Pest Megyei Hírlap, 1994. november (38. évfolyam, 256-281. szám)

1994-11-01 / 256. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVIII. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM Ára: 17,50 forint 1994. NOVEMBER 1., KEDD Václav Havel látogatása Ma kétnapos hivatalos láto­gatásra Magyarországra ér­kezik Václav Havel. A Cseh Köztársaság elnöke Göncz Árpád államfő meg­hívásának tesz eleget. A magas rangú cseh ven­déget délelőtt ünnepélyes külsőségek között katonai tiszteletadással fogadják a Kossuth Lajos téren. A ven­dég és a vendéglátó ezután tárgyalóasztalhoz ül. A szűk körű megbeszélést kö­vetően a tágabb kíséret be­vonásával folytatják a párbe­szédet. A magyar államfő ezután munkaebéden látja vendégül Václav Havelt, majd a cseh köztársasági el­nök koszorút helyez el a Magyar Hősök Emlékművé­nél. A programot városházi látogatás, majd rövid belvá­rosi séta zárja. Göncz Ár­pád este díszvacsorát ad Václav Havel tiszteletére. Gémesi György az MDF elnökségében Van időnk építkezni Az MDF VIII. országos gyűlésén a hét végén újjáala­kult az országos elnökség. Nyolc elnököt a régiók de­legáltak, köztük van Gémesi György, Gödöllő polgár- mestere, aki Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyét képviseli. — Milyen volt a gyűlés hangulata? — kérdeztük a polgármestert. — Azt hiszem, nagyon jó. Erezni a nyitást az MDF-en belül is, ami a ko­rábbi kormányzati felelős­ség és hajsza miatt egy fe­szültséghullámot vált fel. Ez a mérhetetlen nagy súly és teher most leke­rült. Nem kevésbé súlyos persze az sem, amit most kell csinálnunk, de a négy­éves kormányzati rutin és az alkalmas emberek eb­ben is segítenek. — Hogyan készülnek az önkormányzati választá­sokra? — Mindenki látja, hogy itt nem csak párton belül, de párton kívül is össze kell fognunk. Nem asszisz­tálhatunk egy minket felda­raboló politikához. Örülök, hogy Latorcai János megje­lenésével sikerült megálla­podnia a három pártnak. Ez komoly fellélegzés volt, és bízom abban, hogy a többi ellenzéki erő is csat­lakozik ehhez. Ez egyértel­műen demonstrál egy folya­matot, ami olyan irányba mozdult el, hogy ezeknek az erőknek a mai körülmé­nyek miatt egymásra utal­va, de egymásért kell együttes munkát folytatni­uk. Szeretném hangsúlyoz­ni, hogy nem valaki és va­lami ellen. Mondhatnám, hogy a baloldali blokk el­len, de nem erről van szó! A demokrácia került most veszélybe, és a helyi de­mokratikus folyamatok. Nem abba az irányba halad a jelenlegi törvénykezés, hogy a helyi erők, a helyi érdekek és az értékek men­tén összefogjanak, hanem arra, hogy esetleg egyéni vagy pártérdekek érvénye­süljenek. — Mit tehet ez ellen az MDF? — Aíelepülésekprogresz- szív erőit össze kell fogni, bár ez nem feltétlenül tük­rözi a parlamenti erőviszo­nyokat, de jelez egy bizo­nyos nyitást a társadalom felé. (Folytatás a 3. oldalon) Tizenöt éves a kerepestarcsai kórház Az eredményes gyógyítás esztendői Szinte alig hihető: már más­fél évtized telt el azóta, hogy — oly sok vita, ellen­kezés, s drukkolás közepet­te — megnyílt a főváros közvetlen közelében, Kere- pestarcsán a Flór Ferenc ne­vét viselő megyei kórház. Akkor tulajdonképpen a semmiből, s a semmi — a pusztaság — közepén épült fel egy új egészségügyi in­»ének vezető gyón istásosan alkalmazzák tézmény. Az, amely mára — erről szól a tegnap kezdő­dött kétnapos jubileumi tu­dományos ülés — nemcsak szűkebb hazánkat, de a honi egészségügyet, sőt némely szakterületen a nemzetközi színvonalat tekintve is kima­gasló intézménnyé vált. Jól szemléltette az a ha­sonlat, melyet Meskó Éva kandidátus, a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórház osztály- vezető főorvosa mondott, mit is jelent másfél évtized. Eszerint ez a csupán a serdü­lőkor elérését jelző tizenöt év azoknak, akik mint egy­kori alapítók, ma is aktív gyógyító szakemberekként dolgoznak e falak között, életük egyik legjelentősebb szakaszát foglalja magába. (Folytatás a 4. oldalon) A Flór Ferenc Kórház jubileuma tudományos ülését támogató szponzorok a megyeháza dísz­terme előtt megrendezett kiállításon mutatják be szakmai szempontból kiemelkedő, s új ter­mékeiket Erdó'si Ágnes felvétele Vádemelés sortűzügyben A berzencei sortűzügyben a Budapesti Katonai Ügyész­ség tegnap vádiratot nyújtott be I. Lajos volt sorállomá­nyú határőr ellen, emberiség elleni bűntett miatt. Mint arról korábban az MTI hírt adott, az 1956. októ­ber 27-én Berzencén történt sortűzzel kapcsolatban a Bu­dapesti Ügyészségi Nyomo­zó Hivatal folytatott nyomo­zást. A hivatal az eljárást vád­emelési javaslattal fejezte be, és ezt követően küldte meg a bűnügy iratait a Budapesti Katonai Ügyészségnek. A vádhatóság az ügyben pót­nyomozást rendelt el, amit a nyomozó hivatal a közelmúlt­ban fejezett be. A sortűznek négy halálos áldozota volt. Elnökváltás Pál László ipari és kereske­delmi miniszter október 31-i hatállyal az Országos Idegen- forgalmi Hivatal elnökévé nevezte ki Schagrin Tamást — tájékoztatta az MTI-t teg­nap az Ipari és Kereskedel­mi Minisztérium sajtóosztá­lya. Schagrin Tamás helyet­tes államtitkári minőségben látja el a funkciót. Dsida Jenő Mindenszentek ünnepén és halottak nap­ján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Sírkereszt a budajenői temetőben Olasz Ferenc felvétele Változik az elnök jogköre Megújul a KDNP Le kell vonnunk a konzekven­ciákat a májusi választások után, és úgy kell politizál­nunk, hogy a kisemberek problémáira is megoldást talál­junk — mondotta a Keresz­ténydemokrata Néppárt teg­nap esti fórumán Csenger-Za- lán Attila, a párt elnökhelyette­se. A KDNP a múltban nem tudott összhangot kialakítani például a munkásokkal, me­lyen szociális érzékenységük fokozásával kívánnak változ­tatni. Hangsúlyozta, hogy a fő­városban és vidéken is meg­vizsgálják, hogy a tagok kö­zül mennyi az aktív, bármikor „hadra fogható” tag. Fontos újításként említette az elnök- helyettes, hogy a jövőben kü­lönválasztják a döntéshozó és a végrehajtó szerveket, ame­lyek eddig túlságosan össze­mosódtak. Ezenkívül lényeges válto­zás lesz — folytatta Csen- ger-Zalán Attila —, hogy a kongresszusba és az intéző- bizottságba ezentúl a szerve­zetek nem a tagjaik száma, hanem a térségben a pártra szavazók száma alapján je­lölhetnek küldötteket. Végül az elnökhelyettes rámutatott: tervezik a pártel­nök jogkörének megváltozta­tását is. Egyrészt az elnök önálló hatásköre reprezenta­tív lesz, elsősorban a párt po­litikai és jogi képviseletére terjed majd ki, másrészt a tervek szerint a pártelnök a jövőben csak az elnökség ülésén elnökölne, a kongresz- szusnak és az intézőbizott­ságnak pedig választott elnö­ke lenne. F. R. Római kivonulás Török Bálint írása (2. oldal) A szlovákok bánata: a Mátra (7. oldal) Per lett a labdázásból Verekedés az iskolában (16. oldal) Sírfelirat Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom romló földi mását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom