Pest Megyei Hírlap, 1994. augusztus (38. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-01 / 178. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVIII. ÉVFOLYAM, 178. SZ ÍM Ára: 13,50 forint __„n - -j.......... ___________h____ 1 994. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ----------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------­Mint a szerves Látogatás a Képriport molekula Családi Ház a tápiószecsői Sándor András írása szerkesztőségében hadi bemutatóról (2. oldal) (6. oldal) (12. oldal) Levél Hornhoz Csak a múlt ismeretével épülhet a jövő SS Orbottyan 650 eves A Szentmiklós Szövetség tagjai közül a gyergyószent- miklósi Hóvirág együttes marosi táncokkal szórakoztat­ta a közönséget Krekács Róbert felvétele Levélben fordult a hét végén Horn Gyula kormányfőhöz a Lipták Béla vezette amerikai Magyar Környezetvédelmi Alap, a hősi erőmű, a Duna víz­elosztása körüli magyar—szlo­vák vita megoldását illetően. Javaslatokat fogalmaztak meg arról, hogy miként lehet szabályozni a vízelosztást és megmenteni a Szigetközt. Az alap szerint van kompromisszu­mos megoldás. Ennek lényege Bős, a C-variáns felszámolása, az erőmű átépítése és — tározó építése nélkül — duzzasztás Dunakilitinél. Ennek következ­tében a hősi erőmű folyamato­san működhetne, s a teljes áramtermelés Szlovákiát illetné meg. Alacsony vízálláskor az áramtermelés szünetelne, így az oldalcsatoma állóvizű lenne. Magyarország számára a duna- kiliti erőmű turbinái termelné­nek áramot, ez segítené az oszt­rák építőkkel szembeni tarto­zás törlesztését. Véleményük szerint az Egyesült Államok fe­dezhetné a mederduzzasztás költségeit, az Európai Unió pe­dig pótolhatná az átépítés során kieső áramot. A héten ünnepelte Őrboty- tyán — pontosabban a tele­pülés egykoron őrszent- miklósi része — a község fennállásának hatszázötve- nedik évfordulóját. Bár maga az esemény tulajdon­képpen a hét végén zajlott le, ám erre a Cseri Kálmán református lelkész által ve­zetett evangelizációs soro­zattal a felkészülés már a múlt hét hétfőjén megkez­dődött. A Himnusz eléneklésé- vel vette kezdetét szomba­ton az a nagyszabású ün­nepség, melyre hivatalo­sak voltak az ország neves személyiségein kívül a szomszédos falvak, vala­mint a Szentmiklós Szövet­séget alkotó települések la­kói is. Fekete Péter református lelkész, a Szentmiklós Szö­vetség elnöke üdvözlő be­szédében kifejtette: Isten különös kegyelméből a kis­község ma is él, lüktet és virágzik. Ehhez kapcsoló­dott Verbóczky János kö­szöntője is, melyben az al­polgármester elmondta: a település neve először egy 1344-ből származó írás­ban lelhető fel, ám azóta ma már a nyolcadik nevét viseli a falu. S bár a tatár, a török, a labanc és a szovjet dúlást is megszenvedték, mégis talpon maradtak. (Folytatás a 4. oldalon) Világi vigalom Vácott A tavalyi első, azonos című és hasonló programú kísér­let után immáron második alkalommal világi vigalom címmel egyebek mellett ökörsütéssel, tűzijátékkal, virágkötészeti bemutatóval egybekötött kulturális ren­dezvénysorozatra került sor a hét végén Vácott. A vigalom még pénte­ken kezdődött egy, a gö­rög templom kiállítóterem- 1 ben helyet kapott, s a váci Hétkápolna-kegyhely tör­ténetét bemutató, tárlat megnyitójával, ünnepé­lyes nyitóparádéval, a Fe­hérek templomában rende­zett hangversennyel, Burns és Villon műveiből összeállított színházi pro­dukcióval, táncházzal, ba­rokk lakomával, W. A. Mo­zart Bastien és Bastinne című kisoperájának bemu­tatójával, valamint lampio- nos sétahajózással. (Folytatás az 5. oldalon) Túl meleg a viselet Huszárháton Erdó'si Agnes felvételei Pusztít a meleg Nem vigyázunk eléggé ma­gunkra és egymásra kánikulá­ban — összegezte a nap ta­pasztalatait vasárnap délután Rostás Anna doktor, az Orszá­gos Mentőszolgálat ügyeletes főorvosa. Szombathoz hason­lóan vasárnap is sok rosszul- léthez hívták ki a mentőket, halálesetek is történtek, és több olyan tömeges közleke­dési baleset történt, amely ösz- szefiiggésbe hozható a hőség­gel. A nagy meleggel kapcsola­tos egészségügyi panaszok és tragédiák valószínűleg azzal is magyarázhatók, hogy az emberek nem mindig tudják, hogy mire kell vigyázniuk ilyenkor — mondta a doktor­nő. Az ügyelet információi szerint vasárnap a kora délutá­ni órákig három tömeges, 4 sérültnél is többet követelő baleset történt az országban. Egy óra körül érkezett a beje­lentés, hogy a Heves megyei Szarvaskőnél két személygép­kocsi frontálisan ütközött. Egy ember meghalt, kettő könnyű, és három súlyos sé­rült volt, utóbbiak közt két gyerek. (Folytatás a 3. oldalon) Beszélgetés Tőkés László püspökkel A testet alkotó tagok összehangoltságának, együttműködésé­nek fontosságáról szólt a hét végi őrbottyáni ökumenikus is­tentiszteleten Tókés László. A test Uyen tagjainak foghatók fel a szomszédos államokban éló' magyarok is. A mintegy két héttel ezelőtt megalakult új kormány működésének meg­kezdése óta több olyan kijelentést és lépést tett, amelyek nem csak a hazánkban élő, hanem a határainkon túli ma­gyarságot is érintik. Ezekről kérdeztük a Király-hágó Mel­léki Református Egyházkerület püspökét. — Mit jelent az erdélyi ma­gyarság számára Horn Gyula azon kijelentése, mely szerint ő csak tíz és fél millió magyar miniszterelnöke kíván lenni? — Bármi is lenne a vélemé­nyünk a tizenöt milliós lélek- számmal kapcsolatos megfo­galmazásról, mindenekelőtt el kell mondanom: ennek korri­gálása teljesen szükségtelen volt — felelte Tőkés László. — Ezen túlmenően azonban a véleményem az, hogy egyene­sen kegyeletsértő Hóm Gyula miniszterelnök eme kijelenté­se. (Folytatás a 4. oldalon) Rendszer-visszaváltoztatás A korábbi diktatórikus rendszert 1990-ben, a szabad választások után demokratikus rendszer váltotta fel. Tehát akkor nem egyszerű kormánycsere történt, ha­nem 180 fokos fordulat. Ilyen nagy változás már volt egyszer hazánkban — ellenkező' előjellel — 1947-ben. (Gyorsan, de fokozatosan!) Akkor, a forradalminak mondott változás jegyében, a megszálló csapatok segít­ségével egyeduralmat teremtő' kommunisták a polgári (értsd: demokratikus) elemeket minden indoklás nél­kül vagy sommás politikai indokolással (reakciós, fa­siszta, osztályidegen) egyszerűen utcára tették. A szak- szervezetek hallgattak vagy helyeseltek, a szétvert és megfélemlített pártok eleve tehetetlenek voltak. Akkor már csak az egyetlen Pártnak volt szava. Lassan ki­épült a tanácsrendszer. Emlékezzünk csak a lenini jel­szóra: Szovjet(tanács)hatalom plusz villamosítás — kommunizmus. Mindebből csak a tanácshatalom való­sult meg. Mivel a villany végül is nem jutott el minden­hova, a kommunizmusból — szerencsére — nem lett semmi. (Elegünk volt nekünk a szocializmusból is!) Ahhoz elég volt a tanácsrendszer is, hogy az embe­rek szívébe beköltözzék a félelem. Tartósan. Volt idő', amikor még a kommunisták is féltek. Még a moszkovi- ták is! Ez volt a csengőfrász időszaka. Később csak az „ellenforradalmárok”voltak kizárva a félelem nélküli életből. 1957 márciusában, egy nappal „begyűjtésem” előtt, éjjel két órakor csengetésre riadtam föl. Jóindu­latú szomszédom figyelmeztetett, hogy a konyhában égve felejtettem a lámpát. Fellélegeztem. De másnap éjjel csak eljöttek értem a pufajkások, akik — mint utólag mondták — csupán rendet akartak teremteni. Rend is lett. Szocialista rend. Aztán itt és Európa- szerte mégis összeomlott ez a szocialista rendszer. Ez volt a demokratikus fordulat. Utána nem kellett félni, még az előző korszak élharcosainak sem. Az 1994-es választásokon a magát szociáldemokra­ta irányzatúdnak valló MSZP győzött, s mellé szegő­dött koalíciós társnak a liberális SZDSZ, melytől — mint a választások második legnagyobb vesztesétől — szavazóinak 25 százaléka pártolt el. Tehát most szoci- álliberális uralom alatt élünk. Mégis, mintha a 90-ben elűzött félelem visszaköltözne a — nem MSZP-s és nem SZDSZ-es — emberek szívébe. Pokol Béla politológus professzor írta a minap az egyik or­szágos lapban: „...tény, hogy a modern társadalomtu­dományi jellegű akadémiai-egyetemi körökben jórészt a szociálliberális politikai elkötelezettség hegemóniája jött létre az elmúlt években, és sok tanszéken és kutató- intézetben szellemi bátorság kell az ezzel való szembe­fordulásra...” Hogyan ? Hol kell bátorság a másként gondolkozás­hoz? A mássághoz? Az egyetemi tanszékeken és az akadémiai intézetekben. Úristen! Mi lehet másutt? Állítsuk meg a félelem térhódítását, nehogy 1994 a kormányváltozás éve helyett a rendszer-visszaváltozta­tás esztendeje legyen! Török Bálint

Next

/
Oldalképek
Tartalom