Pest Megyi Hírlap, 1974. október (18. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOtfSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1974. OKTÓBER 1., KEDD Hazaérkezett párt- és kormányküldöttségünk ki egyetértés, nézetazonosság, testvéri barátság jegyében fejeződtek be a tárgyalások - Tízezrek búcsúztatták a vendégeket Vasárnap reggel kétnapos leningrádi tartózkodás után a magyar párt- és kormánykül­döttség, élén Kádár Jánossal, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkárával vissza­érkezett Moszkvába. A dele­gációval együtt érkezett visz- sza a szovjet fővárosba Kádár Jánosné is. Kádár—Brezsnyev találkozó Vasárnap a Kremlben Leo- nyid Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára találkozott Kádár Jánossal, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkárával. Megbeszélésük során eszme­cserét folytattak a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság közötti együttműködés kibő­vítéséről és elmélyítéséről, a társadalmi élet minden terüle­tén. Hangsúlyozták, hogy a Szovjetunió és Magyarország politikai szövetségének alapja a két ország marxista—leni­nista pártjának — az SZKP- nak és az MSZMP-nek — szo­ros, állandóan erősödő kapcso­latai és testvéri szolidaritása. Leonyid Brezsnyev és Ká­dár János eszmecserét folyta­tott a kölcsönös érdekű, idő­szerű nemzetközi problémák széles köréről. Különleges fi­gyelmet fordítottak a szocia­lista közösségnek, a nemzetkö­zi feszültség enyhüléséért és a béke megszilárdításáért ví­vott harca kérdéseiben. Leonyid Brezsnyev és Kádár János találkozója testvéri, szí­vélyes légkörben, a megvita­tott kérdéseket illető, teljes egyetértés és nézetazonosság v szellemében zajlott le. Kádár János,' az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Kádár Jánosné va­sárnap este a moszkvai Álla­mi Bábszínház előadásában megtekintették a Különös hangverseny című szatirikus bábjátékot. Hétfőn, a kora délutáni órákban a Kreml Katalin-ter- mében befejeződtek a magyar —szovjet hivatalos tárgyalá­sok. A záróülésen elfogadták a látogatásról kiadandó közös közleményt. Hétfőn délután a Nagy Kreml Palota György-termé- ben az SZKP Központi Bi­zottsága. a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának elnöksége és a Szovjetunió Miniszterta­nácsa búcsúfogadást adott a magyar párt- és kormánykül­döttség tiszteletére. Hétfőn délután a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttség hivatalos baráti látogatásának befejezé­sével a Magyar Népköztársa­ság kormánygépén hazauta­zott a Szovjetunióból. A repülőtérre vezető utat magyar és szovjet zászlók transzp ar ensek. sz a! ag f eli r a- tok díszítették, éltetve a két párt és népeink örök és meg­bonthatatlan barátságát. Több tízezer moszkvai zászlókat lo­bogtatva búcsúztatta a ven­dégeket. A vmukovód repülőtéren a delegációt Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára, Nyikolaj Pod- gornij, aiz SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke, Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, minisz­terelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, Viktor Grisin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbizott­ság első titkára, valamint a szovjet párt és kormány szá­mos vezető személyisége bú­csúztatta. Megjelent Rapai Gyula, hazánk moszkvai, rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki a magyar de­legáció tagja volt. A repülőtéren díszszázad so­rakozott fel, melynek parancs­noka jelentést tett Kádár Já­nosnak, majd felcsendült a két ország állami himnusza. Kádár János és Leonyid Brezsnyev eltépett a díszszá­zad arcvonala előtt. A magyar delegáció tagjai ezután barátságosan búcsút vettek a megjelent moszk­vaiaktól. Kádár János és Leo- * nyid Brezsnyev megszemlélte az előttük díszmenetben elvo­nuló díszszázadot. Kádár János és a delegáció többi tagja kézfogással, ba­ráti öleléssel búcsúzott el a szovjet tárgyaló küldöttség tágjaitól. Magyar idő szerint délután 3 órakor a magyar kormányrepülőgép a levegőbe emelkedett. Leonyid Brezsnyev nyilatkozata Leonyid Brezsnyev, az SENP Központi Bizottságánál* főtitkára hétfőn délután a vnukovói repülőtéren a ma­gyar párt- és kormányküldött­ség búcsúztatása alKalmáDól rövid nyilatkozatot adott az MTI, a Népszabadság és a Magyar Televízió munkatár­sának, a magyar újságírók­nak arra a kérdésére, „Ho­gyan értékeli Brezsnyev elv­társ a magyar párt- és kor­mányküldöttség szovjetunió­beli látogatásának eredmé­nyeit?” — Az SZKP Közpon­ti Bizottságának főtitkára a következőket válaszolta: „Elmondhatom, hogy e lá­togatás a lehető legkelleme- seob benyomást tette ránk, tanúsította a pártjaink, né­peink és országaink közötti erős és változatlan barát­ságot. A tárgyalások lényegében barátságunk további erősí­téséről volt szó. Foglalkoz­tunk az európai biztonság je­lentős problémáival, 6 általá­ban a földünk biztonságá­val és békéjével összefüggő kérdésekkel. Ez volt tárgyalásaink lé­nyege. Hangsúlyozni kívánom, hogy mindezekben a kérdé­sekben nemcsak kölcsönös megértésre, hanem egymás álláspontjának teljes támo­gatására is találtunk. Ez a legfontosabb, a részletekről természetesen, mint az ilyen eseményekről általában, so­kat lehetne beszélni, de az, amit itt elmondtam, az egész látogatás lényege. Pártunk, Központi Bizott ságunk és kormányunk elé­gedett a látogatással, elé­gedettek magyar barátaink is — mondotta Leonyid Brezs­nyev és befejezésül hangsú­lyozta, hogy a szovjet nép örömmel fogadta a Kádár Já­nos vezette magyar párt- és kormányküldöttség látogató sát. Fogadás Budapesten A, Magyar Népköztársaság párt- es kormányküldöttsége, elhagyva a testvéri Szovjet-' unió földjét, Leonyid Brezs- nyevhez, Nyikolaj Podgornij- hoz és Alekszej Kosziginhez a repülőgép fedélzetéről inté­zett táviratában ismételten köszönetét mondott a szovjet népnek és a szovjet á'.iam ve­zetőinek a szívélyes fogadta­tásért. A magyar párt- és kor- mányküloöttség tagjai: Fock Jenő, a Minisztertanács el­nöke, Németh Károly, a Köz­ponti Bizottság titkára. Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnö­ke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Huszár István, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Púja Frigyes külügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai; valamint a kíséret tagjai: Katona István/ a Központi Bizottság tagja, a Népszabadság főszerkesztője, Berecz János, a KB külügyi osztályának vezetője, Szűrös Mátyás és Fodor László, a KB osztályvezető-helyettesei és Tóth József, a Külügyminisz­térium főosztályvezetője hét­főn hazaérkeztek a Szovjet­unióból. A párt- és kormányküldött­ség tagjait a Ferihegyi repü­lőtéren fogadták: Aczéí György, Apró Antal. Biszku Béla, Fehér Lajos, Nemes De­zső, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Győri Imre, Övári Miklós, Pullai Árpád, a Központi Bi­zottság titkárai, Borbándi Já nos, Lázár György, a Központi Bizottság tagjai, a Miniszterta­nács elnökhelyettesei, továbbá az Elnöki Tanács és a Minisz­tertanács több tagja, valamint a Külügyminisztérium vezető beosztású képviselői. Jelen volt B. D. Sevikin, követ­tanácsos, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövetségének ide­iglenes ügyvivője. Közlemény a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségének a Szovjetunióban tett látogatásáról A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének és minisztertanácsának meg­hívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának a vezetésével 1974. szeptember 25—30. között hivatalos baráti látogatást tett a Szov­jetunióban a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége. A küldöttség szovjetunióbeli tartózkodása során járt Leningrádban, ipari és mezőgazda- sági létesítményeket tekintett meg, találkozott a dolgozók képviselőivel, a párt- és állami szer­vek munkatársaival, közéleti személyiségek­kel. A leningrádi Kirov-gyárban magyar— szovjet barátsági nagygyűlést tartottak, amely nagy erővel demonstrálta a Magyar Népköz- társaság és a Szovjetunió, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti megbonthatatlan egységet. A magyar párt- és kormányküldöttséget mindenütt meleg, szívélyes fogadtatásban ré­szesítették, ami a magyar és a szovjet népet összekötő mély testvéri érzelmek újabb tanú- bizonysága. A látogatás során a két fél tárgyalásokat folytatott, amelyeken részt vettek magyar rész­ről: Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára; Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke; Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára: Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke; Huszár István, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Minisztertanács nökhelyettese; Púja Frigyes, az MSZR Központi Bizottságának tagja, külügyminh tér; Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizo ságának tagja, a Magyar Népköztársas moszkvai nagykövete. A tárgyalásokon jel- volt: Katona István, az MSZMP KB tagja, Népszabadság főszerkesztője; Berecz János, MSZMP KB külügyi osztályának vezető; Szűrös Mátyás, Fodor László, az MSZMP osztályvezető-helyettesei és Tóth József, Külügyminisztérium főosztályvezetője. Szovjet részről: L. I. Brezsnyev, a Szovj unió Kommunista Pártja Központi Bizottság nak főtitkára, N. V. Podgornij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetun Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnö A. N. Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizot ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanács; nak elnöke; M. A. Szuszlov, az SZKP KB litikai Bizottságának tagja, a központi bizot ság titkára; K. F. Katusev, az SZKP KB ti kára; N. K. Bajbakov, az SZKP KB tagja, Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének In lyettese, a Szovjetunió Állami Tervbizottsái nak elnöke; V. V. Kuznyecov, az SZKP K tagja, a Szovjetunió külügyminiszterének els helyettese; V. J. Pavlov, az SZKP KB tagja, Szovjetunió nagykövete a Magyar Népköztá: saságban. A tárgyalásokon jelen volt: K. Ruszakov, az SZKP KB tagja, az SZKP fóti kárának, munkatársa, N. N. Rogyionov, SZKP KB tagja, külügyminiszter-helyett _ G. A. Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető helyettese és N. N. Szikacsov, a külügvminisz térium V. európai osztályának vezetője. i, ár .í A szívélyesség és a kölcsö­nös megértés légkörében le­zajlott tárgyalásokon a felek megelégedéssel állapították meg, hogy magas színvonalúak a két országnak a politikai, gazdasági és kulturális élet minden területére kiterjedő testvéri kapcsolatai. A gyü­mölcsöző magyar—szovjet együttműködés a szocialista internacionalizmusra, vala­mint a barátsági, együttműkö­dési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződésben lefekte­tett elvekre épül. A tárgyalá­sok valamennyi megvitatott kérdésben megerősítették a két párt és ország nézeteinek és álláspontjainak teljes egy­ségét. A szovjet küldöttség tájé­koztatást adott a szovjet nép­nek a kommunista társadalom építésében elért sikereiről, az SZKP XXIV. kongresszusa határozatainak megvalósításá­ról, a Szovjetunió- gazdasági erejének növekedéséről, a szovjet társadalom szociál­politikai és szellemi fejlődésé­ről. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunióban a kommunista építés jelenlegi szakaszát a szovjet nép magas fokú mun­kaaktivitása, a szocialista munkaverseny újabb fellendü­lése jellemzi, amely biztosítja a termelési tervek sikeres tel­jesítését. A szovjet fél tájékoz­tatást adott az SZKP Központi Bizottsága és a szovjet kor­mány külpolitikai tevékenysé­géről, az SZKP XXIV. kong­resszusán meghirdetett prog­ram megvalósításában elért si­kerekről. A magyar vezetők nagyra értékelték a testvéri szovjet nép nagy eredményeit a kom­munizmus építésében, az SZKP XXIV. kongresszusa határozatainak megvalósításá­ban, a Szovjetunió gazdasági erejének növelésében, a dolgo­zók anyagi és kulturális szín­vonalának emelésében. Hang­súlyozták az SZKP és a Leo- nyid Iijics Brezsnyev elvtárs vezette központi bizottság ki­emelkedő szerepét, jelentősé­gét e sikerek elérésében. A magyar vezetők úgy érté­kelik, hogy az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott bé­keprogram valóra váltása ked­vezően befolyásolja a nemzet­közi helyzetet. A Magyar Szocialista Munkáspárt teljes mértékben helyesli a Szovjet­unió aktív és békeszerető le­nini külpolitikáját, hozzájáru­lását a konfliktusok és vitás nemzetközi kérdések alkotó megoldásához, az enyhülési folyamat elmélyítéséhez Euró­pában és az egész világon. Növekszik a Szovjetunió, és hasonlóképpen az összes test­véri szocialista ország szerepe abban a világot átfogó küzde­lemben, amely a szocializmus és a kommunizmus eszméinek gvőzeíméért. a népek békéjé­nek, szabadságának, függet­lenségének biztosításáért és az imperialista reakciónak a haladás, a béke és a népek biztonsága ellen irányuló tá­valamint a két ország kor­mányzati és törvényhozó szer­vei közötti munkakapcsola­tok erőteljes fejlesztésének. Hatékonyabbá váltak a két ország helyi párt- és társa­dalmi szervezeteinek, minisz­tériumainak és főhatóságai­nak, megyéinek és városai­nak kapcsolatai. A felek megelégedéssel nyi­latkoztak a magyar—szovjet műszaki-tudományos együtt­működés jelenlegi helyzetéről és távlati feladatairól, a ma­gyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti árufor­galom dinamikus növekedé­séről. Kedvezően értékelték a magyar és a szovjet nép­gazdaság következő ötéves terveinek összehangolása te­rén végzett munkát. Kiemel­ték a két ország fűtőanyag- és energiahordozó-tartalékai­nak további kiaknázására, s a legfontosabb gépipari ágaza­tokban a szakosítás és koope­ráció kiszélesítésére hozott kö­zös intézkedések nagy jelen­tőségét. A felek egyetértenek abban, hogy az ötéves tervek további összehangolásakor megkülön­böztetett figyelmet kell for­dítani a szocialista gazda­sági integráció komplex prog­ramjában előirányzott új, korszerű gazdasági és mű­szaki-tudományos együttmű­ködési formák szélesebb körű alkalmazására. A tárgyalások résztvevői kiemelték, hogy a magyar— szovjet műszaki-tudományos megállapodás — amelynek az idén ünnepelték 25. év­fordulóját —, mindkét fél szá­mára nagy haszonnal jár, elősegíti a technikai haladás meggyorsítását. Rámutattak, hogy a felek erőfeszítéseket tesznek a tudományos ku­tatásban és a tervező munká­ban megvalósuló együttműkö­dés továobi bővítésére, a koordináció további tökéle­tesítésére, mindezzel fokozva a népgazdaság hatékonyságát. A felek aláhúzták, hogy a kétoldalú gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműködés fejlesztése szerves része an­nak az együttes munkának, amelyet a testvéri szocialis­ta országok folytatnak a szocialista gazdasági integrá­ció komplex programjának megvalósítására. Megállapod­tak: megbízzák illetékes szer­veiket, hogy fokozzák az in­tegráció konkrét megvalósítá­sával kapcsolatos munkát, így jobban kihasználják az egves kulcságazatok és ter­mékfajták közös tervezésének lehetőségeit, szélesítsék a ter- Vnelési és műszaki-tudományos együttműködést a hatékony­ság fokozására, és országaik népgazdasági fejlődésének meggyorsítására. A magyar és a szovjet kül­döttség megelégedéssel állapí­totta meg. hogy a két ország kapcsolatai jelentősen bővül­(Folytatás a 3. oldalon.) madásai visszaveréséért fo­lyik. A magyar párt- és kor­mányküldöttség tájékoztatást adott a magyar népnek a szo­cialista építésben elért sike­reiről, az MSZMP X. kong­resszusán hozott határozatok eredményes megvalósításáról. A Magyar Népköztársaság fej­lődését az jellemzi, hogy erő­södik a társadalom erkölcsi­politikai egysége, tovább nö­vekszik a párt és a munkás- osztály vezető szerepe. Töké­letesedik a tervezés és gazda­ságirányítás rendszere, fokozó­dik a pártnak az ideológia, a kultúra és az oktatás terüle­tén kifejtett tevékenysége. A magyar vezetők kiemelték az MSZMP közelgő, XI. kong­resszusának jelentőségét, amely meghatározza a szocia­lista építés további feladatait, és elfogadja a párt új prog­ramnyilatkozatát. Az egész magyar dolgozó nép lelkes hangulatban, növekvő munka­lendülettel készül a kongresz- szusra, és a fasiszta elnyomás alóli felszabadulásának 30. év­fordulójára. A szovjet vezetpk nagyra értékelték azokat az eredmé­nyeket, amelyeket a testvéri magyar nép a szocialista tár­sadalom építésében, az or­szág termelőerőinek továbhi növelésében, a társadalmi ter­melés hatékonyságának foko­zásában, a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának emelésében elért. Ezek a si­kerek a munkásosztály ki­próbált élcsapata, a Magyar Szocialista Munkáspárt és annak Kádár János elvtárs vezette Központi bizottsága hatékony és alkotó vezeté­sének köszönhetők. A Ma­gyar Népköztársaság aktív külpolitikájával jelentős mér­tékben hozzájárul a szocia­lista államok egyeztetett külpolitikai irányvonalának eredményeihez. A Magyar Népköztársaság eredménye­sen és alkotó módon vesz részt a testvéri országok kol­lektív szervezeteiben — a Varsói Szerződés szervezeté­ben és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában —, erő­sítve ezzel a szocialista kö­zösség erejét és tekintélyét. Az MSZMP, a többi párttal együtt, következetesen har­col a nemzetközi kommu­nista mozgalom erősítéséért, és korunk összes aijtiimoe- rialista erőinek gyarapítá­sáért. A felelt véleménycserét foly­tattak a magyar—szovjet kap­csolatok fejlődéséről, a L. I. Brezsnyev elvtárs, a Szovjet­unió Kommunista Pártia Központi Bizottságának fő­titkára által vezetett szovjet párt- és kormányküldöttség 1972. évi magyarországi hiva­talos, baráti látogatása óta. Kiemelték, hogy ez a látoga­tás újabb ösztönzést adott a magvar—szovjet együttmű­ködésnek, az MSZMP és az SZKP Központi Bizottsága,

Next

/
Oldalképek
Tartalom