Pest Megyei Hírlap, 1993. november (37. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

_________________ p est TJJJfT A p MEGY Eli ±LL\JuirV± XXXVII. ÉVFOLYAM /s'/ * ' m szám Ara 13,50 forint 1993. november i., hétfő Akác a temetőben Végtisztesség és gyász Az együttérzés kitűnő példája Menedéket adni a menekülteknek A Protestáns Napok eseményei között került sor a hétvé­gén a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat menekülttá­borának felszentelésére a dunavarsányi Erőspusztán. A várhatóan karácsonykor befejeződő átalakítási munkálato­kat követően száz, illetve szükség esetén háromszáz ember­nek adhatnak itt átmeneti otthont. Nagykátán több százan emlé­keztek tegnap este a város második világháborús áldoza­taira, abból az alkalomból, hogy a Szent György park­ban felavatták az elesettek emlékművét. Seres János és Szórádi Zsigmond alkotásának grá­nit talapzatán 194 zsidó és 164 nem zsidó vallású nagy- kátai áldozat neve szerepel. Beszédében Dörnbach Ala­jos, az Országgyűlés alelnö- ke épp emiatt a sorsközössé­get emelte ki, hisz a munka- szolgálatra elhurcolt zsidó ember ugyanúgy pusztult el a Don-kanyarban vagy má­sutt, mint a magyar katona: mindenki egyformán volt ál­dozata az értelmetlen véron­tásnak. A kegyelmi pillanat­ban a szónok toleranciára, egymás iránti megbékélésre szólított fel. Kiemelte: Nagykáta nem tehet arról, hogy a településen egykor gyűjtőtábor működött, külö­nösen nem tehetnek erről az utódok. Az emlékmű felold­ja ezt a traumát s mindenki számára megvalósítható a végtisztesség és a gyász jo­ga­Az emlékművet Dörn­bach Alajos, a városi önkor­mányzat és Nagykáta Bará­tainak Köre, a pártok, szer­vezetek, intézmények képvi­selői koszorúzták meg. Több százan helyezték el az emlékezés gyertyáit, virá­gait a nagykátai kegyhe­lyen. (tóth) Ahogy Lehel László lelkész, a Magyar Ökumenikus Szere­tetszolgálat elnöke hangsú­lyozta beszédében, nem me­nekülttábort kívántak létre­hozni, hanem egy befogadó otthont. Olyat, ahol a menedé­ket keresők képesek lesznek az átélt tragédiák feldolgozá­Az idén májusban, a Vác tő- szomszédságában fekvő, de már Nógrád megyéhez tarto­zó Szendehely megalapításá­nak 240. évfordulóján közös határozatot hozott a Bör­zsöny hegység öt, többségé­ben német nemzetiségű köz­ségének önkormányzata. Az akkori döntés megvalósítása érdekében pénteken ismét idesereglettek a Nógrád me­gyei Berkenye, a Pest megyei Nagybörzsöny, Nagymaros és Zebegény küldöttei, akik megalapították az öt telepü­lés német nemzetiségi, kultu­rális egyesületét. Céljuk a kö­zös hagyományok ápolása, a német nyelv és kultúra ter­jesztése. Fórumot akarnak te­remteni a környék németségé­sára. A szeretetszolgálat a kor drámai kihívására vála­szolt akkor, amikor megszer­vezte a menekültek befogadá­sát. Igaz, tevékenységük nem bontakozhatott volna ki a ha­zai, a külföldi egyházak, szer­vezetek, segélyszolgálatok tá­mogatása nélkül. A földért, nek a vitára, a véleménynyil­vánításra és érdekeik megfo­galmazására. Mint azt az el­nöknek megválasztott Gyara- ki F. Frigyes, Nagymaros al­polgármestere külön megem­lítette: szükségesnek tartják egy közös, kulturális-informá­ciós központ létrehozását. A pénteken rendezett ese­ményen megjelent az öt köz­ség polgármestere. A gyűlést levezető Gyaraki F. Frigyes külön köszöntötte Otto Rá­bán Heinicke urat, a Német Szövetségi Köztársaság ma­gyarországi nagykövetét és feleségét. A nagykövetet az egyesület díszelnökének vá­lasztották. Társelnök lett: Kempf Gyula, Nagybörzsöny; Krebsz Ferenc, Zebegény pol­az épületért 24 millió forintot fizettek, a felújításra 15 mil­lió forintot költöttek. Jelen­leg is mintegy huszonöt ma­gyar, bosnyák, horvát és szerb dolgozik azért, hogy mihamarabb beköltözhesse­nek. A későbbiekben gazdál­kodhatnak; az asszonyoknak is szeretnének valamilyen el­foglaltságot találni. A tervek szerint nem elszigetelten mű­ködne az otthon, hanem úgy, hogy beilleszkedik a falu, a környék életébe. (Folytatás az 5. oldaton) gármestere. A megválasztott elnökség tagjai közül közsé­genként egy-egy szervezőtit­kárt választottak. Nagybör­zsönyből Letkó Józsefnét, Berkenyéről Szegner Istvánt, Nagymarosról Kautz Melin­dát, Szendehelyről Bach Va­lériát, Zebegényből Hock Ist­vánt. Gyaraki F. Frigyes az ösz- szejövetel kezdetén felolvas­ta Habsburg Ottónak, a Pán­európai Unió elnökének az alapítókhoz írt üdvözlő sora­it, beszédében pedig egyebek között arra emlékeztetett; A magyar—német kapcsolatok hosszú évszázadok alatt vé­gigkísérték történelmünket. (Folytatás az 5. oldalon) Egyesület a Börzsöny falvaiban Az ötök készülnek az expóra A túrái temető bejáratától balra magányosan áll egy akácfaóriás; magasabb, mint sok templom tornya. A tö­vében szinte elvész egy embermagasságú síremlék, amit kovácsoltvas kerítés vesz körül. Idősebb Mészáros Antalné, született Svábi Petronella alussza itt örök ál­mát, aki 65 évesen 1904. április 17-én hunyt el. A sírkő másik oldalára vésett feliratból megtudjuk, hogy az 1905. november 3-án meghalt idős Mészáros Antal nyugalmazott intéző 48-as honvéd volt. Nyolcvan évet élt. Vajon ki ültette az akácfát, amely talán egyidős szá­zadunkkal? Erről már nem beszél semmilyen felirat. Koronája sérült — talán villám perzselte, talán szélvi­har törte derékba. Az öreg akác azonban ma is élet­erős. Törzsét csak több ember tudja átölelni. Már an­nak is sok éve lehet, amikor az egyre vastagodó fa szét­nyomta a vaskerítést. A kerítés oldalai azóta is távolod­nak egymástól, másutt a törzsbe vágódott a rozsdamar­ta vas. Vajon ilyen erős, ilyen szívós lehetett a szabadság- harc katonája és a felesége is, akiket oly hűségesen őriz az akác óriás? Balázs Gusztáv Kegyeletadás doni hősöknek Halottak napja Halottainkra emlékező írá­saink és képösszeállítása­ink a 8—9. oldalon talál­hatók. A Miniszterelnöki Sajtóiroda közleménye Politikai hangulatkeltés Katonai tiszteletadással egybekötött halottak napi megemlékezést tartottak a hét végén Budafokon. A Don-kanyarból hazahozott, jeltelen sírok földjét tartalmazó urnánál Raf- fay Ernő országgyűlési képviselő rótta le kegyeletét a Savoyai Jenő téri templom előtt Erdősi Ágnes felvétele Tájékoztatás a közszolgálati médiumok körül kialakult helyzetről címmel közle­ményt adott ki a Miniszterel­nöki Sajtóiroda. A közszolgálati médiu­mok elnöki jogkörrel felruhá­zott alelnökei az elmúlt na­pokban olyan munkajogi döntéseket hoztak, amelyek a tárgyilagos és kiegyensú­lyozott tájékoztatást szolgál­ják. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió köztársasá­gi elnök által kinevezett alel­nökei hivatalba lépésük óta biztosították, hogy a külön­böző nézetek és vélemények helyet kapjanak a közszolgá­lati intézményekben. Rendkí­vül sajnálatos, hogy az egyik televíziós hírműsor, az Esti Egyenleg főszerkesztő­jét és néhány munkatársát a manipuláció és a tudatos fél­revezetés alapos gyanúja mi­att beosztásából a tévé alel- nöke felfüggesztette. A kor­mányzat értetlenül fogadta, hogy az ellenzéki pártok kép­viselői és a sajtó egy csoport­ja nem határolódott el a fő­szerkesztőség vélhetően eti­kátlan magatartásától, ehe­lyett az ország határain túl­mutató politikai kampányba kezdtek az alelnök jogszerű döntését támadva. A kor­mánynak meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzet ki­alakulásában döntő szerepet játszik a médiatörvény elfo­gadásának az ellenzéki pár­tok részéről történt megaka­dályozása. A közszolgálati intézmények megítélését ne­hezíti az a tény is, hogy a köztársasági elnök az elmúlt két évben többször nem fo­gadta el a miniszterelnök ál­tal előteijesztett személyi ja­vaslatokat és 1993. január 6-a óta nem foglalt állást a korábban tisztséget viselő el­nökök lemondásáról. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom