Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

'fr A Hold felé halad a Luna 9 Moszkva A Szovjetunió felbocsátotta a Luna 9 automata űrállo­mást. Az űrállomás a meg­adotthoz közeli pályán, a Hold felé halad. A Luna 9 fedélzetén auto­matikusán és földi parancsra működésbe lépő tudományos, telemetrikus és más mérőmű­szereket szállít. ROMA Biszku Béla felszólalása .az Olasz Kommunista Párt kongresszusán Az Olasz Kommunista Párt kongresszusán részt vevő ma­gyar pártküldöttség vezetője, Biszku Béla, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára fel­szólalt és beszédet mondott. AzEAK a magyar látogatását várja Kairó A kairói sajtó több cikkben foglalkozik a magyar—egyip­tomi kapcsolatok fejlődésével és jelzi, hogy Kállai Gyula látogatása alkalmából gazda­sági, kereskedelmi, tudomá­nyos-műszaki és kulturális egyezmények aláírására is sor kerül. A l^aok megírták, hogy az EAK gazdag programmal várja a magyar vendégeket Ban Bella találkozott édesanyjával Algír Az AFP és az AP algériai tudósítói úgy értesültek Ben Bella családjához közelálló körökből, hogy a volt köztár­sasági elnök szombaton talál­kozott édesanyjával. Elkészült az EMKE-aluljáró makettje Az UVATERV modellező műhelyében elkészítették az EMKE-aluljáró 50-szeres kicsinyítésű makettjét. A föld alatti részeket plexi-lap teszi láthatóvá. Garami István grafikus az utolsó simításokat végzi a maketten, amelyet rövidesen a közönség is megtekinthet PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZAé P PEST M EGY El B I.Z ÖTTSÁG A *E 5 A ..M ÍGÍ El TAN Á C 6 LAPJA X. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÄRA 5« FILLÉR 1966. FEBRUÁR 1„ KEDD ARTS—ROMBOLJ" HADMŰVELET Az amerikaiak újra bombázzák r Eszak-Vietnamot I saídrosiksok Saigon közelében HANOI Hanoiban jelentést tettek közzé a hétfői amerikai légi agresszióról. A vietnami rá­dió bejelentette, hogy amerikai sugárhajtású va­dászgépek több hullámban barbár bombatámadást in­téztek és fedélzeti tfizet TENGEREN TENGEREN Város méteráru alatt Katonapizsama - tűzálló ruha így év, ezerháromszáz minta mindenna- texti Ez sem éppen pos esemény: textilgyári igazgatók randevúja. Buda- kalászon találkoztak, a Len­fonó- és Szövőipari Válla­lat agytrösztjében, vezérigaz­gatóságán. Ám ennél is lé­nyegesebb, amit Reményi fő­mérnök a megjelenteknek el­mondhatott. — Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy igen nehéz zúdítottak néhány tarto­mány lakott vidékeire. A felfegyverzett lakosság és a fegyveres erők megtorolták a banditatámadást: öt gépet le­lőttek. Ezekkel együtt 857-re emelkedett az Észak-Vietnam fölött lelőtt amerikai gépek száma. A harcok Dél-Vietnam terü­letén is fokozódó hevességgel foly­nak tovább. Az első amerikai légi gyors­hadtest főhadiszállásán beje­lentették, hogy valószínűleg teljesen megsemmisült az a dél-vietnami rendőregység, amelyet a Da Hangtól 88 ki­lométernyire délre eső domb­vidéken a partizánerők körül­zártak. A dél-vietnamiakkal keletre tevékenykedett, a felszabadító erők csapdájá­ba került és szétbomlott, majd megsemmisült. A közép-vietnami fennsíkon az első amerikai légi gyors­hadosztály alakulatai folytatják a „vagány” fe­dőnevű „irts-rombolj” hadműveletet. Az amerikaiak 282 embert (Folytatás a 2. oldalon) Sukarno beszéde Djakarta Sukarno elnök vasárnap a djakartai Bung Carno sta­dionban 100 ezer ember előtt együtt néhány amerikai' kato- ' izédet mondott. Cáfolta Nem csupán írott mulaszt Bár nagyon sok szó esik róla; írják az újságok, su­gározza a rádió és a tv, nem egyszer és nem is két­szer „hangsúlyozzák”, „ki­emelik” különböző értekez­leteken, tanácskozásokon — mégis akadnak, akik el­felejtik. A szövetkezeti demokrá­cia egyik-másik közös gaz­daságban ugyanis nagyon- nagyon halovány, alig lehet rálelni. Hogy mennyire ha­lovány, azt bizonyítja rossz példaként a szigetcsépi Le­nin Tsz vezetőségének a Pest megyei Tanács végre­hajtó bizottságához be­nyújtott panasza is. A szigetcsépi közös gaz­daság vezetői a Ráckevei Járási Tanács végrehajtó bizottságának egyik tavaly őszi döntése ellen emeltek panaszt, amiért az a terme- lőszövetkezetnéí júniusban tartott közgyűlésének hatá­rozatait megsemmisítette. Ezen a közgyűlésen, az egyik határozattal kizárták a tagok sorából O. D.-nét, aki fel­lebbezett, s így került sor a járási végrehajtó bizott­ság törvényes és .jogszerű felülvizsgálatára. Ekkor ki­derült, hogy az emlékezetes közgyűlésen a termelőszö­vetkezet 195 tagja közül csupán 88-an jelentek meg. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, vagy elfelej­tették, idézzük; az 1959. évi 7. törvényerejű rendelet 49. paragrafusának 1. bekezdé­se értelmében, a termelő- szövetkezetek közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább kétharmada jelen van. Könnyen kiszámítható, hogy a szigetcsépi közös gazdaság közgyűlése nem rendelkezett a határozat- hozatalhoz szükséges több­séggel, tehát nem volt jogo­sult — többek között — V_______________________ évet hagytunk magunk mö­gött. Ennek ellenére több mint 26 millió méter textí­lia futott ki gépeinkből. Huszonhat négyzetkilomé­ter, egy kisváros területe. Vácot beboríthatnánk ve­le, s ami ennél érdeke­sebb: külföldre utazott a ren­geteg termék szine-java. Ke­vesebb ember, 280 ezer mé­ter anyaggal többet csoma­golhatott külföldi megren­delésre. — Mit tartogat az új év? Megrendeléseink és kísérle­teink egyaránt biztatóak. Az USA, Kanada, Ausztrália ké­ri és szereti lenanyagun­kat. A mi feladatunk lesz, hogy nagy tételben elké­szítsük hadseregünk éjszakai pihenőruháját, pizsamáját, mert a hajdani hagyomá­nyokkal ellentétben még eb­ben a ruházatban is moder­nizálódik a hadsereg. Érde­kes és hasznos kísérletünk az igen tartós, műszálas bá­nyászruhaanyag. Újabb érdekességsorozat: már előállították s az elkö­vetkező hónapokban tökéle­tesítik a sav- és hőálló tex­tilanyagokat. Az előbbi ki­bírja a tömény kénsavat, só­savat, az utóbbi nem gyul­lad lángra, sőt kialszik raj­ta a parázs. S a közeljövő témája a szennytaszító kiké­szítés. — Az újfajta kikészítő el­járással elérhetjük, hogy pél­dául a tintafoltos anyagról vizesruhával letörölhetjük a korábban csak ollóval eltá­volítható szennyeződést. Meg­próbálkozunk kötszövésre használható lenfonal előállí­tásával. Tavaly több mint 1300 mintát készítettek. Ilyen nagy választékot tettek a kül- és belföldi vásárló elé. Az idei skála ennél na­gyobb lesz. T. Gy. Accra Nkrumah ghanai elnök el­fogadta Ho Si Minh elnöknek a Vietnami Demokratikus Köz­társaságba hivatalos látoga- , tasra szóló- meghívását. Hitelt érdemlő forfásokbóí JÉGTORLASZOK AZ AL-DUNÁN Donji Milanovácnál kiöntött a folyó — Heves hóviharok az USA-ban — Tavasz volt vasárnap a Riviérán Hétfőre virradó éjjel Donji Milanovac jugoszláv városnál kiöntött a Duna és mintegy tíz épületet el­árasztott. A víz alá került házakból a lakókat még az éjszaka kiköl­töztették. Behatolt a víz a „Kameniica” faipari vállalat műhelyeibe is. A Duna Donji Milanovác- nál hétfőn reggel hat óráig ál­landóan áradt és a vízállás elérte a 628 centimétert, délelőtt azonban ezen a szin­ten megállt. A Duna jégtorla­szai akadályozzák a víz nor­mális lefolyását, ★ Heves hóviharok bénították meg az Egyesült Államok at­lanti-óceáni partvidékének közlekedését Virginia államtól Maine-ig. A hó súlyos fennakadá­sokat okozott a közúti, vasúti és légi forgalom­ban. New Yorkot 15 centiméter magas hótakaró borítja. Wa­shingtonban a hó magassága 40 centiméter, a hőmérséklet mínusz 17 Celsius fok. Virgínia kormányzója az egész államra kiterjedő rendkívüli állapotot hirde­tett meg a helyenként há- romméteres közúti hótor­laszok miatt. ★ Európában vasárnap a leg­több helyen igen enyhe, tava­szias, sőt nyárias időjárás uralkodott. A Földközi-tenger vidé­kén, Spanyolországban és a francia Riviérán 25—28 fokos hőmérséklet mellett egészen biztosan rekordfor­galmat bonyolítottak volna le a strandok, ha a hirtelen fel­hőszakadás és zivatar nem húzza át az üdülők számítását. ★ Londonban és Nagy-Britan- nia sok vidékén szinte már a tavasz előszele érződött. Lengyelországban is fel­melegedett az idő. Varsóban a hőmérő higany­szála vasárnap délben plusz három foknál állt meg. na is elpusztult. A harcok pénteken rob­bantak ki, amikor egy rendőrszázad, amely Tra Hongtól 8 kilométernyire azokat a híreszteléseket, amelyek szerint azt tervezi, hogy rövidesen elhagyja In­donéziát és Tokióba költö­zik. Nkrumah a VDK-ba utazik származó értesülések szerint a meghívásra azzal kapcsolat­ban került sor, hogy Nkrumah elnök a tnúlt évben szorgal­mazta "a-közvetítői-' szerepét Vietnam és az Egyesült Álla­totok között. Modell­tervek A Vegyiműve­ket Tervező Vál­lalatnál modeU- terveket készíte­nek. Az új mód­szer szerint a ter­vezési feladatok gyorsan és szem­léletesen megold­hatók, a doku­mentációk többsé­ge rajzolás helyett fényképezhető. A modell-terveket könnyen átala­kíthatják, kiváló segédeszközök. Képünkön: a vegyipari típus­csarnok modell- terve. i 4­Ismét szabad vizeken Szolgálatban az átkelőjáratok — Állnak még a hajók? — Indulnak. Ebből követke­zik, ha az iménti kérdéshez hasonlóan azt kérdeznék, hogy állunk, azt mondhatnám: jól. — Mi az öröm oka? — Az, hogy a hétfői naptól Lupa-sziget — Felsőgöd és Ze- begény kivételével az összes — Budapestről északra eső — átkelőjáratunk szolgálatba állt. — Minek köszönhető? — Talán tíz napja, hogy megjelent az interjú a Pest megyei Kishajózási Vállalat igazgatójával. Akkor ugye azt mondtam, hogy számítok a jég gyors eltűnésére. És ez most bekövetkezett. A hirte­len hideg nem volt elég tartós és erős. — S a fővárostól délre? — Most indulok helyszíni szemlére, hogy megnézzük: Ercsi, Százhalombatta és Adony községeknél megindít­hatjuk-e egy-két napon belül az átkelést. — A Soroksári Duna-ág jég alatt áll. — Majosházánál a sziget­csépi átkelésnél már szállítja utasait a személy átkelő járat. Itt persze könnyű volt utat vágni, mert a víz alatti me­legvíz-forrás három-négy fok­kal magasabb hőmérsékleten tartja a környezetet. Egyéb­ként bízom benne, hogy rövi­desen déli járataink üzembe­állításáról is hírt adhatunk. t. gy. olyan fontos ügyben dönte­ni, mint egy tag kizárása. Éppen ezért semmisítette meg — igen helyesen, a szocialista törvényességet védelmezve, — a járási ta­nács végrehajtó bizottsága az ott hozott határozatokat. Azt gondolná mindenki: a termelőszövetkezet illeté­kes vezetői ebből levonták a megfelelő tanulságot, megértették a figyelmezte­tést, és ezek után komo­lyan veszik népi demokra­tikus rendszerünknek azt a törvényes intézkedését, amely a közös gazdaságok­ba tömörült dolgozó pa­rasztságot saját közössége tényleges, igazi gazdájának tekinti. Sajnos, a szigetcsépi Le­nin Tsz vezetői ezt nem ér­tették meg. Panaszuk, amellyel a megyei tanács végrehajtó bizottságához fordultak — hivatkozva ar­ra, hogy náluk „nagy ne­hézségbe ütközik” a köz­gyűléseken a jogszabályok­ban előírt taglétszám bizto­sítása —, erről tanúskodik. Mivel azonban a szövet­kezeti közösségek törvé­nyes, demokratikus jogait sértő és csorbító érvelés, indokolás nem lehet soha helytálló, azt nem is lehet elfogadni. Ez az oka an­nak, hogv a megyei tanács végrehajtó bizottsága leg­utóbbi ülésén a Ráckevei Járási Tanács végrehajtó bizottságának határozatát helybenhagyta és egyben elutasította a szigetcsépi Lenin Tsz panaszát. Bizonyítván ezzel is, hogy a szocialista törvé­nyességet, a szövetkezeti demokráciát államhatalmi szerveink nem tekintik csu­pán írott malasztnak. (h. f. p.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom