Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-07 / 288. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1992. DECEMBER 7., HÉTFŐ SlliKiSlTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és a községi polgár- rresteri hivatalokat, hogy településük címerének kicsinyített másolatát fekete-fehér változatban szerkesztőségünknek szíveskedjenek elküldeni. A címereket a településeikről szóló írásainkhoz szeretnénk fölhasználni abban a formában, aho­gyan köztársaságunk címere is látható minden oldalunkon. Mintaként közöljük Cegléd és Nagykáta város címerének kicsinyített mását. A Váci Rendőrkapitányság kérése Jelentkezzenek a tanúk! A Váci Rendőrkapitányság közlekedési alosztálya nyomozást folytat közlekedési baleset okozásának vétsége miatt. 1992. november 23-án 13.45 órakor Dunakesz: lakott területén, a Kagyló úton egy Opel Kadett gépkocsi villanyoszlopnak hajtott. A gépkocsivezető elmondása szerint, a balesetet látta egy kb. 50-55 év közötti életkorú ősz hajú férfi és a vele lévő 35-38 év körüli nő is, akik egy piros színű Lada gépkocsival közlekedtek és a baleset sérültjének segít­séget nyújtottak. Kérjük a segítséget nyújtó személyek jelentkezését a Váci Rendőrkapitányság közlekedési osztályára. Marad, de drágább lesz Megvették a Tomit Nem kívánja beszüntetni a Tomi mosóporok gyártá­sát az osztrák Henkel, amely megvásárolta a szol­noki Tisza-menti Vegyi Művek mosóporüzemét. Mint ismeretes, az Álla­mi Vagyonügynökség hatá­rozata alapján a Henkel november 27-én megvásá­rolta a szolnoki gyárnak azt az üzemét, ahol az is­mert mosószercsalád is készül. A Henkel a gyáron kívül a Tomi márkanevet is megvette, és nemcsak hogy meg kívánja tartani az elnevezést, hanem a ter­melés növelését és a ké­szítmény továbbfejlesztését tervezi. A külföldi befektetők nagy része felismerte ugyanis, hogy a Magyarországra ér­kező importcikkek ellené­re a hazai fogyasztók köré­ben tartós a kereslet a jó minőségű, elérhető árfek­vésű, hagyományos mosó­porok, így a Tomi iránt is. A kft. vezetője elmondta még, hogy a forintleértéke­lés és az emelkedő nyers- anyagárak miatt januártól átlagosan 6 százalékkal emelkedik a Tomi fogyasz­tói ára. Folyamatosan jelentkezhetnek Europa Institat-páEyázat A budapesti Europa Ins­titut pályázatot hirdet tár­sadalomtudományokkal fog­lalkozó, felsőoktatási diplo­mával rendelkező 22-35 éves fiatalok számára. Az ösztöndíjak adományozá­sánál előnyben részesülnek azok a témák, amelyek Bu­dapest, valamint az intézet által biztosított közép- és kelet-európai utazások so­rán tanulmányozhatók. A pályázatokat angol, német vagy francia nyelven fo­lyamatosan lehet benyújta­ni az intézet elmére: Euro­pa Institut, H—1146 Bu­dapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Mivel az intézet nyel­ve német, a pályázóktól alapszintű némettudást várnak. A pályázatokhoz a követ­kező anyagokat kell mel­lékelni: rövid életrajz; a kutatandó téma részletes le­írása; a jelölt legmagasabb iskolai végzettségéről vagy tudományos fokozatáról szóló bizonyítvány; aján­lás a jelölt két korábbi professzorától, tanárától. A sikeres pályázók 3-6 hónapos ösztöndíjat, illetve az Europa Institut kollé­giumában ingyenes szállást kapnak. Az intézet által ajánlott húsz témáról, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről a 361/141-4378 telefonon lehet érdeklődni. Legyen önálló stílusa Tankonyvbörze Vácott Egy televíziós reklám szövegét szabadon felhasz­nálva bátran állítható, any- nyi új tankönyv létezik, hogy nehéz eldönteni, me­lyik a legjobb a tanárnak, illetve a diáknak. A vá­lasztás felelőssége termé­szetesen a pedagógusoké. Valószínűleg azok a kiad­ványok. lesznek sikeresek, amelyek ésszerűen rendsze­rezve tartalmazzák a tan­anyagot, színesek, és az ott­honi tanulást igazi szellemi kalanddá teszik ötletes fel­adatokkal, stílusukkal. Mert kell, hogy egy tan­könyvnek is önálló stílusa legyen. A váci Földváry Károly Általános Iskolában de­cember 8-án 14 órától ren­dezik meg az újonnan meg­jelent tankönyvek bemuta­tóját. Ezek közül sok már első ránézésre is eleget tesz a fent említett kívánal­maknak, ezért várható, hogy többségük hamarosan megkapja a tankönyvszá­mot. Ez azért fontos, mert csak így adhatnak rájuk kedvezményt az önkor­mányzatok. A rendezvényen egyéb­ként a monopolhelyzetét elveszített Tankönyvkiadó mellett a kisebbek képvi­selői is jelen lesznek, hogy az érdeklődőknek szóban is elmagyarázhassák, miként és milyen segédanyagokkal használhatók eredményesen a kiadványaik. A Földváry-iskola könyv­tárosa, Mészáros Emma el­mondta, hogy a szülőknek is érdemes végigböngész­niük a gazdag kínálatot. A bemutató napján Vácon élő festők képeit is kiállítják az iskolában, ahová szere­tettel várják a környező települések könyvtárosait, tanárait is. Ribáry Zoltán ES BARÁTUNK! Az idén december 26.-án kerül először megrendezésre a Budapest Sportcsarnokban Ml tytCSO90T1 "C. egész napos műsor: béke és a szeretet.1 ünnepén, a családi összetartozás jegyében töltünk el, egy napot szülőkkel, gyerekekkel, állami gondozottakkal, munkanélküliekkel., mindenkivel aki az ünnep melegére vágyik. Népszerű színészek, előadók, zenészek vállalták a közreműködést és olyan neves alkotók segítenek a^sivltelczésben mint SZÖRÉNYI LEVENTE és KOLTAY GÁBOR. blmi hetilap XXIX. évfolyam 49. (1505.) szám: 1992. december 4. Áru: 28 lóriin | Interjú a nők közéleti szerepéről (6. oldal) Diszharmónia egy iskolában (8—9. oldal) Terítéken a magyar vadászat (10. oldal)' Az SZKI Rt. kilábal a csődből (TI- oldal) Hamari Júlia kettős jubileuma (13. oldal) Jelcin dél-koreai látogatása (19. oldal) Bolgár gondok és a törők kisebbség (22. oldal) Kik is azok a Jézus-hívő- zsidók? (27. oldal) Inti szerető Fest megyeiek, ügyelem! Kedves olvasóink! Terveink szerint karácsonyi számunk, amely december 24-én jelenik meg, dup­la terjedelmű lesz, azaz 32 oldalas. Ebben helyet szeretnénk adni az Önök írásainak is, természete­sen azoknak, amelyek a karácsony szent ünnepé­nek gondolatiságát hordozzák. Szóljanak ezek az írások a szerétéiről, a családi fészek melegéről, a megértésről, az egymás iránti figyelemről. Aki úgy érzi. hogy versben fogalmazza meg könnyebben gondolatait, ám tegye. Várjuk írásaikat legkésőbb december 12-ig. Címünk: Pest Megyei Hírlap, Bu­dapest, Pf.: 31X, irányítószám: 1446. // / • • SZERKESZTOSEMK KÖZLEMÉNYE Tájékoztatjuk kedves ol­vasóinkat, hogy a jövőben kik szerkesztik az egyes ro­vatainkat. Tesszük ezt azért, mert örvendetesen nő azoknak a száma, akik levélben fordulnak hoz­zánk. A rovatokat és a ro­vatokat szerkesztő munka­társak nevét azért közöljük, hogy tudják, mely témában ki az illetékes a Pest Me­gyei Hírlapnál: A MAGYARORSZÁG és a KÜLFÖLD, valamint a BÖNGÉSZŐ rovatot na­ponta az ügyeletes főszer­kesztő-helyettes. illetve ve­zető szerkesztő gondozza. Paizs Tibor rovatvezető a SZŰKEBB HAZÁNK, a GAZDASÁG és a TUDO­MÁNY; Bágyoni Szabó Ist­ván rovatvezető a KULTÚ­RA és a REGÉNY; Bánó Attila főszerkesztő-helyet­tes a LEVELÜNK JÖTT, a VÉLEMÉNY és a DOKU­MENTUM; Németh Zsolt főmunkatárs az IFJÚSÁG; Ruttkay György munka­társ az ŐSZUTÓ és a CSA­LÁDBAN — HÁZ KÖRÜL; Hardi Péter vezető szer­kesztő a HITÉLET: Dere- gán Gábor vezető szerkesz­tő az INTERJÚ és a TÁJO­LÓ; Nádudvari Anna és Ve- szelszki Sára munkatársak a KICSINYEKNEK. NA­GYOKNAK Csitári János rovatvezető a SZOLGÁLTA­TÁS; Paizs Tibor és Bágyo- ni Szabó István rovatveze­tők az IRODALOM rovat gondozását, szerkesztését látják el. Az úgynevezett élőfejként megjelenő VÁ­LASZ alatt a későbbiekben, mint mai számunkban is, Benedek István leveleit ol­vashatják. Japán minitévé A Sony japán ccg új, színes Watchman zsebtévéje három részből áll: a képernyőből, a hangolóegységböl és az elemeket tartalmazó dobozból. A kb. 6,75 cm átmérőjű, folyadékkristályos képernyőn a teljes VHF és UHF hullámsáv egyaránt nézhető, de videofelvételt is le lehet rajta játszani Sütés, tőzés, daltanítás Az ünnepek előtt December 20Tán, délután 2 órától változatos program várja a gyerekeket a gödöl­lői művelődési központban. A 7—8-as teremben mézes­kalácssütés, a 9-es terem­ben csuhé és szalma kará­csonyfadísz-készítés lesz, a 12-es teremben pedig gyöngyfűzés. Fél háromtól az előtér­ben betl ehernes játék és táncház kezdődik. Közre­működnek a bagi Muharay együttes gyermek szólistái, muzsikálnak az aszódi zene­iskola népzenészei, kará­csonyi dalokat tanít Bene­dek Krisztina. Az Amerikai—Magyar Környezetvédelmi és Kul­turális Társaság szervezésé­ben 17 órától karácsonyi koncert kezdődik gyerme­keknek, Patricia Bach ope­raénekes és Bárkányi Éva zongoraművész közremű­ködésével. A rendezvényt számos gödöllői üzlet tá­mogatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom