Pest Megyi Hírlap, 1971. november (15. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-21 / 275. szám

VÁC I NAPLÓ A P f 5 T MEGYC| HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA » I I Ml- —— . ■—■■■■ I.—. IIP« fi ■ xv. Évfolyam, 274. szám 1971. november 21., vasárnap JÖVŐRE - FOTON Géppel szedik & paradicsomot Társadalmi segítséggel Húsz elégedett ember az öregek második napközijében Havas húzóiban A jegyekben leesett az első hó, a fákra reggelente kiül a zúzmara, a Duna fölött is met­sző lett a szél. Az emberek fázósan húzzák nyakukat a ka­bátgallérba. A dunai átkelő­hajón a fejük búbját ' is be­húznák. A hajón ugyanis hu­zat van. A Kishajózási Válla­lat nem vesz tudomást a hi­degről és nem üvegezteti be a hajó három hiányzó ablaksze­mét. Századunk művészete Vasárnap délelőtt tíz órakor a dunakeszi József Attila Mű­velődési Központban, az Or­szágos Filharmónia ifjúsági bérleti hangversenyén Sziklay Erika, Pertis Péter, Bársony László és Sellye Zoltán ad íze­lítőt századunk művészetéből a dunakeszi iskolák növendékei­nek. Keszü! az autósok programja Érdekes témák szerepelne': a Magyar Autóklub váci szer­vezetének soron következő, no­vember elsejei közgyűlésének napirendjén. A klub vezetői beszámolnak az autósok orszá­gos értekezletén hallottakról, a tagok javaslatai alapján itt állítják össze a klub jövő évi munka-tervét és programját, s tájékoztatják a tagokat arról is, hogyan lehet beszerezni gu­miabroncsokat az autóklubon keresztül. Új eljárásokról A dunakeszi József Attila Művelődési Központ munkás­akadémiai sorozatában Kalmár János, a járműjavító főmérnö­ke tart előadást azokról a leg­újabb eljárásokról, melyeket a vasúti járművek javításá­ban alkalmaznak. A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL A váci Fegyveres Erők Klubjában szerdán délután négy órakor Puscsizna József, a Lőwy Sándor Gépipari Szakközépiskola igazgatója tart előadást .„A pályaválasz­tás 14 éves korban’’ címmel. Ugyanebben az időben a rá­diós klubban Somogyi Endre emlékezik a KPM megalaku­lására. Orvosi ügyelet Holnaptól kezdve a Köztár­saság úti (a 302-es telefonon hívható) rendelőintézetben az alábbi orvosok tartanak éj­szakai ügyeletét: Hétfőn: dr. Áfra Tamás, kedden: dr. Bénik Gyula, szerdán: dr. Pap Miklós, csü­törtökön: dr. Slteiner Antal, pénteken: dr. Bea Mátyás, szombaton és vasárnap: dn*. Pap Miklós. A beosztásban hét közben változás történhet. Földes Györggyel, a fóti Vö­rösmarty Termelőszövetkezet főkertészével beszélgettünk az őszi miunkák állásáról. — Az őszi vetést szeptem­ber elején kezdtük, és novem­ber 4-én fejeztük be — mon­dotta. — Búzából 1600 holdat vetettünk. A meggy telepíté­sét tavaly kezdtük harminc holddal, az idén ősszel újabb öt holddal növel­tük. A paradicsomvetésben a ta­valyi 60 hold helyett jövőre 100 hold területünk lese, de 300 holdra szeretnénk növelni az ültetvényt. Szerződést kö­töttünk a konzervgyárral és a budapesti piacokra is bősé­gesen szeretnénk szállítani. Itt is újítottunk. 12 holdon magot vetet­tünk, s ha beválik, a pa­lántázás helyett erre té­rünk át. Egyszerre érő fajtákat ülte­tünk, hogy a szedés könnyebb legyen. A csányi tsz-től köl­csönkapunk egy amerikai sze­dőgépet, ami mindent tud. A szót Gránicz Ferenc fő- agronómus veszi át. — Bárányokat exportálunk, eddig 80 növendéklhizó-bá- rányt vittek Görögországba, most pedig 170-et Franciaor­szágba. A gödi Dunamenti Tsiz és a fóti Vörösmarty Tsz sizarv.asmanha-tenyésztési tár­sulása gyakorlatban is meg­történt. Fótról 83 tehén és 11 vemhes üsző indul Gödre, onnan 45 egy-kétéves üsző és harminc 300—400 kilós hí­zott bika érkezik. Foton 300 férőhelyen növendéfcmarha- istálló fogadja az állatokat. Tojóállományunkban 6200 baromfi van. fele már tojik. A helyi ÁFÉSZ hetente nyolc­ezret visz el, és a fővárosba is szállítunk. A háztáji sertésne-i velés ma már kedúező felté­telek között folyik, így érthe­tő. hogy a tavalyi 30 helyett idén 500-an hizlalnak ser­tést a háztájiban. Október elején az egyik fia­tal verőcei tanárnak eszébe jutott; jó lenne a községben ifjúsági lakásépítő szövetkeze­tét alakítani. Rövid időn belül kiderült, sok vállalkozó fiatal szövetkezne társnak. Verőcén is nagyon sok fiatal küszködik lakásgondokkal. Rendkívüli KISZ-taggyűlésen ismertették a terveket, s meglepően sok volt a jelentkező. Pár nap múlva a községi pártszervezet végrehajtó bizottsága is meg­tárgyalta; mit tehetnének a község üzemei, intézményei — az ifjúsági törvény értelmében — a lakásépítő szövetkeze^ si­keréért? A Börzsönyi Állami Erdőgazdaság verőcei fűrész­üzeme olcsó áron parketta­Sppen ezért tervünk az, hogy alkalmazunk egy agronómust, aki a háztáji állattartást se­gítené szaktanácsaival, s biz­tosítani akarjuk a zavartalan takarmány-ellátást is. A háromnegyedévi értékelés azt mutatja, hogy jól áll a fóti Vörösmarty Termelőszö­vetkezet, bizakodva nézhet­nék a zárszámadás elé. rraatos építoanyag-ellátast, az Ipari Porcelángyár csempét ígért. Október 26-án hivatalo­san is megalakult a verőcei if­júsági lakásépítő szövetkezet, először 8, majd 16 taggal. A jelentkezők száma ma már 40 körül jár. A történet — mondhatják azok, akik már jártak hasonló cipőben — olyan szép, hogy alig hihető. Megvan a fiatalos lendület, az iBetékesek részéről a jóindulat és a segítőkészség — ritka har­mónia. De kérdés: vajon a megvalósítás is ennyire zök­kenőmentes lesz-e? A kétke­dés — á Verőceiek példája is bizonyítja — jogos. Amint az ifjú szövetkezet hozzálátott a lakásépítés gyakorlati előké­szítéséhez, mindjárt — kezdet­ben áthághatatlan — akadály­ba ütközött. A napokban ezek­ről a problémákról számolt be a közgyűlésnek az intéző bi­zottság nevében Zérrtan Zsu­zsa. A szövetkezet intéző bizott­ságának első dolga az volt, hogy a lakásépítésre alkalmas, aránylag olcsó házhelyet keressen. Az MSZMP KB ifjúságpoli­tikai határozata és a nemrég megjelent ifjúsági törvény egyaránt megfogalmazza: az ifjúsági szövetkezeti lakások építését támogatni kell/ ennek egyik módja, hogy a fiatalo­kat aránylag olcsón kell te­lekhez juttatni. A község keleti felében, a Dunamezőn, az elmúlt évek­ben nagy területet parcelláz­tak 150 forintért négyszög­ölenként. Ezek a szép fekvésű, közművesített és aránylag ol­csó házhelyek meg is feleltek volna a lakásépítők igényei­nek, de két telek kivételével majd mind gazdára találtak, a > meglevők pedig nem alkalma­sak , ennyi lakás -építésére. A vasútállomás fölött, elsősorban a hétvégi házak építésére, a tanács parcellázott házhelye­ket. A 405/81—84.- helyrajzi területet négyszögölenként 250 forintért tudná a szövetkezet rendelkezésére bocsátani. Luxustelkekről van szó, — mondta Fitter István, a közsé­gi tanács elnöke, aki szintén eljött a közgyűlésre. A községi tanács azért nem tehet ár­vagy részletfizetési enged­ményt, mert a telkek kisajátí­tására, közművesítésére köl­csönt vett fel, amit még ebben az évben vissza kell fizetnie. Á költségkülönbözetet más­Amikor a Mártírok útja vé­gén megnyitotta a városi ta­nács az öregek I. számú nap­közi otthonát, érdeklődés, s egyben bizalmatlanság fogad­ta. Milyen lesz? Kik járnak majd oda? Hogyan telik el ott a szabad idő? Azután 'egy csapásra meg­változott a helyzet. A harmin­cas létszámkeret kicsinek bi­zonyult, várakozni kellett, hogy valaki felkerüljön a név­jegyzékre. Szívesen fogadták az ebédet, s a rádió, televízió, újságok és könyvek tartal­massá tették azok napját, akik nem mennek szeretetott­honba, s akik számára gond az ebédfőzés, a beszerzés. Már tavaly felvetődött a gondolat, hogy szükség len­ne Vácott még egy otthonra. Helyiséget biztosítottak az Eötvös utcában, a volt tüdő­szűrő állomás épületében. Be­rendezésre, felszerelésre ázom ban hem tudott a tanács anyagi fedezetet biztosítani. — Szinté az egész város ösz­Ez a gordiuszi csomó. Egyik oldalon a lakásépítő szövetke­zet jogos kérése, hogy ne luxus áron kelljen házhelyeket ven­ni, a másik oldalon, hogy a községi tanács igen " szoros költségvetéssel gazdálkodik, s ha esetleg más beruházás ká­rára tenne engedményt, köny- nyen megkaphatná, hogy rossz gazda. Nincs tehát megoldás? Ha a verőcei KISZ-esek nem kapnak olcsóbban házhelyet, már a kezdet kezdetén meg­bukik az ifjúsági lakások ügye. A közgyűlésen, a hosszú ideig tartó, meddő vitának lát­szó, időnként nem is baráti hangú beszélgetésnek meg volt a haszna, tanulsága. Nem keli az első akadálynál elcsügged­ni, rosszindulatot feltételezni, ha egy jogos kérelem nem magától értetődő egyszerűség­gel oldódik meg. Két megoldás látszik megva­lósíthatónak Az első a fiata­loktól származik. Ha a közsé­gi tanács költségvetése nem teszi lehetővé, hogy az ifjúsá­gi törvény szellemében ked­vezményes áron adják a vasút­állomás melletti házhelyeket, megkérik a megyei tanácsot, valamilyen módon segítsen a szövetkezeten. A másik javaslatot, a ta­nácselnök mondta el. A duna- mezői házhelyek a belterület határáig már gazdára találtak. A további rész úgynevezett ál­lami tartalékföld, amelyet je­lenleg a verőcei szakszövetke­zet szántónak használ. Itt újabb házsor építésére lenne lehetőség, hiszen a közműve­sítés már elkészült. Ezért a községi tanács, e havi ülésén javasolja a végrehajtó bizott­ságnak, hogy kérje a megyei tanácstól ennek a házsornyi teleknek belterületté nyilvá­nítását. Ez a megoldás jól szol­gálná a fiatalok érdekét, mert a házak között park és ját­szótér építésére is lenne lehe­tőség. Ahogy mondani szokás: lép­tünk egyet. A továbbiakban mar a megyei tanácson múlik, hogy az első, vagy a második javaslat megvalósításához nyújtanak-e segítő kezet. Őszintén reméljük, hogy van kiút, s a fiatalok kérése nem vész el a hivatalok útvesztői­ben. Annál is inkább, mert a verőcei ifjúsági lakásépítők ügye egyik első váci járásbeli problémája az ifjúsági törvény alkalmazásának. A verőcei ifjúsági lakásépítő szövetkezet jövőjét, a továb­biakban is figyelemmel kísér­jük. Csulák András szefogott — mondja Murá­nyi Erzsébet, az egészségügyi osztály munkatársa. — Akitől csak támogatást kértünk, segí­tett. A Forte, a DCM, a bün­tetőintézet őrszemélyzete és mások*, lehetővé tették, hogy már ebben az évben megnyíl­jon a város másik -részén is az alsóvárosihoz hasonló in­tézmény. Az Eötvös utcai napközi húsz megelégedett idős férfi és nő számára biztosítja, hogy ebédhez jussanak. A menü a Szőnyi Tibor Kórházból ér­kezik. Ez gond is, mert sok­szor késik. Aki igényli, an­nak hideg vacsorát is bizto­sítanak. Nádori Barnáné az intéz­mény vezetője. Az öregek itt is jól érzik magukat. Televí­zió ugyan még nincsen, de van rádió, sok virág, könyv és két tiszta szoba. Jövőre már a városi ta­nács költségvetéséből is jut számukra keret. Akkor már fotelekről is gondoskodhatnak, fölszerelést kap a fürdőszoba — és amit nagyon várnak, ta­lán a televízió is belefér majd a pénzügyi keretbe.' P. U. Verekedés a TÖZÉF-telepen Egy évre íiélíék az éjjeliőr bántalmazóját Pallagi Sándor és Drenlco- vics István váchartyáni lako­sok a helybeli TÜZÉP-telepen végeztek rakodómunkát. Nap­közben sörözgettek, s ittas ál­lapotban Pallagi összeveszett Ribánszki Jánosnéval. Durván rátámadt az asszonyra, aki elmondta férjének — a telep éjjeliőrének — a sértegetést. Este ismét sörözgetett a két jóbarát. Utáná a TÜZÉP-te- lepre mentek, ahol találkoz­tak az akkor már szolgálatba lépett Ribánszki Jánossal. A 65 éves éjjeliőr megkér­dezte Pailagit, hogy miért támadt a feleségére? Pallagi arcul ütötte az idős embert, dulakodni kezdett vele., Dren- kovics segített a verekedés­nél. Ribánszki bordatörést és szamsérülést szenvedett. A Váci Járásbíróság bün­tetőtanácsa súlyos testi sér­tés vétségében és hivatali sze­mély ellen elkövetett erősza­koskodás bűntettében mondta ki vétkesnek Pallagi • Sándort, akit — első fokon — egy évi szabadságvesztésre ítéltek. Társa, Dremkovics, 10 hónap szabadságvesztést kapott, de ezt az ítéletet háromévi pró­baidőre felfüggesztették. _____________ (P) Há rom év óta nem volt nép­zenei rendezvény a Madách Imre Művelődési Központban. Csütörtökön ifj. Oláh Kálmán és zenekara játszik, Kovács Apollónia, XJrbán Katalin, Ta- labér Erzsébet, Zala Tóth Er­zsébet, Kiss Károly, Bojtár Imre, Mozsár Imre és Jósvay Vilmos énekel. Az Építők Mű­velődési Háza és a Madách Művelődési Központ közös rendezvényére már csak korlá­tozott számban lehet jegyeket kapni. A Váci Autójavító és Fémipari Vállalat FELVESZ LAKATOS SZAKMUNKASOKAT sződligeti telepére, továbbá VAS­ESZTERGÁLYOSOKAT a központi telepre. JELENTKEZÉS: Vác, Dózsa György út 53. Rádi képek Még a téíHbeköszönte előtt tető alá hozzák a Vác és Vidéke ÁFÉSZ épülő presszóját. és cserép kerül az iskola épülő termei fölé is. hogy a hidegben a belső szakipari munkákat végezhessék az építők. Foto: Búzási S. L. Kapnak-e házhelyet? Lakásépítésre szövetkezetek a verőcei fiatalok anyagot és fuvart, a TÜZÉP a honnan nem tudja előterem­lehetőségeikhez képest folya- t-eni. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom