Pest Megyei Hírlap, 1993. június (37. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-15 / 137. szám

MEGYEI. HÍRLAP XXXVII. ÉVFOLYAM, 137. SZÁM Ára: 13,50 forint 1993. JUNIUS 15., KEDD Évzáró a székely kör népfőiskoláján Nemzetismeretet tanultak, szakképzettek lettek Budakeszin a népfőiskolát tegnap elvégzettek vették át dip­lomájukat Für Lajos honvédelmi minisztertől Vimola Károly felvétele Patyolatfehérek? Egy Charles Gáti nevű úr, aki az Egyesült Államokban él és állítólag hamarosan az amerikai külügyminisztérium politikatervezó'főosztályán fog tevékenykedni, az MTI ér­tesülése szerint megengedte magának azt a könnyelműsé­get, hogy a magyar belpolitika változásait illetőén jóslá­sokba bocsátkozzon. Gáti úr szerint az MDF potenciális koalíciós partnere az SZDSZ-nek és a Fidesz-nek. Szerinte az MDF azért jö­het számításba a liberális pártok partnereként, mert a ma­gyar kisebbségeket fenyegető' irredenta, nacionalista job­boldal nemrég súlyos vereséget szenvedett, és a demokra­ta fórum megszabadult Csurkától és követőitől. Mi, akik Gáti úrnál valamivel közelebb vagyunk a ha­zai politikai eseményekhez, nyilván e közelség miatt nehe­zebben ismerjük fel az összefüggéseket. Ez érthető, hiszen a magyar fától nem látjuk a magyar erdőt, ezért nem is igen tudjuk, hogy a hazai politika amerikai szakértője mi­ről beszél. Nem tudjuk, miféle kisebbségfenyegető, irre­denta jobboldal szenvedett vereséget, minthogy ilyet eddig nem fedeztünk fel a magyar belpolitika színpadán. A szakértő szerint megtisztult az MDF, amiből követke­zik, hogy korábban tisztátalan volt. Ha pedig e tisztult ál­lapotában méltó arra, hogy a liberálisok magukhoz emel­jék, akkor Gáti úr logikáját követve az SZDSZ és a Fidesz tisztaságához kétség sem fér. Mivel nem tudunk arról, hogy mikor tisztultak meg, csakis arra gondolhatunk: megalakulásuk óta ilyenek. Ez az állapot azonban nem tartható sokáig, ami az MDF-et gondolkodóba ejtheti, mert ugyan kinek hiányoz­nak olyan partnerek, akik bármikor bepiszkíthatják a libe­rójukat. Bánó Attila Hétmillió a megyei expo-tervekre Még pipál a szeméttelep Vácról, egy természetvédő telefonon értesítette szerkesz­tőségünket, hogy a csörögi szeméttelep ég és a füst el­árasztja a környéket. Bíró György, a váci önkor­mányzat környezetvédelmi osztályvezetője tudott róla, hogy ég a szeméttelep, amely a szó'di önkormányzat hatáskörébe tartozik, és ame­lyet a váci Kommunális Költ­ségvetési Kft. üzemeltet. A váci tűzoltóparancsnokhoz tegnap reggel tettek bejelen­tést a tűzről, de mivel kom­munális hulladék öngyulladá­sáról van szó, vízzel nem le­hetett elkezdeni az oltást. A nap folyamán homokkal és földdel takarták le a terüle­tet, az égés terjedését meg­akadályozták, de a füstöt el­fojtani nem lehet. Bíró György elmondta, hogy több ízben előfordult már az öngyulladás, szerinte az ok: nem tartják be a tech­nológiai előírásokat. A la­kosság részéről érkeztek olyan bejelentések, hogy ve­szélyeshulladék ég. Ez nem igaz, állította Bíró György, ugyanis kommunális szemét­ről van szó, bár a füst nyil­vánvalóan kellemetlen a kör­nyezetnek. A szeméttelepen Kovács Lajos vette föl a telefont, aki elmondta, hogy valóban le­fedték homokkal az égési fe­lületet, a veszély elmúlt, de még „pipálni", füstölögni fog, nem lehet tudni, hogy meddig. Lezsák Sándor szerint szinte egyetlen nap sem múlt el anélkül, hogy az ellenzékkel szimpatizáló sajtó ne sújkolta volna a fejekbe, hogy. rossz az, amit a kormány tesz. A politikus felelevenítette egy évekkel korábbi élmé­nyét. Faluszéli égő ház oltásá­hoz készülődtek az emberek, de nem volt elég eszközük, ezért riadtan várták a tűzoltó­kat. Rádöbbentek, hogy a pro­fik segítsége nélkül tehetetle­nek. A tűzoltók megérkeztek, és velük együtt sikerült meg­fékezni a lángokat. A mai ma­gyar társadalom, a politiku­sok is számítanak a szakem­berek segítségére, hiszen a rendszerváltozás óta folyama­tosan nehéz a helyzet, és kü­lönösen nehéz a dolga a kép­viselőknek, akik kevés jó Nem szorgalmazzuk az áttele­pülési, sőt helytelennek tart­juk, de ha már itt vannak, se­gíteni akarjuk a határon túl­ról áttelepült magyarok gaz­dasági és kulturális beillesz­kedését. Ezt Domokos Jenő, a Budapesti Székely Kör tit­kára mondta, azon a tegnapi sajtótájékoztatón, amit a Bu- dakörnyéki Szakképző Népfő­iskola tanévzárása alkalmá­ból tartottak. A Budapesti Székely Kör Budakeszin, az Erkel Művelő­dési Házzal és a XIII. kerület­ben, a Szabó Ervin Gimnázi­ummal közös szervezésben in­dított szakosító népfőiskolákat. A sajtótájékoztatón a kör nép­főiskolái tanácsának elnöke, Macskássy Izolda grafikusmű­vész beszélt arról a sok hántás­ról, ami az Erdélyből érkező magyar áttelepülőket éri. Kezd­ve azzal a kérdéssel, hogy „Jé, te beszélsz magyarul?” és foly­tatva a tájjellegű beszéd kigú­nyolásával. Az áttelepülőknek meg kell találniuk a befogadó­kat, akik „megtanítják” a ma­gyarországi lehetőségeket, a magyarországi viselkedést és gondolkodást, hogy gyökere­ket tudjanak ereszteni. Ehhez nyújt segítséget a népfőiskola — mondta Macskássy Izolda. Páskándy Géza író hangsú­lyozta a sajtótájékoztatón: az áttelepülőkben tudatosítani kell, hogy a magyar kultúra szót kaptak az elmúlt három évben. Az MDF-ről szólva kifej­tette, hogy az Antall József ál­tal képviselt, politikai realitá­sokból kiinduló magatartás, illetve a Csurka István igaz­ságérzékéből fakadó felisme­rések olyan kettősséghez ve­zettek, amelyek feszültséget, majd a Csurka-tanulmány közzététele, illetve a Debrec- zeni-ié\t támadások nyomán robbanást okoztak. E támadá­sok megakadályozták, hogy a tanulmány hasznosítható gon­dolatait egy új politikai prog­ramba beépíthessék. A tagsá­got elkeseríti a jelenlegi tudat­hasadásos állapot. Lezsák Sándor szerint nem fogadha­tó el az a Csurka által java­solt megoldás, amelynek lé­nyege az, hogy ki kell ugrani bölcsőjéből, Erdélyből hozott kultúrájuk az egyetemes ma­gyar kultúra része. Domokos Jenő rámutatott: a népfőisko­la szervezésével az volt a cél­juk. hogy nemzetismeretet, magyar és egyetemes kultúr­történetet tanítsanak és szakk- képzettséget nyújtsanak a ha­táron túlról érkező és Magyar- országon letelepedni kívánó magyaroknak. Szeretnék nö­velni a képzésben részt vevő fiatalok számát. Az idén is ter­vezik a már négy éve minden nyáron megrendezett erdélyi, jugoszláviai és magyarorszá­gi középiskolások találkozó­a kormányzat alól. Ezt etikát­lannak tartja és az a vélemé­nye, hogy a barátokat nem sza­bad cserbenhagyni, vállalni kell a felelősséget. A kormány­zat semmi olyat nem tett, ami miatt magyarázkodnia kéne. Tisztában kell lenni azzal, hogy ma nem elsősorban az MDF-ről van szó, hanem az or­szág, a magyarság sorsáról. Csurka a kormányzat, Debrec- zeni az MDF hitelét tette tönk­re. Ennek ellenére a Magyar Demokrata Fórum ma is a nyu­godt erő pártja, amely képes arra, hogy egyeztesse a vágya­kat és a realitásokat. Lezsák Sándor köszönetét mondott azoknak az MDF ta­goknak, akik a történtek ellené­re is kitartanak, és továbbra is segíteni, támogatni kívánják a pártot az elkövetkező hónapok­ban és években. (A lakossági fórum lapzár­tánkkor még tartott.) (bánó) ját. Terveiknek anyagi helyze­tük szab határt. Költségeik fe­dezéséhez hozták létre a — munkájával és anyagilag is so­kat segítő művésznőről elne­vezett — alapítványt. A budakeszi szakosító nép­főiskola 26 hallgatója tegnap délután vizsgázott számító­gép-kezelésből. A vizsgát kö­vető tanévzáró ünnepélyre meghívták Nemeskürthy Ist­ván egyetemi tanárt, a végző­sök köszöntésére pedig Für Lajos történészt, honvédelmi minisztert, a népfőiskola fő­védnökét. (Az eseményre szer­dai számunkban visszatérünk.) Szentendrei szeminárium A magyar középiskolások és múzeumok szakmai együtt­működéséről szervez nemzet­közi szemináriumot a Műve­lődési és Közoktatási Minisz­térium június 16—18-a kö­zött Budapesten és Szentend­rén. A rendezvényre az Euró­pa Tanács kulturális örökségi osztálya és oktatási bizottsá­ga, valamint a francia kultusz­minisztérium képviseletében francia, skót, portugál és mál­tai szakemberek érkeznek ha­zánkba. A szervezők célja, hogy az örökségi osztályok célkitűzéseivel megismerked­jenek azok, akik már eddig is sokat tettek Magyarország kulturális értékeinek meg­mentéséért. A múzeumi szak­emberek, pedagógusok, építé­szek, művészek megismer­kedhetnek az aquincumi, az egri, a szentendrei ifjúsági foglalkozásokkal, hagyo­mányőrző mozgalmakkal és előadásokat hallgathatnak a múzeumok és a diákkapcsola­tok külföldi tapasztalatairól. A Pest Megyei Köz­gyűlés gazdasági bi­zottságának tegnapi ülésén főként olyan kérdések szerepeltek a napi­renden, amelyeket a tagok az írásos előterjesztés alapján változtatás nélkül elfogadtak. Egyedül a DOPE "Környezet­védelmi Kft. — melynek lét­rehozását korábban a közgyű­lés anyagilag is támogatta — törzstőke emelésének kérel­mét szavazta le a bizottság. Szegedi Pál, a gazdasági bizottság elnöke már az ülés Hazánkban tizenöt település érintett, ebből tizenegyen kép­viseltették magukat az alakuló közgyűlésen. A szövetség a Kárpát-medence, illetve a tör­ténelmi Magyarország határa­in belül kívánja az érintett tele­püléseket pártoktól, pártirány­zatoktól és vallástól függetle­nül együttműködésre ösztönöz­ni. A szervezők szeretnék, ha a szövetség keretében hatéko­nyan érvényesülne a települé­sek lakóinak körében az egyé­ni és kollektív érdekvédelem, a hazafiságra történő nevelés, és a kultúra ápolása. Hazánk megkezdése előtt jelezte: vár­hatóan a DOPE Környezetvé­delmi Kft. kérése, illetve a Pest Megyei Szervezési és Továbbképzési Központ Kft. ajánlata ügyében várható vita a tagok és a témákat képvise­lők között. Utóbbi ügy azon­ban hamar lekerült a napi­rendről, mivel az egykori ATI vezetője más elfoglaltsá­ga miatt nem jelent meg a bi­zottság előtt. Az előbbi témát Rummel Éva ügyvezető igaz­gató terjesztette a tagok elé. (Folytatás a 4. oldalon) határain kívül még mintegy hu­szonöt Szent Miklós nevét vi­selő település létezik. Az ala­kuló ülésre Hargita megyéből, Gyergyószentmiklósról érkez­tek küldöttek, akik további há­rom erdélyi település csatlako­zó levelét hozták magukkal. Az alapítók hangsúlyozták: a szövetség egyben ökumeni­kus fórum is, melynek célja a saját és mások érdekeinek, igazságának védelme, továb­bá az emberi egyenlőség meg­valósítása, fajra, és nemzeti­ségre való tekintet nélkül. (Folytatás a 6. oldalon) (b. cs.) Lezsák Sándor Százhalombattán A nyugodt erő ma is létezik Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum megbízott ügyvezető' elnöke tegnap Százhalombattán a Pártok Házá­ban lakossági fórumon találkozott az érdeklődőkkel. Szentmiklós Szövetség Őrbottyánban A hét végén tartotta alakuló közgyűlését Őrbottyánban (egy­kor Orszentmiklós) a Szentmiklós Szövetség, melynek fő cél­ja, hogy baráti, együttműködési, kulturális szövetsége le­gyen határainkon kívül és belül, azoknak a falvaknak, váro­soknak, melyek nevükben hordozzák Szent Miklós nevét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom