Pest Megyi Hírlap, 1971. november (15. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-16 / 270. szám

!Ä_P€SrA%£<irYEI HÍRLAP KPL ' XV. ÉVFOLYAM, 269. SZÁM ISI KIAPASAI 1971. NOVEMBER 16., KEDD Levélszekrények kellenének .4 posta kérése a lakókhoz Ki ne bosszankodna, ha rég várt levele mégsem érkezik meg, vagy ha esetleg ázottan, gyűrötten kerül a kezébe. Bosszankodik a címzett, de bosszankodik a kézbesítő is, mert ha nem találja a címzet­tet, kénytelen a kapun alul vagy felül becsúsztatni a kül­deményt, amiből aztán kelle­metlenségek támadnak. Ezért minden esztendőben elhangzik a postahivatal kérése a lakók­hoz: szereljenek fel a kis ka­pura levélládát. Nem nagy kérés, hiszen né­hány forintért a vasboltban kész ládák kaphatók, de az ügyes kezű barkácsolók fából is összetákolhatják a ládikát, s ezzel elérik, hogy postai kül­deményeiket nem cibálja a szél, nem áztatja el az eső, s azok a gyerekek kezébe sem kerülhetnek, ráadásai a levél- kézbesítők munkája is köny- nyebbé válik. Á lakosság egészségügyi ■ . « helyzetének javításáért AMIT A VÖRÖSKERESZTRŐL TUDNI KELL A napokban megkezdődtek az üzemi véradónapok. Szerve­zésük idején gyakran tették fel az emberek a kérdést: vajon mi is a Vöröskereszt, mi a fel­adata ? A kérdésre a városi szerve­zet titkára, ár. Faith Istvánné adott feleletet. — A Vöröskereszt demokra­tikus tömegszervezet, amely a lakosság egészségügyi helyze­tének javításán, az egészségkultúra fejlesz­tésén fáradozik, emberies­ségre, felelősségérzésre ne­vel. Különös gondot fordít az ifjúság egészségére. Felvilágo­sító munkát végez egészség- ügyi előadások, elsősegély­nyújtó tanfolyamok szervezé­sével. Gondoskodik az idős emberek támogatásáról, küzd NEVELŐK VITÁJA Napközi? Iskolaotthon? Az egésznapos nevelés kér­dései, szervezeti formái és jö­vője hazánkban és a szocia­lista államokban. Ez volt a té­mája a körösi napközis ne­velők továbbképzésének, ame­lyet, hétfőn délelőtt, Kiss Istvánné városi munkakö­zösség-vezető irányításával tartottak, az Arany János Művelődési Központ emeleti termében. Budapesten, Makón, Hód­mezővásárhelyen, Győrött stb. folynak az úgynevezett egész- napos iskolával kapcsolatos kísérletek. Két nevelő, dél- előtt-délután, felváltva fog­lalkozik a gyermekek egy csoportjával. A rendes órák, majd a tanulás, játék, kul­turális foglalkozás stb. kö­vetik egymást. Az egésznapos iskola csak ott valósítható meg, ahol minden szülő igényli, s ahol tiszta napkö­zis osztályok vannak. Sokkal helyesebb az iskolaotthon el­nevezést alkalmazni. Az ilyen rendszerű nevelésben-oktatás- ban nincs házi feladat, mert az új anyag feldolgozását, gyakorlását elvégzik az isko­lában. Szabó Zoltán megyei nap­közis felügyelő a többi kö­zött arról szólt, hogy nagyon jól felszerelt, kultúrált isko­la szükséges az iskolaotthon­hoz, s emiatt, bizony, nekünk még napközikben kell gon­dolkodnunk. A nevelők kicserélték ta­pasztalataikat. Leglényege­sebb gondolataikat a követ­kezőkben lehet összefoglalni: sokan nem tudják, de így van, a gyerekeket jellembelileg a napközis nevelők ismerik meg jobban, mert kötetlenéiben foglalkoznak velük; Nagykő­rösön csak .körzethatár nél­küli iskolában lenne szervez­hető iskolaotthon. S. Z. NŐK AKADÉMIÁJA Előadás az idegrendszerről Ma, kedd este 6 órakor a művelődési otthon emeleti klubjában megkezdődik a nők akadémiájának előadássoroza­ta: dr. Kulin Sándor az ideg- rendszer és a hormonok sze­repét ismerteti. áz alkoholizmus ellen, harcol a maradiság megszüntetéséért. Széles körben megszervezte az önkéntes véradást, mert a mo­dern terápiához nélkülözhetet­len az emberi vér és az ebből előállított készíméuyek. — A polgári védelemben az egészségügyi szakszolgálatot támogatja, keresőszolgálata segíti a rászorultakat a külföldi gyógyszerek megszerzésé­ben, a Vöröskereszt természeti csa­pások, az árvíz, földrengés súj­totta vidékek lakosságának is a segítségére siet. Munkáját a szervezetébe tömörülő embe­rek teszik aktívvá és segítik eredményhez. Ezért szükséges, hogy sokan vállalják a tagságot, hirdessék a Vöröskereszt eszméit, és részt vegyenek a legfontosabb akcióban, a véradásban is, az üzemekben, Vermelőszövet­kezetekben s a városi véradó­napon — fejezte be a tájékoz­tatást a, Vöröskereszt városi titkára. ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Patik József és Pavelkó Irén: Zsolt, Bakos Jó­zsef és Illés Judit: Dóra, Tóth Ambrus és Major Rozália: Zoltán, Kaszap Balázs és Ko­vács Éva: Erika, Márton Gá­bor és Kovács Ilona: Éva, Dé­nes István és Vladár Irén: Zsolt, Bujdosó Balázs és Varga Erzsébet: Erzsébet, Bálint La­jos és Kis Terézia: Lajos nevű gyermeke. Névadót tartott: Mészáros Ferenc és Fehér Mária: Zol­tán, Raduly Árpád és Máté Mária: Ferenc nevű gyerme­küknek. Házasságot kötöttek: Katona József és Orbán Júlia, Bűz György és Nagy Rozália. Sza- bari Ferenc és Mohilla Ilona. Meghaltak: Tatár János (Batthyány u. 17.), Pintér Sán­dor (Kölcsey u. 22/b.), Grósz Sándor (Ceglédi u. 5.), Kovács József (Ady E. u. 12.). PA L Y Ä V ALASZTOK Jobb minél előbb A továbbtanulás minden év­ben gondot jelent a végzős gimnazistáknak. Az érettségi­zettek csaknem háromnegyed része kíván továbbtanulni va­lamilyen egyetemen, főisko­lán. Természetesen nem min­denkinek sikerül célját elér­nie. Évek óta a jelentkezettek az Arany János Gimnázium­ból. Ebben az évben azonban nagyot ugrott az arányszám: a továbbtanulásra jelentke­zettek 72 százalékát vették fel valamilyen felsőfokú képzést nyújtó intézménybe. Az alábbiakban részletez­zük, hogyan oszlott meg a je­60 százalékát vették csak fel Ientkezés és a felvétel. Jelentkezettek Felvettek Intézmény: száma száma Tanítóképző intézet 9 7 Óvónőképző intézet 11 $ Tanárképző főiskola 11 10 Tudományegyetem tanári szak 6 6 Tudományegyetem kutató szak 3 3 Mérnök 6 5 Jogász 4 i Állatorvos 1 i Agráregyetem 1 i Orvos 6 4 Marx K. Közgazd. Egyetem 1 1 Külkereskedelmi főiskola 5 2 Felsőfokú technikum 13 7 összesen 77 56 Érdekes, hogy például a csak a jelentkezettek egyne­könnyűnek vélt felsőfokú gyede. technikumban alig vették fel A számszerű adatok bízó­a jelentkezettek felét, s a di­nyára segítséget nyújtanak az vatos külkereskedelmi főisko­idei tanévben végzők pályává­Iára is csak a jelentkezettek lasztásához is. Jobb, ha a ne­40 százaiétól került be, a je­gyedikesek minél előbb döjlte­lenleg legjobban „megroha­nek: több idejük marad' a fel­mozott” jogi karokra pedig készülésre. Zártkertekben - saláta A szép ősz, a kedvező idő­járás sok embert csábít salá­taültetésre. A házikertekben, de újdonságként a védettebb zártkertekben is megpróbálkoz­nak az első tavaszi pénzt ho- .zó, régi körösi módszer sze­rint nevelt salátával. A jelek arra mutatnák, hogy idén az eddigieknél többen gondolnak salátatermesztésre. A becslésekből azonban az át­vevők sohasem tíjdhatják, hogy pontosan mennyi ter­mésre számíthatnak. Ezért a biztosabb módszert választot­ták: megkezdték a szerződé­sek,kötését a termelőkkel, az ÁFÉSZ Mentovich utcai, illet­ve Kustár utcai átvevőié’epén. Ismeretes, hogy a szerződők magasabb átvételi árat kap­nak. mint' azok, akik nem köt­nek szerződést. MIT LATUNK MA A MOZIBAN? A halhatatlan légiós. Akit csak péhovardnak hívtak. Szí­nes magyar film. Kísérőműsor: 71. Világma­gazin. Magyar híradó. Előadások kezdete: 's órakor. és 7 Milyen szőlőfajtákat termeljünk? Dr. Szegedi Sándor előadása a zárt- és házikert tulajdonosoknak A mezőgazdasági klubban dr. Szegedi Sándor, a katoná- telepi Mathiász János Szőlé­szeti Kutatóintézet igazgatója tartott előadást, a zárt- és há­zikertekben való szőlőterme­lésről és a termelésre ajánlha­tó fajtákról. Ne mindent alapon Előadását azzal kezdte, hogy a kis házi és hobby kertekben inkább csak a család szükség­letére termeljünk, elismert csemegeszőlőket, melyeket bornak is leszűrhetünk, a must pedig a szívbetegek kitűnő gyógyszere. A nagyobb zárt­kertekben már hasznot hajtó termelés indulhat. Ne igyekez­zünk „mindent” termelni, csak néhány jól termő és jövedel­mező fajtát. A nagyüzemekhez hasonlóan« fagyoknak legjob­ban ellenálló szőlőféleSégeket, magas kordonművelésre, 2,5— 3 méter széles sorokba ültes­sük. így. többnyire többet te­remnek, mint a régi, hagyo­mányos módon. Köztesnek zöldségfélék, vagy virágok ter- melhetők. Tízezer szőlőhihrid Dr. Szegedi Sándor előadá­sában szólt telepük működé­séről is. Az idén 34 mázsa volt De sokan méltatlankodtak a Dél-Pest megyei Szolgáltató Ktsz központi fodrászüzlete miatt Nagykőrösön! S mintha titkos kívánságuk vált volna / Értékeink védelmében A konzervgyár TMK-üze méhen Dobi Gyula tűzrendé­szet! előadó bemutatóval egy bekötött oktatást tartott a tűzesetek megelőzéséről. Foto: Godány Dezső valóra, most tényleg úgy fest a zárt ajtajú üzlethelyiségbe-, lülről, mintha robbantott vol­na benne valaki. — Mi történt a fodrászat­tal? A választ a Szolgáltató Ktsz fodrászrészlegéitek vezetője mondta el, Cegléden, a köz­pontban. Decemberre teljesen átalakul a nagykőrösi központi rész­leg, melyet nyugodtan nevez­hetünk női fodrász- és koz­metikaszalonnak. A nők bi­rodalma lesz az egész, a férfi- fodrászat már nem kap he­lyet benne. A földszinti ré­szen, melynek alapterülete mintegy 80 négyzetméter, összesen nyolc munkahelyet terveztek. Egyelőre, délelőtt és délután is, 4—4 munkahe­lyen dolgoznak majd, a többi a „tartalék” lesz, 'számítva az igények növekedésére, a szak­ember-utánpótlásra és a csúcsszezonokra. Kényelmes búrafoteleket helyeznek el, gyors, hangtalan szárítóbe­rendezések szárítják percek alatt a csavarókra rögzített frizuraterveket. Újságokról, képes folyóiratokról, rádió­ról gondoskodnak, hogy a vá­rakozók se érezzék lassúnak az idő múlását. Az amúgy is magas terem felső részén galériát képeznek, a kozmetikaszalon részére. Berendezését szinte évtizedre előrelátóan vásárolják meg s helyezik el. Gőzkezelés, kvarc, sőt még elektromos fo­gyasztógép is lesz a szépség üzletében. A munkát a helyi Városgaz­dálkodási Vállalat építői vég­zik A kivitelezést december 10-re ígérték. A karácsony előtti időszakban, bizony, nagy szükség lesz már erre a rég hiányolt fodrász- és kozmeti­kaszalonra. Azok, akik majd a frizurákat készítik, remé­lik, hogy a jelzett határidő után már nemcsak az új, kor­szerű hely hírét viszik szerte a városban, de ügyes kezük munkájával is elégedettek lesznek a szép frizurákat oly igen kedvelő lányok, asszo­nyok. az átlag szőlőtermésük. Űjabb csemegeszőlő-féleségeikért 14 forint kilogrammonkénti árat kaptak, míg a saszla csak 8 forintért kelt el. Most 10 ezer új szőlőhibriddel kísérletez­nek. Főleg nagybogyójú, jóízű, perpnoszpórának ellenálló és magtalan új fajtákra töreked­nek. A legjobb fajták Az előadáshoz többen hozzá­szóltak. Dr. Tőrös László nyu­galmazott igazgató megkér­dezte milyen fajta szőlők te­lepítését ajánlja legjobban? A csemegeszőlők sorában te­lepítésre legjobban ajánlható a Csabagyöngye után mindjárt érő Favorit, azután a még na­gyobb bogyójú Rekord, a fi­nom -narancsízű szőlő és az augusztusban érő Pannónia kincse. Borszőlők közül az Olasz rizling, a Hárslevelű és az inkább bor-, mint csemege- szőlő, a Kocsis Irma, mely 80 mázsát is megterem holdan­ként. A peronoszpórának el­lenálló rezisztens szőlők közül legjobban bevált a jótermő és jóízű Zalagyöngye, mely most kezd elterjedni. K. L. Véradás a II-cs telepen Hagyományosan folytató­dott az üzemekben az önkén­tes véradás. A konzervgyár II-es telepén november 20-án, szombaton, reggel 8 órakor kezdődik a véradónap. Szalma az ÁFÉSZ-nál Sokan, akik nem a mezőgaz­daságban dolgoznak, kérték, hogy biztosítsanak jószágaik­nak szalmát. Áz ÁFÉSZ, meg­hallgatva kérésüket, Kustár utcai telepére nagy mennyisé­gű szalmát hozatott, s meg­kezdte annak árusítását. s Karácsony elolt már vendéget vár a fodrász szalon KOZMETIKUSOK GALÉRIÁJA I P 13 O ■ R ■ T A Pedagógus atlétanői nyerték a megyei KISZ Kupát A tavaszi előcsatározások után, 7-én, a Kinizsi-sportte­lepen került sor a KISZ Kupa csapatbajnokság döntőjére, a megye legjobb atlétáival. 6—6 női és férfi együttes volt hiva­talos a döntőre, s végül 4 férfi és 5 női együttes (utóbbiból 3 körösi), számonként 1—1 ver­senyzővel képviseltette magát, az előírásnak megfelelően. Egyébként elég élénk szél fújt, ami az egyik számban némi, előnyt adott, a másikban hát­rányos volt. A legfiatalabb körösi lányok néhány kelle­mes meglepetést szereztek. Eredményeik: Nők 100 m: 1. Klingl Györgyi (Nk. Pedagógus A) 13.0 (nagy fölénnyel). 2. Megyesi Katalin (Nk. B) 14.4; 3. Holi Va'éria (Nk. C) 14.7 másodperc. 200 m: 1. Balogh Julianna (A) 28.1; 2. Szűcs Mária (B) 30.4 másodperc. , 400 m: ... 2. Hanny Katalin (A) 64.9; 3. Katona Éva (B) 67.6 másodperc. 800 m: ... 2. Horváth Sára (A) 2:36.1; 3. Szűcs M. (B) 2:55.1; 4. Bodzsár Éva (C) 2:57.2 perc. 4x100 m: 1. Nk. A (Szűcs Ilona, Balogh, Klingl, Hor­váth Ilona) 52.0; 2. Nk. B (Erős Zsuzsanna, Szűcs M., Vilcsák Edit, Megyesi K.) 56.2; 3. Nk. C (Cs. Kiss Esz­ter, Czirják Lídia, Pálfi Ani­kó, Holi) 57.3. A szélcsendben, meglepetésre, de teljesen meg­érdemelten, mindhárom kö­rösi gárda legyőzte a ceglé­dieket és az abonyiakat. 800 m gát: ... 2. Szűcs L (A) 14.0 másodperc. Magas: 1. Klingl (A) 140, 2. Erős (B) 130,4. Pálfi (C) 120 cm. Megyesi K., versenyen kívül, 125-öt ugrott. Távol: ... 3. Klingl (A) 462, 4. Erős (B) 415, 5. Holi (C) 388 cm. Súly: ... 3. Balogh (A) 842, 4. Szűcs M. (B) 705, 5. Czirják (C) 632 cm. Diszkosz: ... 3. Megyesi Edit (A) 19,54; 4. Czirják (B) 14,22 méter. Gerely: ... 3. Balogh (A) 23,80; 4. Czirják (C) 21,46 m. A női pontversenyt és ezzel a megyei KISZ-vándorkupát ismét a Nagykőrösi Pedagógus atlétái nyerték, 65 ponttal. 2. Ceglédi Vasutas, 51, 3. Abony TSZ SK, 47, 4. Nk. Pedagógus B, 38, 5. Nk. Pedagógus C, 28 ponttal. • Férfiak A pontverseny végeredmé­nye: 1. Gödöllői EAC, 74, 2, Kossuth KFSE (Szentendre), 68, 3. Váci, Géza király téri Gimnázium, 58, 4. Ceglédi Vasutas, 40 ponttal. Két körösi atléta versenyen kívül indult. Bugyi András diszkoszvetésben, 37,78 méter­rel, a második legjobb ered­ményt, 3000 méteren, 9:36.4- gyel, Bozán Károly a legjobb időeredményt érte el. S. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom