Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-18 / 41. szám

Közvéleménykutatást tartott a NEB Nem elégíti ki a lakosság igényeit a javító-szolgáltató tevékenység A járási népi ellenőrzési bizottság értekezletet tartott a város és járás ellenőrzési csoportja részére. Az érte­kezleten megtárgyalták a la­koság részére végzett javító­szolgáltató tevékenység hely­zetével kapcsolatos vizsgála­tok tapasztalatait. A csoport tagjai ellátogattak az üze­mekbe, intézményekbe, tsz- ekbe, hivatalokba, megkeres­ték a gépek és az íróasztal mellett dolgozókat. A közvéleménykutatás során sok problémával, meg­oldatlan kérdésekkel talál­koztak az aktívák. A községekben általános jelenségként tapasztalták, hogy a szolgáltató ipari te­vékenység végzéséhez a meg­levő személyi feltételek nem elegendőek. Sem a helyiipari vállalatok, sem a ktsz-ek, sem a magániparosok nem tudják a felmerült igénye­ket kielégíteni. Albertirsán például kevés a villany- és vízvezetékszerelő, nincs tv­és háztartási gépjavító szol­gálat. Ugyanez a helyzet a többi községekben is. Pana­szolták a községek lakói azt is, hogy — annak ellenére, hogy egyes szövetkezeteknek fő profiljuk lenne a lakos­ság igényeinek kielégítése — nem tekintik fontosnak, ha­nem a gazdaságosabb megol­dás érdekében „a nagyüzemi termelést kultiválják”. Pél­dául Abonyban és Albertir­sán az építőipari szolgáltató­javító ktsz elvonja az otta­ni erőket és a Cegléden tör­ténő sorházépítkezésekhez küldi, azzal a jelszóval, hogy ez is a „lakosság ellátási ter­véhez tartozik”. A tanácsok a lakosság fon­tosabb igényeinek kielégíté­se érdekében már tettek hathatós intézkedéseket, azon­ban — helyiség hiányában — ez a probléma még ko­rántsem megoldott. Ennek kapcsán merült fel az a tény is, hogy a községek­ben igen sok a kontár, an­nak ellenére, hogy az elmúlt évben szép számmal adtak ki iparengedélyeket. A városi lakosság igényei fejlettebb formában jelent­keznek, mint a községekben. Igénylik, hogy a kölcsönző­bolt tartson boyszolgálatot. Bár a kölcsönzőbolt kész­letei az előző évekhez vi­szonyítva megnövekedtek, egyes gépekkel való ellátás még mindig nem megfelelő (porszívó, padlókefélő). Né­mely cikkekből a szükség­leten felüli készletek van­nak, ugyanakkor a kereset­tebbeknél hiány mutatkozik. Régi óhaja a lakosságnak — és ez szinte minden háztartás kérése —, hogy a tüzelőanyag hazaszállításánál ne csak a pince elé, ha­nem a pincébe való bera­kást is végezzék el a BELSPED dolgozói. Felme­rült az a panasz is, — jo­gosan —, hogy a jobbfajta szenekhez miért kell meg­venni a lignitet is. Nem ke­vésbé jogos az a kérés sem, hogy a városban miért nincs éjjeli taxi- és autó- buszjárat. A legsürgősebb igény a Cipőipari Vállalat dolgo­zói részére autóbuszjáratok megindítása. A ceglédi lányok, asszo­nyok régi kérése: vasárnap a városban legalább egy női fodrászüzlet tartson nyitva, tejet a Népbolt ne csak a piacon, hanem valamelyik tej boltban, vagy üzletben is árusítson vasárnap és a hús­boltok és zöldségesboltok egyike is tartson „vasárnapi műszakot”. Uj igényként jelentkezett több üzem dolgozói részé­ről a pótmamaszolgálat be­vezetése, valamint takarító vállalat szervezése. Nem új keletű, de megoldatlan kér­dés Cegléden a szemétgyűj­tés is. Többen kifogásolták azt is, hogy nincs a város­ban nyilvános telefon. Kér­ték hogy az éjjel is dolgozó üzemek területén helyezze­nek el nyilvános telefont. Ismeretes az is, hogy a vá­rosban egyetlen vegytisztító kisiparos van, aki a fokozó­dó igények következtében csak egy-két hónapra vál­lal tisztítást. A Patyolat Vál­lalatnál sem jobb a válla­lási idő, nem beszélve a mi­nőségi problémákról. A NEB-aktívák és a köz­ségekben levő népi ellenőr­zési csoportok tagjai lelki- ismeretesen végezték „köz­vélemény-kutatói” munkáju­kat — s mint mondották —, „a többi az illetékesekre tár- tozik”. (csatáriné) Idejében észrevették Tegnap reggel a vasútállo­más épületének homlokzati részén az odaérkező bádogo­sok gyanúsan szivárgó füstöt vettek észre. Kiderült, hogy egy meghibá­sodott kémény okozott tüzet, s nyomban értesítették a tűz­oltóságot. A tűzoltók a vasút műszaki dolgozóival együtt gyorsan eloltották a tüzet, s így csupán egy hatméteres gerenda égett el. PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLÉDI JÁRÁS ES CE <3 t-SP VÁROS R ESZ. ERE X. ÉVFOLYAM, 41. SZÁM 1966. FEBRUAR 18., PÉNTEK A fsz-ek közölt elsők és utolsók — a felvásárlásban Az 1965. évi felvásárlás tel­jesítésében méltán érdemel­te ki az első helyet a kocséri Petőfi Termelőszövetkezet: 156 százalékra teljesítette az évi felvásárlási tervet, ami forintösszegben meghaladja az egymilliót. A második he­lyen áll 128.6 százalékkal az abonyi Kossuth, és a har­madik az abonyi József At­tila 122.4 százalékos teljesíté­sével. Az utolsó helyen sze­rénykedik a nyársapáti Kos­suth Tsz. Érdekesen alakul azonban az első helyezés a kenyérga­bona értékesítésében. Itt 374,5 százalékos értékesítéssel első a csemői Rákóczi, a második az abonyi Lenin 183.4 száza­lékkal és csak két százalék­kal alacsonyabb teljesítéssel harmadik a dánosi Micsurin. Sereghajtó a kocséri Petőfi. A napraforgó termelés élén a dánszentmiklósi Mi­csurin áll, a második az abo­nyi Űj Világ és harmadik az abonyi József Attila. A töb­bi közös gazdaság már a ter­vezésben lemaradt, hét tsz pe­dig egyáltalán nem szállí­tott öt egyáltalán nem is ter­melt napraforgót. Az utolsó helyen áll a törteli Aranyka­lász Tsz. A hízott sertés szállításban majdnem 300 százalékos telje­sítéssel áll az élen a kocséri Petőfi, mögötte második a törteli Rákóczi 142,9 száza­lékkal és a harmadik a jász- karajenői Lenin 129,3 száza­lékkal. Sereghajtó itt is a nyársapáti Aranyhomok, amely nem Is tervezett, de nem is szállított hízott ser­tést. A vágómarha értékesítésé­ben első helyet érdemelt a csemői Szabad Föld 162.7 szá­zalékkal. Második a kocséri Üj Élet 155,4 százalékkal és a harmadik helyen áll 150 százalékkal a törteli Rákó­czi. Utolsó itt is a nyársapáti Aranyhomok. A baromfiszállításban első az abonyi József Attila 120.2 százalékkal. 113.1 százalékkal második az abonyi Lenin és alig egy százalékkal ala­csonyabb teljesítéssel harma­dik a kocséri Üj Élet. Kilenc gazdaság nem tervezett és nem szállított baromfit. Utol­só helyen áll a törteli Arany­kalász. Tojás értékesítésben vezet a kocséri Petőfi 201.2 száza­lékkal. A második helyen áll 141 százalékkal a nyársapáti Aranyhomok, harmadik he­lyezést ért el az albertirsai Dimitrov Tsz. A járás tizen­hét gazdasága nem foglalko­zott tojástermeléssel. Burgonya szállításban szép eredményt ért el a ceglédber- celi Egyetértés: 129.7%-os eredménnyel kiérdemelte az első helyet. Második az al­bertirsai Dimitrov és harma­dik a kocséri Üj Élet. Tejértékesítésben első a cse­mői Rákóczi Tsz 137.5 száza­lékkal. Követi a sorrendben a nyársapáti Haladás és har­madik 107.7 százalékos ered­ménnyel az abonyi Kossuth Tsz. (—ssi) Veiik a zöldborsót A kocséri Petőfi Termelő- szövetkezetben elkezdték a ta­vaszi munkákat. Tegnap hoz­záfogtak a borsóvetéshez. Az a tervük, hogy mintegy 20 holdnyi területen termelnek zöldborsót. Tavaszi túrák előtt Bár szokatlan a korai ta­vaszígéret, a személygépko­csik tulajdonosai azért már a tavaszi túrákra készítik elő gépkocsijaikat. Előnyös helyzetben vannak a Magyar Autóklub ceglédi csoportjának tagjai. Március 6-án, vasárnap járműveiket műszaki vizsgálatra vihetik a Gépjavító Állomásra, a Külső Kátai útra. Ez a vizsgálat az üzemelte­tés közben előforduló hibákra terjed ki, s a klub tagjainak balesetmentes közlekedését kívánja elősegíteni. Azok a klubtagok, akik ezt az ingyenes szolgáltatást igénybe veszik, legkésőbb i február 25-ig írásban jelent­sék az autóklub helyi cso­portjának. A jelentkezéskor közöljék a gépkocsi gyártási évét, típusát és a klubtagsá­gi számukat nevükön és lak­helyükön kívül. FIATALOK ÉS A DIVAT Milyen ruhát szeretnének s igényelnek a fiatalok? Ezernél több fiatal véleményét kérdez­te meg a közgazdász, a pszi­chológus, egy igen hasznos, érdekes piackutatás keretében. A kapott válaszokat feldolgoz­ták. A Beloiannisz Gyárba, a Marx Károly Közgazdaságtu­dományi Egyetemre és a fő­ként vidéki fiatalokat alkal­mazó Vörös Csillag Traktor­gyárba mentek ki a kereske­delem szakemberei. Örvendetes a piackutatás egyik összegezése: nincs nagy eltérés a fizikai és a szellemi munkát végző fiatalok vála­szai, kívánságai között. A traktorgyáriak nem kí­vánják sem az oldalt, sem a hátul slicceit zakókat, az egye­temisták viszont az egészen újszerűre, a legmodernebbre adták szavazatukat. Az egye­temisták, de ugyanígy a Be­loiannisz-beli szerelők, techni­kusok, szakmunkás fiatalok is Mentik a Kernács-telepet A Szücs-telepröl mentik a Kernács-telepet. Amikor arra jártunk, éppen a harmadik szivattyút szerelték össze. Ki­öntött a vízlevezető árok, a házak mentén dolgoztak a szi­vattyúk. így mentették a Kemács- telepi felázott falú vályoghá­zat is, amelyet már elhagytak lakói, s üresen áll a nagy víz közepén. A kis piros szivattyú perle­kedő hangja messze kiált, s reménnyel tölti meg a kör­nyék háztulajdonosait. Per­cenként 3600 liter vizet továb­bít ez a kis masina. A házak kertjeiből, egykori vályogvetésre emlékeztető II. Ha egy halomban feküdne előttünk az a sok élelem, ta­karmány, erdeifa, kender, te­tőfedőnád, amit határunk a történelmi idők folyamán ter­mett, jókora hegynek látsza­na. Az úgynevezett „törté­nelmi osztály” tagjai az el­múlt idők folyamán siettek volna hozzánk — nem bá­nyász csákánnyal — hanem vadászfegyverrel erdei va­dakat és vadregényes látvá­nyosságot keresni és csak ak­kor fordultak volna vissza bánatosan, amikor látták vol­na, hogy az a hegy nem kő­sziklából, hanem kenyérből van. A ceglédi kenyér töme­ge viszont mozgékony fizi­kai és szellemi dolgozókat vonzott ide. Segítik fejleszte­ni városunkat, ha mi régi ceg­lédiek nem hátráltatjuk őket törekvéseikben. A termővé tett földünk jó­sága, apáink szorgalma, vá­rosunk kedvező földrajzi fek­vése a nagy várossá való fej­lődés parancsát írta elő Ceg­lédnek. Ezt a parancsot azon­ban hosszú időn át nem ér­tettük meg. Cegléd népe és vezetői köz­ismertek voltak hazafiassá­gukról, szabadságszeretetük- ről a két világháború előtti időkben. Elismerték rólunk, hogy hazánk függetlenségéért életünket is kockára tesszük. A munkában is becsülettel helytálltunk. A ceglédi gazda termésének, a ceglédi kovács kocsijának, a ceglédi lisztnek messze földön híre volt. Sok­kal inkább, mint itthon. Gazdáink hizlaldát, malmot, téglagyárat, tej szövetkéz etet alapítottak. Iparosaink is vál­lalkozó szelleműek voltak. Mindezen sok jó tulajdon­ságunk mellett volt egy na­gyon nagy hibánk: nem volt városépítő készségünk. Nem értettünk gazdasági téren a nagy vonalakhoz, a távlati tervekhez. A fejlődés kérdé­sében kicsinyes érdekein­ket az egyetemes érdek elé helyeztük. A városfejlesztés paran­csait a vasúthálózatunk bő­vítésére, a nagyüzemek lét­rehozására nézve sem értet­tük meg. Nem járultunk hozzá, hogy a két világháború között a Szolnoki út mentén szövőgyárat építsenek, ne­hogy emelkedjen a munkaerő iránti keresőt, ezzel együtt az arató és :selédbér is. El­vetettük a mikebudai és ső­gödrökből, valóságos tenger­szemekből továbbítják a vizet szabad területre. — Azért, mert ő még nincs bajban, segíthetne rajtunk. Ilyenkor össze kell fogni min­Egy asszony lépett hozzánk, s elpanaszolta, hogy a szom­széd nem akarja megengedni, hogy az ő kertjén vezessék ke­resztül a vizet. denkinek — mondotta, s ta­nácsot kérve nézett ránk. A kerteknél azóta alig apadt a víz. A helyzet változatlan. több alkalmi öltönyt kémek a konfekcióipartól. Alpaikkaszerű alkalmi ruhákat és: szmokin­got. (A nagykereskedelmi vál­lalat a kívánságokat meghall­gatta, s máris több száz szmo­kingot rendelt az egyik kis­ipari szövetkezetnél). Üj fogalom, új szó született a divatban. A szabadidő öltöz­ködés. Külföldön már évek óta di­vat, kereskedelmünk most ösztönzi, sürgeti az ipartól eze­ket a könnyű, munka utánra, kirándulásra, sportra alkal­mas kulikat, blasereket. Az el­ső széria tavaszra hamarosan meg is jelenik belőlük: a hab­szivacs kuli. A fiatalok kifo­gásolták a konfekcióipari mé­reteket. A ránkillő zakónak, — mondják a fiatalok — nincs meg a nekünk való nadrágja. Egy másik kívánság: — ez szintén új igény — legyen különbség ismét a tavaszi— nyári és az őszi—téli színék között. Vagyis, ismét a világos vagy legalábbis a középszínek domináljanak. A nagykereskedelem már megrendelte a világos színű kelméket az ipartól: idén még csak kevesebb lesz belőle, 1967 tavaszára ígérik az igé­nyek kielégítését a világos színű kelmékből. A kívánságok meghallgatá­sa után a kereskedelem is Ígéretet tett: gyorsabban kö­veti a divat változását. (kőbányai) Ismét Kulcskérdés Statiszták jelentkezhetnek Az elmúlt év végén több­ször foglalkoztunk lapunk­ban a városunkban készülő filmmel. Altkor a keményre forduló időjárás megakadá­lyozta a forgatás folytatását, s erre a jövő héten ismét sor kerül. A film gyártásvezetője el­mondotta, hogy a Kossuth Művelődési Házban február 18-án, pénteken délután 5 és 6 óra között fiatal és idő­sebb statiszták ismét jelent­kezhetnek a felvételekhez. A március elejéig tartó ceglédi forgatáshoz mintegy 250—300 személy statisztálá- sára van szükség. Hálás köszönetét mondunk roko­nainknak. jó ismerőseinknek, szomszédainknak, a nyugdíjas kartársaknak, akik szeretett édes­apánk, nagyapánk és testvérünk, id. Kovács Ferenc MÁV-nyugdíjas temetésén megjelentek, részvétü­ket nyilvánították, sírjára köszö­rűt helyeztek. A gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett jó fe­leségem. és édesanyánk, Berényi Ignácné. szül. Szirgyi Mária el­hunyta alkalmából részvétüket nyüvánították, a temetésén meg­jelentek, sírjára koszorút helyez­tek. Berényi Ignác és a gyászoló család regi vicinális vasút építésé- \ nek tervét is, mert a vezsenyi! vasút gazdálkodása deficittel $ járt, noha a veszteség keres- 5 kedelmi forgalmunk emelke- \ désével sokszorosan megté- \ rült. Ugyanakkor a vasút- $ menti birtokok gazdálkodása \ is hasznosabbá vált. El- \ szánt ellenállásra készültünk, $ amikor arról volt szó, hogy 5 az országunk északi és déli \ részét összekötő vasút váró- \ sunkon megy át, és itt lesz \ egyik fő állomása. Arról pe- \ dig hallani sem akartunk, \ hogy a Duna—Tisza-közi csa- § tornát városunk alatt vezes- 5 sék el, mert a kiásása sok $ munkaerőnket vonta volna el. \ Bántott bennünket az is, § hogy a vágóhíd, a hűtőház, a $ szeszgyár létesítése ellen már^ semmi komoly érvet nem 5 tudtunk felhozni, pedig ezek\ az üzemek is növelték a $ munkaerő iránti keresletet. \ Ellenére voltunk annak az^ elgondolásnak is, hogy az öt- \ ezer holdas vallásalapít- § ványt saját tulajdonba kap- ^ ják a kisparasztok, ne pedig $ haszonbérbe. Attól féltünk, § nagy lesz a munkáshiány, ha \ annyi földön majd hozzá kéz- \ denek a szőlő- és gyümölcs- $ telepítéshez. Csala István a ceglédi Petőfi Tsz $ elnöke 5 S (Folytatjuk.) 5 Gondolatok városunkról

Next

/
Oldalképek
Tartalom