatóvá vált több órás munkájuk eredménye: a kész öntvény. A többi már a háromtagú zsűri feladata volt, amelynek két tagját a vasasszakszerve­zet központja küldte, biztosít­va ezzel a verseny elbírálásá­nak tárgyilagosságát Az ünnepélyes eredmény­hirdetés szombaton volt Első helyezett Soltész Lajos — a csepeli intézet tanulója; második Molnár Bertalan — Diósgyőrből; a hamadik Gonda László — a váci intézetbőt A győztesek oklevelet, pénz­jutalmat és beutalót kaptak kéthetes belföldi üdülésre. A verseny többi helyezettje ok­levéllel, pénzjutalommal és hasznos tapasztalatokkal tér­hetett vissza intézetébe. (szűcs) Róluk is megf eledkeztiink Az alsóváros! temetőben nyugszik Liszt Ferencné szü­letett Magyar Borbála és fia: Liszt Mihály. Mindkét sírt megbélyegezte az „elhagyott" felirat. — Csak nem a nagy zene­szerzőnk rokonai nyugszanak az elhagyott sírhantok alatt? Tragor Ignác: Vác az elő- adómű,vészetben című köny­vében kaptunk választ a kér­désre: Liszt Mihály nem más, mint a világhírű zeneszerző és zongoraművész, Liszt Ferenc, vér szerinti unokatestvére Magyar Borbála pedig nagy­bátyjának a második felesége. Múzeumbarátok Köre HAGYOMÁNY. — Megko­szorúzták a Báthori utcai Pe- tőfi-házat A lakók — óvatos­ságból — minden éjjel bevi­szik a babérkoszorút, és reg­gel visszateszik a tábla alá. A múlt században is óvatosak voltak az itt lakók, de akkor — a tyúkanyót nevelték a szo­bában ... Április 19-ig tavaszi könyvvásár ötvenszázalékos árengedménnyel Tegnap a váci Művelt Nép Könyvesbolt is átrendezett ki­rakattal fogadta a vevőket. A szalaggal átragasztott Solohov, Zweig, Balzac, Merimée mű­vek, Mesterházi, Darvas, Kosz­tolányi, Karinthy és a többi magyar szerző kötetei március 31-től április 19-ig 50 százalé­kos leszállított áron kerülnek forgalomba. Szőke Pálné boltvezető tájé­koztatása szerint tavaly 280 ezer forint értékű könyvet vá­sároltak az árleszállítás napjai­ban. Az idén is hétszáznál több mű várja új gazdáit. Sza­bad böngészés van az üzletben és vannak olyan könyvek is, amelyek kis példányszámuk miatt nem kerültek a központi listába. A Széchenyi utcai bolton kívül a főtéren időszakos könyvsáirat állítanak fel amely főként délután tart nyitva, hogy a bolt bezárása után is vásárolhassanak köny­vet a munkából hazatérők. Üzemeink közül a Forte-ban a Kötöttárugyárban, a Hír­adástechnikában, a DCM-ben, a CEMÜ-nél, valamint az ÉDÁSZ-nál lesz tavaszi könyv­vásár. Dunakeszin a járműja­vítóban és a mechanikai la­boratóriumban: Nagymaroson a fiókboltban árusítanak köny­veket — leszállított áron. A 101-es könyvesbolt dolgo­zói célul tűzték ki, hogy ápri­lis 10-ig háromszázezer forint értékű könyvet juttatnak a váci és környékbeli olvasók­hoz. (papp) A KERESKEDELEM KERESE Időben vásároljunk az ünnepek előtt Napok óta sorra gördülnek ki a tehergépkocsik a Vác és Környéke Élelmiszer Kiske­reskedelmi Vállalat Palmiro Togliatti utcai raktárának kapuján. Bernáth Endre áruforgalmi főosztályvezetőtől kértünk tá­jékoztatást: hogyan készül fel kiskereskedelmünk a négynapos munkaszüneti for­galomra? — Nem lesz hiányosság az ünnepi ellátásban. Füstölt hús­ból 250 mázsa, vágott barom­fiból 100 mázsa, friss tőke­húsból 500 mázsa, s ezen fe­lül nagy mennyiségű töl­telékáru, húskészítmény kerül boltjainkba. — Sütemények, italok? — Tortakarikából 10—11 ezer darabra adtunk rende­lést. Tojás — igény szerint lesz. Nem lesz hiány borból, mert nem kevesebb, mint 1000 hektoliter palackozott áru vár­ja vásári óinkat. Ez három­szorosa a múlt évinek. Sörből is jobb lesz az el­látás. Likőrkészletünk választékos­nak ígérkezik. — És aki nem kedveli a szeszt? — Palackozott és kannatej­jel szolgálhatunk bőven. A vaj sem okoz gondot a süté­seknél. Reméljük, hogy kenyér is megfelelő mennyiségben és időben érkezik a sütőipar­tól és sorbaállás nem bosz- szantja majd a vásárlókat. — Ünnepi jótanács? — Inkább ünnep előttit mondanék. Április 3-án és 5-én vala­mennyi kétműszakos bol­tunk este 20 óráig nyitva tart. A kereskedelem kérése, hogy a tejen és kenyéren kívüli be­vásárlásokat már most kezd­jék el, és ne hagyják az utol­só napra a háziasszonyok. (papp) Őrszenlmiklós Komszomol—KISZ találkozó A Hazafias Népfront községi és a KISZ járási bizottsága Komszomol—KISZ-találkozót rendez örszentmiklóson, áp­rilis 3-án este 6 órakor, a köz­ségi művelődési otthonban. Az ALFA 68 fotókiállítás - Szegeden 1968. augusztus 3-án nyílt meg a váci művelődési köz­pontban az ALFA 68 című fo­tókiállítás. Döbrőssy Pál, Hor­váth Tibor, Kocsis Iván, Né- ninger Géza és if j. Tahin Gyu­la alkotásait azóta több helyen bemutatták. Vita dúlt a mo­dern utakat kereső tárlat kö­rül, de a képek öregbítették a Dunakanyar Fotoklub hírne­vét. Most a Szegedi Fotoklub mutatja be a dél-magyaror­szági közönségnek. A Tisza- menti metropolisban szakmai vitát is rendeznek az ALFA 68-ról. nisárgult, nehezen olvas­L- ható vádiratot lapozok. Ismerős és ismeretlen nevek között vallatom a múltat. Ed­dig ismeretlent keresek az „ismerősök között”, aki köz­vetlen tanú, aki még él és beszélni tud — a dicsőséges múltról... A Maróihy Lajos elleni vád­indítványban olvasható nevek közül ADAMOVITS MIHÁLYT választom. Ma 78 éves és — Aradon él. Akkor Vácott la­kott, a budapesti Fő úton. Matheikával, Erdős Bernáttal és a többi kivégzettel volt bezárva a váci fegyházba. Az ő átélése nyomán szólaljon meg hát a múlt: — Szerbiából jöttem haza, Valjevóból. Akkor már Káro­lyi Mihály kezében volt a ha­talom, Már másnap, október 28-án jelentkeztem a váci gép­puskás huszárlaktanyában. Itt már nagy volt az összevissza­ság. Néhány huszár volt már csak őrségen, egy százados pa­rancsnoksága alatt. Ö szervez­te a nemzetőrséget. Fegyvert, lőszert és igazolványt kaptam. A papneveldében kellett je­lentkeznem, éjjeli szolgálatra. Innen a fegyházba, majd a vá­rosházára küldtek őrségbe. Ál­landó készülségben voltunk. Ez azonban nem tartott soká­ig. Megérkezett Budapestről Maróty Lajos pártküldött, aki megszervezte az ötös bizottsá­got és feloszlatta a nemzetőr­séget. Itt kerültem össze dr. Erdős Béni bácsival, a Sala- mon-testvérekkél, Csemnicz- kivel és másokkal. Megszólal a múlt... Ll egindult az élet, a szer- *YI vezkedés és a végtelen szolgálat. A rendre, biztonság­ra, közvagyonra kellett ügyel­ni. A villanytelepre, raktá­rakra, a vasútállomásra. Egy­másután futottak be a kato­navonatok a frontról és a front irányába. Ezeket már nem engedtük tovább menni. Sok ügyesség, néha fifika kel­lett hozzá, hogy sikerüljön a fegyvert és minlciót elszed­ni és a vonatokat szétszedni. — Emlékszem, egy cseh ka­tonavonatot is csak cselfogás­sal és a váci polgárság segít­ségével tudtuk leszerelni. Ezek a szovjetek ellen indultak, Vrangel és Kolcsak parancs­noksága alá. A vonatot kien­gedtük ugyan Vácról, de a nyílt pályán a vörösőrséggel lefegyvereztük. Én egy va­gonnal és egy tartalék moz­donnyal Aszódra vittem a fegyvereket és lőszert, az aszó­di vörösparancsnokságra. — Bizony nem volt könnyű dolgunk az első napokban. A munkásság nagy örömmel fo­gadta a változást, de sokan a fogukat vicsorították. Ezek között voltak a kisváci nagy­gazdák is, akik a piacon egy­re azt hajtogatták: egyenek az elvtársak diktatúrát és igya­nak rá direktórumot! — Az urak is erősen acsar- kodtak. Azonban nem mer­tek nyílt •ellenállást kifejteni, mivel Vácon mindig erős vö­rös csapategységek voltak, hiszen a csehek itt fenyegettek, nem messze Váctól. r\e a munkásság velünk L* volt, szívvel-lélekkel. Diadalívet állítottunk. A bu­dapesti Fő úton girlandolcat húztunk, egyik oldalról a má­sikig. Zöld fenyőből és kis vörös lobogócskákból állott. Középen nagy tábla. Királyi korona volt azon, amelyet egy nagy vörös kalapács tört da­rabokra. Alatta felírás díszel­gett: „Te tetted ezt, hogy ma rajtunk a nyomor ily nagy!” A másik oldalon pedig egy üllő volt festve, amelyen két kézről éppen verik le a rab­láncot. Felirata: „A rab­ságnak vége már!” Fent nagy vörös betűk kiáltották: „Éljen a proletárdiktatúra!” A május elsejét nagy dallal és zenével ünnepeltük meg — munkaszünet volt minde­nütt ... Az ellenforradalmi túlerő miatt azonban mi is visszavo­nulni kényszerültünk. , Kova- csik Mihály, a direktórium el­nöke, átadta a város vezetését, és ezzel elszabadult a pokol. Eder Kálmán, Szalai meg egy kanonok, akinek a nevét már elfelejtettem, felszalad­tak Budapestre és kérték, hogy a román hadsereg jöjjön sür­gősen Vácra, mert a kommu­nisták fel akarják robbantani a várost. Ezt a hazugságot azért találták ki. hogy minél hamarabb megjöjjenek a ro­mánok és a különítményesek. És ekkor eljegyeztük magun­kat a halállal.,, p émesek . voltak azok az •' éjszakák. Hallottuk a láncok csörgését, a kivégzés­re menők jajait. A 46-os cellában voltunk sokan ösz- szezsúfolva. Erdős Béni bácsi volt a legerősebb és legbát­rabb. A cella rácsára kapasz­kodva kiabált le az elhurcol­tak után, hogy — fel a fejjel, ne féljetek! — Reszketve vártuk a sort, amikor bennünket is kihajta­nak a Duna-partra, hogy le­vágjanak, mint a barmo­kat ... — A kivégzéseket drága feleségem fáradhatatlan kö­nyörgése szüntette be. Dr. Ma­gas Árpád segítségével kér­vényt fogalmaztak. Aláíratták azokkal az asszonyokkal, akik­nek férje a fegyházban volt letartóztatva. A kérvényt négy asszonytársával vitte Buda­pestre, a Nemzetközi Ligához. Hangos sírások közepette, szó­val is elmondták, hogy mint lövik rakásra a bebörtönzöt- teket. A Nemzetközi Liga bi­zottsága letiltotta a tárgyalás nélküli ítéleteket. Cok életet mentettek meg ^ így is. Köztük az enyé- metais, hogy később Eder Kálmán „jóvoltából” újból halálveszedelembe kerüljek, amelyből csak szerencsés szökésem mentett meg. De addigra már a Tímár rétje, a Szigetköz és a Rabok szigete mintegy harminc elvtárs gyá­szos temetője lett... Harmos Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom