Pest Megyei Hirlap, 1967. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-03 / 2. szám

PEST MEGYEI VII ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK i XL ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1967. JANUÁR 3., KEDD Az új év négy u e Véget ért a 48 órás vietnami tűzszünet Fegyverayagvás - „megelőző akciókkal" Országszerte megkezdődtek a választási előkészületek Munkához láttak az összeíró biztosok Országszerte megkezdőd­tek a március 19-re meghirde­tett általános választások elő­készületei. Budapesten, továb­bá a vidéki városokban és az ország többi helységében hét­főn kifüggesztették az ország- gyűlési képviselők és a tanács­tagok általános választásának kiírásáról szóló elnöki tanácsi határozatot, valamint a válasz­tók névjegyzékének összeállí­tásáról 6zóló hirdetményt és egyúttal megindultak az or­szág életében nagy jelentőségű politikai eseményt megelőző technikai munkálatok. Mint is­meretes, a választásra jogo­sult állampolgárokról új név­jegyzéket kell összeállítani, s ezt közvetlenül megelőzi a vá­lasztók összeírása. Ez a fel­adat az összeíró biztosokra há­rul, akiket a tanácsi végrehaj­tó bizottságok a Hazafias Nép­front helyi bizottságaival egyetértésben jelöltek ki.­Az összeíróbiztosok különös gonddal ügyelnek arra, hogy az összeírólapot minden olyan magyar állampolgár megkap­ja, aki 18. életévét betöltötte, vagy a választás napjáig be­tölti. Ehhez a munkához a ta­nácsok igénybe veszik a lakó­bizottságok, s a társadalmi szervezetek segítségét. El akar­ják kerülni ugyanis azt, hogy bárki is kimaradjon az össze­írásból. Ugyanilyen fontos, hogy kettős adatfelvétel se for­duljon elő. A választójógosult szemé­lyek egyébként az összeíróla­pokat január 11-ig kötelesek kitölteni. Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ha valaki testi fogyatékossága miatt, Mentőállomás Pest megyének is Ácsa és Püspökhatvan szolgálatában - Hívás rádión is (Tudósítónktól) Az év végén avatták fél a Nógrád megyei Bércéi község­ben az új mentőállomást. Ha­tósugara három járásra és Pest megye északi részére, el­sősorban Ácsa és Püspökhat­van községekre terjed ki. A berceli, húszágyas szülőotthon — melyet öt évvel ezelőtt lé­tesítettek — már eddig is ki­elégítette a fenti két község la­kosságának igényeit, most a 7-—12 kilométerre levő Pest megyei község újabb egészség- ügyi szolgáltatásban részesül. A mentőállomást széleskörű társadalmi összefogással, a környező községek társadalmi munkájával létesítették. A társadalmi munka értéke el­éri a százezer forintot. A kor­szerűen felszerelt és berende­zett berceli mentőállomást a jövő év első felében bekapcsol­ják az ultrarövidhullámú rá­diótelefon hálózatba is. Az új mentőállomás december 30-án délután négy órakor megkezd­te munkáját és éjjel-nappal a lakosság szolgálatában áll. — gáldonyi — vagy más okból — kórházi ápolás^ üdülés, stb. — az ösz- s'zeíró lapot nem töltheti ki, helyette hozzátartozója, szom­szédja, vagy maga az összeíró biztos is kitöltheti. Szirmai István Párizsba utazott A Francia Kommunistei Párt Központi Bizottságának meghívására Szirmai István­nak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának vezetésével hétfőn küldöttség utazott Pá­rizsba a Francia Kommunista Párt XVIII. kongresszusára. Kibővített napihír Jubilál a vb-titkár Huszonöt éve, 1942. január 2-án kezdte meg közszolgála­tát Horváth Jenő Budaörs községi tanácsának vb-titká- ra. Hétfőn az évforduló al­kalmából ünneplésben része­sítették a tanácsháza dolgo­zói. Bármely szép ünnepség is, napihírnél bővebben nemigen foglalkozunk ehhez hasonló­val. Viszont az, hogy manap­ság valaki negyedszázados közszolgálati múltra tekinthet vissza, mégis csak olyasmi, ami kíváncsivá teszi az új­ságírót. — Csakhogy nem mind a huszonöt évet töltöttem Bu­daörsön — igyekszik jubileu­ma érdekességét csökkenteni az ünnepelt. — Negyvenötben kerültem ide, negyvenkilencig voltam itt, aztán csak ötven­négyben jöttem vissza. Egyhuzamban tizenkét esz­tendő ugyanannál a községi ta­nácsnál. az is szép. Nem so­kan mondhatják el maguk­ról. — ötvennégy őszén késő es­te kopogtattak be hozzám, ka­pacitáltak, vállaljam el a je­löltséget a vb-elnökségre. Hiá­ba ellenkeztem, nem térhet­tem ki. Volt is aztán nehéz dolgom öt éven át a legköze­lebbi választásig. Állandó tit­kárválsággal küzdöttem, aka­dozott az adminisztráció. Az elnökhelyettesek is váltogat­ták egymást, amíg ötvennyolc­ban dr. Dobsonvi János, a mostani elnök, nem lett az. Az új választások előtt kikö­töttem, válasszák meg elnök­nek Dobsonyit, titkárnak meg engem. Azt hiszem, azóta si­mábban mennek nálunk a dolgok. A községi vb-titkár munká­ja, mindenki tudja, nagyon sokrétű, s számos ügykör tartozik hozzá Budaörsön va­jon melyik ad legtöbb mun­kát? — Akármilyen furcsán hangzik, bizony a birtokhá­borítás. Magánkézen levő kis kertek, házhelyek gazdái ma is sokat perlekednek egy el­szántott barázda, egy állítólag idegen területre átnyúló desz­kaépítmény miatt szomszé­daikkal. Havonta tíz-tizenöt ilyen panasz kerül elém. Negyedszázados munkássá­ga ünneplése után természe­tesen még hétfőn reggel meg­kezdte huszonhatodik szolgá­lati évét a vb-titkár. Az első akta, ami ezen a napon kezé­be került, megint csak egy birtokháborítási ügy. geit Vietnamban, bármennyi időbe telik is. Közölte, hogy 1967-ben növelni fogják a Vi­etnamban szolgálatot teljesítő amerikai fegyveres erők lét­számát Az amerikai hadvezetőség hétfőn az újévre meghir­detett tűzszünet időtarta­mának lejárta után azon­nal több hullámban repü­lőgéprajokat küldött Észak-Vietnam területe fölé. Az AFP jelentése szerint az amerikai pilóták — kihasznál­va a jó látási viszonyokat — a Vörös folyó deltáját szemelték ki célpontnak. A francia hír- ügynökség tudósításából kide­rül, hogy a vietnami néphad­sereg légierejének vadászgépei felvették a harcot a betolakodó amerikai vadászbombázókkal. A Guam szigetéről felszálló B—52-es amerikai légierődök a hétfői nap folyamán kétszer is támadást hajtottak végre a demilitarizált övezet ellen. A kora reggeli órákban az Ingersoll és Manly amerikai rombolók — mint az AP je­lenti — tűzharcot vívtak észak-vietnami parti ütegek­kel. Bár a megyei Semmelweis Kórház szülészeii osztályán, Budapesten látták meg újév napján a napvilágot és így a főváros idei statisztikájában növelik a születések számát, végeredményben mégis Pest megye népszaporulatát gyara­pítják. Néhány nap múlva ugyanis mind a négyen haza­költöznek állandó lakhelyükre, szüleik házába Pest megyébe. Tulajdonképpen éjféltől éj­félig hatan születtek január elsején a Semmelweis Kórház­ban, de ottjártunkkor csupán Kemence! Marika, Hortenszky Erzsiké, Mátyás Ildikó és Fajta Juditka voltak már olyan idő­sek, hogy a fényképezőgép elé állíthatták őket, természetesen pólyában, fekve. A másik két kislány még túl fiatal volt hozzá. Pirinyó nővér; Orvos Tóth Miklósné, a kórházi újszülöt­tek kedves, apró termetű gon­dozója elárulja, hogy 1966-ban pontosan 1260 csecsemőt segí­tettek a világra Semmelw ‘ utódai az ódon kórház f:. t között. December 31-én. Szilveszter napján azonban sztrájkolt a gólya, egy születés sem volt. Talán éppen, hogy a múlt év utolsó napjának ezi az elmaradását behozza, telje­sítette túl a napi normát új­esztendőkor, egymás után hat újszülöttel. (Foto: Gábor) A vietnami őserdőkben és a j síkságon hétfőn reggel hét óra- ] kor (helyi idő) ismét megszó­laltak a fegyverek — véget ért I a 48 órás tűzszünet. A fegy­vernyugvás lejárta után az amerikai és a dél-vietnami csapatokat nyomban harcba vetették. Alig ért véget a tűz­szünet — a B—52-es légi erő­dök máris bombázták a Viet­namot kettéosztó demilitarizált övezetet. Az amerikai hadvezetőség a fegyverszünet ideje alatt több ízben parancsot adott támadás megindítására. Ennek legkirívóbb példája az Volt, amikor az Egyesült Álla­mok légierejének vadászbom­bázói „megelőző akcióként” több mint 12 órán át bombáz­ták Hűé városának környékét. Hasonlóképpen harcba lendül­tek amerikai tengerészgyalo­gosok is, hogy a hivatalos sai- goni megfogalmazás szerint — megakadályozzák az ellenséget az amerikai állások közé tör­ténő beszivárgásban. Dean Rusk amerikai kül­ügyminiszter a CBS amerikai televízió társaságnak adott nyilatkozatában lényegében értésre adta, hogy az Egyesült Államok folytatni kívánja a VDK bombázását. Rusk kijelentette, hogy az Egyesült Államok változatla­nul teljesíteni fogja kötelessé­ACCRA NEMZETKÖZI VÁSÁR - ELŐSZÖR A ghanai parlament előtt fel­állított zászlórúdra ünnepélye­sen felvonták annak a 29 kül­földi országnak a nemzeti lobo­góját, amelyek részt vesznek a február elsején megnyíló acc- rai nemzetközi vásáron és ki­állításon. Felvonták Accrában a magyar zászlót is. A szocia­lista országok közül Magyaror­szág, Jugoszlávia, Csehszlová­kia, Lengyelország vesznek részt a kiállításon. A vásár és kiállítás hűtött ivóvízzel való ellátásáról ma­gyar hidroglobus gondoskodik majd. Accrából két magyar csuklós busz szállítja a látoga­tókat a ghanai főváros közelé­ben levő kiállítás területére. Incidensek a szíriai—izraeli határon A szíriai—izraeli határon harmadik napja egymást érik az incidensek. Amint azt iz­raeli, illetve szíriai részről hi­vatalosan bejelentették, hét­főn a Tiberias tónál és Alma- gor falunál nyitottak tüzet egymásra a határ két oldalán állók. Fejszal kontra Szaútf MEGTORLÁS A kairói rádió vasárnap be­jelentette, hogy Fejszal Szaúd- Arábia királya megvonta az eddig nyújtott illetményeket fivérétől, Szaud exkirálytól. A döntés nyilvánvalóan meg­torlás amiatt, hogy Fejszal ké­rése ellenére, az 1964 novem­berében lemondott Szaud két héttel ezelőtt Kairóba költö­zött. Fejszal egyszersmind megtagadta a járandóságot Szaudnak azoktól a fiaitól is, akik Kairóba utaztak apjuk­kal. Fejszal Szaud volt király sokak szerint 200 millió dollár­ra becsült szaúd-arábiai bank­betétéit is befagyasztotta. Az egyiptomi sajtó arról is beszámol, hogy vasárnap este ..Nasszer elnök látogatást tett az egyik kairói luxusszállodá­ban lakó Szaudnál. Nasszer kíséretében volt Amer marsall, az EAK alelnöke. Szovjet búza az EAK-nak A kairói sajtó vezető he­lyen közli, hogy a Szovjetunió nagy búzaszállítmányt küld az Egyesült Arab Köztársaság­nak. Az Ahram értesülése szerint a Szovjetunió 1967-ben 650 000 tonna búzát ad el Egyiptomnak. Az első szállítmány — 250 000 tonna — útnak indítására ja­nuár 2-sin kötötték meg a szer­ződést. A második részlet, vagyis 400 000 tonna búza szállítására ezt követően fo­lyamatosan kerül majd sor. Mint ismeretes, az Ameri­kai Egyesült Államok meg­szüntette az EAK-ba irányuló búzaszállításáit, s azok folyta­tását politikai feltételekhez kötötte. Az Egyesült Arab Köztár­saság az amerikaiak búza­zsarolását elutasítva. a Szovjetunióhoz fordult, amely a 'gabonahiánnyal küz­dő Egyesült Arab Köztársaság segítségére sietett. Püspöki eskütétel Ví. Pál pápa dr. Bánk Jó­zsef c. püspököt 1966. decem­beri 22-i hatállyal a győri egy­házmegye apostoli kormányzó­jává nevezte ki. Kinevezéséhez és működéséhez a Népköztár­saság Elnöki Tanácsa az előze­tes hozzájárulást megadta. Dr. Bánk József hétfőn Dobi István, a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke előtt es­küt tett a Magyar Népköztár­saságra és annak alkotmányá­ra. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom