Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-04 / 286. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTÁT AS 1992. DECEMBER 4., PÉNTEK Ezt látni, hallani kell VÁLTOZÁSOK Új telefon- és telefaxszámok A városi oldalak meg­szűnésével párhuzamo­san a helyi kollégáink telex- és telefonszámai megváltoznak a követ­kező napokban, Illetve hetekben. Elsőként Nagykőrösön telepítette át a készülé­ket a posta. Az érdeklő­dők az (53)50-588 szá­mon hívhatják munka­társunkat. Megértésüket köszönjük. Nagykörös Önállóan gazdálkodnak A jövő évtől kezdődően önálló gazdálkodásra térnek át a nagykőrösi általános iskolák. Ehhez természete­sen meg kell teremteni a személyi feltételeket is. A Rákóczi-iskolában például esélyes lehet egy jól kép­zett szakember a gazdasági vezetői állás betöltésére. Elsősorban olyan felsőfo­kú végzettségű, pénzügyi számviteli képesítéssel ren- delkező embert várnak, akinek már szakmai gya­korlata is van. A feltéte­lekről többet a tanintéz­mény igazgatójától lehet megtudni személyesen, vágy­sz 53/51-982-es telefonszá­mon. Albertirsa. Hernádi Judit előadóestjére kerül sor szombaton, december 5-én délután 6 órakor az albert- írsai Móra Ferenc Művelő­dési Házban (Pesti u. 85.). Budaörs. A Jókai Mór Műveiődési Központ cso­portjainak műsoros, zenés Mikulás-estjét szervezik meg pénteken, december 4-én délután 6 órától. Szombaton a Pro Musica kórus rendez Mikulás-bált. Játszik a Vidám Fiúk zene­kar. Ugyancsak szomba­ton, december 5-én délután 2 órai kezdettel kerül sor a gyermekeknek szánt báb­előadásra, amelynek a ke­retén belül A nagyhatalmú egérke- című bábjátékot te­kinthetik meg a gyerekek. A rendezvényekkel párhu­zamosan a művelődési köz­pont kiállítótermében Al­földi László akvarelljei lát­hatók. Budapest. December 5-én és 6-án rendezik meg a fő­városban (a XIII. kerületi József Attila Művelődési Gödöllő Elsősök kiállítása Szeretettel győzzünk kí­gyót! címmel nyílik kiállí­tás a gödöllői Montágh Im­re Általános Iskola első osztályos tanulói „kígvós korszakának” munkáiból december 9-én, 14 órakor a Dobó Katica utca 2. sz. alatt. Központban) a II. szlovák néptánc-antológiát. Me­gyénkből — a Szlovákiából és Romániából érkező együttesek mellett — a pi­lisszántói, illetve a pilis- szentkereszti szlovák tán­cosok is részt vesznek ezen a nagyszabású találkozón. Érd. Sóskútra szervez ki­rándulást ezen a hétvégen Érd Városi Művelődési Köz­pontja. (Indulás december 5-én délelőtt 10 órakor a parkvárosi üzletháztól.) De­cember 6-án Mikulás-napi filmvetítés lesz. Gulliver a törpék országában, illetve a Ludas Matyi című játék­filmek vetítésére válthatók jegyek.. Budakalász. A Budakalá­szi Baráti Kör támogatásá­val szombaton, december 5-én nyílik meg az Avar ko­ri ásatások című kiállítás délután 3-kor a művelődési ház nagytermében. Budafok. A Budafok-Té- tény művelődési ház szom­baton, december 5-én (10 órakor) a Kaláka együttes koncertjének ad helyet. Az előadás címe: Szabad-e be­jönni ide betlehemmel? Belépés „Zeneértő leszek” gyermekbérlettel vagy 50 forintos jeggyel. Szentendre. Kortárs és klasszikus művészek alko­tásait állítja ki a Műhely; Galéria. A Vajda Lajos Em­lékmúzeumban az Európai Iskola szentendrei mesterei­nek a tárlata tekinthető meg. Cegléd. A ceglédi galé­riában ezen a hétvégen dr. Pintér Nándor grafikai ki­állítása látható. SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és a községi polgár- mesteri hivatalokat, hogy településük címerének kicsinyített másolatát fekete-fehér változatban szerkesztőségünknek szíveskedjenek elküldeni. A címereket a településeikről szóló írásainkhoz szeretnénk fölhasználni abban a formában, aho­gyan köztársaságunk címere Is látható minden oldalunkon, Mintaként közöljük Cegléd és Nagykáta város címerének kicsinyített mását. ÜGYELET CEGLÉD KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a Rákóczi úti rendelőintézetben: hétköz­nap Í3-tőr 15 és' 17-től 19 óráig. Az éjszakai 19-től reggel 7 óráig. Hétvégén, pénteken 17-től hétfő reg­gel 7 óráig. Telefonszám: 11-200. KÖZPONTI GYERMEK- ORVOSI ÜGYELET a Reiner utcai rendelőben szombaton, vasárnap, vala­mint munkaszüneti napo­kon 7-től 19 óráig. Telefon­szám: 11-994. FOGORVOSI ÜGYELET szombaton 7.30-tól 14 óráig, míg munkaszüneti napokon 9-től 15 óráig. (Csak sürgős esetben vehető igénybe!) Állatorvosi Ugye­letet december 5-én, NAGYKÖRÖS Házasságot kötött: Be­reczki Dezső és Zab ólai Ka­talin, Németh Tibor Albert és Nagy Anita, dr. Szakáll Zoltán és Bozsik Magdolna Julianna, Majzik János és Tóth Sarolta, Szűcs Balázs Dénes és Őrlik Katalin. Meghalt: Göbölyös Fe- rencné Tóth Eszter (Thö­köly u. 6.), Kovács Ferenc (Ady Endre u. 16.), Matu- lay László (Fáskert u. 3.), Bugyi Mihály Sándorné Zrubka Amália (Tavasz u. 20.), Fábik Lajos Barnabás- né Koroknai Eszter (Arany János u. 33.), Dékány Jó- zsefné Bak Erzsébet (Biczó Géza u. 31.). Vácott születtek: Boros Gábor és Fedor Andrea fia. Viktor, Endrész Antal és Krausz Magdolna lánya, Szabina, Lehotka László és dr. Kővári Zita lánya, írisz, Rózsa Zsolt és Tóth Erika fia, Balázs, Szabó László és Págyor Mariann. lánya, Melinda, -Oláh Attila és Lakatos Ritái fia. Attila, Csenki Jenő és Valachovics Krisztina lánya, Barbara, Kis András és Balassi Eri­szombaton 8-tól 7-én, hét­főn 8-ig az alábbiak tarta­nak; Cegléden, Ceglédbercelen ■ dr. Kónya Mihály, Cegléd, Deák tér 19., telefonszám: 13-942. Abonyban, Jászka- rajenőn, Kőröstetétlenen, Törteién dr. Revuczky Bé­la, Törtei, Dózsa Gy. u. 42., telefonszám: 45. Albertir­sán, Dánszentmiklóson, Mi- kebudán, Csemőn dr. Tóth Sándor, Csemő, Fő u. 44., telefonszám: 9. gödöllö ORVOSI ÜGYELET: Gö­döllő, Il-es számú rendelő­ka lánya, Virág, Vasas László és Becsei Ildikó fia, Dániel, Magyarkúti Gyula és Heim Mária lánya, Zsó­fia, Majoros Tamás és Ha­lász Mária fia. Tamás. Házasságot kötöttek: Bretus Imre és Papp Ildikó, Csölle Lajos és Nagy Erika, Horváth István és Tach- scherer Éva. Vácott haltak el: Szamos Tiborné sz. Varjú Mária. Vác; Szász Jánosné sz. Cse- ry Mária, Vác; Frick Ist­ván, Vác; Víg Ferencné sz. Nagy Julianna. Vác; Orgo- ványi Istvánná sz. Eszenyi Margit, Gyál; Felföldi Béla, Szigetszentmiklós; Saáry Barnabás, Vác; Dinnyés Já­nosné sz. Rákóczi Mária, Vác; Vámos Károlyné sz. Csányi Julianna, örbottyán; Vida István. Vác; Sápi Gvula, Dunakeszi; Pécsi József, Göd; Péter Ferenc, Szödliget; Vasas István, Vác; Pazsitka Anna. Penc; Viszus Ferenc. Vác; Bene­dek László, Vácrátót; Gál János. Szendehely. Kikillai Józsefné sz. Mocsári Kata­lin, Vác; Motel Julianna. Hernád; Török Imre, Szód. intézet, szombaton reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Gödöllő, Il-es számú rendelőintézet, szom­baton és vasárnap reggel 8 órától 20 óráig. FOGORVOSI ÜGYELET: Gödöllő, Stromfeld sétány, szombaton reggel 8 órától 15 óráig. ÜGYELETES GYÓGY­SZERTÁR: Gödöllő, Dózsa György út 12., szombaton 13 órától hétfő reggel 8 óráig. ÁLLATORVOSI ÜGYE­LET: Gödöllőn, Isaszegen, Pécelen, Nagytarcsán, Ke- repestarcsán, Csömörön, Mogyoródon, Szadán, Ve­résegyházon, Erdőkerte­sen, Vácegresen december 5-én, szombaton reggel 8 órától december 7-én, hét­főn reggel 8 óráig: dr. Bé­kési Béla, Pécel, Szemere P. utca 17. Telefon: Pécel 4. Galgamácsán, Váckisúj- falun, Ikladon, Domonyban, Dányban, Kartalon, Verse- gen, Aszódon, Bagón, Hé- vízgyörkön, Galgahévízen, Túrán, Zsámbokon, Vác- szentlászlóh, Valkón de­cember 5-én, szombat reg­gel 6 órától december 7-én, hétfő reggel 8 óráig: dr. Do­bos László, Túra, Thököly u. 26. Telefon: Túra 48. Az ügyeleti napokon vég­zendő exportszállításoknál dr. Békési Béla várja a gazdákat. NAGYKÖRÖS NYÁRSAPÁT KOCSÉR Alkatorvosi ügye­letek : Nagykőrös, Nyárs­apát és Kocsér állategész­ségügyi körzetében az aláb­biak szerint alakul decem­berben az állatorvosi ügye­leti szolgálat: December 5-én 6 órától december 7-én 6 óráig dr. Horváth László rendel. Cí­me: Búvár u. I. Telefon­száma: 50-998. December 12-én 6 órától 14-én 6 óráig dr. Czira Szabolcs lesz az ügyeletes állatorvos. (Dohány u. 6.). Az 51-792 számon hívható. December 20-án 6 órától 21-én 6 óráig dr. Modor Péter (Nagykőrösi állator­vosi rendelő). Tel.: 50-116 vagy Kocséron az 59-725. December 24-én 6 órától 26-án 6 óráig dr. Évin Sán­dor (Nagykőrösi állatorvosi rendelő). Tel.: 50-116 vagy Nyársapáton a 23-as szá­mon hívható; December 26-án 6 órától 28-án 6 óráig dr. Kassay József (Kalocsa u. 10.). Te­lefon: 50-378. VÁC ORVOSI ÜGYELET. A váci egészségügyi alapellá­tási központban, Vác: Csá­nyi körút 47, Tel.: 11-525. Váciaknak: 19 órától reggel 7 óráig. Vidékieknek: pén­teken 19-től hétfő reggel 7 óráig. - . GYERMEKORVOSI ÜGYELET. Szombat és va­sárnap 8—20 óráig. Tele­fon: 10-079. FOGORVOSI ÜGYELET. Vác. Cházár András u. 17. Telefon: 11-421. Szombaton 8—12-ig dr. Bíró Elemér. Vasárnap 8—12-ig dr. Ha­rness Judit. ÁLLATORVOSI ÜGYE­LET. Északi körzet: decem­ber 5-6. Vác, dr. Pálinkás Jenő. Telefon: 13-571. Déli körzet: dr. Dóczi Ödön, Göd. Telefon: 60-14 344, é&emit Építőanyag-kereskedés, Balatcnfüred, Noszlopy u 5 Tel./fax : (86} 43-341. Minden palo qvóri áron kapható. Osztrák lambéria, csiszolt, csomogolt, 3. 4. 5 m hosszban, fim soként 520 Ft -f- áfa. Osztrák hajóoadfó, csiszolt, csomagolt, nnr-enként 84C Ft + áfa. ■ Anyakönyvi hírek» Egyházi hírek CEGLÉD Cegléden decembér 4-eri, pénteken és 5-én, szomba­ton 7 és 19 órakor, 6-án, vasárnap 7.30-kor, 9 (gyer­mekeknek) és 11 órakor katolikus misét, 6-án, va­sárnap 11 órakor evangé­likus, 4-én. pénteken és 5-én szombaton 8.30-tól 9-ig, 6-án, vasárnap 10 órakor református isten­tiszteletet tartanak. Református istentisztele­tek és bibliaórák rendje Nagykőrösön, december 6. és 12. között Istentiszteletek; Decem­ber 6-án, vasárnap: 8.30 Kocsér (Kossuth u. 5.): Pintér Gyula, 9.00 felsze­gi imaház (Hunyadi u. 31.): Fodor Ferenc, 9.00 Szige- thi-Warga-Iskola (Bat­thyány u. 7.): Kovács Dá­vid; 10.00 gyermek-isten­tisztelet (Szolnoki út 5.): Módra Tünde, 10.00 temp­lom: Tóth Kása István, ke­resztel: Fodor Ferenc, 10.30 nyársapáti iskola (József A. u. 5.): Kovács Dávid, 11.13 Kopa-iskola (Szolnoki út 5.): Pintér Gyula, 17.00 templom: Pintér Gyula. December 7., hétfő: 7.30 templom: Tóth Kása Ist­ván. Bibliaórák: December 9., szerda: 17.00 felszegi ima­ház: Fodor Ferenc, 17.00 Kopa-iskola: Pintér Gyula. December 10., csütörtök; 17.00 Kálvin terem (Szol­noki út 5.): Kovács Dávid, utána keresztelői megbe­szélés ugyanott, melyet Ko­vács Dávid tart. December 11., péntek: 17.00 bibliakör (Szolnoki út 5.): Nagy Ist­ván főigazgató. 18.30 öreg­fiatalok bibliaórája (Szol­noki út 5.) Pintér Gyula. December 12., szombat: 16.00 ifjúsági bibliádra (Szolnoki út 5.) Tóth Kása István. Konfirmációi órák: a felszegi csoportnak kedden és pénteken 16 órakor, ve­zeti Fodor Ferencné, az al­szegi csoportnak kedden és pénteken 17 órakor, .vezeti Pintér Gyula, a felnőttcso­portnak csütörtökön 18.30- kor, vezeti Pintér Gyula. Mindhárom csoport a Szol­noki út 5. szám alatti Kál­vin teremben tartja össze­jövetelét. Hétvégi hálaadó isten- tisztelet; December 12-.én, szombat 17 órakor a temp­lomban Kovács Dávid. Ha nem titok, válaszoljon Dunubogdányi adatlapok Adatlapokat küldött a dunabogdányi polgármes­teri hivatal a falu nyug­díjas polgárainak. Volt, aki már ki is töltötte, vissza is küldte a feladónak. Nem mást akar elérni a hivatal az így megszerzett infor­mációkkal, mint tájékozód­ni az idős emberek életkö­rülményeiről, anyagi hely­zetéről, hogy aztán ponto­sabban ítélhessen a szo­ciális bizottság arról: ki­nek hogyan és mennyivel segítsen. Szerencsére van miből, ha nem is kime­ríthetetlen pénzeszsákon ülnek a bizottság tagjai. Egyelőre még sokan vá­ratnak a válasszal is. Vagy azért, mert nem akarják mások tudomására hozni, hogy miből, mennyiből él­nek. de az is lehet, hogy nehéz eligazodni a betűk, rovatok sűrűjében. Aki se­gítségre szorul, vagy azt vár, ne szégyenlősködjön. Írjon, vagy jelezzen. Erre várnak a hivatalban. A Váci Rendőrkapitányság kérése Jelentkezzenek a tanúk! A Váci Rendőrkapitányság közlekedési alosztálya nyomozást folytat közlekedési baleset okozásának vétsége miatt. 1992. november 23-án 13.45 órakor Dunakeszi lakott területén, a Kagyló úton egy Opel Kadett gépkocsi villanyoszlopnak hajtott. A gépkocsivezető elmondása szerint, a balesetet látta egy kb. 50—55 év közötti életkorú ősz hajú férfi és a vele lévő 35-38 év körüli nő is, akik egy piros színű Lada gépkocsival közlekedtek és a baleset sérültjének segít­séget nyújtottak. Kérjük a segítséget nyújtó személyek jelentkezését a Váci Rendőrkapitányság közlekedési osztályára. CUKOR VÁSÁR! Kis- és nagykereskedők, 50 kg-os 47,50 Ft/kg, figyelmébe) 1 kg-os 50,- Ft. Amíg a készlet tart! 4500 Komáromi Tamásné, Császártöltés, karácsonyfa Keceli u. 24. eladó Tel./fax: (78)-43-111. Méret: 1-2 m-ig. Ára: 160 Ft/fm. A MONOR1 FÖLDRENDEZŐ BIZOTTSÁG Érdeklődni lehet: értesíti az érdekelteket, hogy december 4-én, 16 órakor, á monori művelődési házban TRANS TRADE BT. kárpótlási Gödöllő, Tessedik Sámuel megbeszélést tart. u. 2. 2100. amelyre minden érdékeltet vár Tel.: (28)-30-133/135.

Next

/
Oldalképek
Tartalom