Pest Megyei Hirlap, 1959. december (3. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

VÁC • A P EST M EGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁ S A • MI. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 1959. DECEMBER 1. KEDD Gyámhatóságunk munkája dicséretet 22 kiskorú házasságkötését engedélyezték — Gondos környezettanulmány az állami gondozásba vételeknél — 12000 forint cipő- és ruhasegélye zésre A városi tanács egyik eme­leti irodahelyiségében, fon­tos munkakörét ellátva dol­gozik a gyámügyi hatóság. Hatásköre sokoldalú A kis­korúak házasságkötése, örök­befogadása, családi jogállásá­nak rendezése, a fiatalok er­kölcsi züllésének megelőzése és számos hasonló ügyinté­zésről tanúskodik az a 976 darab irat, amelyet a gyám­ügyi -hatóságnál 1959-ben ed­dig beiktattak. Á városi tanács végrehajtó bizottsága most foglalkozott a gyámhatóság tevékenységé­vel. A napirendi pont mö­gött érezni lehetett államunk sokoldalú, féltő gondoskodá­sát e fontos közigazgatási fel­adat betöltésénél. — Az év folyamán 22 kis­korú házasságkötését enge­délyeztük — tájékoztatta munkatársunkat dr. Szakszik Mihály gyámügyi előadó. — Az ilyen engedélyezéseknél kivizsgáljuk, hogy a kiskorú testileg és szellemileg alkal­mas-e házasságkötésre? Azt is megnézzük, hogy a vőle­gény és a menyasszony meg­felelő keresettel rendelkezze­nek. — Mi a helyzet városunk­ban az állami gondozottak­kal? — A mai napig 69 gondo­zott kiskorút tartunk nyil­ván. A nyilvántartásba vételt a gyámhatóság, a rendőrség, iskola, valamilyen niás szerv, vagy a szülők kérése alap­ján rendeljük el. Minden esetben meggyőződünk, hogy az állami gondozásba vétel indokolt-e és annak mi az oka? Egy alsóvárosi asszony lép a hivatalba és bejelenti, hogy utcájukban magukra hagyott gyermekek megengedhetetlen módon viselkednek. Kisebb lopásoktól sem riadnak vissza és erkölcsileg is kifogásolni­való a modoruk. A panasz papirosra kerül, intézkednek az ügyben. — Fontos feladatunknak tekintjük a kiskorúak er­kölcsi züllésének és bűnö­zésének megelőzését is — fordul hozzánk Szakszik elv- tars. — E célból a Pest me­gyei Tanács végrehajtó bi­zottságának rendelkezésére Vácott is megalakítottuk a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottságot. A bizottság mun­kájában részt vesz a KISZ, a nőtanács, a rendőrség, a bí­róság, az ügyészség, a nép­front és a pedagógusszakszer­vezet. Ezzel lehetővé vált. hogy fokozottabb mértékben ellenőrizzük a kiskorúak ma­gatartását. Megtudjuk, hogy a gyámha­tóság sok esetben nyújtott segítséget a kiskorúak elhe­lyezésének kérdésében is. Eb­ben az évben is 8 kiskorút helyezett el a város különféle intézményeinél. A rászoruló kiskorúak cipő- és ruhasegélyezésére a város költségvetéséből 12 000,— fo­rint van előirányozva. Szét­osztása az iskolák javaslatai alapján történik, rendszerint az iskolaév kezdetén, vagy az azt követő hónapokban. Újra nyílik az ajtó. Ismét a gyámhatóságot keresik. Es dr. Szakszik Minaiy figyel­mesen hallgatja a bejelen­tést. Azután gyorsan, határo­zottan ad választ. Szavain érezni, hogy nem egy aktát intézett el. Emberek ügyében hozott döntést; lelkiismerete­sen, emberségesen. Kint építkezés — bent szerelőmunka A Váci Autó- és Gépjavító Vállalat rohamos fejlődését csak további építkezéssel tudja biztosítani. A múlt évi szociális létesítmények, majd az üzembővítés után eme­letes irodaház kerül a külső frontra, amely teljesen megváltoztatja a Dózsa György út középső szakaszának arculatát Még a Kossuth Tsz-nek is segítettünk! | Bizakodó a hangulat a Micsurinban Fél óra a készruhák holtjában csen. Azt mondják, a kábelen múlik, pedig szinte nélkülöz­hetetlen a munkánkban. — Egy kis korszerűsítés is ráférne a boltra — állapítom meg, újabb szemlélődés után. — A következő évben előre­láthatólag erre is sor kerül. Ennek szükségességét látja központunk is és ha a Buda­pesten létesülő önkiszolgáló ruhabolt beválik, hasonló át­alakítások történnek majd ná­lunk is. Bőséges választék, figyelmes és gyors kiszolgálás — az el­adók nagy lekötöttsége elle­nére — jellemző erre a boltra s mindez Francia István bolt­vezető és munkatársainak ér­deme. Reméljük, az illetékesek méltányolják ezt és segítik az üzlet dolgozóit azoknak a 'kérdéseknek a megoldásában, amelyek a további, és a jelen­leginél is kulturáltabb keres­kedelmi szolgálat kialakításá­hoz szükségesek. Móritz Valéria — „CJ elméletek a FÖLD KELETKEZÉSÉRŐL” címmel tartott érdekes elő­adást hétfőn este Ábellá Mik­lós tudományos kutató, a Konstantin téri Arany János klubban. Deákvórra is beköszöntött az ősz. A Kosdi út fái lehul- lajtották leveleiket. A Fürst Sándor utcai földszintes házak kéményei vígan pipáigatnak, jelezvén, hogy odabenn meleg kályha köré ülve fittyet hány­nak a kinti, vacogtató szél­nek. A Micsurin Termelőszövet­kezetben is a jól végzett mun­ka megelégedett tudatával ké­szülnek a télre. — Befejeztük az őszi vetést. Szeretnénk jövőre is az idői­hez hasonló eredményeket: a rozs 14 mázsát, az őszi árpa 18 mázsát fizetett holdanként — tájékoztat Simó Dénes fő­könyvelő. — Mennyi műtrágyát hasz­náltak fel? — Mintegy 189 mázsára te­hető a felhasználás. UJ KULTURHAZ EPUL FELSOGODON Valóban, napirendi pontja ez a probléma az utóbbi idő­ben minden tanácsülésnek, kulturális értekezletnek. Régi szívfájdalom Felsőgödön, hogy a majdnem 7000 lakost szám­láló községnek nincsen megfe­lelő épülete, ahol a lakosság művelődési igényeit kielégít­hetnék. Az erre a célra ideiglenesen igénybe vett régi iparoskor bi­zony évek óta elhanyagolt ál­lapotban van. Megrongálódott színpadán ma már lehetetlen egy előadás megrendezése. Be­tonos padlózata sem a legal­kalmasabb a táncra. Megfelelő művelődési otthon hiánya az oka a felsőgödi lelanyhult kul- túréletnek. A tervezett új kultúrház fel­építése még legalább három év. Addig is rendbe kell hoz­ni a megrongálódott, ideigle­nes épületet, talpra kell állíta­ni a község — közelmúltban feloszlott — jónevű kultúrgár- dáját. Méghozzá minél hama­rabb. így döntött a legutolsó tanácsülés. A községfejlesztési alapból megszavazták a szük­séges költségeket. Gárgyán Pál tanácselnökhelyettes csakúgy, mint Viola Ferenc új kultúr- otfchon-igaagató szívén viseli e kérdést. A község lakossága most már felállított állványokat lát az épület körül, önkéntes, tár­sadalmi munkásokban sincsen hiány. így hozták rendbe a környező utcarészletet és az udvar belső területét. Most már erre az épületre is ráillik a kultúrotthon név. Nem volt világotrengető meg­mozdulás ez. mégis ígéret a jövőre, hogy lehet számítani Felsőgöd lakosságára, ha köz­érdekű célról van szó. (Vágvölgyiné) — JÖL TÖLTÖTTE KI 7 381312-es számú lottószel­vényét a 47. héten Branda Ferenc, Vác, Sztáron Sándor utcai lakos. Négy találatot ért el és holnap 55 563 forintot vesz fel az OTP lottó-irodájá­ban. — A TIT RENDEZÉSÉBEN „Az MSZMP VII. kongresszu­sának jelentősége a szocializ­mus építésében” címmel tar­tott előadást Oláh Miklós gim­náziumi tanár, a tisztiklub emeleti nagytermében. — SZERDÁN ESTE ponto­san 6 órai kezdettel, az építők kultúrházának dísztermében Galambos Ferenc tanár tart előadást „Munka, tanulás, szó­rakozás” címmel a szülőknek szóló TIT-előadássorozatban. AUTOMATA KÖZPONTOT KAPUNK Puskás Gyulának, a Buda- pestvidéki Postaigazgatóság vezetőjének nyilatkozata sze­rint 1945-től 1956-ig Vácott 110 százalékkal nőtt a telefon­előfizetők száma. Jövő évben kerül sor a váci hálózat bőví­tésére és városunk az ötéves terv keretében automata köz­pontot kap. — AZ IBUSZ VÁCI, Szé­chenyi utcai kirendeltségébe* is megérkezett az 1960-ra ter­vezett, külföldi társasutazások pontos programja. Az érdek­lődőket szívesen felvilágosít­ják a Szovjetunió, Csehszlová­kia, NDK, Románia, Lengyel- ország és Kína felé tehető turistautakról. — NAGY ÉRDEKLŐDÉS kísérte a Váci Kötöttárugyár­ban dr. Rózsa Lajos járás­bírósági elnök előadását, aki „Fiatalok házassága” címmel beszélt az üzem ifjúmunkásai­nak erről a sokát vitatott problémáról. — A JÖVÖ ÉVI KÖLTSÉG- VETÉS tervei szerint 1960-ban a Petőfi, Burgundia, Eötvös és Törpe utcákban, valamint a Rév közben és a Konstantin téren a fejkőburkolatú utakat felújítják összesen 7040 négy­zetméternyi területen. Előre­gyártott betonlapokból az Alsó utcában 700 folyóméter bősz* szúságú járda épül. — ITTAS ÁLLAPOTBAN vezette gépkocsiját Solymosl Károly budapesti lakos. Szód és Vác között járműjével bele­rohant egy előtte haladó lovas­kocsiba. Solymosinak semmi baja nem történt, de a mel­lette ülő menyasszonya súlyo­san megsérült. 1 . ^ Arisztophanész-, Csehov-, i Villon művek érkezük Vácra í A SZÉCHENYI UTCAI BOLT í ÚJDONSÁGAI: Csehov: összes í művei I—IV.. I.enin—Gorkij: Leve- j lek, visszaemlékezések, Kuznye- í cov: A legenda folytatása. Arisz- í tophanész: Liszisztráté, Andersen: yj Mesék és történetek (Európa). __ V Villon: A Nagy Testamentum j (Magvető). — Békési István: Petőfi ^ nyomában. Balázs: Az agy és az 4 értelem eredete (Gondolat). — y, Bónaszegi: Hínáros tenger. Ba­í zsov: Lidérc anyő kútja. Verne: J Világfelfordulás _ A francia ^ zászló (Móra). __ Szabó: A disznó­(őlés es feldolgozás (Minerva), — J Hajnal Margit: Kézimunka (Tán­< csira). _ Mohácsi: Gyilmö'.cster- y, mesztés a házi és háztáji kerté- ^ szetben. Többen: A magyar mező- f gazdaság zsebkönyve (Mezőgazda­sági). _ Pogány Frigyes: Szobrá­< szat és festészet az éPitőművé- J szetben (Műszaki). — Nevelés- í politikai dokumentumok az ellen­forradalmi rendszer időszakából. r 1919—1951, (Tankönyvkiadó.) Itt említjük meg, hogy a társadalmi és tömegszerveze­ti, valamint a megyei és városi tanács szakigazgatási szerveivel történt tárgyalá­sok után elkészült kiskeres­kedelmi hálózatunk ötéves, távlati fejlesztési terve. Néhány érdekesebb elgon­dolás a gazdag anyagból: teljesítik a Rádi út környé­kén lakók régi kívánságát, élelmiszerüzletet kapnak. Ugyanott, az állatforgalmi iro­da helyén húsbolt létesül. A Dunai Cement- és Mészmű- veknél, a Miklósmajornál és a deákvári lisztraktár helyén is élelmiszerboltot kívánnak létesíteni. Még idő kell hozzá, de már foglalkoznak az illetékesek azzal a gondolattal, hogy a szemközti Pokol-csárdában 250 személyes éttermet és 300 személyes fedett teraszt lé­tesítenek. Erre a célra a most következő hat hónapban a Vá­ci Vendéglátóipari Vállalat rendelkezésére bocsátanak 800 000 forintot. A vendéglátóipart tervek­hez tartozik a Halászkert kor­szerűsítése és bővítése, egy bukiszigeti gyorskiszolgáló büfé létesítése, a Margaréta Eszpresszó és a Kőkapu kis- vendéglő kerthelyiségének bővítése, modernizálása. Ide tartozik az úi, éttermes szál­lodával kapcsolatos elgon­dolás is. i — A takarmány körül mi újság? — Villanyerővel dolgoztuk fel tehenészetünk részére a takarmányt. 130 köbméteres silónk elő van készítve, az összes szálastakarmányok pe­dig betakarítva. Egyébként te­henészetünkben már csak fejő­géppel dolgozunk. De más új­ság is van: az 50 férőhelyes, villanyfényes új istálló, s ami a legszebb eredménynek szá­mít — szarvasmarhaállomá- nyunk egy szálig törzskönyve­zett. Az őszi betakarítással időben végeztünk, s még a Kossuth Tsz-nek is segítet­tünk! A jól végzett munka öröm­teljes, bizakodó hangulatot áraszt a deákvári Micsurin Tsz tagságának soraiban. (Bubellai) .WWWWVWNWWWWWWWWWWWWVWWWV Mit tervez a Ruházati Kis­kereskedelmi Vállalat? Gyer­mekruházati áruház létesül a Széchenyi utcában. A fel­sővárosiak és az alsóvárosiak kérése is teljesül, mert ott is egy-egy rövidáru-bolt lé­tesül. Kap Vác lakossága egy női divatüzletet, egy férfidivat szaküzletet, állami kézimun­kaboltot és egy órásszaküzle- tet. Az épülő új, emeletes la­kóházak nagy részénél — Deákváron, Ambró utcában, Köztársaság úton — az alsó szakaszt úgy képezik ki, hogy ott tetszetős, a kor­szerű követelményeknek meg­felelő üzlethelyiségeket ké­pezhessenek ki. Ezt adja az ötéves terv vá­rosunknak a kiskereskedelmi hálózat időszerű kérdéseinek megoldása során. Több, más megyében vég- í zett eredményes kísérletezés | alapján január elsejétől ná- i lünk is megalakul a Pest me- i gyei Iparcikk Vállalat. Helyi | viszonylatban ez annyit je- I lent, hogy a Vác és Környéke : Népbolt Vállalat csak az élel- í miszerrel kapcsolatos szak- í üzleteket tartja meg, a többi ! — vasbolt, játékárubolt, KE- ! RAVILL — átkerül a most \ megalakuló, új iparcikk vál­lalat hatáskörébe. ! — Azért nem lesz kevesebb ; a gondunk — mondja Bor- í bély János igazgató —, mert \ a gödöllői járásból is meg- 'j kapjuk az élelmiszerüzlete- két. így a mostani száznegy- 'yf vennyolccal szemben száz- \ hatvanhét egységünk lesz, te- ^ rületünk bővül és a hozzánk £ tartozó dolgozók létszáma is í növekszik majd. ÁTSZERVEZIK A NÉPBOLT VÁLLALATOT ELKÉSZÜLT A VÁROS KERESKEDELMI FEJLESZTÉSI TERVE Ezen a borús, őszi délutánon, amikor belépek a Széchenyi utcai készruhabolt ajtaján, úgy érzem, időszerű a beszélgetés Francia István üzletvezetővel, az őszi és téli vásárlási lehe­tőségekről. Már az első pillanatban fel­tűnő az egyes árucikkek bősé­ge. Észrevételemet még inkább megerősítik az üzletvezető sza­vai. — Az ellátás tekintetében nem panaszkodhatunk — mondja. — Csupán két áru­cikk: a műbőr és a bébikabát hiányossága okoz gondot. Fér­fi- és női télikabát viszont sokféle színben és fazonban választható üzletünkben. — Mennyi télikabát talált gazdát ezekben a napokban? — érdeklődöm. — Férfikabátból 300 darab fogyott ebben a negyedévben, míg női kabátból kétszázat gá­tunk el. Ez az év már az ed­digi vásárlások alapján is messze elhagyja a múlt évek számadatait! — Ez a körülmény minden bizonnyal lendületet ad a bolt tervteljesitésének is? — Természetesen. Évi ter­vünket 17 százalékkal máris túlhaladtuk. A harmadik ne­gyedév bevétele, mely 1 millió 200 ezer forintot tett ki, 110 százalékos teljesítéssel zárult! Jólesik hallani ilyen szép eredményeket, hanem azért ^ hiányosság is akad ebben aj nagyforgalmú boltban. Hiába; nézelődöm, nem látom a tele-'j font. — Sajnos, telefonunk nin-í---------------------1 H alálos szerencsétlenség i Egy tehergépkocsi halálragázol- j ta pénteken este hét órakor Bö- j röczki Erzsébet 17 éves alsógödi J gimnazistát, aki két barátnőjével ! egymásoaicaroiva moziba igyeke- ! zett a közlekedési főútvonal ; kerékpársáv.!án. A kocsi __ mely- • nek vezetője erősen ittas volt — j hátulról kapta el a szerencsétlen I lányt, míg két barátnője idejében ■ az árokba ugrott. A hasonló bal- j esetek elhárítására a helybeli rendőrőrs mestette az óvintézke­déseket. Falragaszokon, hangos­bemondón keresztül figyelmezte­tik a közönséget, hogy a gyalog­járók ne az úttesten, hanem a járdán közlekedjenek. Ha ez nem lehetséges, úgy mindig a velünk szembejövő lárművek oldalán ha­ladjunk. Köszönet a KISZ-tagoknak A következő sorok közlését kérték szerkesztőségünktől. Örömmel teszünk eleget a kí­vánságnak: „KISZ szervezetünk nevé­ben, ezúton kívánunk köszö­netét mondani mindazoknak az iskolás KISZ-fiataloknak, akik múlt vasárnapi szabad idejüket áldozták arra, hogy Magyarország egyik nagy je­lentőségű üzeme, ötéves ter­vünk büszkesége, határidőre felépüljön. Kívánunk a jövőben is ilyen lelkes és eredményes munkát annak bizonyítékául, hogy e fiatalok méltóak a KISZ név­hez, s mint ifjú kommunisták, ilyen szép cél érdekében képe­sek áldozatot hozni a jövőben is.” Elvtársi üdvözlettel: Kiss Béla, a Dunái Cement- és Mészmű- KlSZ-alapszervezetének titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalom