Pest Megyei Hírlap, 1993. szeptember (37. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-21 / 220. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVII. ÉVFOLYAM, 220. SZÁM 7! Mpk 13,50 forint 1993. SZEPTEMBER 21., KEDD----------------------------£ S zámítógépes mintakapitányság Budaörsön Megtörik a bűnözési hullámot Ünnepélyes keretek között adták át tegnap, a Budaörsi Rendőrkapitányságon az IBM által telepített számítógépes mintarendszert. Komáromi István ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Budai Attila alezredes, az ORFK kutatási-fejlesztési osztályának vezetője, valamint Straub Elek, az IBM magyarországi ügyvezető igazgatója méltatta az esemény jelentőségét, majd a szakemberek be­mutatták a gyakorlatban a világszínvonalat képviselő rendszer működését. Az Aszód-galgamácsai Veszélyeshulladék Lera­kótelep új többségi tulaj­donosa, az osztrák PORR-konszern tanul­mányúton látta vendégül az aszódi és az ikladi kép­viselő-testületet, továbbá a lerakótelep társadalmi ellenőrző bizottságának és az aszódi közéleti klub­nak a tagjait. A résztve­vők megismerkedtek a PORR hulladékgazdálko­dási tevékenységével Bécs környékén és a ma­gyarországi elképzelések­kel is. Képes összeállítá­sunkat a holnapi szá­munkban közöljük. Töltésbontás novemberben? Szeptember 30-ára tervezik a nagymarosi körtöltés elbontá­sára kiírt pályázat eredmény- hirdetését, így októberben már szerződés köthető a kivi­telezőkkel és novemberben, vagy decemberben megkez­dődhet a terepmunka — tájé­koztatták a Dunai Rehabilitá­ciós Irodán az MTI-t. A mun­kára öt cégcsoport jelentke­zett, de két csoport együttmű­ködése miatt csak négy pályá­zatot adtak be. Elsőként a körtöltés védel­mében, száraz körülmények között alakítható ki az itteni végleges hajóút, a mederszel­vény, a közműalagút, a víz­gyűjtőgaléria, illetve a partvo­nal egy része. Ezt követi majd a jelenlegi ideiglenes meder megszűntetése, illetve a körtöltés bontása, a további partvonalrendezés az öblök kialakítása. Az ORFK vezetése célul tűz­te ki a magyar rendőrség kor­szerű, európai színvonalú in­formációs rendszerének kifej­lesztését. Ennek a folyamat­nak a felgyorsítását az indo­kolja, hogy a bűnözési hullá­mot technikai fejlesztés nél­kül nem lehet visszaszorítani. Első lépésként a rendőrkapi­tányságok számítógépes ügy­viteli és ügyfeldolgozó rend­szerét kívánják kiépíteni. A cél az, hogy öt év alatt az or­szág valamennyi rendőrkapi­tányságára ilyen rendszert te­lepítsenek, s ezekbe integrál­ják a már meglévő számítógé­peket is. A fejlesztés megvalósításá­ra március 31-én az ORFK meghívásos versenytárgya­lást hirdetett. A részvétel fel­tétele az volt, hogy az ajánla­tot benyújtó cégek a kijelölt kapitányságokon augusztus 31-ig olyan rendszert telepít­senek; melyeken üzemszerű működés közben vizsgálha­tók az ajánlatban szereplő eszközök, megoldások és szolgáltatások. Ennek alap­ján bírálják el a szakemberek a pályázatokat, s az ORFK vállalta, hogy ha a telepített eszközök a meghatározott kö­vetelményeknek megfelel­nek, akkor azokat megvásá­rolja. (Folytatás az 5. oldalon) Lázár ist a gimnázium Békés iskolakezdés a szobi kastélyban Miközben Dabas-Sáriban or­szágosan hirhedt tiltakozás kí­sérte a katolikus iskola bein­dítását. Szobon békében kezd­te meg első évfolyamát a la- zarista gimnázium. A gimná­ziumot fenntartó rend 1931-től az 1950-es államosí­tásig működtetett szemináriu­mot, a szobi Luczenbachem- kastélyban, és egykori tulaj­donát 1990 novemberében igényelte vissza. A hírre egyes sajtóorgánumok azon­nal kampányba lendültek a kastélyt lakó és kiköltözésre váró nevelőintézet „érdeké­ben”, majd támadásaikat idő­ről-időre megismételték. A botrány azonban elmaradt, és hosszú előkészületek után megszületett a megállapodás: idén augusztus 31-ig a neve­lőintézet kiköltözik. Meg­nyugtató elhelyezéséig a gim­názium a kastély szolgálati szárnyában megkezdheti mű­ködését. A minap újra szárnyra ka­pott a híresztelés: a nevelőin­tézet mai tanévnyitó értekez­letével kezdetét veszi a tilta­kozás. Ottjártunkkor azonban újfent megbizonyosodhat­tunk: semmilyen megmozdu­lás nem várható. (Folytatás a 7. oldalon) Evangélikusok és reformátusok közös ünnepe Egymást szeretve és becsülve Közös ünnepre gyűlt egy­be Nyáregyháza reformá­tus és evangélikus gyüleke­zete: százesztendős, felújí­tott templomának újra- szentelésí, hálaadó isten- tiszteletére. — Vigadnod és örülnöd kellene — idézte Lukács evangéliumát Villányi Pé­ter, az egyházmegye refor­mátus esperese — A testvé­rek ha nem is szeretik egy­mást, az Úr Isten gondolatá­ban együtt vannak jelen. Az Atya akkor örül, ha egy­mást szeretve, becsülve ál­lunk meg a házában. A százéves együttlét gon­dokat is jelentett mindkét gyülekezet számára, ame­lyek egyrészt a templom be­rendezéséből is fakadtak. Az evangélikus gyülekezet kereszt és oltár előtt imád­kozik, a reformátusokban viszont ezek ellenérzéseket váltanak ki. A felújítás, úgy tűnik, megoldotta ezeket a gondokat. A tervező, Nagy Béla református lelkész, épí­tészmérnök hihetetlen lele­ményességgel úgy tervezte a szószék alsó részét, hogy az kinyitható és igény sze­rint bezárható oltárt takar. Hegedűs Lóránt refor­mátus püspök kérésére az oltárt rejtő ajtót kinyitot­ták az istentisztelet kezde­tén, majd az egyik házigaz­da Adámi László evangéli­kus lelkipásztor, a testvéri szeretet jelképeként bezár­ta azt. — Ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved — idéz­te Máté evangéliumát Har­mati Béla, evangélikus püs­pök, szószéki szolgálatá­ban. Kincs ez a százéves templom, amelyben együtt van a gyülekezet, együtt imádkozhat az ő mennyei Atyjához. A közösség, a testvéri szeretet is kincs. De nem szabad elfeled­nünk, hogy a kincskérdés szívkérdés. Szívünknek le­het sok-sok vágya, kérése, de arra kell törekedni, hogy mennyei kincseket áhítozzunk a földiek he­lyett. Ha szívünkben öröm, békesség és megbo­csátás honol, az a valódi mennyei kincs. (Folytatás a 4. oldalon) B udapest—Hegyeshalom Átépítik a vasútvonalat A Budapest—Hegyeshalom vasútvonal átépítésével Pest megye is bekapcsolódik a korszerű európai vasúti há­lózatba. Ez az ami számunk­ra nagyon fontos — nyilat­kozta lapunknak Inczédy Já­nos, a Pest megyei önkor­mányzat elnöke tegnap azon a különvonaton, amely a Keleti pályaudvar és He­gyeshalom közötti vonalsza­kaszt járta be abból az alka­lomból, hogy hamarosan megkezdődik az átfogó vas­úti rekonstrukció. Az öt évre tervezett fej­lesztés megvalósulásával a Budapest és Bécs közötti tá­volságot két óra alatt lehet majd megtenni. Egy olyan korszerű vasútvonal épül ugyanis a Nürnberg—At­hén tengelynek ezen a sza­kaszán, amelyen 160 km/ órás sebességgel tudnak majd közlekedni a vonatok. Fejér-Győr-Sopron-Mo- son, Komárom-Esztergom, Pest megye és a fővárosi ön- kormányzat képviselőit azért hívta meg a MÁV Rt. Budapesti Igazgatósága a tegnapi vonalbejárásra, mert azt szeretné, ha az érin­tett önkormányzatok a beru­házáshoz olyan anyagi forrá­sokkal kapcsolódnának, amelyekből kielégíthetőek lennének a helyi igények. A vonaton a tárgyalóasz­tal mellett a MÁV Rt. Buda­pesti Igazgatóságának mun­katársain kívül ott ültek a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium szak­emberei, a beruházás legbo- nyolításával megbízott pro­jektiroda vezetői, valamint a terveket készítő MÁV Ter­vező Intézet Kft. munkatár­Kettőszázkét éve Bécsben ezen a napon született gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar. Ifjúkori Napló­jának egy részlete a 7. oldalon olvasható. sai. (Folytatás az 5. oldalon) A lengyel példa Lengyelországban a legendás Szolidaritás pártként elol­vadt, mint a vaj, a Demokratikus Unió pedig tizenegy szá­zalékot sem kapott. Nálunk pedig szaporodnak a véleménykutatók, és a jö- vendó'mondók. Egyre többen kutatják a magyar jövó't, la­tolgatják az esélyeket. Vannak, akik egyik-másik ellenzé­ki párt túlnyeréséről beszélnek. Mások arról, hogy a jelen­legi koalíció pártjai még mindig több garanciát jelente­nek a gazdaság talpraállítására, mint a visszatérni akaró „szakértők” vagy a politikai szemfényvesztésben jártas neoliberálisok. Vannak, akik bíznak a magyar választók józan ítélőképességében. Abban, hogy az Antall-kormány következetesen kemény gazdasági intézkedéseit nem a rossz irányba tett elmozdulásként értékelik. De lehet-e bízni az istenadta nép bölcsességében? Le­het-e remélni, hogy nem azokra szavaz, akik egy tál len­csével többet ígérnek, s váltig prédikálják, hogy itt min­dent ez a kormány rontott el? Akik csüggedést és letargiát hintenek, miközben ók maguk zsíros vállalkozásokból húznak hasznot. Akik a gazdasági hatalmuk mellé politi­kait is akarnak. Akik szeretnék, ha a magyar nép a len­gyel példát követné. A lengyel baloldal most bizonyára elégedett. E pillanat­ban úgy tűnik, hogy ha kissé más mezben s a többpárt­rendszer viszonyai között is, de ismét kezébe veheti az or­szág gyeplőjét, és megmutathatja, mire képes. Megmutat­hatja, tud-e annyi nyugati kölcsönt szerezni, mint ameny- nyivel jogelődje annak idején megteremtette a boldog bé­keidő' csalóka látszatát, el tud-e helyezni a keleti piacon annyi nyenge árut, mint egykor, s el tudja-e hitetni, hogy az elért eredmények a fejlett szocialista társadalom életké- pessségéból fakadnak? Kedveljük a lengyeleket, hagyományos jó barátaink, azonban mégsem lenne szerencsés követni őket. Ők most kínjukban kapkodva a régi lóra tettek. Biztos, hogy nem jutnak vele messzire, hiszen a kelet-európai baloldal még messze van attól a nyugati típusútól, amelyhez kötődni szeretne. Már most bizonyosra vehető', hogy ez a baloldal nem talál megfelelő' gyógyírt Lengyelország bajaira. Térségünkben mi szoktunk irányt mutatni másoknak. Kel­ló' bölcsességgel, türelemmel, jó ösztöneinkre hallgatva ez­után is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a választásokon kijelöl­jük a továbbvezető' helyes utat. Azt, amelyet néhány év múlva talán a lengyelek is alkalmasnak találnak önmaguk számá­ra. Legyünk ezért nyugodtabbak a lengyeleknél, s a hazai vá­lasztásokig emlékezzünk Mikszáth Kálmán szavaira: „Csín­ján a bizalommal, polgártársak, ha azt akarjuk, hogy életerős országgyűlésünk és virágzó hazánk legyen, ha azt akarjuk, hogy a becsület és igazság legyen polgári jólétünk őre!” Bánó Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom